Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 137/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 12.12.2013

Vyhlásené: 13.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Platné do: 31.12.2015

Nahradené: 150/2015

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto


všeobecne záväzné nariadenie č.137/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

Článok 1
Účel nariadenia

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanoviť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo odpustení poplatku.


ČASŤ II.
POPLATOK

 

Článok 2
Spôsob zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov


Mesto Hlohovec uplatňuje množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov a systém zberu pre fyzické osoby - občanov je uhrádzaný formou paušálneho poplatku.


Článok 3
Sadzba poplatku

 

1. Pre fyzické osoby - občanov je stanovená sadzba poplatku 0,069 € za osobu a kalendárny deň.

2. Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby s povinnosťou umiestnenia smetných nádob je stanovená sadzba poplatku 0,028 € na 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
Poplatok za 1 vývoz v závislosti od objemu smetnej nádoby je nasledovný:
Smetná nádoba 120 l         3,36 €/1 vývoz
Smetná nádoba 240 l         6,72 €/1 vývoz
Smetná nádoba 1 100 l    30,80 €/1 vývoz
 

3. Pre fyzické osoby – občanov, ktorí si uplatňujú zníženie poplatku z dôvodov, uvedených v článku 8, je sadzba poplatku 0,034 € za osobu a kalendárny deň preukázaného obdobia.
 

Článok 4
Určenie poplatku

 

1. Paušálny poplatok sa určí na kalendárny rok ako súčin sadzby stanovenej v čl. 3 ods. 1. a počtu kalendárnych dní príslušného kalendárneho roka, resp. počtu kalendárnych dní, počas ktorých má poplatník v meste Hlohovec trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých užíva nehnuteľnosť.

2. Pre množstvový zber sa stanovuje frekvencia vývozu týždenne.
Poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.


Článok 5
Vyrubenie poplatku

 

1. Mesto Hlohovec vyrubí poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

2. Ak správca poplatku zistí sám, alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.

3. V prípade narodenia dieťaťa alebo prisťahovania sa poplatníka do mesta Hlohovec sa poplatok vyrubí odo dňa nahlásenia trvalého pobytu narodeného dieťaťa alebo prisťahovaného občana v meste Hlohovec do konca kalendárneho roka ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní.

4. V prípade úmrtia alebo odsťahovania poplatníka, sa poplatok vyrubením upraví do dňa, ktorý predchádza dňu úmrtia alebo dňu odsťahovania sa poplatníka z adresy trvalého pobytu v meste Hlohovec.

5. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti na základe ohlásenia tejto skutočnosti správcovi poplatku a súčasného požiadania o odvoz smetnej nádoby, správca poplatku poplatok vyrubí podľa počtu vývozov odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti do dňa zániku poplatkovej povinnosti, t. j. na základe súčinu skutočného počtu vývozov a sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby. Za posledný týždeň vývozu sa považuje týždeň, v ktorom bola smetná nádoba odovzdaná spoločnosti, ktorá vykonáva odvoz komunálneho odpadu.

6. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov, v mieste svojho trvalého bydliska, bez zriadenia ďalšej prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba z dôvodu svojho trvalého pobytu.

7. Fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý im túto službu zabezpečuje prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza mestu poplatok za komunálne odpady, poplatok správca poplatku nevyrubí. Podmienkou je predloženie kópie nájomnej zmluvy správcovi poplatku a uvedenie platcu s jeho identifikačnými údajmi, ktorému je vyrubený poplatok.

8. Podnikatelia, ktorí sa dohodnú, môžu užívať viacerí, maximálne však 6 subjektov, jednu smetnú nádobu. Podmienkou je predloženie dohody, z ktorej budú zrejmé osoby, ktoré nádobu užívajú, osoba poplatníka, ktorej bude vystavené rozhodnutie, spôsob úhrady poplatku a umiestnenie nádoby. Pokiaľ správca poplatku zistí skutočnosť, na základe preverenia oddelením hospodárskej činnosti alebo pracovníkom MsP, že nádoba je nepostačujúca a v okolí smetnej nádoby sa zhromažďuje odpad, musia účastníci dohody požiadať o výmenu za objemovo väčšiu smetnú nádobu, alebo o dodanie smetnej nádoby pre každého účastníka dohody. Dohodu o spoločnom užívaní smetnej nádoby môžu uzavrieť medzi sebou len tí poplatníci, ktorí majú minimálne množstvo produkovaného odpadu. Dohoda sa nevzťahuje na prevádzky, za ktoré sa považujú pohostinstvá, maloobchody, veľkoobchody, výrobné prevádzky a prevádzky, ktoré zamestnávajú viac ako dvoch zamestnancov. Správca poplatku posúdi predmetnú dohodu o spoločnom užívaní smetnej nádoby, prihliadne na všetky skutočnosti v súvislosti s produkovaným odpadom, na stanovisko oddelenia hospodárskej činnosti a rozhodne o povolení spoločnej smetnej nádoby a jej pridelení účastníkom dohody, resp. dohodu môže zamietnuť.

9. Školy, školské zariadenia, príp. iné subjekty, ktoré nepožadujú odvoz odpadu počas školských prázdnin, alebo z objektívnych dôvodov dlhodobo, oznámia túto skutočnosť písomne správcovi poplatku najneskôr desať dní pred začiatkom obdobia, za ktoré vývoz nepožadujú. Správca poplatku zabezpečí zamedzenie používania, resp. odvoz smetnej nádoby a oznámi tieto skutočnosti spoločnosti zabezpečujúcej odvoz komunálnych odpadov. Počet nerealizovaných vývozov bude zohľadnený v rozhodnutí na príslušný kalendárny rok. Týmto spôsobom je možné postupovať iba v prípade, že v školskom zariadení sa nenachádza byt.
 

Článok 6
Splatnosť poplatku

 

1. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak nie sú v rozhodnutí určené splátky poplatku.

2. Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet správcu poplatku, poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne MsÚ Hlohovec.


Článok 7
Vrátenie poplatku


1. Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a to v prípade úmrtia poplatníka, odsťahovania sa poplatníka z adresy trvalého pobytu v meste Hlohovec a ukončenia podnikateľskej činnosti na území mesta Hlohovec.

2. Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť v prípade úmrtia poplatníka rodinným príslušníkom alebo osobe, ktorá vybavovala pohreb, v prípade odsťahovania sa poplatníka z mesta Hlohovec poplatníkovi a v prípade ukončenia podnikateľskej činnosti poplatníkovi na základe písomnej žiadosti poplatkového subjektu v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho vrátenie.


Článok 8
Zníženie a odpustenie poplatku

 

1. Mesto Hlohovec zníži alebo odpustí poplatok:
a) Poplatok sa odpustí na základe predložených podkladov definovaných v tomto článku a to za obdobie:
a1) počas ktorého sa poplatník zdržiava v zahraničí viac ako 90 dní v zdaňovacom období (t.j. počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Hlohovec);
podklady potrebné k odpusteniu poplatku:
- aktuálna pracovná zmluva, resp. pracovné povolenie, alebo
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, alebo
- aktuálne potvrdenie o ubytovaní v zahraničí, alebo
- aktuálne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu, alebo
- aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku v zahraničí, alebo
- aktuálne potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo potvrdenie o návšteve školského a predškolského zariadenia.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia mesta Hlohovec, je správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce počet dní. Pri predložení cudzojazyčného potvrdenia je správca poplatku oprávnený žiadať od poplatníka písomný preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.
a2) počas ktorého sa poplatník zdržiava mimo miesta trvalého pobytu viac ako 90 dní v zdaňovacom období (t.j. počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Hlohovec);
podklady potrebné k odpusteniu poplatku:
- aktuálne potvrdenie o štúdiu na teologických fakultách vysokých škôl, alebo
- aktuálne potvrdenie príslušného cirkevného úradu o príslušnosti k cirkvi, rehole, alebo
- aktuálne potvrdenie vojenskej správy o výkone služby v armáde, alebo
- aktuálne potvrdenie za poplatníka, ktorý užíva priestory vyhradené na ubytovanie
v zariadení na to určenom (zariadenie sociálnych služieb, detské domovy...), alebo
- aktuálne potvrdenie o hospitalizácií v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti, alebo
- potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie o úhrade poplatku v mieste prechodného pobytu, vystavené obcou, resp. správcovskou spoločnosťou, ktorá bola poverená obcou, v ktorej bol tento poplatok uhradený, alebo
- aktuálne potvrdenie o výkone trestu, resp. o výkone väzby.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia mesta Hlohovec, je správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce počet dní.
b) Poplatok sa zníži na základe predložených podkladov definovaných v tomto článku použitím sadzby vo výške 0,034 € za 1 deň preukázaného obdobia za osobu a to za obdobie:
b1) počas ktorého poplatník študuje mimo miesta trvalého pobytu;
podklady potrebné k zníženiu poplatku:
- aktuálne potvrdenie o dennom štúdiu na území SR a potvrdenie o ubytovaní (potvrdenie z internátu alebo nájomná zmluva),
b2) počas ktorého sa poplatník pracovne zdržiava a zároveň je ubytovaný mimo miesta trvalého pobytu na území SR;
podklady potrebné k zníženiu poplatku:
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník pracuje mimo miesta trvalého pobytu a zároveň je ubytovaný mimo miesta trvalého pobytu, alebo
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní, resp. pracovná zmluva a potvrdenie o ubytovaní vystavené ubytovateľom (zariadenie poskytujúce ubytovanie) alebo nájomná zmluva
b3) počas ktorého poplatník neužíva nehnuteľnosť v mieste trvalého pobytu viac ako 90 dní v zdaňovacom období;
podklady potrebné k zníženiu poplatku:
- aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku vystavené obcou, resp. správcovskou spoločnosťou, ktorá bola poverená obcou, v ktorej užíva nehnuteľnosť.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia mesta Hlohovec, je správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce počet dní.

2. Mesto Hlohovec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. O znížení alebo odpustení poplatku rozhoduje primátor mesta na základe doložených potvrdení o príjmoch a výdavkoch poplatníka, resp. dokladov preukazujúcich sociálnu odkázanosť poplatníka a pod.

3. Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do konca aktuálneho roka, za ktorý požaduje poplatník zníženie alebo odpustenie poplatku.


Článok 9
Záverečné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Hlohovec, december 2013


Peter Dvoran
primátor mesta6844260

Úvodná stránka