Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec + Dodatok č. 1 (účinnosť 13.05.2014) + Dodatok č. 2 (účinnosť 01.01.2015) + Dodatok č. 3 (účinnosť 14.07.2015) + VZN 161/2016 (účinnosť 1. 7. 2016) +VZN 221/2018 (účinnosť 17. 7. 2018)

Schválené: 12.12.2013

Vyhlásené: 13.12.2013

Účinnosť: 28.12.2013

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie je doplnené Všeobecne záväzným nariadením č. 221/2018

Toto všeobecne záväzné nariadenie je doplnené Všeobecne záväzným nariadením 161/2016

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území
mesta Hlohovec

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:


Čl. 1
Úvodné ustanovenia


1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „toto nariadenie“) je ustanoviť úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na účely organizovania dopravy na území mesta Hlohovec.

2) Toto nariadenie ustanovuje aj výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 1 spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
 

Čl. 2
Parkovanie na vymedzenom území

 

1) Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Hlohovec (ďalej len „vymedzené územie mesta“) je možné na miestach označených príslušnými zvislými a vodorovnými dopravnými značkami.

2) Vymedzené územie mesta je zóna A, ktorá je ohraničená križovatkami komunikácií na uliciach:
- Slov. nár. povstania a Nám. sv. Michala,
- Podzámska a Kpt. Nálepku,
- Nám. sv. Michala, Hlohová a Pod Beranom.

3) Vymedzené územie mesta určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa tohto nariadenia je vyznačené v grafickej prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.
 

Čl. 3
Doba spoplatnenia a úhrada

 

1) Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území mesta je spoplatnené v pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase od 08.00 hod. do 16.30 hod.

2) Za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území mesta v dňoch a čase uvedenom v ods. 1 sa platí úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „úhrada“).
Za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území mesta mimo ustanovených dní (t.j. v sobotu, nedeľu a štátny sviatok) a mimo ustanoveného času sa úhrada neplatí.

3) Platiteľom úhrady je držiteľ alebo vodič motorového vozidla.
 

Čl. 4
Výška úhrady, spôsob platenia úhrady a preukázanie zaplatenia úhrady

 

1) Úhrada je stanovená vo výške:
a) 0,50 EUR za 1 hodinu za jedno parkovacie miesto, a to za každú začatú hodinu,
b) 120 EUR za 1 rok za jedno parkovacie miesto pre abonenta, t.j. právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorá má na adrese nachádzajúcej sa vo vymedzenom území mesta miesto podnikania alebo sídlo, resp. prevádzku podľa osobitných predpisov.

2) Úhradu podľa ods. 1 písm. a) zaplatí platiteľ úhrady v parkovacom automate.
Dokladom o zaplatení úhrady je parkovací lístok.
Umiestnenie parkovacích automatov vo vymedzenom území mesta je v grafickej prílohe č. 1 tohto nariadenia označené žltými bodmi.

3) Úhradu podľa ods. 1 písm. b) zaplatí platiteľ úhrady spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o. ako prevádzkovateľovi dočasného parkovania motorových vozidiel v meste Hlohovec. Po zaplatení tejto úhrady bude abonentovi vydaná neprenosná ročná parkovacia karta na kalendárny rok pre príslušné parkovacie miesto v zóne A.
Dokladom o zaplatení úhrady je abonentská parkovacia karta.

4) Platný parkovací lístok, resp. platnú abonentskú parkovaciu kartu je platiteľ úhrady povinný viditeľne umiestniť za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje na doklade o zaplatení úhrady boli čitateľné z vonkajšej strany motorového vozidla.

5) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.


Čl. 5
Oslobodenie od úhrady

 

1) Od úhrady sú oslobodené motorové vozidlá prepravujúce osobu ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú, ktoré musia byť príslušne označené. Takéto motorové vozidlá sú povinné parkovať prednostne na vyhradených parkovacích miestach pre tento účel.

2) Od úhrady je oslobodené aj motorové vozidlo vo vlastníctve rezidenta, t.j. osoby, ktorá má prihlásený trvalý pobyt na adrese nachádzajúcej sa vo vymedzenom území mesta. Rezidenti bývajúci v jednej bytovej jednotke v rámci bytového domu majú nárok na oslobodenie od úhrady pre jedno motorové vozidlo.
Pre takéto motorové vozidlo bude vyhradené príslušné parkovacie miesto v zóne A, ktoré bude označené zvislou dopravnou značkou s uvedením evidenčného čísla vozidla (EČV).


Čl. 6
Kontrolná činnosť a sankcie


1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) Mestská polícia mesta Hlohovec,
b) hlavný kontrolór mesta Hlohovec,
c) iní zamestnanci mesta Hlohovec na základe písomného poverenia primátora mesta Hlohovec,
d) poverení zamestnanci spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o.

2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa príslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za jeho porušenie možno uložiť pokutu.

3) Na konanie o uložení pokuty za porušenie tohto nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 2 Výnos pokút je príjmom Mesta Hlohovec.
 

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

 

1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 12.12.2013.

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Hlohovci, dňa 13.12.2013
 

Peter Dvoran
primátor mesta

_________________________________________________________________________

1 Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec

- je v prílohe ako PDF.

 

_________________________________________________________________________

 

Dodatok č. 1

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec:

 

Čl. I

1. V čl. 4 ods. 1 písm. b) sa slová „1 rok“ menia nasledovne:

„1 kalendárny rok“.

2. Čl. 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) 240 EUR za 1 kalendárny rok za druhé parkovacie miesto pre abonenta. Pri vydávaní parkovacej karty v priebehu kalendárneho roka bude úhrada stanovená ako pomerná časť k počtu mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane mesiaca podania žiadosti o vydanie parkovacej karty,“.

3. Čl. 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) 360 EUR za 1 kalendárny rok za jedno parkovacie miesto. Pri vydávaní parkovacej karty v priebehu kalendárneho roka bude úhrada stanovená ako pomerná časť k počtu mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane mesiaca podania žiadosti o vydanie parkovacej karty.“.

4. V čl. 4 ods. 3 znie:

“3) Úhradu podľa ods. 1 písm. b), c), d) zaplatí platiteľ úhrady spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o. ako prevádzkovateľovi dočasného parkovania motorových vozidiel v meste Hlohovec. Po zaplatení úhrady bude žiadateľovi vydaná neprenosná abonentská parkovacia karta na príslušný kalendárny rok, resp. prenosná parkovacia karta na príslušný kalendárny rok.

Dokladom o zaplatení úhrady je parkovacia karta.“.

5. V čl. 4 ods. 4 sa vypúšťa slovo „abonentskú“.

6. Čl. 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„6) Platnosť parkovacích kariet je do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Minimálna úhrada za každý druh parkovacej karty je stanovená vo výške 120 EUR.“.  

7. Čl. 5 ods. 2 sa na konci odseku dopĺňa nasledovne:

„alebo na základe vydanej karty oprávňujúcej státie pred vjazdom do vlastnej nehnuteľnosti. Karta je prenosná a označená adresou predmetnej nehnuteľnosti.“.

8. Za článok 6 sa vkladá článok 7, ktorý znie: „

 

Čl. 7

Osobitné ustanovenie

Mesto Hlohovec môže uzavrieť časť alebo celé vymedzené územie mesta určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa tohto nariadenia v prípade konania kultúrno-spoločenských a iných podujatí, a to na nevyhnutne potrebnú dobu určenú v príslušnom povolení cestného správneho orgánu. 1“.

Doterajší článok 7 sa označuje ako článok 8.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec (ďalej len „tento dodatok“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 24.04.2014.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Hlohovci, dňa 28.04.2014

Peter Dvoran
primátor mesta

___________________________________________________________

1 § 8 ods. 1 cestného zákona.

 

_________________________________________________________________________

Dodatok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec:


Čl. I

1. V čl. 2 ods. 2 znie:
„2) Vymedzené územie mesta je:
a) zóna A, ktorá je ohraničená križovatkami komunikácií na uliciach:
- Slov. nár. povstania a Nám. sv. Michala,
- Podzámska a Kpt. Nálepku,
- Nám. sv. Michala, Hlohová a Pod Beranom,
b) zóna B, ktorú tvorí parkovisko ohraničené komunikáciami na uliciach M. R. Štefánika a Hlohová.“.
2. Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec sa nahrádza prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec (ďalej len „tento dodatok“).


Čl. II
Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 11.12.2014.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 01.01.2015.

V Hlohovci, dňa 12.12.2014

 

Peter Dvoran

primátor mesta

_________________________________________________________________________

 

Dodatok č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, 2


     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva tento
 

Dodatok č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, 2 


Čl. I

1. Čl. 4 ods. 1 sa dopĺňa  písmenom e), ktoré znie:

„e) 120 € za l kalendárny rok za 1 parkovacie miesto pre právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá má miesto podnikania alebo sídlo na adrese nachádzajúcej sa  na ul. M.R. Štefánika v mieste od križovatky s cestou II/507 Nám. sv. Michala po križovatku s miestnou komunikáciou Tolstého ul., za prvé vozidlo a 240 € za kalendárny rok za druhé vozidlo.“

2. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny.

 

Čl. II

1. Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, 2  bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 25.6.2015.

 

2. Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, 2 nadobúda účinnosť, v  zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Hlohovec, 26.6.2015

 

Ing. Miroslav Kollár

primátor mesta

 

___________________________________________________________

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 161/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č.1 – č.3

V Hlohovci dňa 31.05.2016

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:

 

Čl. I

 

1. §1 ods. 2 sa nahrádza novým znením:

2. „Toto nariadenie ustanovuje aj výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu1, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia, podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.“

 

2. § 2 ods. 2 sa nahrádza novým znením:

  1. „Vymedzené územie mesta je:
  • zóna A s počtom parkovacích miest 113, ktorá je ohraničená križovatkami komunikácií na uliciach:
  • Slov.nár.povstania a Nám.sv.Michala,
  • Podzámska a Kpt. Nálepku,
  • Nám.sv.Michala, Hlohová a Pod Beranom,
  • zóna B s počtom parkovacích miest 41, ktorú tvorí parkovisko ohraničené komunikáciami na uliciach M.R.Štefánika a Hlohová.“

 

3. §2 sa dopĺňa o odseky č 4.až 7. v znení:

4. Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Hlohovec podľa tohto VZN bude zabezpečovať právnická osoba – Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

5. Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel v súlade s týmto nariadením je príjmom na prevádzku parkovacích miest povereného Prevádzkovateľa, ktorý parkovné vyberá vo vlastnom mene a na vlastný účet.

6. Za prevádzkovanie parkovacích miest, bude Prevádzkovateľ uhrádzať mestu Hlohovec odplatu, ktorá bude určená sumou ako násobok počtu parkovacích miest podľa §2 ods. 2 tohto VZN a odplaty za 1 parkovacie miesto vo výške 315 eur ročne. Odplata bude fakturovaná štvrťročne v termíne do 10 dňa po uplynutí príslušného štvrťroka.

7. Prevádzkovateľ bude zabezpečovať prevádzku parkovacích miest v nasledovne:

a) vyberať parkovné v súlade s týmto nariadením

b) zabezpečovať funkčnosť parkovacieho systému, vrátane starostlivosti o zariadenia nevyhnutné na prevádzku parkovacieho systému, pravidelnej obnovy vodorovného dopravného značenia v ročných intervaloch, vrátane zabezpečenia zvislého dopravného značenia

c) vydávať parkovacie karty.

4. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 - č. 3 zostávajú bez zmeny.

Čl. II

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č.1 – č.3, bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 26.05.2016 v Hlohovci.

 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č.1 – č.3 nadobúda účinnosť dňa 01.07.2016 po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Miroslav Kollár v.r.
primátor mesta Hlohovec

_____________________________________________________________

1 Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

 6844246

Úvodná stránka