Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 144/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) v znení Dodatku č.1

Schválené: 5.11.2015

Vyhlásené: 13.11.2015

Účinnosť: 28.11.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 144/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

(Trhový poriadok) v znení Dodatku č.1

                                                                                   V Hlohovci dňa 05.11.2015

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl. I

1. Čl. 3 písm. d)  sa nahrádza novým znením:

„verejné priestranstvo na príležitostný trh „Vianočné trhy“ na Nám. sv. Michala, pozemok parc. reg. C č. 3 a na pešej zóne na Nám. sv. Michala, pozemok parc. reg. C č. 4, 92001 Hlohovec (ďalej len „trhové miesto na Vianočné trhy“),“

2. Čl. 4 ods. 2 sa nahrádza novým znením:

„Správcom trhového miesta na Michalský jarmok, trhového miesta na Deň kvetov a trhového miesta v Dome kultúry je Mestské kultúrne centrum, Nám. sv. Michala 9, 92001 Hlohovec, IČO: 00182877, ktorému bola správa týchto príležitostných trhov zverená Mestom Hlohovec. 

Správcom trhového miesta na Vianočné trhy je spoločnosť All marketing s.r.o., Čsl. armády 2081/28, 92001 Hlohovec, IČO: 47695005, ktorej bola správa tohto trhového miesta zverená Mestom Hlohovec.“

3. Čl. 5 ods. 4 sa nahrádza novým znením:

„Trhovými dňami pre trhové miesto na Vianočné trhy sa určujú pondelok až nedeľa v kalendárnom týždni v mesiaci december príslušného kalendárneho roka, okrem 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra príslušného kalendárneho roka s tým, že tieto určí správca trhového miesta, pričom:

a) predajný čas je stanovený:
- od 10:00 hod. do 22:00 hod.

b) prevádzkový čas je stanovený:
- od 09:00 hod. do 23:00 hod.“

4. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) v znení Dodatku č. 1 zostávajú bez zmeny.

 

Čl. II

  1. Toto Všeobecne záväzné  nariadenie  mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) v znení Dodatku č. 1 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 05.11.2015 v Hlohovci.
  2. Toto Všeobecne záväzné  nariadenie  mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) v znení Dodatku č. 1 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Miroslav Kollár v.r.
primátor mesta Hlohovec6844284

Úvodná stránka