Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 142/2014, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 47/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Hlohovec

Schválené: 11.12.2014

Vyhlásené: 12.12.2014

Účinnosť: 27.12.2014

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 142/2014,
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 47/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:

Čl. 1 Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec je zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 47/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Hlohovec.

Čl. 2 Zrušovacie ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 47/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Hlohovec.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 11.12.2014.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Hlohovci, dňa 12.12.2014

 

Peter Dvoran

primátor mesta6844288

Úvodná stránka