Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzne nariadenie č. 154/2015 (Dodatok č. 6), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzná nariadenie č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5

Schválené: 10.12.2015

Vyhlásené: 14.12.2015

Účinnosť: 11.1.2016

Platné do: 16.10.2018

Toto VZN bolo zrušené s VZN 233/2018.

 

Doplňujúce VZN:


VZN 196/2017

Schválené: 21.9.2017

Vyhlásené: 26.9.2017

Účinnosť: 11.10.20176844212

Úvodná stránka