Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 141/2014, ktorým sa vymedzujú miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Schválené: 18.9.2014

Vyhlásené: 22.9.2014

Účinnosť: 7.10.2014

Platné do: 28.12.2015

Nahradené: 147/2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „toto nariadenie“) je vymedziť miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „volebná kampaň“).
 2. Toto nariadenie ďalej ustanovuje podmienky umiestňovania plagátov a iných nosičov informácií politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov v meste Hlohovec počas volebnej kampane.

Čl. 2

Miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií

 1. Na verejných priestranstvách v meste Hlohovec je možné umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií počas volebnej kampane výlučne na mestských informačných stojanoch určených osobitne na tento účel, ktoré sú umiestnené na pešej zóne na ulici M. R. Štefánika a na Šulekovej ulici v m. č. Šulekovo.
 2. Každej kandidujúcej politickej strane, hnutiu, koalícii a nezávislému kandidátovi bude vyhradená plocha na mestskom informačnom stojane. Táto vyhradená plocha bude označená číslom určeným žrebovaním, skratkou politickej strany, hnutia, koalície, resp. menom nezávislého kandidáta.

Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov.

Čl. 3

Umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií a údržba miest na ich umiestňovanie

 1. Umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na vyhradenej ploche podľa čl. 2 tohto nariadenia si zabezpečujú kandidujúce politické strany, hnutia, koalície a nezávislí kandidáti na vlastné náklady.
 2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov a iných nosičov informácií majú kandidujúce politické strany, hnutia, koalície a nezávislí kandidáti.
 3. Údržbu mestských informačných stojanov určených na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií po skončení volebnej kampane zabezpečuje Mesto Hlohovec.
   

Čl. 4

Kontrolná činnosť a sankcie

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
  a) Mestská polícia mesta Hlohovec,
  b) hlavný kontrolór mesta Hlohovec,
  c) iní zamestnanci mesta Hlohovec na základe písomného poverenia primátora mesta Hlohovec.
 2. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa príslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a za jeho porušenie možno tejto osobe uložiť pokutu do zákonom ustanovenej výšky.
 3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže Mesto Hlohovec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) uložiť pokutu do 6 638 EUR.
 4. Na konanie o uložení pokuty za porušenie tohto nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 1 Výnos pokút je príjmom Mesta Hlohovec.
   

Čl. 5

Osobitné ustanovenie

Na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 32/1997 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 18.09.2014.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci, dňa 22.09.2014

 

Peter Dvoran

primátor mesta

 

___________________________________________________________________

1 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 6844255

Úvodná stránka