Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje + Dodatok č. 1 (účinnosť 1.1.2015)

Schválené: 12.12.2013

Vyhlásené: 13.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Platné do: 31.12.2015

Nahradené: 149/2015

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2, § 4 až 17, § 29, § 51 a § 59 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 136/2013
o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty
a dani za nevýherné hracie prístroje

 

ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE


Článok 1
Účel nariadenia

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť niektoré druhy miestnych daní ukladaných Mestom Hlohovec na základe tohto VZN a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.


ČASŤ II.
MIESTNE DANE


Článok 2


Mesto Hlohovec na základe tohto VZN ukladá nasledovné miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.
 

ČASŤ III.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ


Článok 3
Daň z pozemkov

 

1. Mesto Hlohovec stanovuje nasledovné hodnoty pozemkov:
1.1. Pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa stanovuje hodnota pozemku 0,1659 € za 1 m2.
V prípade, ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom, správca dane použije hodnotu pozemku stanovenú týmto všeobecne záväzným nariadením.
1.2. Pre stavebné pozemky sa stanovuje hodnota pozemku 56,4296 € za 1 m2.

2. Hodnota pozemku stanovená v ods. 1.2. sa použije v k.ú. Hlohovec a k.ú. Šulekovo s výnimkou jednotlivej časti mesta určenej v odseku 4.

3. Ročná sadzba dane z pozemkov v k.ú. Hlohovec a k.ú. Šulekovo okrem jednotlivej časti
mesta, určenej v odseku 4, je 0,40 %.

4. Správca dane ustanovuje týmto VZN jednotlivú časť mesta v katastrálnom území Šulekovo, v lokalite Horná Sihoť – priemyselný park, ohraničenej pozemkami p. č. 2670/29, 2670/33, 2673/3, 2674/5, 2673/6, 2670/36 a 2674/6.

5. Hodnota stavebných pozemkov v jednotlivej časti mesta stanovenej podľa ods. 4 je určená vo výške 1,33 € za 1 m2.

6. Ročná sadzba dane z pozemkov v jednotlivej časti mesta vymedzenej podľa ods. 4 je pre
jednotlivé druhy pozemkov stanovená nasledovne:
6.1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,50 % za 1 m2
6.2. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,10 % za 1 m2
6.3.
stavebné pozemky 0,25 % za 1 m2
 

Článok 4
Daň zo stavieb

 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,23 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,30 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,60 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 1,- € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 2,30 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 2,586 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 1,20 € za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).

2. Pre časť mesta v lokalite Horná Sihoť – priemyselný park, ohraničenej pozemkami p. č. 2670/29, 2670/33, 2673/3, 2674/5, 2673/6, 2670/36 a 2674/6 (jednotlivá časť mesta) je sadzba za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,066 €.

3. Ročné sadzby dane podľa odseku 1. sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o príplatok za podlažie 0,07 € za každé ďalšie nadzemné podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.


Článok 5
Daň z bytov a nebytových priestorov

 

1. Ročná sadzba dane z bytov je 0,23 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.

2. Ročná sadzba dane z nebytových priestorov nevyužívaných na podnikanie je 1,- € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

3. Ročná sadzba dane z nebytových priestorov slúžiacich na podnikanie je 2,- € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.
 

Článok 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

1. Od dane z pozemkov sú oslobodené :
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, ktorými sú neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením.

2. Od dane zo stavieb a od dane z bytov sú oslobodené :
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, ktorými sú neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia a stavby vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby, ktorou je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR, slúžiace ako hasičská stanica,
b) stavby slúžiace ako múzeá, galérie a výstavné siene,
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e) garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
f) ak je oslobodená iba časť stavby od dane zo stavieb podľa uvedených odsekov, pri určení základu dane sa postupuje tak, že výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2 sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy stavby, vypočítaný podiel zaokrúhlený na stotiny nadol sa odpočíta od čísla 1 a týmto rozdielom sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
 

ČASŤ IV.
DAŇ ZA PSA


Článok 7
Sadzba dane

 

1. Sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) za psa chovaného v rodinnom dome 6,63 €,
b)
za psa chovného v rodinnom dome, ak vlastníkmi sú dôchodcovia 3,98 €,
c)
za psa chovaného v bytovom dome 39,83 €,
d)
za psa chovaného v bytovom dome, ak vlastníkmi sú dôchodcovia 11,61 €,
e)
za psa, vlastník ktorého je členom kynologického klubu 3,98 €.
2.
Sadzba dane podľa ods. 1. platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.


Článok 8
Oslobodenie od dane


Od platenia dane sú oslobodení daňovníci, ktorí sú držiteľmi Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.


ČASŤ V.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY


Článok 9
Sadzba dane

 

Sadzba dane je 100,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok. Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje alkohol a cigarety je sadzba dane 500,- € za jeden predajný automat ročne.
 

Článok 10
Oslobodenie od dane

 

1. Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

2. Od dane sú oslobodené predajné automaty na mlieko.
 

ČASŤ VI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE


Článok 11
Sadzba dane

 

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je stanovená nasledovne:
a) elektronické prístroje na počítačové hry 332,00 €,
b)
mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry 100,00 €.
 

Článok 12
Oslobodenie od dane

 

Od dane sú oslobodené:
a) zábavné hracie prístroje určené pre zábavu detí predškolského veku umiestnené v obchodných prevádzkach, v športových alebo kultúrnych zariadeniach (napr. hojdacie zariadenia),
b) počítače v zariadeniach poskytujúcich služby prostredníctvom internetu (v tzv. internetových kaviarňach).
 

ČASŤ VII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA


Článok 13
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 129/2012 v znení Dodatku č. 1.
 

Článok 14
Záverečné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 

Hlohovec, december 2013


Peter Dvoran
primátor mesta

 

____________________________________________________________

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 136/2013
o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty
a dani za nevýherné hracie prístroje


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2, § 4 až 17 a § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento


Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje


Čl. I


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje sa mení a dopĺňa nasledovne:

 1. V článku 3 ods. 3 znie :
  „Ročná sadzba dane z pozemkov v k.ú. Hlohovec a k.ú. Šulekovo je 0,40 % okrem pozemkov nachádzajúcich sa v jednotlivej časti mesta, určenej v odseku 4 a pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie.“
 2. V článku 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
  „Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, je 0,50 %.“
 3. V čl. 4 ods. 1 písm. c) sa slová „stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu“ nahrádzajú slovami: „chaty a stavby na individuálnu rekreáciu“.
 4. V čl. 4 ods. 1 písm. d) sa za slovami „samostatne stojace garáže“ vypúšťajú slová „a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov“.
 5. V čl. 4 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
  e) 1,- € za stavby hromadných garáží,
  f) 1,- € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
  Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako g) až i).
 6. V čl. 4 ods. 1 písm. i) sa slová „a) až f)“ nahrádzajú slovami „a) až h).
 7. V čl. 4 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami: „podľa odsekov 1 a 2“ a za slovami „za každé ďalšie“ sa vypúšťa slovo „nadzemné“.
 8. V čl. 6 ods. 2 písm. d) znie: „stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie“.
 9. V čl. 6 ods. 2 písm. e) znie: „garáže vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu“.
 10. V čl. 6 ods. 2 sa vypúšťa písm. f).
 11. V čl. 8 sa slová „s potrebou sprievodcu“ nahrádzajú slovami „so sprievodcom“.


Čl. II
Záverečné ustanovenia

 

 1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „tento dodatok“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 06.11.2014.
 2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.


V Hlohovci, november 2014


Peter Dvoran
primátor mesta6875012

Úvodná stránka