Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Schválené: 10.12.2015

Vyhlásené: 14.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §2, §7, §8, §12, §16, §17, § 29, § 51 a § 59 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie č. 149/2015
o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty
a dani za nevýherné hracie prístroje


ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Článok 1
Účel nariadenia


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť niektoré druhy miestnych daní ukladaných Mestom Hlohovec na základe tohto VZN a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.

ČASŤ II.
MIESTNE DANE

Článok 2

Mesto Hlohovec na základe tohto VZN ukladá nasledovné miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.

ČASŤ III.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Článok 3
Daň z pozemkov

1. Mesto Hlohovec stanovuje nasledovné hodnoty pozemkov:
1.1. Pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa stanovuje hodnota pozemku            0,1659 € za 1 m2

V prípade, ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom, správca dane použije hodnotu pozemku stanovenú týmto VZN.
1.2. Pre stavebné pozemky sa stanovuje hodnota pozemku                             56,4296 € za 1 m2.

2. Hodnota pozemku stanovená v ods. 1.2. sa použije v k.ú. Hlohovec a k.ú. Šulekovo.

3. Ročná sadzba dane z pozemkov v k.ú. Hlohovec a k.ú. Šulekovo je 0,42 % okrem pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie.

4. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, je 0,50 %.
 

Článok 4
Daň zo stavieb

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

a) 0,25 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,32 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,62 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) 1,00 € za samostatne stojace garáže,

e) 1,00 € za stavby hromadných garáží,

f) 1,00 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

g) 3,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h) 3,00 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

i) 1,22 € za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h).

2. Ročné sadzby dane podľa odsekov 1 a 2. sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o príplatok za podlažie 0,07 € za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.


Článok 5
Daň z bytov a nebytových priestorov

1. Ročná sadzba dane z bytov je 0,25 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.

2. Ročná sadzba dane z nebytových priestorov nevyužívaných na podnikanie je 1,02 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

3. Ročná sadzba dane z nebytových priestorov slúžiacich na podnikanie je 2,02 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.


Článok 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Od dane z pozemkov sú oslobodené :

a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, ktorými sú neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne prevádzače,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením.

2. Od dane zo stavieb a od dane z bytov sú oslobodené :

a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, ktorými sú neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia a stavby vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby, ktorou je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR, slúžiace ako hasičská stanica,
b) stavby slúžiace ako múzeá, galérie a výstavné siene,
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e) garáže vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.


ČASŤ IV.
DAŇ ZA PSA


Článok 7
Sadzba dane

1. Sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) za psa chovaného v rodinnom dome                                                            7,00 €,
b) za psa chovaného v bytovom dome                                                            40,00 €,
c) za psa chovaného v priestoroch firiem, obchodných prevádzok
a iných objektov alebo stavieb neuvedených v ods. 1. písm. a) alebo b) 40,00 €

2. Sadzba dane podľa ods. 1. platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.


Článok 8
Zníženie dane

Daň stanovená v čl. 7 ods. 1 sa znižuje na základe žiadosti daňového subjektu o 50 %, ak vlastníkom psa je podľa stavu k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia fyzická osoba staršia
ako 62 rokov.


Článok 9
Oslobodenie od dane

1. Od dane je oslobodený daňovník ktorý je držiteľom Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom podľa stavu k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia alebo ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

2. Od dane je oslobodený po dobu jedného roka daňovník, ktorý nadobudol psa z útulku zvierat a predloží o tom potvrdenie.


ČASŤ V.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Článok 10
Sadzba dane

Sadzba dane je 100,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok. Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje alkohol alebo cigarety, je sadzba dane 500,- € za jeden predajný automat ročne.


Článok 11
Oslobodenie od dane

1. Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

2. Od dane sú oslobodené predajné automaty na mlieko.


ČASŤ VI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE


Článok 12
Sadzba dane

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je stanovená nasledovne:
a) elektronické prístroje na počítačové hry                                                            332,00 €,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry                                                                                                           100,00 €.

Článok 13
Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené:
a) zábavné hracie prístroje určené pre zábavu detí predškolského veku umiestnené v obchodných prevádzkach, v športových alebo kultúrnych zariadeniach (napr. hojdacie zariadenia),
b) počítače v zariadeniach poskytujúcich služby prostredníctvom internetu (v tzv. internetových kaviarňach).


ČASŤ VII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 14
Zrušovacie ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje v znení Dodatku č. 1.


Článok 15
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 10.12.2015.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Hlohovec, december 2015


Ing. Miroslav Kollár, v.r.
primátor mesta Hlohovec6844238

Úvodná stránka