Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 151/2015 o dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie

Schválené: 10.12.2015

Vyhlásené: 14.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2, § 43 a § 76 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 151/2015 o dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie


ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE


Článok 1
Účel nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť niektoré druhy miestnych daní ukladaných Mestom Hlohovec na základe tohto VZN a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.


ČASŤ II.
MIESTNE DANE

Článok 2

Mesto Hlohovec na základe tohto VZN ukladá nasledovné miestne dane:
a) daň za ubytovanie,
b) daň za jadrové zariadenie.


ČASŤ III.
DAŇ ZA UBYTOVANIE

Článok 3
Sadzba dane

Sadzba dane je 0,50 eur za osobu a prenocovanie.


Článok 4
Spoločné ustanovenia k dani za ubytovanie

1. Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie je povinný zaregistrovať sa na Mestskom úrade Hlohovec najneskôr v deň začatia činnosti spočívajúcej v poskytovaní služieb odplatného prechodného ubytovania.

2. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia ubytovaného a adresu trvalého pobytu,
  • číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu,
  • deň príchodu, deň odchodu ubytovaného a počet prenocovaní.

3. Osoba poskytujúca odplatné prechodné ubytovanie predloží správcovi dane priznanie k dani za ubytovanie do 15 dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka.

4. Daň je splatná do 15 dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka. Daň je možné uhradiť na účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbách do 300,00 eur do pokladne MsÚ.


ČASŤ IV.
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

Článok 5
Sadzba dane a začlenenie do pásma rozhodujúceho na určenie sadzby dane

1. Zastavané územie Mesta Hlohovec sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-2 v pásme 2, t. j. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru tejto oblasti.

2. Sadzba dane je pre druhé pásmo určená 0,0013 eur za m2.


ČASŤ VI.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 6
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 10.12.2015.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 01.01.2016.


Hlohovec, december 2015


Ing. Miroslav Kollár, v.r.
primátor mesta Hlohovec6844245

Úvodná stránka