Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 146/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností (Dodatok č. 1)

Schválené: 10.12.2015

Vyhlásené: 14.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 18.10.2016

Nahradené: 165/2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto


Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 146/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností (Dodatok č.1)


Čl. I


1. V Čl. 1 sa ods. 16 nahrádza novým znením, ktoré znie:
„16. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“

2. V Čl. 7 sa vypúšťa text:
„16 01 03 opotrebované pneumatiky O“

3. V Čl. 8 ods. 3 sa slová „VZN mesta Hlohovec č. 129/2012.“ Nahrádzajú slovami: „VZN mesta Hlohovec o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“

4. V Čl. 8 ods. 4 sa prvý odsek nahrádza novým odsekom, ktorý znie:
„pre rodinné domy (na 1 popisné číslo)

  • zberná nádoba na zmesový komunálny odpad o objeme 120 l ( 1-5 osôb ) alebo 2 x 120 l (6-10 osôb) s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle, s intervalom vývozu 1x za 7 dní,
  • zberná nádoba na zmesový komunálny odpad o objeme 240 l (1-5 osôb) alebo 2 x 240 l (6-10 osôb) s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle, s intervalom vývozu 1x za 14 dní,
  • zberná nádoba o objeme 120 l na triedený zber papiera s intervalom vývozu 1 x za 3 týždne,
  • zberná nádoba o objeme 240 l na triedený zber plastov s intervalom vývozu 1x za mesiac,
  • plastové vrece o objeme 120 l na triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov s intervalom vývozu 1 x za mesiac“

5. V Čl. 11 sa ods. 1 nahrádza novým znením, ktorý znie:
„1.Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“

6. V Čl. 11 sa ods. 4 nahrádza novým znením, ktoré znie:
„4. Pôvodca drobného stavebného je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: kovy, sklo, plasty, kartón a ostatný odpad, na vlastné náklady odviesť do zberného dvora v čase platných otváracích hodín a podľa pokynov pracovníka po odvážení množstva drobného stavebného odpadu a zaplatení príslušnej výšky poplatku, uložiť tieto odpady do jednotlivých kontajnerov v zbernom dvore. Výška poplatku sa stanoví ako súčin jeho hmotnosti a sadzby poplatku za 1 kg, stanovenej pre príslušný rok.“

7. V Čl. 12 ods. 1 sa text v zátvorke „(§ 39 ods. 5 písm. b)“ nahrádza textom: „(§ 81 ods. 7
písm.g)“

8. V Čl. 13 ods. 1 sa text v zátvorke „(§ 39 ods. 5 písm. b)“ nahrádza textom: „ (§ 81 ods. 7
písm.g)“

9. V Čl. 16 ods. 2 sa vypúšťa text:
„16 01 03 opotrebované pneumatiky O“

10. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností zostávajú bez zmeny.


Čl. II

 

  1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 146/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností (Dodatok č. 1) bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa  10.12.2015.
  2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 146/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností (Dodatok č. 1) nadobúda účinnosť 1.1. 2016.


Hlohovec, december 2015


Ing. Miroslav Kollár v.r.
primátor mesta6844207

Úvodná stránka