Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec

Schválené: 10.12.2015

Vyhlásené: 14.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

 

VZN je doplnené s VZN č. 209/2018

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015
o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1. písm. c) a § 36 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HLOHOVEC č. 148/2015
O DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
NA ÚZEMÍ MESTA HLOHOVEC


Článok 1
Úvodné ustanovenie

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje podmienky určenia a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec (ďalej len "mesta") a to najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, náležitosti oznamovacej povinnosti a oslobodenia od tejto dane.
 2. Správu dane za užívanie verejného priestranstva vykonáva Mesto Hlohovec.


Článok 2
Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva1. Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva a sadzby dane sú vymedzené v čl. 5 odsekoch 2.-13. tohto nariadenia.
 2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta2 (miestne komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská, trhoviská, mosty, priechody, podchody, schodiská, prístupové rampy, parky, parkové úpravy, zatrávnené plochy pri komunikáciách a pod.).
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí3.
 4. Miestna komunikácia pre účely tohto nariadenia, je priestor ohraničený vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov a pol metra za zvýšenými obrubníkmi chodníkov alebo zelených pásov. Súčasťou miestnych komunikácii sú všetky zariadenia stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, plynulej a hospodárnej cestnej premávky.
 5. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa pre účely tohto nariadenia rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva, ako parkoviska pre určité vozidlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby označené vodorovným značením a zvislou dopravnou značkou „IP16 – Reserve“, a súvislé státie vozidiel (motorové vozidlo, nepojazdné motorové vozidlo, obytný príves) na tom istom mieste po dobu aspoň 3 mesiacov, keď preukázateľne nejde o bežné parkovanie vozidla v zmysle pravidiel cestnej premávky.
 6. Vnútornou zónou mesta pre potreby stanovenia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva, je Centrálna mestská zóna Hlohovec v zmysle VZN č. 117/2010 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Hlohovec. Grafické zobrazenie vnútornej zóny mesta tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
 7. Vonkajšia zóna je ostatná časť katastrálneho územia mesta mimo vnútornej zóny uvedenej v odseku 6. tohto článku.


Článok 3
Daňovník


Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva4.


Článok 4
Základ dane


Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.5


Článok 5
Osobitné spôsoby užívania a sadzby dane


1. Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva a sadzby dane sú vymedzené v odsekoch 2.-13. tohto článku. Mesto Hlohovec určuje sadzby dane v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.6

2. Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - stánky, kiosky, pulty, stolíky, prístrešky, pojazdné predajne, pre drobnú obchodnú, remeselnú, občerstvovaciu a pohostinskú činnosť, vrátane potrebného manipulačného a skladového priestoru, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve nevydalo v zmysle stavebného zákona stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, umiestnenie predajného zariadenia - stojan s tovarom, predaj obrazov, spotrebných výrobkov textilných, odevných, obuvi, domácich potrieb, elektrotechnických výrobkov, výrobkov spotrebnej elektroniky, kozmetiky, drogistického tovaru, športových potrieb a hračiek, predaj žrebov okamžitých lotérií, žrebových vecných lotérií a iného predajného_sortimentu.
Sadzba dane 1m2/deň vonkajšia zóna 0,35€
vnútorná zóna 0,70€

3. Umiestnenie prevádzky alebo exteriérového sedenia (terasy) pred kaviarňou, reštauráciou, alebo pohostinstvom a pod.
Sadzba dane
a) v období od 01.05. do 15.10.
za 1m2/deň 0,05€
b) v období od 16.10. do 30.04.
za 1m2/deň 0,03€

4. Umiestnenie zariadenia pre účely propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií, umiestnenie zariadenia pri charitatívnych a ekologických podujatiach a podujatiach na ochranu životného prostredia, cirkevných, kultúrnospoločenských, výchovno-vzdelávacích a iných, zameraných na podporu ochrany zdravia, výchovy mládeže, kultúru a šport a ochranu zvierat v prípade, že na týchto podujatiach sa vyberá vstupné.
Sadzba dane za 1m2/deň 0,10€

5. Umiestnenie zariadenia pre účely reklamných akcií alebo nakrúcania filmových a televíznych programov, rôznych reklamných spotov a klipov (umiestnenie stánkov, tribúny, zariadenia, vozidiel na obsluhu, umiestnenie techniky a pod.)
Sadzba dane za 1m2/deň 2,00€

6. Umiestnenie samostatne stojaceho reklamného zariadenia pred prevádzkou (pred prevádzkou môže byť umiestnený iba 1 ks samostatne stojaceho reklamného zariadenia pre 1 prevádzku, pričom maximálna plocha užívaného verejného priestranstva je 1m2 a maximálna výška reklamného zariadenia je 1m) a umiestnenie tovaru pred prevádzkou
Sadzba dane za 1m2/deň 0,01€

7. Umiestnenie skládok materiálu a tovaru každého druhu, prepravníkových kontajnerov, paletizovaného tovaru a stavebných materiálov vrátane stavebných zariadení a priestorov pre stavebné a rekonštrukčné práce na stavebných objektoch a inžinierskych sieťach, prevádzkové výkopy, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a pod.
Sadzba dane
a) do 7 dní za 1m2 /deň vonkajšia zóna 0,05€
vnútorná zóna 0,10€
b) do 30 dní za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,10€
vnútorná zóna 0,20€
c) do 6 mesiacov za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,30€
vnútorná zóna 0,50€
d) nad 6 mesiacov za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,60€
vnútorná zóna 1,00€
Sadzby dane podľa písm. a/,b/,c/ tohto odseku sa pre vnútornú zónu mesta v období od 01.05. do 15.10. zvyšujú o 50%.

8. Umiestnenie skládky tuhých palív.
Sadzba dane
a) do 3 dní za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,10€
vnútorná zóna 0,30€
b) nad 3 dni za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,30€
vnútorná zóna 0,40€
Za skládku materiálu sa nepovažuje, ak zložený materiál akéhokoľvek druhu bude odstránený v deň zloženia, najneskôr však do 24.00 hod. od zloženia. Toto platí len za podmienky, že zložený materiál nebude tvoriť prekážku a nebude ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky motorových vozidiel na komunikácii, ani bezpečnosť chodcov na chodníkoch.

9. Umiestnenie veľkoobjemového kontajnera s obsahom nad 3m3.
Sadzba dane
a) do 7 dní za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,10€
vnútorná zóna 0,20€
b) do 30 dní za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,20€
vnútorná zóna 0,35€
c) nad 30 dní za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,30€
vnútorná zóna 0,50€

10. Rozkopávka miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby rekonštrukcie, obnovy, údržby inžinierskych sietí – plynovod, vodovod, kanalizácia, elektrické vedenie, telekomunikačná sieť, teplovod, iné vedenia a inžinierske siete.
Sadzba dane na miestnych komunikáciách okrem chodníkov
a) do 15 dní za 1m2/deň 0,50€
b) nad 15 dní za 1m2/deň 0,70€
Sadzba dane na chodníkoch a na zeleni, vrátane plochy skládky vykopanej zeminy
c) do 15 dní za 1m2/deň 0,35€
d) nad 15 dní za 1m2/deň 0,50€

11. Umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných zábavných podujatí a atrakcií, pričom pri výpočte sa bude vychádzať z celkovej plochy užívaného verejného priestranstva daňovníkom.
Sadzba dane za 1m2/deň 0,50€

12. Trvalé a súvislé parkovanie akéhokoľvek motorového vozidla, preukázateľne sledované po dobu troch mesiacov, kde nejde o bežné parkovanie vozidla v zmysle pravidiel cestnej premávky, odo dňa zistenia vzniku takéhoto parkovania
Sadzba dane za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,35€

13. Trvalé vyhradenie jedného parkovacieho miesta pre vozidlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby, vyznačené dopravnou značkou „IP16- RESERVE“, na dobu jedného roka.
Sadzba dane za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,15 €
vnútorná zóna 0,20 €

14. Umiestnenie skládok materiálu, stavebných materiálov vrátane stavebných zariadení a priestorov pre stavebné a rekonštrukčné práce pri obnove – zateplení bytových domov
Sadzba dane za 1m2/deň vonkajšia zóna 0,03 €
vnútorná zóna 0,05 €

15. V prípadoch, keď daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane, sadzba za užívanie verejného priestranstva bude správcom dane vyrubená v dvojnásobnej výške ako je uvedené odsekoch 2.-13. tohto článku.

16. Vyrubená daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Splátky dane podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.7


Článok 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva8.


Článok 7
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

 

 1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.9 
 2. Mesto Hlohovec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Mesto Hlohovec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.10
 3. Osobitné užívanie verejného priestranstva je možné len na základe súhlasu Mesta Hlohovec. Žiadateľ o osobitné užívanie verejného priestranstva je povinný o súhlas požiadať písomne, najmenej 3 dni pred začatím užívania. Žiadateľ v žiadosti musí uviesť najmä účel, spôsob, dobu trvania, miesto a veľkosť priestoru pre užívanie. Ak účel a spôsob užívania nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a žiadateľ nemá voči Mestu Hlohovec záväzky po lehote splatnosti, Mesto Hlohovec prostredníctvom Mestského úradu Hlohovec vydá žiadateľovi súhlas na osobitné užívanie verejného priestranstva.
 4. Mesto Hlohovec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak poruší niektorú z povinností uvedených v čl.7 odseku 1. a odseku 3. tohto nariadenia.


Článok 8
Oslobodenie od platenia dane za verejné priestranstvo

 

 1. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené podujatia kultúrne, športové, ekologické, charitatívne, cirkevné, kultúrno-spoločenské, výchovno-vzdelávacie a iné zamerané na podporu ochrany zdravia, výchovu mládeže, kultúru a šport, ochrany životného prostredia a ochranu zvierat v prípade, že na týchto podujatiach sa nevyberá vstupné alebo celý výťažok z týchto podujatí je poskytnutý na charitatívne, dobročinné účely podľa osobitného predpisu11.
 2. Od dane sú oslobodené prezentácie slobodných umelcov (výtvarníkov, hudobníkov a pod.) bez predaja na týchto prezentáciách.
 3. Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené trvalé vyhradenie parkovacieho miesta vyznačeného dopravnou značkou „IP16-Reserve“ – parkovacie miesto s vyhradeným státím s dodatkovou tabuľkou „E15“ – označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím a s dodatkovou tabuľkou s označením symbolom 02 „Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.
 4. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené spôsoby osobitného užívania uvedené v §5 ods. 9 v prípade, že verejné priestranstvo je užívané v súvislosti s investičnými činnosťami Mesta Hlohovec a organizácií založených alebo zriadených Mestom Hlohovec podľa osobitného predpisu.12


Článok 9
Ostatné a zrušovacie ustanovenia

 

 1. Kontrolu dodržiavania podmienok stanovených pri vyrubení dane vykonáva Mesto Hlohovec prostredníctvom Mestskej polície mesta Hlohovec, v spolupráci s príslušnými referátmi Mestského úradu Hlohovec podľa Organizačného poriadku MsÚ Hlohovec v platnom znení.
 2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 138/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie, v znení Dodatku č. 1.


Článok 10
Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 10.12.2015.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 01.01.2016.

Hlohovec, december 2015

 

Ing. Miroslav Kollár v.r.
primátor mesta Hlohovec

_________________________________________________________

1 § 30 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
2 § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
3 § 30 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
4 § 31 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
5 § 32 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
6 § 33 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
7 § 101 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
8 § 34 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
9 § 34a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
10 § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
11 zákon č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach
12 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

Príloha č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec
Grafické zobrazenie vnútornej zóny mesta - v priloženom pdf súbore str. 8

 

VZN je doplnené s VZN č. 209/2018

 6844265

Úvodná stránka