Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 143/2015 Trhový poriadok – vianočné trhy

Schválené: 5.11.2015

Vyhlásené: 13.11.2015

Účinnosť: 28.11.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 143/2015

Trhový poriadok – vianočné trhy

                                                                                 V Hlohovci dňa 05.11.2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) Mesto Hlohovec vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh – vianočné trhy (ďalej len „Vianočné trhy“).
 2. Verejným priestranstvom určeným pre Vianočné trhy je pre účely tohto VZN Nám. sv. Michala v Hlohovci, a to nehnuteľnosti v k.ú. Hlohovec, zapísané v LV č. 4800 ako pozemok registra "C", parcela č. 3 ostatné plochy o výmere 4539m2 a parcela č. 4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 787m2.)
  Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č. 1 – mapový podklad vymedzujúci priestor Vianočných trhov podľa predchádzajúcej vety.
 3. Predaj tovarov a poskytovanie služieb sa uskutočňuje v stánkoch.

 

§ 2

Správa príležitostného trhu a povinnosti správcu

 1. Správu Vianočných trhov vykonáva All Marketing s.r.o., so sídlom Čsl. Armády  2081/28, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 695 005 (ďalej len „správca“).
 2. Správca je povinný zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Správca je povinný tento trhový poriadok zverejniť na Vianočných trhoch na viditeľnom mieste.
 3. Správca
  a) je povinný vykonávať dozor nad predajom,
  b) je povinný napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
  c) zabezpečí dostupnosť toaliet pre pracovníkov obsluhy a pre kupujúcich vo vzdialenosti do 100m. Toalety musia byť členené podľa pohlavia, udržiavané v čistote a funkčnosti.
  d) zabezpečí rozmiestnenie stánkov v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov (ďalej len „zmluva“),
  e) je povinný kontrolovať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností osôb, ktoré predávajú potraviny,
  f) je povinný sledovať dodržiavanie hygienických predpisov,
  g) je povinný zabezpečovať udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas prevádzky a po ukončení prevádzky.
 4. Správca kontroluje u predávajúceho
  a) oprávnenia na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, 1) 2) 3)
  b) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu vydané Mestom Hlohovec,
  c) doklad o nadobudnutí tovaru,
  d) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,4)
  e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
  f) dodržiavanie trhového poriadku.

§ 3

Trhové dni a prevádzkový čas

 1. Trhové dni sú od 01. decembra do 31. decembra, okrem 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra príslušného kalendárneho roka.
 2. Prevádzkový čas je od 10:00 hod. do 23:00 hod.
  Predajný čas je od 10:00 hod. do 22:00 hod.
 3. Zásobovanie je možné realizovať iba v režime pešej zóny v zmysle dopravného značenia podľa osobitného predpisu. 5)

 

§ 4

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby

 1. Predávať výrobky a poskytovať služby na Vianočných trhoch možno len na základe povolenia vydaného Mestom Hlohovec.
 2. Na Vianočných trhoch môžu na základe povolenia Mesta Hlohovec predávať
  a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 1) 2)
  b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny. 3)
  c) fyzické osoby a právnické osoby so súhlasným rozhodnutím RUVZ Trnava na ambulantný predaj, za dodržania schváleného sortimentu.
 3. Mesto Hlohovec vydá na základe žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu povolenie žiadateľovi uvedenému v odseku 2, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa §10 zákona a predloží nasledovné doklady
  a) kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 1) 2) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. a) zákona; žiadateľ na žiadosť mesta predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
  b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 3) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b) zákona,
  c) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, 6) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
  d) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, 4) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu,
  e) žiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b) zákona, preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.

§ 5

Sortiment výrobkov a druhy poskytovaných služieb

 1. Na Vianočných trhoch sa môžu predávať
  a) sušené ovocie, orechy, mandle,
  b) medovníky, cukrovinky, oblátky,
  c) včelie produkty, med a výrobky z medu, 7)
  d) pečené gaštany,
  e) varená kukurica,
  f) pukance,
  g) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu,
  h) vianočné dekorácie z prírodných materiálov,
  i) drobné umelecké a remeselné výrobky,
  j) spotrebné výrobky – iba výrobky súvisiace s témou Vianoc.
 2. Potraviny uvedené v ods. 1 písm. a), b) a c) musia pochádzať od výrobcov registrovaných miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
 3. Na Vianočných trhoch možno poskytovať tieto služby
  a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie.
 4. Na ambulantný predaj potravín a poskytovanie služieb spoločného stravovania je predávajúci povinný mať súhlasné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva a činnosť vykonávať so súhlasom a pod kontrolou orgánov úradnej kontroly potravín. Predajcovia potravín a poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať platné právne predpisy. 8) 9)

§ 6

Povinnosti predávajúcich a poskytovateľov služieb

 1. Predávajúci je povinný
  a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 1)
  b) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,
  c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 4)
  d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
  e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 10)
  f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
  g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov, 11) najmä
  - predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
  - predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
  - predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
  - správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
  - zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
  - dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitnými predpismi 8) 12) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu dodržiavať,
  - zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,
  - predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
  - zabezpečiť pre zamestnancov vhodný kompletný pracovný odev, vrátane jednorazových rukavíc pri výdaji pokrmov,
  - mať k dispozícii doklady o zdravotnej spôsobilosti všetkých zamestnancov,
  - mať k dispozícii nadobúdacie doklady od potravín, príp. pokrmov.
 2. Predávajúci je povinný predložiť orgánu dozoru
  a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu a preukaz totožnosti,
  b) povolenie na užívanie predajného zariadenia,
  c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
  d) doklad o nadobudnutí tovaru.
 3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach v zmysle § 10 písm. b) zákona, je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

§ 7

Orgány dozoru a sankcie

 1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Hlohovec prostredníctvom
  a) poverených pracovníkov Mestského úradu v Hlohovci,
  b) Mestskej polície Mesta Hlohovec.
 2. Mesto Hlohovec môže podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov), právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak poruší toto nariadenie.
  Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Mesto Hlohovec dozvedelo o tom, kto sa konania podľa predchádzajúcej vety dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom mesta Hlohovec.
 3. Oprávnenia Mesta Hlohovec, ako orgánu dozoru v zmysle § 12 zákona, sankcie a priestupky sú upravené zákonom.
 4. Mesto Hlohovec opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 zákona (ďalej len "porušiteľ").
 5. Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach uložený opatrením podľa odseku 4, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.

 

§ 8

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené dňa 05.11.2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Miroslav Kollár v.r.
primátor mesta Hlohovec

_________________________________________________________

1) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

2) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

3) zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

4) zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

5) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

6) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú.v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z.z.)

7) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 o mede

     Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 354/2000 Z.z., ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med a výrobky z medu

    Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

    Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam

8) zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

9) zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10) § 15 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

11) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z.), zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

12) oznámenie č. 195/1996 Z.z. - výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

 

 6844258

Úvodná stránka