Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 138/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie + Dodatok č. 1 (účinnosť 13.5.2015)

Schválené: 12.12.2013

Vyhlásené: 13.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Platné do: 31.12.2015

Nahradené: 148/2015

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2, § 36, § 43 a § 76 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto


všeobecne záväzné nariadenie č. 138/2013
o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie
a dani za jadrové zariadenie


ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

Článok 1
Účel nariadenia

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť niektoré druhy miestnych daní ukladaných Mestom Hlohovec na základe tohto VZN a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.
 

ČASŤ II.
MIESTNE DANE

 

Článok 2


Mesto Hlohovec na základe tohto VZN ukladá nasledovné miestne dane:
a) daň za užívanie verejného priestranstva,
b) daň za ubytovanie,
c) daň za jadrové zariadenie.


ČASŤ III.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

Článok 3
Verejné priestranstvá

 

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Hlohovec v k.ú. Hlohovec a k.ú. Šulekovo. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.

2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
 

Článok 4
Osobitný spôsob užívania verejného priestranstva


Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva pre účely tohto VZN je i vyhradenie parkovacieho miesta pre osoby odkázané na individuálnu prepravu osôb.


Článok 5
Sadzba dane

 

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva:
a) za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (drobné opravy domácich nástrojov, brúsenie nožov, opravy dáždnikov) a slúžiaceho na predaj kníh, periodickej a neperiodickej tlače a doplnkového tovaru, ako i za ambulantný predaj v prípade
osobitného zreteľa 0,17 €/deň/m2,
b)
za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na predaj rýchleho občerstvenia, zeleniny, ovocia, textilu, obuvi, hračiek a pod., za konanie komerčnej informačnej a prezentačnej akcie a inej akcie komerčného charakteru, ako i za ambulantný predaj v prípade osobitného zreteľa:
b1) v Centrálnej mestskej zóne Hlohovec1 0,70 €/deň/m2,
b2)
mimo územia Centrálnej mestskej zóny Hlohovec 0,35 €/deň/m2,
c)
za umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkou 0,10 €/deň/m2 za každý kalendárny deň počnúc prvým dňom umiestnenia vystavovaného tovaru do posledného dňa obdobia vrátane, v ktorom bolo umiestnenie vystavovaného tovaru povolené,
d) za umiestnenie stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu:
d1) v Centrálnej mestskej zóne Hlohovec:
- do 30 dní vrátane 0,17 €/deň/m2,
- nad 30 dní 0,50 €/deň/m2,
d2)
mimo územia Centrálnej mestskej zóny Hlohovec:
- do 30 dní vrátane 0,10 €/deň/m2,
- nad 30 dní 0,30 €/deň/m2,
e)
za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,15 €/deň/ m2,
f)
za vrak motorového vozidla 0,35 €/deň/m2,
g)
za umiestnenie posedenia s občerstvením na vyhradenom priestore priľahlom k reštauračnému alebo kaviarenskému zariadeniu na obdobie od 1. 4. – 15. 10. 0,10 €/deň/m2,
h)
za umiestnenie samostatne stojaceho prenosného reklamného zariadenia pred prevádzkou  1€/m2/rok; pred prevádzkou môže byť umiestnený len 1 ks samostatne stojaceho reklamného zariadenia pre 1 prevádzku, maximálna plocha užívaného verejného priestranstva je 1 m2, maximálna výška 1 m.

2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií:
- cirkus 35,- €/deň,
- lunapark do 3 atrakcií 17,- €/deň,
- lunapark do 6 atrakcií 35,- €/deň,
- lunapark nad 6 atrakcií 50,- €/deň.


Článok 6
Oslobodenie a zníženie dane

 

1. V jednotlivých prípadoch môže správca dane miestnu daň znížiť na základe písomnej žiadosti odôvodňujúcej požadované zníženie dane. Žiadosť je nutné predložiť najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka.

2. Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva osobami v zmysle čl. 4.

3. Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva na konanie akcií s charitatívnym alebo humanitárnym zameraním.


ČASŤ IV.
DAŇ ZA UBYTOVANIE

 

Článok 7
Sadzba dane


Sadzba dane je 0,33 eur za osobu a prenocovanie.


Článok 8
Spoločné ustanovenia k dani za ubytovanie


1. Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie je povinný zaregistrovať sa na Mestskom úrade Hlohovec najneskôr v deň začatia činnosti spočívajúcej v poskytovaní služieb prechodného ubytovania.

2. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť písomnú evidenciu o počte ubytovaných a počte prenocovaní. Evidencia musí obsahovať dátum prvého a posledného prenocovania každej fyzickej osoby.

3. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa v zariadení ubytuje bloky, ktorých počet zodpovedá počtu prenocovaní.

4. Bloky označené sériou a číslom zabezpečí Mestský úrad Hlohovec, ktorý ich zaeviduje do evidencie prísne zúčtovateľných tlačív a vydá ich platiteľovi dane, ktorý ich prevzatie potvrdí podpisom.

5. V prípade ubytovania zamestnancov právnických osôb je možné vydať zástupcovi tejto právnickej osoby potvrdenku o zaplatení za príslušný počet osôb a prenocovaní.

6. Osoba poskytujúca prechodné ubytovanie predloží správcovi dane priznanie k dani za ubytovanie a druhé ústrižky z vydaných blokov.

7. Daň je splatná do 15 dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka. Daň je možné uhradiť na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne MsÚ.
 

ČASŤ V.
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

 

Článok 9
Sadzba dane a začlenenie do pásma rozhodujúceho na určenie sadzby dane


1. Zastavané územie Mesta Hlohovec sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-2 v pásme 2, t. j. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru tejto oblasti.

2. Sadzba dane je pre druhé pásmo určená 0,0013 eur za m2.


ČASŤ VI.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA


Článok 10
Záverečné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Hlohovec, december 2013

 


 

 

Peter Dvoran
primátor mesta

--------------------------------

1 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 117/2010 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Hlohovec.

 

_________________________________________________________________________

 

Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 138/2013
o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie

a dani za jadrové zariadenie


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta


Čl. I


1.V čl. 5 ods. 1 sa vypúšťa písm. g).
2. Doterajšie písm. h) sa označuje ako písm. g).
Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú v platnosti.


Čl. II
Záverečné ustanovenia


1. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 138/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 23.4.2015.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Hlohovec, 27. apríla 2015


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 6844285

Úvodná stránka