Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 145/2015,ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 97/2008 o kronike mesta

Schválené: 5.11.2015

Vyhlásené: 13.11.2015

Účinnosť: 1.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 145/2015,
ktorým sa zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 97/2008 o kronike mesta


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:


Čl. 1
Úvodné ustanovenie


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec je zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 97/2008 o kronike mesta.


Čl. 2
Zrušovacie ustanovenie


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 97/2008 o kronike mesta.


Čl. 3
Záverečné ustanovenia

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 5.11.2015.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 1.12.2015.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta6844221

Úvodná stránka