Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec

Schválené: 27.6.2013

Vyhlásené: 1.7.2013

Účinnosť: 1.8.2013

Platné do: 14.10.2016

VZN 162/2016 zrušilo toto VZN.

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 a nasl. zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec.


ČASŤ I.
Úvodné ustanovenia


Čl. 1

1. Toto VZN upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu mesta Hlohovec, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu mesta v súlade s príslušnými právnymi predpismi 1),2), ako aj použitie rozpočtových prostriedkov a kontrolu rozpočtu mesta v nadväznosti na osobitný predpis 3), zodpovednosť za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami 4).

2. Toto VZN určuje zásady a kontrolu hospodárenia s rozpočtovými a mimorozpočtovými finančnými prostriedkami.
 

ČASŤ II.
Rozpočet mesta


Čl. 2
 

Úvodné ustanovenia a pojmy

1. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

2. Rozpočet mesta vyjadruje ekonomickú samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na území mesta, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.

3. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k mestu:
a) podiely na daniach v správe štátu,
b) dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
c) ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok5)

4. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadeným mestom a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Na hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis 1).

5. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom 6).

6. Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta (ďalej len "program"). Mesto zostavuje programový rozpočet v súlade s platnou legislatívou a platnou metodikou vydanou MF SR. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

7. Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.
8. Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Tvoria ju programy, podprogramy a prípadne prvky (projekty).

9. Program je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.

10. Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

11. Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru, resp. ktorý prispieva k plneniu zámeru.

12. Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

13. Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou, v programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu. Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku.


Čl. 3
Príjmy rozpočtu mesta


1. Príjmy rozpočtu mesta sú:
a/ výnosy miestnych daní a poplatkov 7),
b/ nedaňové príjmy z vlastníctva a prevodu vlastníctva majetku mesta a z činnosti mesta
a jeho rozpočtových organizácií,
c/ výnosy z finančných prostriedkov mesta,
d/ sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom,
e/ dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,
f/ podiely na daniach v správe štátu 8),
g/ dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
h/ ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
i/ účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na
realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov 9/,
j/ prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny
účel,
k/ iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

2. O použití vlastných príjmov rozpočtu mesta, t.j. príjmov podľa ods. 1. písm. a/ až f/ resp. aj písm. k/, ak tak ustanoví osobitný predpis, rozhoduje mesto samostatne. To neplatí pri dare, ak darca určí účel, na ktorý sa majú darované prostriedky použiť. Príjmy rozpočtu mesta podľa ods. 1. písm. g/ až j/ môže mesto použiť len v súlade s účelom, na ktorý boli prostriedky poskytnuté.

3. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj
a/ prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, špecifikovaných v článku 12 tohto VZN,
b/ zisk z podnikateľskej činnosti,
c/ návratné zdroje financovania 10),
d/ združené prostriedky.


Čl. 4
Výdavky rozpočtu mesta


1. Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú:
a/ záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b/ výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených mestom,
c/ výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d/ výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku
iných osôb, ktorý mesto využíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e/ záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
f/ výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta,
g/ úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h/ výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
i/ iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

2. Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta.

3. Právnickej osobe neuvedenej v ods. 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených Všeobecne záväzným nariadením mesta Hlohovec, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom 11), len na podporu všeobecne prospešných služieb 12), všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov 13).

4. Prostriedky podľa ods. 2 a 3 sa rozpočtujú buď na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel a podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta.

5. Mesto môže použiť rozpočtové prostriedky na založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu 14) alebo na nadobudnutie majetkových účastí na podnikaní takejto právnickej osoby, na úhradu členského príspevku na základe zmluvy o zriadení združenia obcí 15).

6. Do prijatia prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže mesto použiť na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy. Po prijatí týchto prostriedkov mesto zúčtuje tieto prostriedky v prospech svojho rozpočtu.


Čl. 5
Finančné operácie


1. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú tiež pôžičky a návratné finančné výpomoci poskytnuté z rozpočtu mesta a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky a predaj a obstaranie majetkových účastí.

2. Mesto môže zo svojho rozpočtu poskytnúť návratnú finančnú výpomoc len právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, pričom na tento účel nemôže použiť návratné zdroje.

3. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu.
 

ČASŤ III.
Rozpočtový proces


Čl. 6
Viacročný rozpočet

 

1. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci pôsobnosti mesta vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet tvoria:
a/ rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok,
b/ rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c/ rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b/.

2. Viacročný rozpočet sa zostavuje v členení podľa Čl. 7 ods. 3.

3. Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v ods. 1 písm. b/ a c/ nie sú záväzné.

4. Rozpočet mesta sa člení podľa programovej štruktúry a rozpočtovej klasifikácie.


Čl. 7
Zostavovanie a členenie rozpočtu mesta


1. Zostavovanie rozpočtu mesta vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovené osobitným prepisom 8) a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu územnej samosprávy.

2. Mesto je povinné pri zostavovaní rozpočtu prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré preň vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

3. Rozpočet mesta sa člení na:
a/ bežné príjmy (čl. 3 ods. 1 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie s výnimkou
príjmov, ktoré sú kapitálovými príjmami) a bežné výdavky (čl. 4 ods. 1) vecne
vymedzené rozpočtovou klasifikáciou (ďalej aj „bežný rozpočet“), pričom výdavky sú zatriedené podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov, podprogramov, príp. prvkov alebo projektov programového rozpočtu mesta (t.j. alokované v programovej štruktúre),
b/ kapitálové príjmy (čl. 3 ods. 1 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie
s výnimkou príjmov, ktoré sú bežnými príjmami) a kapitálové výdavky vecne
vymedzené a jednotne triedené podľa rozpočtovej klasifikácie (ďalej aj
„kapitálový rozpočet“) v členení podľa programovej štruktúry analogicky ako bežné výdavky,
c/ finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie (čl. 5).

4. Rozpočet mesta sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Mesto je povinné zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet je možné zostaviť aj ako schodkový 16), ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu 17) nevyčerpaných v minulých rokoch. Kapitálový rozpočet zostavuje mesto ako vyrovnaný alebo prebytkový; môže sa zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov mesta z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

5. Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.

6. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka.
 

Čl. 8
Pôsobnosť subjektov samosprávy pri zostavovaní rozpočtu mesta


1. Na rozpočtovom procese sa podieľajú jednotlivé subjekty samosprávy v rozsahu uvedenom v tomto VZN v rozpočtovom harmonograme, a to: mestské zastupiteľstvo, primátor mesta, komisie mestského zastupiteľstva, mestský úrad, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie mesta, obchodné spoločnosti založené mestom v rozsahu, v akom budú zabezpečovať výkon služieb pre mesto vo verejnom záujme a tiež občania mesta.

2. Pôsobnosť subjektov samosprávy pri zostavovaní rozpočtu mesta Hlohovec je nasledovná:

A/ Komisie mestského zastupiteľstva:
a) sústreďujú v rámci svojej pôsobnosti požiadavky na čerpanie rozpočtu od obyvateľov mesta, právnických osôb a fyzických osôb,
b) posudzujú tieto požiadavky,
c) odporúčajú na zaradenie do rozpočtu mesta vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek.

B/ Mestský úrad (ďalej „MsÚ“):
a) zabezpečuje organizačné a materiálno-technické záležitosti súvisiace s vytváraním návrhu viacročného rozpočtu mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a ďalšie písomnosti potrebné na správne a úplné vypracovanie rozpočtu mesta,
c) eviduje požiadavky na poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta od právnických osôb a fyzických osôb, pripravuje podklady a predkladá ich na rokovanie orgánom mesta,
d) rozpracúva predkladané návrhy komisií mestského zastupiteľstva v zmysle rozpočtovej klasifikácie,
e) vypracováva príslušné verzie návrhu rozpočtu mesta,
f) sumarizuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobia,
g) na požiadanie spracúva jednotlivé podkladové materiály, rozbory, analýzy a pod.,
h) zodpovedá za začlenenie príslušných výdavkov do programovej štruktúry mesta a stanovenie merateľných ukazovateľov.

C/ Primátor mesta:
a) riadi a usmerňuje práce na vypracovávaní návrhu rozpočtu mesta,
b) podnety od obyvateľov mesta a ďalších právnických osôb a fyzických osôb predkladá pracovníkom MsÚ na zapracovanie do návrhu rozpočtu,
c) zodpovedá za konečnú verziu návrhu rozpočtu predkladanú na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
d) zabezpečuje v súčinnosti s mestským úradom všetky úkony potrebné k eventuálnemu poskytnutiu a zúčtovaniu účelových, resp. neúčelových dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

D/ Mestská rada (ďalej „MsR“):
a) podieľa sa na určení priorít v procese tvorby rozpočtu mesta,
b) prerokúva vypracovaný záverečný návrh viacročného rozpočtu mesta.

E/ Mestské zastupiteľstvo (ďalej „MsZ“):
a) schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny s výnimkou zmien v kompetencii primátora mesta, o ktorých je MsZ informované pri najbližšej úprave rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet,
b) schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľuje zmluvu uzavretú podľa § 20 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov,
c) rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu 18).


Čl. 9
Postup pri zostavovaní rozpočtu mesta

 

1. Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom. Za vypracovanie rozpočtového harmonogramu, prípadne jeho aktualizáciu a zverejnenie na internetovej stránke mesta zodpovedá vedúci finančného oddelenia MsÚ.

2. Práce na zostavení návrhu rozpočtu mesta riadi prednosta MsÚ prostredníctvom finančného oddelenia.

3. Finančné oddelenie pripravuje podklady k návrhu rozpočtu v súčinnosti s príslušnými útvarmi MsÚ, ktoré zabezpečujú plnenie úloh mesta na im zverenom úseku podľa organizačného poriadku a organizačnej štruktúry - správcovia rozpočtových prostriedkov.

4. Správcovia rozpočtových prostriedkov pri príprave rozpočtových požiadaviek navzájom spolupracujú.

5. Správcovia rozpočtových prostriedkov mesta sú povinní predkladať finančnému oddeleniu rozpočtové požiadavky v požadovanej lehote v zmysle harmonogramu rozpočtového procesu, a to vrátane finančného vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, k právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom a k ďalším právnickým osobám.

6. Pri zostavovaní rozpočtu a schvaľovaní rozpočtu je mesto povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi, predovšetkým v oblasti uzatvorených zmluvných vzťahov, pracovno-právnych vzťahov a výdavkov vyplývajúcich zo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta voči rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám mesta a súčasne zabezpečiť súlad predkladaných rozpočtových požiadaviek so strategickými plánmi mesta, stanovenými zámermi a cieľmi.

7. Riaditelia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií predkladajú oddeleniu spoločenských vecí rozpočtovú požiadavku vrátane súhrnného finančného vzťahu (príjmy a výdavky) a ďalšie informácie na základe požiadavky príslušných pracovníkov oddelenia, ktoré po sumarizácii všetkých požiadaviek predkladá sumárne údaje vedúcemu finančného oddelenia.

8. Finančné oddelenie na základe zostavenia východísk (príjmová časť rozpočtu podľa výšky očakávaných disponibilných zdrojov vo všetkých 3 rozpočtových rokoch), ako i časti výdavkov v príslušných rokoch (t.j. nevyhnutných výdavkov vyplývajúcich z príslušných zákonov a z platných zmluvných vzťahov), vyčlení zvyšnú časť finančných prostriedkov vo výdavkovej časti viacročného rozpočtu v členení na bežný a kapitálový rozpočet. Takto zostavený návrh viacročného rozpočtu mesta prerokuje vedúci finančného oddelenia s prednostom úradu a následne s primátorom mesta.

9. Primátor mesta zvolá spoločné rokovanie predsedov odborných komisií MsZ a členov MsR k návrhu viacročného rozpočtu mesta na prerozdelenie finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta vyčlenených podľa odseku 8, resp. k úprave ostatných navrhovaných príjmov a výdavkov mesta.

10. Výslednú pracovnú verziu návrhu viacročného rozpočtu, zostavenú podľa ods. 9, predloží predseda Komisie ekonomickej a prevodov majetku MsZ v Hlohovci finančnému oddeleniu MsÚ, ktoré skontroluje väzby medzi navrhovanými výdavkami a príslušnými zdrojmi krytia, postupnosť v jednotlivých rozpočtových rokoch a následne postúpi elektronicky spracovanú verziu návrhu rozpočtu primátorovi mesta.

11. Primátor mesta po posúdení viacročného rozpočtu, dodržania zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov, prípadne doplnení výdavkov vo verejnom záujme nevyhnutných pre ďalší rozvoj územia mesta predloží na rokovanie MsR výslednú verziu návrhu rozpočtu mesta.

12. MsR prerokuje predložený návrh viacročného rozpočtu mesta, s príslušným vyjadrením ho predloží na rokovanie MsZ. So stanoviskom MsR je oboznámené mestské zastupiteľstvo priamo na rokovaní.

13. Pred schválením je mesto povinné zverejniť návrh rozpočtu najmenej na 15 dní obvyklým spôsobom na úradnej tabuli mesta, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť.

14. K návrhu rozpočtu mesta pred jeho schválením v MsZ vypracováva a predkladá hlavný kontrolór mesta odborné stanovisko, ktoré obsahuje okrem iného aj posúdenie vhodnosti:
a) stanovených cieľov vzhľadom na existujúce zámery,
b) merateľných ukazovateľov,
c) objemu výdavkov vzhľadom na hodnoty merateľných ukazovateľov.

15. Pri schvaľovaní rozpočtu musia všetky poslanecké návrhy predložené počas rokovania MsZ obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov súvisiacich s takýmito návrhmi.

16. Finančné oddelenie po schválení rozpočtu mesta na príslušné rozpočtové roky vykonáva rozpis rozpočtu. Taktiež sa rozpis vykoná po schválení každej zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.

17. Rozpis rozpočtu pre rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu zabezpečuje oddelenie spoločenských vecí.


Čl. 10
Použitie rozpočtových prostriedkov


1. Rozpočtové prostriedky sa majú použiť do konca kalendárneho roka, pokiaľ z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu môžu byť použité len na určené účely a za vopred stanovených podmienok. Podliehajú ročnému zúčtovaniu a kontrole príslušných orgánov štátnej správy.

2. Prebytky hospodárenia rozpočtu mesta sú zdrojom tvorby rezervného a ostatných mimorozpočtových peňažných fondov mesta 19), 20).

3. Prípadný schodok hospodárenia mesta Hlohovec sa vysporiada predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania 20).

4. Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá primátor mesta. Primátor mesta je povinný jedenkrát polročne podať správu o čerpaní rozpočtu mesta mestskému zastupiteľstvu, t.j. polročnú monitorovaciu správu a záverečnú hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mesta.

5. Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba vo výdavkovej časti rozpočtu, ktorá nie je schválená v rozpočte mesta, možno ju realizovať len jedným z nasledovných spôsobov zmeny rozpočtu:
a) rozpočtovým opatrením 21),
b) zaradením vlastných mimorozpočtových zdrojov (peňažné fondy mesta) 22),
c) z iných zdrojov (návratné zdroje financovania 23), združenie prostriedkov 24) a pod.).
Spôsob pod písm. a) môže realizovať primátor mesta v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom na základe uznesenia MsZ, ktorým ho mestské zastupiteľstvo poveruje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na vykonávanie týchto zmien v rozpočte mesta z dôvodu zabezpečenia operatívnych úprav rozpočtu mesta; ostatné zmeny rozpočtu podľa písm. a) sú v kompetencii MsZ.
Spôsoby uvedené pod písm. b) a c) schvaľuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu 25).

6. Rozpočtovými opatreniami podľa ods. 5 písm. a) sú:
a) presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci rozpočtu,
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z., resp. z iných dôvodov ako použitím účelovo určených prostriedkov zo ŠR alebo rozpočtu EÚ nevyčerpaných v minulých rokoch.

7. Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu mesta môže každoročne určiť rozsah viazania rozpočtových prostriedkov. Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia.

8. Mesto Hlohovec je povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré preň vyplývajú z plnenia povinností ustanovených inými zákonmi 26), najmä v oblasti pracovno-právnych vzťahov a v oblasti uzatvorených zmluvných vzťahov.

9. Mesto je povinné zaviesť ozdravný režim a nútenú správu za podmienok uvedených v platnej právnej úprave 27).


Čl. 11
Hlavný kontrolór mesta


1. Hlavný kontrolór má osobitné postavenie v rámci nakladania s finančnými prostriedkami.

2. Na úseku rozpočtu obce plní najmä tieto úlohy:
d) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu,
e) vypracúva odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu,
f) kontroluje plnenie príjmov, čerpanie výdavkov a finančné operácie mesta,
g) odsúhlasuje použitie finančných prostriedkov počas ozdravného režimu,
h) plní ďalšie úlohy podľa platnej právnej úpravy.

3. Výsledky svojej činnosti hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu.
 

ČASŤ IV.
Peňažné fondy mesta


Čl. 12
 

1. Mesto Hlohovec vytvára tieto mimorozpočtové peňažné fondy (ďalej aj „peňažné fondy“):
a) rezervný fond,
b) fond rozvoja bývania,
c) sociálny fond,
d) iný fond.

2. Zdrojmi peňažných fondov sú prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií.

3. Uvedené peňažné fondy sa tvoria nasledovným spôsobom:
a) rezervný fond - mesto vytvára vo výške, ktorú odsúhlasí mestské zastupiteľstvo po schválení záverečného účtu za predchádzajúci rok minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka 28), v prípade, že mesto nemá iné fondy podľa písm. d), tvorí z výsledku hospodárenia rezervný fond v plnej výške,
b) fond rozvoja bývania – zdrojom fondu sú príjmy z predaja bytov, resp. vratky zliav vzniknutých pri odkupovaní bytov občanmi podľa zák. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení nesk. predpisov,
c) sociálny fond – tvorí sa vo výške 1,5 % z objemu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. v znení nesk. predpisov, v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa,
d) iný fond 29).

4. Jednotlivé peňažné fondy používa mesto prostredníctvom svojho rozpočtu nasledovným spôsobom a na nasledovné činnosti:
a) rezervný fond
- v priebehu roka na vykrytie nutných kapitálových výdavkov nezahrnutých do rozpočtu 30),
- na krytie schodku hospodárenia 31),
- na odstránenie havarijného stavu majetku mesta alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou 25),
- na vklad do obchodnej spoločnosti a odkúpenie podielu obchodnej spoločnosti,
b) fond rozvoja bývania
- výlučne na rozvoj bytového fondu,
c) sociálny fond
- použitie fondu musí byť v súlade so zák. NR SR č. 152/1994 Z.z. v znení nesk. predpisov a kolektívnou zmluvou,
d) iný fond
- použitie tohto fondu schvaľuje MsZ predpísaným spôsobom.

5. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

6. Prostriedky peňažných fondov používa mesto prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.


ČASŤ V.
Rozpočtové provizórium

 

Čl. 13


1. Ak rozpočet mesta Hlohovec na nasledujúci rozpočtový rok neschváli MsZ do 31. decembra bežného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára kalendárneho roka do schválenia rozpočtu mestským zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2. V čase rozpočtového provizória mesto hospodári podľa rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

3. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta po jeho schválení MsZ.


ČASŤ VI.
Záverečný účet a účtovná závierka


Čl. 14


1. Po skončení rozpočtového roka spracuje mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne do záverečného účtu mesta.
2. Mesto finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu podľa čl. 4 bod 3; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.
3. Záverečný účet mesta Hlohovec obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií. Obsahuje najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) hodnotenie plnenia programov mesta 32).
4. Mesto je povinné v súlade s platnými právnymi predpismi 2),33) dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu 34) – audit. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu mesta v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 2), hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
5. Návrh záverečného účtu mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor mesta po predchádzajúcom prerokovaní Komisiou ekonomickou a prevodov majetku a Mestskou radou.
6. K návrhu záverečného účtu vypracováva a predkladá odborné stanovisko hlavný kontrolór mesta pred jeho schválením v MsZ.
7. Návrhy rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta musia byť pred schválením uverejnené najmenej na 15 dní na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť 35).
8. Záverečný účet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
9. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia mesta alebo o spôsobe úhrady schodku hospodárenia rozhoduje MsZ.


ČASŤ VII.
Záverečné ustanovenie


Čl. 15
 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.08.2013.


V Hlohovci, jún 2013
                                                                                      Peter Dvoran
                                                                                      primátor mesta

____________________________________________________________________________
1) Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zák. č. 523/2004 Z.z.“)
2) Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj „zák. č. 583/2004 Z.z.“)
3) Zákon NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
4) § 30 ods. 2 zák. č. 523/2004 Z.z.
5) § 3 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z.
6) § 4 ods. 4 zák. č. 523/2004 Z.z.
7) Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predpisov
8) Zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
9) Napr. zákon SNR č. 369/1990 Zb. v znení nesk. predpisov
10) § 17 zák. č. 583/2004 Z.z.
11) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 126/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
12) § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení nesk. predpisov
13) Napr. § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov
14) Zákon SNR č. 513/1991 Zb. v znení nesk. predpisov (Obchodný zákonník)
15) § 20 a 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení nesk. predpisov
16) § 10 ods. 7 zák. č. 583/2004 Z.z.
17) Napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
18) § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
19) § 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení nesk. predpisov
20) § 16 zák. č. 583/2004 Z.z.
21) § 14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z.
22) § 15 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z.
23) § 11 ods. 4 písm. b/ zák. č. 369/1990 Zb. v znení nesk. predpisov
24) § 18 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z.
25) § 10 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z.
26) § 10 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z.
27) § 19 zák. č. 583/2004 Z.z.
28) § 15 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z.z.
29) § 7 ods. 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení nesk. predpisov
30) § 10 ods. 7 zák. č. 583/2004 Z.z.
31) § 16 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z.
32) § 16 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z.z.
33) § 9 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. v znení nesk. predpisov
34) zák. NR SR č. 431/2002 Z.z. v znení nesk. predpisov
35) § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. v znení nesk. predpisov6874980

Úvodná stránka