Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 135/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Hlohovec

Schválené: 24.10.2013

Vyhlásené: 29.10.2013

Účinnosť: 13.11.2013

Platné do: 14.4.2017

Nahradené: 178/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 135/2013
o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36g ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:


Čl. 1
Úvodné ustanovenia


1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hlohovec (ďalej len „toto nariadenie“) je obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta Hlohovec 1, a tým zabezpečiť verejný poriadok v meste a ochranu zdravých podmienok na odpočinok a regeneráciu občanov pred ich možným narušením následkom používania takýchto pyrotechnických výrobkov.
2) Predmetom tohto nariadenia nie je úprava vykonávania ohňostrojných prác. Všeobecne platné obmedzenia, zákazy a povinnosti pri vykonávaní ohňostrojných prác, vrátane kompetencií mesta, sú upravené zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“). 2


Čl. 2
Rozsah pôsobnosti


Toto nariadenie je platné pre územie katastra mesta Hlohovec a katastra mestskej časti Šulekovo.


Čl. 3
Vymedzenie pojmov

 

1) Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické účely alebo na zábavné a oslavné účely. 3

2) Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. 4 Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku. 5

3) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky miesta určené na verejné užívanie, ktoré sú verejne prístupné a ktorých užívanie mesto neobmedzilo, a to najmä cesty I. až III. triedy, priľahlé chodníky prejazdných úsekov ciest, miestne komunikácie I. až IV. triedy, odstavné a parkovacie pruhy a pásy, verejné parkoviská, zastávky a nástupné ostrovčeky verejnej autobusovej dopravy, autobusová stanica, námestia, terasy, schodiská, podchody, nadchody, mosty, spevnené rozptylové plochy pred objektmi občianskeho vybavenia, verejná zeleň, nábrežia vodných tokov.

4) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia sa okrem verejného priestranstva rozumie aj každé miesto, slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti, ktoré je prístupné voľne alebo za odplatu, a to najmä parky, športoviská, ihriská, detské ihriská, areály škôl, školských a predškolských zariadení, areály zariadení poskytujúcich zdravotnícke alebo sociálne služby, trhoviská, cintoríny a pietne miesta, nástupiská, zastávky mestskej hromadnej dopravy, verejne prístupné pozemky priľahlé bytovým domom a iným stavbám, ostatné verejne prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom.

5) Pod pojmom „v blízkosti“ na účely tohto nariadenia sa rozumie vo vzdialenosti menej ako 50 metrov od predmetných objektov.


Čl. 4
Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely


1) Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely triedy II, III a IV sa zakazuje používať na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach na území mesta Hlohovec nasledovne:
- od 02.00 hod. dňa 01. januára do 14.00 hod. dňa 31. decembra kalendárneho roka.

2) Použitím pyrotechnického výrobku na zábavné a oslavné účely na verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom mieste sa rozumie aj také použitie, ak:
a) pyrotechnický výrobok, vrátane časovaného, je aktivovaný mimo verejného priestranstva alebo verejne prístupného miesta, ale k pyrotechnickému efektu dôjde na verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom mieste,
b) pyrotechnický výrobok, vrátane časovaného, je aktivovaný mimo verejného priestranstva alebo verejne prístupného miesta, ale k výškovému pyrotechnickému efektu dôjde v priestore nad verejným priestranstvom alebo verejne prístupným miestom,
c) k pyrotechnickému efektu pyrotechnického výrobku aktivovaného mimo verejného priestranstva alebo verejne prístupného miesta dôjde v priestore aktivácie, ale časti (fragmenty) pyrotechnického výrobku dopadnú na verejné priestranstvo alebo verejne prístupné miesto.

3) Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia. 6
 

Čl. 5
Kontrolná činnosť a sankcie


1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) Mestská polícia v Hlohovci,
b) iní zamestnanci mesta Hlohovec na základe písomného poverenia primátora mesta Hlohovec.

2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa príslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a za jeho porušenie možno uložiť pokutu do 33 eur.

3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže Mesto Hlohovec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) uložiť pokutu do 6 638 eur.

4) Na konanie o uložení pokuty za porušenie tohto nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 7 Výnos pokút je príjmom Mesta Hlohovec.
 

Čl. 6
Spoločné ustanovenia


1) Pyrotechnické výrobky určené na zábavné a oslavné účely všetkých tried sa nesmú používať takým spôsobom, ktorý by zapríčinil vznik škody na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.

2) Ten, kto bude používať pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely, je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva alebo verejne prístupného miesta nachádzajúceho sa na území mesta Hlohovec, ku ktorému dôjde následkom
použitia takýchto pyrotechnických výrobkov.

3) Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.


Čl. 7
Záverečné ustanovenia


1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 24.10.2013.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
 

V Hlohovci, dňa 28.10.2013
 

 

Peter Dvoran
primátor mesta

 

__________________________________________________________________

1 § 36g ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb.
2 § 36g zákona č. 51/1988 Zb.
3 § 36a ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb.

4 § 36a ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.
5 § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
6 § 36g ods. 4 zákona č. 51/1988 Zb.
7 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 6874978

Úvodná stránka