Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) + Dodatok č. 1 (účinnosť od 14.07.2015) + VZN 144/2015 (účinnosť od 28.11.2015)

Schválené: 26.6.2014

Vyhlásené: 1.7.2014

Účinnosť: 16.7.2014

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 140/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach (Trhový poriadok)

Čl. 1
Predmet úpravy

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec (ďalej len „toto nariadenie“) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na zriadených trhových miestach na území mesta Hlohovec v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“).
 2. Toto nariadenie ďalej upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, povinnosti správcov trhových miest a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.


Čl. 2
Vymedzenie pojmov

 1. Trhovým miestom na účely tohto nariadenia sa rozumie trhovisko a verejné priestranstvo určené na príležitostný trh.
 2. Trhoviskom je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb. [1]
 3. Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy. [2]
 4. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni. [3]
 5. Na účely tohto nariadenia sa rozumie letným obdobím časové obdobie od 15. marca do 30. septembra kalendárneho roka a zimným obdobím časové obdobie od 1. októbra do 14. marca kalendárneho roka.


Čl. 3
Zriadenie trhových miest

Mesto Hlohovec zriaďuje tieto trhové miesta na území mesta:

a) trhovisko na Radlinského ulici, pozemok parc. reg. C č. 1057/1, 920 01 Hlohovec (ďalej len „mestské trhovisko“),

b) verejné priestranstvá na príležitostný trh „Michalský jarmok" na uliciach M. R. Štefánika, Železničná, Štúrova, Puškinova, Pribinova, Jesenského a Starý rínok, 920 01 Hlohovec (ďalej len „trhové miesto na Michalský jarmok“),

c) verejné priestranstvo na príležitostný trh „Peterské hody" na Svätopeterskej ulici, časť pozemku parc. reg. E č. 189/1, 920 01 Hlohovec (ďalej len „trhové miesto na Peterské hody“),

d) verejné priestranstvo na príležitostný trh „Vianočné trhy“ na pešej zóne na Nám.      sv. Michala, pozemok parc. reg. C č. 4, 920 01 Hlohovec (ďalej len „trhové miesto na Vianočné trhy“),

e) verejné priestranstvá na príležitostný trh „Deň kvetov“ na Nám. sv. Michala, pozemok parc. reg. C č. 4 a časť pozemku parc. reg. C č. 5 a na Podzámskej ulici, časť pozemku parc. reg. C č. 5161, 920 01 Hlohovec (ďalej len „trhové miesto na Deň kvetov“),

f) interiérové priestory na príležitostný trh v Dome kultúry na Pribinovej ulici 2535/28, 920 01 Hlohovec (ďalej len „trhové miesto v Dome kultúry“),

g) verejné priestranstvo na príležitostný trh na Mlynskej ulici, časť pozemku parc. reg. E č. 572/1, 920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo (ďalej len „trhové miesto v m. č. Šulekovo“),

h) verejné priestranstvá na príležitostný trh „Šulekovské hody" na Mlynskej ulici, časť pozemku parc. reg. E č. 572/1, Šulekovej ulici, časť pozemku parc. reg. C č. 484/1 a ulici Ľ. Podjavorinskej, časť pozemku parc. reg. E č. 572/106, 920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo (ďalej len „trhové miesto na Šulekovské hody“),

i) verejné priestranstvo na príležitostné trhy na Nám. sv. Michala, pozemok parc. reg. C č. 4 a časť pozemku parc. reg. C č. 5, 920 01 Hlohovec (ďalej len „trhové miesto na Nám. sv. Michala“),

j) verejné priestranstvo na príležitostné trhy na pešej zóne na ulici M. R. Štefánika, časť pozemku parc. reg. C č. 716/1, 920 01 Hlohovec (ďalej len „trhové miesto na pešej zóne“),

k) verejné priestranstvo na príležitostné trhy v Zámockej záhrade, pozemok parc. reg. C č. 5047/2 a časť pozemku parc. reg. C č. 5048/1, 920 01 Hlohovec (ďalej len „trhové miesto v Zámockej záhrade“).


Čl. 4
Správa trhových miest

 1. Správcom mestského trhoviska je SPOREA s.r.o., Rad mjr. Pavloviča 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 46299297, ktorej bola správa mestského trhoviska zverená Mestom Hlohovec.
 2. Správcom trhového miesta na Michalský jarmok, trhového miesta na Vianočné trhy, trhového miesta na Deň kvetov a trhového miesta v Dome kultúry je Mestské kultúrne centrum, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec, IČO: 00182877, ktorému bola správa týchto príležitostných trhov zverená Mestom Hlohovec.
 3. Správcom trhového miesta v m. č. Šulekovo a trhového miesta na Šulekovské hody je spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556, ktorej bola správa týchto príležitostných trhov zverená Mestom Hlohovec.
 4. Správcom trhového miesta na Peterské hody je Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509.
 5. Správcom trhového miesta na Nám. sv. Michala, trhového miesta na pešej zóne a trhového miesta v Zámockej záhrade je Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509, príp. osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu príležitostného trhu a ktorej bola správa príležitostného trhu zverená Mestom Hlohovec podľa § 4 ods. 1 zákona   č. 178/1998  Z. z.


Čl. 5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1) Trhovými dňami pre mestské trhovisko sa určujú pondelok až sobota v jednotlivých kalendárnych týždňoch, pričom:

predajný čas je stanovený:

-    od 05.00 hod. do 14.00 hod. v letnom období,

-    od 06.30 hod. do 12.00 hod. v zimnom období,

prevádzkový čas je stanovený:

-    od 04.00 hod do 15.00 hod. v letnom období,

-    od 05.30 hod do 13.00 hod. v zimnom období.
 

2) Trhovými dňami pre trhové miesto na Michalský jarmok sa určujú piatok až nedeľa v kalendárnom týždni, keď sú vyhlásené hody v meste Hlohovec – m. č. Hlohovec, pričom:

predajný čas je stanovený:

od 08.00 hod. do 22.00 hod.

prevádzkový čas je stanovený:

od 07.00 hod do 23.00 hod.
 

3) Trhovými dňami pre trhové miesto na Peterské hody sa určujú piatok až nedeľa v kalendárnom týždni, keď sú vyhlásené hody v časti mesta Hlohovec zvanej Svätý Peter, pričom:

predajný čas je stanovený:

od 08.00 hod. do 22.00 hod.

prevádzkový čas je stanovený:

od 07.00 hod do 23.00 hod.
 

4) Trhovými dňami pre trhové miesto na Vianočné trhy sa určujú streda až nedeľa v kalendárnom týždni v mesiaci december príslušného kalendárneho roka s tým, že tento kalendárny týždeň určí správca trhového miesta, pričom:

predajný čas je stanovený:

od 08.00 hod. do 22.00 hod.

prevádzkový čas je stanovený:

od 07.00 hod. do 23.00 hod.
 

5) Trhovým dňom pre trhové miesto na Deň kvetov sa určuje sobota v druhom kalendárnom týždni v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, pričom:

predajný čas je stanovený:

od 06.00 hod. do 16.00 hod.

prevádzkový čas je stanovený:

od 05.00 hod. do 17.00 hod.


6) Trhovými dňami na trhovom mieste v Dome kultúry sa určuje jeden pracovný deň spravidla 1 krát v kalendárnom mesiaci, najviac 12 krát v príslušnom kalendárnom roku s tým, že jednotlivé dni konania príležitostného trhu určí správca trhového miesta, pričom:

predajný čas je stanovený:

od 07.00 hod. do 21.00 hod.

prevádzkový čas je stanovený:

- od 06.00 hod do 22.00 hod.
 

7) Trhovými dňami na trhovom mieste v m. č. Šulekovo sa určujú pondelok až sobota v jednotlivých týždňoch, pričom:

predajný čas je stanovený:

-    od 07.30 hod. do 14.00 hod. v letnom období,

-    od 08.00 hod. do 12.00 hod. v zimnom období,

prevádzkový čas je stanovený:

-    od 07.00 hod do 15.00 hod. v letnom období,

-    od 07.30 hod do 13.00 hod. v zimnom období.


8) Trhovými dňami pre príležitostný trh na trhovom mieste na Šulekovské hody sa určujú piatok až nedeľa v kalendárnom týždni v mesiaci október príslušného kalendárneho roka, keď sú vyhlásené hody v meste Hlohovec – m. č. Šulekovo, pričom:

predajný čas je stanovený:

od 08.00 hod. do 20.00 hod.

prevádzkový čas je stanovený:

od 07.00 hod do 21.00 hod.


9) Príležitostné trhy na trhovom mieste na Nám. sv. Michala, trhovom mieste na pešej zóne a trhovom mieste v Zámockej záhrade sa konajú nepravidelne v priebehu kalendárneho roka s tým, že deň konania príslušného príležitostného trhu určí správca trhového miesta po schválení Mestom Hlohovec, a to v dostatočnom časovom predstihu pred konaním príležitostného trhu, pričom:

predajný čas je stanovený:

od 08.00 hod. do 22.00 hod.

prevádzkový čas je stanovený:

od 07.00 hod do 23.00 hod.


Čl. 6
Všeobecné podmienky na trhových miestach

 

 1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, Technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. [4]
 2. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Mesto Hlohovec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok a predloží príslušné doklady. [5]
 3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva   na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Splnenie podmienok sa preukazuje predložením zákonom ustanovených dokladov a príloh žiadosti. [6]
 4. Na trhových miestach je zakázané:
  a) po prevádzkovom čase skladovať akékoľvek obalové a prepravné materiály (vrecia, prepravky, debny, sudy, koše, ap.),
  b) jazdiť motorovými vozidlami a bicyklami (okrem zásobovania a technickej obsluhy),
  c) parkovať motorové vozidlá (okrem miest na tento účel určených správcom trhového miesta), d) vodiť psov.
 5. Rezervovaný stôl, resp. miesto v rámci príslušného trhového miesta môže využívať iba osoba, ktorá ho riadne nadobudla zaplatením stanoveného poplatku podľa cenníka poplatkov jednotlivých trhových miest. Prenos práv z toho vyplývajúcich, alebo zapožičanie uhradeného stola, resp. miesta je podmienené súhlasom správcu trhového miesta.

Čl. 7
Osobitné podmienky na niektorých trhových miestach

 

 1. Rezervovaný stôl, resp. miesto na mestskom trhovisku a na trhovom mieste v m. č. Šulekovo musia byť obsadené do 2 hodín po začatí predajného času. Po uplynutí tohto času ho môže správca trhového miesta obsadiť inou osobou za podmienok určených týmto nariadením.
 2. Primátor mesta každoročne vymenuje riaditeľa Michalského jarmoku, následne vymenuje určených zamestnancov mesta Hlohovec za členov organizačného štábu Michalského jarmoku. Vymenované osoby sú zodpovedné za organizačné a technické zabezpečenie tohto príležitostného trhu.
 3. Riaditeľ Michalského jarmoku predloží hodnotiacu správu na zasadnutia Mestskej rady v Hlohovci a Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, ktoré nasledujú bezprostredne po konaní tohto príležitostného trhu a boli zúčtované príjmy a výdavky spojené s jeho organizáciou.
   

Čl. 8
Predaj výrobkov bez obmedzenia

Na trhových miestach sa môžu bez obmedzenia predávať tieto výrobky:

a) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené ku konzumácii (kvety, priesady kvetov a zeleniny, ozdobné kry, štepy ovocných a ozdobných stromov ap.,
b) vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečina a výrobky z nich,
c) všeobecne známe byliny a koreniny.
 

Čl. 9
Predaj výrobkov s obmedzením

 1. Na trhových miestach sa môžu predávať nasledovné výrobky, pri predaji ktorých musia byť splnené podmienky podľa osobitných predpisov:
  a) vajcia – čerstvé slepačie vajcia, ktoré musia byť pri predaji držané v čistote a suchu, účinne chránené pred nárazom a priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 stupňov C a vyššia ako +l8 stupňov C, [7]
  b) včelí med – musí byť chránený pred kontamináciou,  v obaloch spĺňajúcich požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného predpisu, s uvedením povinných údajov vrátane označenia pôvodu medu a dátumu balenia, [8]
  c) ovocie a zelenina – musí byť zachovaná bezpečnosť, kvalita a výživová hodnota pri zachovaní maximálnych povolených ročných množstiev predaja a pri dodržaní stanovených podmienok na kvalitu predávaného ovocia a zeleniny, [9]
  d) huby – na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb vydaného regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja, [10]
  e) mliečne výrobky a tepelne opracované mäsové výrobky – musí byť dodržaný teplotný reťazec (režim) a vytvorené podmienky na jeho dodržanie podľa osobitných predpisov, [11]
  f)živočíšne škvarené tuky (bravčová, husacia a kačacia masť) a oškvarky (škvarené tzv. mokrou cestou) – musí byť dodržaný teplotný reťazec (režim) a vytvorené podmienky na jeho dodržanie podľa osobitných predpisov, [12]
  g) trvanlivé tepelne neopracované mäsové výrobky (fermentované, sušené) a oškvarky (škvarené tzv. suchou cestou), [13]
  h) cukrovinky a cukrárenské výrobky (trvanlivé pečivo) – musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a výrobky musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením.
 2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky sa môžu predávať len v prevádzkarňach   trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete sa môžu predávať iba v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky pre bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach trhovísk. [14]
 3. Obmedzenia podľa ods. 2 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh. [15]


Čl. 10
Zákaz predaja niektorých výrobkov


1) Na trhových miestach sa zakazuje predávať: [16]

a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje (zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch),
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,
j) živé zvieratá (zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy),
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

2) Na trhových miestach sa ďalej zakazuje predávať:

a) surové mäso z jatočných zvierat a vnútornosti každého druhu, výrobky z domácich zabíjačiek,
b) mlieko,
c) výrobky z vajec domácej hydiny,
d) vajcia domácej vodnej hydiny.


Čl. 11
Poskytovanie služieb

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby: [17]

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby.


Čl. 12
Osoby oprávnené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

Na trhových miestach môžu na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydaného Mestom Hlohovec predávať výrobky a poskytovať služby tieto osoby: [18]

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov [19],
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny [20],
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.


Čl. 13
Povinnosti osôb predávajúcich výrobky a poskytujúcich služby

1) Osoba predávajúca výrobky a poskytujúca služby na trhovom mieste je povinná: [21]

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, [22]
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať  predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, [23]
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.

2) Osoba predávajúca výrobky a poskytujúca služby na trhovom mieste je povinná predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru: [24]

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení poplatku na príležitostných trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
e) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve).

3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach podľa čl. 12 písm. b) je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti. [25]


Čl. 14
Povinnosti správcu trhového miesta

1) Správca trhového miesta je povinný:

a) zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste, [26]
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. [27]

2) Správca trhového miesta kontroluje u osoby predávajúcej výrobky a poskytujúcej služby na trhovom mieste: [28]

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov (v zmysle čl. 12 písm. a) a b) tohto nariadenia) a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vydané Mestom Hlohovec,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov [29],
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch (primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov),
g) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho (čl. 9 ods. 1 písm. d). Správca trhového miesta bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.

3) Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru podľa ods. 2 písm. a) a b) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

4) Správca trhového miesta je ďalej povinný:

a) trvale udržiavať predajné a skladovacie priestory trhového miesta ako aj všetky zariadenia slúžiace na predaj v čistote a poriadku,
b) zabezpečiť vhodné uzatváracie nádoby na odpad a ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu,
c) zabezpečiť v priestoroch, resp. v blízkosti trhového miesta zariadenia na osobnú hygienu alebo záchody pre predávajúcich a kupujúcich a udržiavať ich v čistote,
d) dohliadať, aby všetky trhové stoly a miesta boli označené menom predávajúceho vrátane jeho adresy, resp. sídla, a tiež cenovkami predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
e) na trhovom mieste konať tak, aby sa predišlo ujme na zdraví a škodám na majetku občanov, resp. zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohlo dôjsť k ujme na zdraví a škodám na majetku,
f) zabezpečiť podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany,
g) prideľovať trhové stoly a miesta v prípade, ak to dovoľujú kapacitné možnosti príslušného trhového miesta.


Čl. 15
Poplatky za užívanie trhového miesta

 1. Poplatky za užívanie trhových stolov, resp. miest určia správcovia trhových miest v cenníkoch poplatkov pre jednotlivé trhové miesta (ďalej len „cenník poplatkov“). Cenník poplatkov umiestni správca trhového miesta na verejne prístupnom a viditeľnom mieste v rámci príslušného trhového miesta, resp. na úradnej tabuli mesta a   zverejní ho aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
 2. Aktualizáciu cenníka poplatkov bude správca trhového miesta uskutočňovať 1-krát ročne, a to k 31. marcu kalendárneho roka, resp. v dostatočnom časovom predstihu pred konaním príslušného príležitostného trhu.
 3. Cenník poplatkov je správca trhového miesta povinný zaslať na vedomie Mestu Hlohovec – Mestskému úradu v Hlohovci, a to bezodkladne po jeho vypracovaní, resp. aktualizácii.
 4. Správca trhového miesta je povinný o uhradenom poplatku za užívanie trhového stola, resp. miesta vystaviť príslušný doklad o zaplatení, ktorý musí obsahovať povinné údaje podľa osobitných predpisov.
 5. Správca mestského trhoviska je oprávnený uzatvárať nájomné zmluvy o prenájme trhových stolov a miest s tretími osobami v zmysle dohody s Mestom Hlohovec.


Čl. 16
Orgány dozoru a sankcie

1) Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia a zákona č. 178/1998 Z. z. vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:

a) Mesto Hlohovec:

 • Mestská polícia v Hlohovci,
 • poverení zamestnanci Mesta Hlohovec,
 • hlavný kontrolór mesta,

b) Slovenská obchodná inšpekcia,

c) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava ako príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán verejného zdravotníctva.

2) Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000 EUR fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá: [30]

a) zriadila trhové miesto bez povolenia, alebo správcovi trhového miesta za porušenie povinností podľa čl. 14 ods. 1 tohto nariadenia,
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (čl. 6 ods. 2 tohto nariadenia) alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (čl. 10 tohto nariadenia) alebo ktoré nie sú určené Mestom Hlohovec na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest  (čl. 9 ods. 2 tohto nariadenia),
c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce podľa § 9 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z.

3) Výnos pokút uložených Mestom Hlohovec je príjmom mesta. Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom štátneho rozpočtu. [31]

4) Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb    na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby  na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa čl. 13 tohto nariadenia (ďalej len „porušiteľ“). Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste písomný záznam, ktorý sa odovzdá porušiteľovi. Ak porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok.  O námietkach rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia primátor, ak je orgánom dozoru Mesto Hlohovec, riaditeľ príslušného  inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ak je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia, alebo vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, ak je orgánom dozoru orgán úradnej kontroly potravín. Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a je právoplatné. [32]

5) Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach uložený opatrením podľa odseku 4, ak porušiteľ odstráni zistené   nedostatky. [33]


Čl. 17
Záverečné ustanovenia

 1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa  26.06.2014.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom   od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
 3. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa rušia nasledovné všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „VZN mesta“):

a) VZN mesta č. 34/1998 TRHOVÝ PORIADOK o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste, a to všetkých jeho 6 častí (34/1/1998, 34/2/98, 34/3/98, 34/4/98, 34/5/98, 34/6/98),
b) VZN mesta č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 34/1/98 – 34/6/98 Trhový poriadok,
c) VZN mesta č. 44/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 34/1/98 – 34/6/98 Trhové poriadky,
d) VZN mesta č. 60/2003 Trhový poriadok na trhovom mieste trhovisko –  ul. Hlohová parc. č. 300/25.

V Hlohovci, dňa 27.06.2014   

 

Peter Dvoran

primátor mesta


____________________________________________________________
 

[1] § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z.

[2] § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 178/1998 Z. z.

[3] § 2 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.

[4] § 2 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z.

[5] § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.

[6] § 3 ods. 4 a 5 zákona č. 178/1998 Z. z.

[7] § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky      na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z.“).

[8] § 6 nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.

[9] § 7 nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.

[10] § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[11] Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z.z.“)

[12] Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z.

[13] Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z.

[14] § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z.

[15] § 7 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.

[16] § 6 zákona č. 178/1998 Z. z.

[17] § 8 zákona č. 178/1998 Z. z.

[18] § 10 zákona č. 178/1998 Z. z.

[19] § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

   zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

[20] Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

[21] § 11 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.

[22] § 30 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

    § 15 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

[23] § 15 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,

    § 14 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

[24] § 11 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z.

[25] § 11 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.

[26] § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.

[27] § 5 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.

[28] § 5 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 178/1998 Z. z.

[29] Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších  predpisov v znení neskorších predpisov.

[30] § 12 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z.

[31] § 12 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.

[32] § 12 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z.

[33] § 12 ods. 5 zákona č. 178/1998 Z. z.

____________________________________________________________

 

Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

(Trhový poriadok)

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

(Trhový poriadok)

 

Čl. I

1. Čl. 4 ods. 3 sa nahrádza novým znením:

„Správcom trhového miesta v m. č. Šulekovo a trhového miesta na Šulekovské hody je Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509.“

2. V čl. 9 ods. 2 sa za slová „tovar a hračky“ vkladá čiarka a za slová „v stánkoch s trvalým stanovišťom“ v prvej vete sa vkladá čiarka.

3. Ostatné ustanovenia VZN č. 140/2014 zostávajú bez zmeny.

 

Čl. II

1. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 140/2014 bol schválený MsZ dňa 25.6.2015 v Hlohovci.

2. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 140/2014 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Hlohovec, 26.6.2015

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

____________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 144/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

(Trhový poriadok) v znení Dodatku č.1

 

V Hlohovci dňa 05.11.2015

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl. I

1. Čl. 3 písm. d) sa nahrádza novým znením:

„verejné priestranstvo na príležitostný trh „Vianočné trhy“ na Nám. sv. Michala, pozemok parc. reg. C č. 3 a na pešej zóne na Nám. sv. Michala, pozemok parc. reg. C č. 4, 92001 Hlohovec (ďalej len „trhové miesto na Vianočné trhy“),“

2. Čl. 4 ods. 2 sa nahrádza novým znením:

„Správcom trhového miesta na Michalský jarmok, trhového miesta na Deň kvetov a trhového miesta v Dome kultúry je Mestské kultúrne centrum, Nám. sv. Michala 9, 92001 Hlohovec, IČO: 00182877, ktorému bola správa týchto príležitostných trhov zverená Mestom Hlohovec.

Správcom trhového miesta na Vianočné trhy je spoločnosť All marketing s.r.o., Čsl. armády 2081/28, 92001 Hlohovec, IČO: 47695005, ktorej bola správa tohto trhového miesta zverená Mestom Hlohovec.“

3. Čl. 5 ods. 4 sa nahrádza novým znením:

„Trhovými dňami pre trhové miesto na Vianočné trhy sa určujú pondelok až nedeľa v kalendárnom týždni v mesiaci december príslušného kalendárneho roka, okrem 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra príslušného kalendárneho roka s tým, že tieto určí správca trhového miesta, pričom:

a) predajný čas je stanovený:
- od 10:00 hod. do 22:00 hod.

b) prevádzkový čas je stanovený:
- od 09:00 hod. do 23:00 hod.“

4. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) v znení Dodatku č. 1 zostávajú bez zmeny.

 

Čl. II

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) v znení Dodatku č. 1 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 05.11.2015 v Hlohovci.
 2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) v znení Dodatku č. 1 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Miroslav Kollár v.r.
primátor mesta Hlohovec

 6875020

Úvodná stránka