Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec + VZN 164/2016 (účinnosť 1. 9. 2016) + VZN 166/2016 (účinnosť 19. 10. 2016)

Schválené: 10.12.2015

Vyhlásené: 14.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2016

Nahradené: 170/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom
na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, sa podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto


všeobecne záväznom nariadení mesta Hlohovec č. 152/2015
o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec


Čl. I
Predmet úpravy


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) mesta Hlohovec určuje

 1. podrobnosti financovania základnej umeleckej školy (ďalej len „ZUŠ“), materských škôl (ďalej len „MŠ“ ) a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 1)
 2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto Hlohovec financovať ZUŠ, MŠ a školské zariadenia, okrem údajov podľa osobitného predpisu 2),
 3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy,
 4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne mesto Hlohovec finančné prostriedky.


Čl. II
Príjemca dotácie


1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú tieto školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec:
a) Základná umelecká škola, Pribinova 5, Hlohovec,
b) Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec,
c) Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec,
d) Materská škola, Hollého 3, Hlohovec,
e) Materská škola, Vinohradská 7, Hlohovec,
f) Materská škola, Fraštacká 4, Hlohovec,
g) Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec
h) Základná škola M. R. Štefánika 30 , Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
i) Základná škola Koperníkova 24, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
j) Základná škola A. Felcána 4, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
k) Základná škola V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec – Šulekovo, za svoje školské zariadenie – školský klub detí,
l) Základná škola Podzámska 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania.

2) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tiež:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Hollého 10, 917 66 Trnava za tieto svoje školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta Hlohovec:
a) Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec,
b) Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania.

3) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tiež:
Centrum voľného času zriadené na území inej obce v prípade, ak žiakom tohto CVČ je dieťa vo veku od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom v meste Hlohovec 2).


Čl. III
Podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl,
školských zariadení a lehoty na predloženie údajov

 

 1. Školy a školské zariadenia podľa Čl. II ods. 1) a ods. 2) tohto nariadenia predložia zriaďovateľovi údaje, ktoré budú podkladom pre tvorbu rozpočtu mesta na nasledujúci rok v lehote najneskôr do 15.9. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.
 2. Mesto Hlohovec poskytne finančné prostriedky3) na kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi na základe žiadosti cirkevného zriaďovateľa4).

Lehota na predloženie žiadosti je najneskôr do 15.9. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.


Čl. IV
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov

 

 1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec je určená v prílohe č.1 tohto nariadenia.
 2. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi je určená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
 3. Prijímateľ dotácie podľa Č. II tohto nariadenia je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu miezd a prevádzky ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
 4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Hlohovec do 31.12. príslušného kalendárneho roku.


Čl. V
Termín poskytovania finančných prostriedkov

Mesto Hlohovec poskytne príjemcovi podľa Čl. II tohto nariadenia dotáciu mesačne najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca okrem príjemcu uvedeného v Čl. II, v bode 3).


Čl. VI
Zrušovacie ustanovenie

Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8.


Čl. VII
Záverečné ustanovenia

 

 1. Toto nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 10.12.2015
 2. Toto nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta, v.r. ________________________________________________________________________
1) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2) ust. §7a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
3) ust. § 6 ods. 12 písm. j) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
4) ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Príloha 1
Výška finančných prostriedkov na rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec a centra voľného času zriadeného na území inej obce - v priloženom pdf súbore str. 4

 

Príloha 2
Výška finančných prostriedkov na rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti - v priloženom pdf súbore str. 5

 

___________________________________________________________________

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 164/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom
na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, sa podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec

 

Čl. I

 

1. V Prílohe č. 1 sa text:

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru
2015

Rozpočet
školy/školského zariadenia v €
ZUŠ – individuálna forma vyučovania 628,951 337 211 957,-
ZUŠ – skupinová forma vyučovania 393,951 340 133 943,-
MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec 2 634,858 92 242 407,-
MŠ Nábrežie 23, Hlohovec 2 157,102 107 230 810,-

 

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru
2015

Rozpočet
školy/školského zariadenia v €
ZUŠ – individuálna forma vyučovania 661,401 337 222 892,-
ZUŠ – skupinová forma vyučovania 413,402 340 140 557,-
MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec 2 933,771 92 269 907,-
MŠ Nábrežie 23, Hlohovec 2 224,392 107 238 010,-

 

2. V Prílohe č. 2 sa text:

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru
2015

Rozpočet
školy/školského zariadenia v €
Cirkevná MŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec 2 051,473 70 143 604,-

 

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru
2015

Rozpočet
školy/školského zariadenia v €
Cirkevná MŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec 2 105,182 70 147 363,- „

 

3. Ostatné ustanovenia VZN č. 152/2015 zostávajú v platnosti tak ako boli prijaté.


Čl. II

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 29.06.2016 v Hlohovci.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec nadobúda účinnosť dňa 01.09.2016 po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta.

 


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta, v.r.6875068

Úvodná stránka