Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností + VZN 146/2015 (účinnosť od 1. 1. 2016)

Schválené: 25.4.2013

Vyhlásené: 29.4.2013

Účinnosť: 14.5.2013

Platné do: 18.10.2016

Nahradené: 165/2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona o odpadoch) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:


ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


Čl. 1
Predmet úpravy


Toto VZN upravuje pôsobnosť mesta, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.


Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov


Podľa zákona o odpadoch a pre účely tohto VZN

 1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 2. Pôvodca odpadu je každý (právnická osoba, fyzická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie), koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
 3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
 4. Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
 5. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
 6. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
 7. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
 8. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 9. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
 10. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
 11. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
 12. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
 13. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
 14. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta Hlohovec pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
 15. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
 16. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
 17. Objemný odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
 18. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
 19. Miesto na ukladanie odpadov je miesto určené mestom Hlohovec na ukladanie komunálnych odpadov, ich oddelených zložiek a drobných stavebných odpadov. Takýmito miestami sú kontajnerové stojiská a zberný dvor.
 20. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka) ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.
 21. Oprávnenou organizáciou pre zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území mesta je organizácia, ktorá má s mestom Hlohovec uzatvorenú zmluvu.
 22. Prevádzkovateľ kuchyne je prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov.

 

NAKLADANIE S ODPADMI

Čl. 3
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb


1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s vydaným rozhodnutím, alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov (vyhláška 284/2001 Z.z.)

3. Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta a zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa položiek D4 a D7 uvedených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch,
d) vykonávať nedovolenú prepravu odpadov v rozpore so zákonom o odpadoch,
e) vykonávať bez súhlasu podľa § 7 zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas podľa § 7 zákona o odpadoch vyžaduje,
f) prevádzkovať po 31. decembri 2008 skládku odpadov podľa § 81 ods. 4 písm. b) bodu 2 zákona o odpadoch, ktorá nespĺňa všetky požiadavky na skládky odpadov podľa zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
g) vykonávať skládkovanie: - kvapalných odpadov, - odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé, - infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, - opotrebovaných pneumatík a drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm,
- odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
h) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátene odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

4. Ak nie je v zákone o odpadoch a tomto VZN ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.

5. Ak je držiteľ odpadu podľa odseku 4 známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu obvodný úrad životného prostredia, na ktorého území sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.

6. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

7. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 6 z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

8. Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti
a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti,
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.

9. Ak sa v konaní podľa odseku 8 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, niektorá zo skutočností uvedených v odseku 8 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.

10. Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch, alebo sa v konaní podľa odseku 8 nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 8 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia, ak ide o komunálne odpady , alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN.


Čl. 4
Povinnosti držiteľa odpadu


1. Držiteľ odpadu je povinný
a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov (vyhláška 284/2001 Z.z.)
b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,
d) recyklovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
e) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu , odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému
f) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich recykláciu alebo ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich iné zhodnotenie,
g) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, ak nie je v zákone ustanovené inak,
h) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení,
i) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie.
j) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 zákona o odpadoch) prístup do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
k) predložiť na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti,
l) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 zákona o odpadoch),
m) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa štvrtej časti zákona o odpadoch.
n) zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu,
o) na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného prostredia alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu.

2. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia odseku 1 písmen b), g), l) a n) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. j).


Čl. 5
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto Hlohovec. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len
prevádzkovateľ kuchyne), zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

2. Mesto Hlohovec je podľa zákona o odpadoch povinné zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov,
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

3. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí mesto z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 8 alebo 10 zákona o odpadoch a okrem nákladov na systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi , najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom Hlohovec.

5. Mesto Hlohovec je na plnenie povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. h) a i) zákona o odpadoch oprávnené požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu, alebo od toho kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, potrebné informácie.

6. Ak mesto zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinné umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka,
a) individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného mestom, pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b) výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví mesto vo VZN; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú rozhodne mesto.

7. Ak je na území mesta zavedený množstvový zber, je mesto na základe žiadosti povinné zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8. Mesto je povinné zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
a) papier, plasty, kovy, sklo
b) biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

9. Mesto je povinné umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii na ich náklady
a) zaviesť a prevádzkovať systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.

10. Mesto je povinné umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne na jeho náklady a v súlade s platným VZN
a) zaviesť a prevádzkovať na území mesta Hlohovec systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.


Čl. 6
Povinnosti pôvodcu odpadu


1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením mesta.

2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.
Zberné nádoby si pôvodca zabezpečí zaevidovaním a zaplatením miestneho poplatku za odpady Mestu Hlohovec.

3. Prevádzkovateľ kuchyne a držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi.

4. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
 

SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU
 

Čl. 7
Komunálny odpad a zložky triedeného odpadu


Komunálny odpad je zaradený v katalógu odpadov, ustanoveným vyhláškou č. 284/2001 Z.z., pod číslom 20 a zahŕňa nasledovné podskupiny odpadov :
- 20 01 oddelene zbierané zložky KO
- 20 02 odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
- 20 03 iné komunálne odpady

Mesto Hlohovec triedi nasledovné zložky odpadu :
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované NL N
16 01 03 opotrebované pneumatiky O
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 O
a 17 09 03
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 13 rozpúšťadlá N
20 01 14 kyseliny N
20 01 15 zásady N
20 01 17 fotochemické látky N
20 01 19 pesticídy N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a N
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 (65) O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 N
a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 , O
20 01 23 a 20 01 35
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 07 objemný odpad O


Čl. 8
Zber, zneškodňovanie a preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek


1. Držitelia komunálneho odpadu sú povinní do určených zberných nádob zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky podľa čl. 9 tohto VZN. Papier, plasty, sklo, kompozitné obaly (VKM), kovové obaly sú ukladané do nádoby na separovaný zber príp. do plastových vriec.

2. Zberné nádoby sú vo vlastníctve právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber a prepravu komunálnych odpadov (ďalej len „organizácia poverená zberom“) a mesta Hlohovec, v prípade triedeného zberu.
Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi systému zberu komunálneho odpadu.

3. Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na mestskom úrade najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti za zber, prepravu a zneškodňovanie komu-nálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v súlade s § 77 až 83 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a v súlade s VZN mesta Hlohovec č. 129/2012.

4. V zastavanom území mesta sa určuje povinné užívanie nasledovných zberných nádob a interval ich vývozu:
pre rodinné domy (na 1 popisné číslo)
- zberná nádoba na zmesový komunálny odpad o objeme 120 l ( 1-5 osôb ) alebo 2 x 120 l ( 6-10 osôb) s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle, s intervalom vývozu 1x za 7 dní,
- zberná nádoba na zmesový komunálny odpad o objeme 240 l (1-5 osôb) alebo 2 x 240 l ( 6-10 osôb) s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle, s intervalom vývozu 1x za 14 dní,
- zberná nádoba o objeme 120 l na triedený zber príp. plastové vrecia 120 l, s intervalom
vývozu 1 x mesačne.
pre bytové domy
- zberná nádoba na zmesový komunálny odpad o objeme 1100 l, s intervalom vývozu 2 x za 7 dní prípadne 1 x za 7 dní,
- zberná nádoba o objeme 1100 l na triedený zber papiera s intervalom vývozu 1 x za 14 dní,
- zberná nádoba o objeme 1100 l na triedený zber plastov s intervalom vývozu 1 x za 14 dní,
- zberná nádoba o objeme 1100 l na triedený zber kompozitných obalov (VKM) s intervalom vývozu 1 x za mesiac,
- zberná nádoba o objeme 1100 l na triedený zber kovových obalov (KO) s intervalom vývozu 1 x za mesiac,
- zberná nádoba o objeme 1300 l na triedený zber skla s intervalom vývozu 1 x za mesiac.
pre prevádzky ( právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov)
- zberná nádoba na zmesový komunálny odpad o objeme 120 l – 52 x ročne , 240 l – 52 x ročne, alebo 1100 l – 52 x ročne, v závislosti od množstva vyprodukovaného komu-nálneho odpadu.

5. Umiestnenie zberných nádob:
Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch a ich včasné vyloženie na verejné priestranstvo zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania. Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch, prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu, alebo obce a pod. ) sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť s Mestským úradom Hlohovec a organizáciou poverenou zberom. Miesta pre nádoby sú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné
donáškové aj odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto poverený pracovník mestského úradu.

6. Povinnosti užívateľov zberných nádob :
Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje, ak sú nádoby v dni pravidelného alebo inak vyhláseného zberu odpadu ponechané na voľne dostupnom mieste.
Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Ak dochádza k opakovanému znečisťovaniu okolia z dôvodu nedostatočného počtu resp. objemu zberných nádob, môže mesto Hlohovec zvýšiť ich počet alebo objem nádoby. Prikladanie zmesového komunálneho odpadu k zberným nádobám sa považuje za znečisťovanie okolia nádob.

7. V prípade, že vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ objektu požiada o zníženie počtu zberných nádob je mesto Hlohovec oprávnené vykonať kontrolu a rozhodnúť o žiadosti a úprave platobného výmeru za komunálne odpady.

8. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.) je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu. Do zberných nádob sa zakazuje ukladať odpady, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, resp. sa zvlášť triedia, drobné stavebné odpady z rekonštrukcií bytov, domov, objemný odpad, nebezpečné odpady, alebo odpady s obsahom nebezpečných látok, opotrebované batérie a akumulátory. Pri bytových domoch (na sídliskách) a v priestore kontajnerovísk sa zakazuje ukladať, zhromažďovať veľkoobjemný odpad. Tento je zbieraný prostredníctvom zberného dvora.


Čl. 9
Zhromažďovanie a zber skla, papiera, plastu, kompozitných obalov a kovových obalov


1. Pôvodcovia a držitelia týchto zložiek komunálneho odpadu ho zberajú do osobitne určených nádob s označením "PAPIER“, „PLASTY“, „SKLO“ príp. „PLASTOVÝCH VRIEC“ priložených k nádobe v rodinných domoch a v bytových domoch do nádob s označením „SKLO“, „PLASTY,“ „PAPIER,“ „VKM“, „KO“. Plastové fľaše a kompozitné (tetrapakové) obaly sa do kontajnerov vkladajú v stlačenom stave. Sklo v zástavbe rodinných domov je možné odovzdať v samostatnom obale (plastová taška príp. vrece), priložením k nádobe na triedený zber alebo do spoločných 1300 l nádob na sklo rozmiestnených v uliciach na území mesta.

2. Zložky komunálneho odpadu sú dotrieďované na triediacej linke. Ostatné vytriedené zložky komunálneho odpadu, pre ktoré nie sú určené nádoby alebo vrecia, pôvodcovia zhodnocujú odovzdávaním do zberného dvora .


Čl. 10
Zber biologicky rozložiteľného odpadu


1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú :
a) odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01),
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb (20 01 08) a jedlé oleje a tuky (20 01 25),
c) iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady.

3. V oblasti zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu si mesto Hlohovec uplatňuje výnimku v súlade s § 39 ods. 18 písm. b) zák. č. 223/2001 Z.z. Zavedenie celoplošného intenzívneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je pre mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

4. V zmysle § 39 ods. 17 zákona o odpadoch je prevádzkovateľ kuchyne povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

5. Zariadením spoločného stravovania je v zmysle odkazu na § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2009 Z.z. zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov. Pod pojmom zariadenie spoločného stravovania je možné rozumieť reštaurácie, závodné kuchyne a jedálne, penzióny či hotely, ktoré majú reštauráciu, bufety, školské jedálne.

6. Pre prevádzkovateľov kuchyne ohľadne nakladania s biologicky rozložiteľným kuchyn-ským a reštauračným odpadom platí nasledovné:
- za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci,
- náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku),
- ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
- prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť,
- zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
- frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,
- ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z.z.) a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
- prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.

7. Na území mesta je zabezpečovaný sezónny zber („odo dverí“) zeleného biologicky rozložiteľného odpadu. V jarnom období na základe oznamu občanom sa realizuje zber orezov zo záhrad. V priebehu celého roka majú občania možnosť odovzdať zelený odpad v zbernom dvore. Zelený - biologicky rozložiteľný odpad (orezy a pokosená tráva) je zo zberného dvora odovzdaný na zhodnotenie (kompostovisko, bioplynová stanica príp. iné).

8. Zber jedlých olejov je zabezpečený celoročne odovzdaním v PET fľaši v zbernom dvore alebo dvakrát ročne zberom („odo dverí“) spolu so zberom odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

9. Biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vzniká pri činnosti právnických a fyzických osôb podnikateľov pri údržbe a úprave zelene ukladajú pôvodcovia alebo záhradníci v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na vlastné náklady.


Čl. 11
Zber drobného stavebného odpadu a jeho zložiek

 

1. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3). Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si na vlastné náklady objedná veľkokapacitný kontajner.

2. Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. Pôvodca odpad zneškodní na riadenej skládke odpadov priamo, prípadne prostredníctvom organizácie, ktorá ma povolenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a doklad o ich uložení predloží príslušnému stavebnému úradu.

3. K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

4. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: kovy, sklo, plasty, kartón a ostatný odpad , na vlastné náklady odviesť do zberného dvora v čase platných otváracích hodín a podľa pokynov pracovníka uložiť tieto odpady do jednotlivých kontajnerov v zbernom dvore.

5. Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu mesta využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmerného znečisťovania okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

6. Je zakázané drobný stavebný odpad vhadzovať do zberných nádob alebo ho ponechať na zbernom stanovišti kontajnerov.


Čl. 12
Zber objemného odpadu


1. Zber objemného odpadu na území mesta sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne (§ 39 ods. 5 písm. b) zákona o odpadoch. Pre tento účel mestský úrad zabezpečí u organizácie oprávnenej zberom tuhého komunálneho odpadu umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na určených miestach v meste, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia a intervaly vývozu. Mestský úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemového odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, v mestskom rozhlase, miestnom časopise, televízii, na internete...). V informácii uvedie najmä miesto, termíny v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, druh odpadu pre ktorý sú určené miesta rozmiestnenia.

2. Do veľkokapacitných kontajnerov je z a k á z a n é umiestňovať vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N - nebezpečný odpad), ktorého zvoz je zabezpečovaný osobitne. Veľkorozmerný a objemný odpad (napr. nábytok, sedačky, postele a pod.) je potrebné do kontajnerov naložiť v rozobratom resp. demontovanom stave !!!!!

3. V priebehu celého roka je možné objemný komunálny odpad odovzdať do zberného dvora v čase platných otváracích hodín.


Čl. 13
Zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
(ďalej len „nebezpečný odpad“)

 

1. Zber nebezpečného odpadu z domácností sa uskutočňuje dvakrát ročne (§ 39 ods. 5 písm. b) zákona o odpadoch systémom („odo dverí“). Pre tento účel Mestský úrad Hlohovec zabezpečí u organizácie poverenej zberom zvoz nebezpečného odpadu priamo od rodinných domov alebo zo stanovíšť v sídliskovej zástavbe. Mestský úrad Hlohovec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere nebezpečných odpadov z domácností osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, v mestskom rozhlase, miestnom časopise, televízii, na internete...). V informácii uvedie najmä termíny a čas v ktorých bude zvoz zabezpečovaný a na ktorých stanovištiach v rámci sídliskovej zástavby bude možné nebezpečné odpady pod dozorom zodpovedného pracovníka zberovej spoločnosti odovzdať.

2. Odpady s obsahom škodlivín nepatria do kontajnerov na zmesové komunálne odpady!

3. Medzi nebezpečný odpad z domácností patria najmä: elektrospotrebiče, chladničky, farby - okrem farieb, ktoré sú vodou riediteľné, chemické postreky, opotrebované oleje (aj jedlé), akumulátorové batérie, ostatné batérie, žiarivky, pneumatiky bez diskov a pod.
a) Použité batérie a akumulátory. (20 01 33, 20 01 34) -použité prenosné batérie a akumulátory (olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie, batérie obsahujúce ortuť, alkalické a iné) možno odovzdať v zbernom dvore v čase platných otváracích hodín alebo dvakrát ročne v rámci oddeleného zberu nebezpečného odpadu organizovaného mestom Hlohovec. Použité prenosné batérie a akumulátory možno odovzdať aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov v zmysle
§ 48c ods. 4 zákona o odpadoch. Je zakázané odovzdávať tento odpad iným subjektom ako napr. pouliční zberači a pod.
b) Odpadové motorové a mazacie oleje ( 20 01 26) - odpadové motorové a mazacie oleje možno odovzdať v zbernom dvore v čase platných otváracích hodín alebo dvakrát ročne v rámci oddeleného zberu nebezpečného odpadu organizovaného mestom Hlohovec v uzavretej PET fľaši príp. inom vhodnom obale. Ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov a nie o odpadové motorové oleje z podnikateľskej činnosti.
c) Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady - patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. Tieto odpady je možné odovzdať v zbernom dvore v čase platných otváracích hodín alebo dvakrát ročne v rámci oddeleného zberu nebezpečného odpadu organizovaného mestom Hlohovec
d) Elektroodpad z domácností - Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, chladničky, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atd. Nepatria sem: napr. motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudova-né, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod. Elektroodpad je možno odovzdať celoročne v zbernom dvore v čase platných otváracích hodín alebo dvakrát ročne v rámci oddeleného zberu nebezpečného odpadu organizovaného mestom Hlohovec. Zber elektroodpadu na území mesta vykonáva spoločnosť oprávnená na nakladanie s nebezpečným odpadom. Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c ods. 1 zákona o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. Je zakázané odovzdávať elektroodpad z domácností iným subjektom ako je ustanovené v tomto VZN, napr. pouličným výkupcom.
e) Žiarivky a svietidlá - Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky. Patria sem: Lineárna žiarivka Klasická žiarivka v tvare dlhej trubice. Zvykne sa tiež nazývať žiarivková trubica, tzv. neónová trubica alebo neónka.
Kompaktná žiarivka Pojem kompaktná žiarivka vo všeobecnosti označuje žiarivku s menšími (kompaktnejšími) rozmermi než má klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky určené pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek. Takéto žiarivky sa preto nazývajú aj úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky. Svietidlá Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno, alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo stropov budov, za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho, akcentného a bezpečnostného osvetlenia. Svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje. Nepatria sem: voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľo-vacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky. Žiarivky a svietidlá je možno odovzdať celoročne v zbernom dvore v čase platných otváracích hodín alebo dvakrát ročne v rámci oddeleného zberu nebezpečného odpadu organizovaného mestom Hlohovec. Zber elektroodpadu na území mesta vykonáva spoločnosť oprávnená na nakladanie s nebezpečným odpadom.


Čl. 14
Zber textilu

 

1. V rámci triedeného zberu textilu sa zbiera šatstvo a topánky. Vhodné na zber sú: - čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), - topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ), - doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. )

2. Textil sa zbiera do špeciálnych nádob určených na tento druh odpadov prípadne je ho možné odovzdať v zbernom dvore v čase platných otváracích hodín. Šatstvo sa do kontajnerov vhadzuje v uzavretých plastových taškách alebo vreciach.

3. Do kontajnerov sa nesmie vhadzovať : - kusy látok, ihly a nite - poškodené a znečistené oblečenie - koberce, vankúše a matrace - ostatný odpad


Čl. 15
Zber humánnych a veterinárnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

 

1. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu !

2. Sú časťou komunálnych odpadov, ale ich zber je upravený v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Podľa zákona o odpadoch, zber liekov prebieha cez sieť verejných lekární, ktoré sú povinné zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL). ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa zákona o odpadoch.

4. Verejná lekáreň je taktiež povinná zhromažďovať veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich ŠÚKL. ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa zákona o odpadoch. Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 20 01 31 a 20 01 32.

5. Nespotrebované lieky je možné odovzdať celoročne v zbernom dvore v čase platných otváracích hodín.


Čl. 16
Zberný dvor KO a DSO

 

1. Zberný dvor sa nachádza v oplotenom areáli na Priemyselnej ulici v m.č. Šulekovo. Prevádzkovateľom zberného dvora je spoločnosť oprávnená na zber odpadov, s ktorou má mesto na tento účel uzavretú zmluvu. Súčasťou zberného dvora je i sklad nebezpečných odpadov, v ktorom je zhromažďovaný nebezpečný odpad. Zber odpadov sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov. Systém zberu odpadov prostred-níctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz komunálnych odpadov od obyvateľov (fyzických osôb). Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta, pričom jeho využívaním nie je dotknutá povinnosť fyzických osôb zabezpečiť si pravidelný odvoz domového odpadu v súlade s týmto VZN. Pri dodržaní podmienok určených v tomto VZN je využitie zberného dvora pre občanov mesta Hlohovec bezplatné. Mimo otváracích hodín je zakázané ukladať odpady pred areál zberného dvora.

2. Preberanie a evidovanie odpadu . - V zbernom dvore môže obyvateľ mesta bezplatne odovzdať nasledovné druhy odpadov: 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované N 16 01 03 opotrebované pneumatiky O 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 20 01 01 papier a lepenka O 20 01 02 sklo O 20 01 10 šatstvo O 20 01 11 textílie O 20 01 13 rozpúšťadlá N 20 01 14 kyseliny N 20 01 15 zásady N 20 01 17 fotochemické látky N 20 01 19 pesticídy N 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 25 jedlé oleje a tuky O 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N 20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N 20 01 33 batérie a akumulátory N 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia, obsahujúce nebezpečné časti N 20 01 39 plasty O 20 01 40 kovy O 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 20 03 07 objemný odpad O Preberanie odpadov dovážaných obyvateľmi mesta Hlohovec sa v zbernom dvore uskutočňuje podľa nasledujúceho postupu: - pôvodca odpadu (obyvateľ mesta) je povinný sa pri vstupe do priestorov zberného dvora riadiť pokynmi obsluhy a osobne sa preukázať dokladom totožnosti na základe ktorého bude zaevidovaný v evidenčnom zázname v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, ČOP, ŠPZ dopravného prostriedku, druh odpadu (podľa katalógu odpadov) a odhadnuté množstvo odpadov (objem, kus, hmotnosť), - pracovník poverený obsluhou zberného dvora overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni obsluha pôvodcovi umiestniť tento do kontajnera alebo skladu nebezpečných odpadov), - následne bude pôvodca inštruovaný o mieste, na ktorom má zložiť odpad (obsluha mu ukáže príslušný kontajner , u NO umiestňuje obsluha), - prevádzkový poriadok zberného dvora bude umiestnený na pracovisku a prístupný k nahliadnutiu. Kvalitatívne požiadavky na zhromažďované odpady.
a) objemný odpad (20 03 07) - O Odpad nesmie z dôvodu jeho trvalého zneškodnenia obsahovať nebezpečné látky (najmä ťažké kovy, chemikálie, ropné produkty alebo stlačené plyny). Veľkorozmerný a objemný odpad (napr. nábytok, sedačky, postele a pod.) je potrebné v zbernom dvore odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave. Takto upravený bude umiestňovaný do otvoreného veľkoobjemového kontajnera.
b) kovy (20 01 40) - O Železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky (ropné produkty, chemikálie a pod.). Hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážaných častí musia spĺňať podmienky ľahkej resp. ručnej manipulácie s nimi.
c) batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené akumulátory obsahujúce tieto batérie (20 01 33) - N. Obaly akumulátorov nesmú byť poškodené. V zbernom dvore sú zhromažďované v špeciálnom kontajneri.
d) drobný stavebný odpad (17 01 07, 17 05 04, 17 09 04) - O. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: kovy, sklo, plasty, kartón a ostatný odpad.
Do zberného dvora nie je dovolené dovážať stavebný odpad zmiešaný s iným druhom odpadu. Drobný stavebný odpad je v zbernom dvore zhromažďovaný v samostatnom veľkoobjemovom kontajneri.
e) orezy a konáre odovzdávané v zbernom dvore je potrebné skrátiť na max. dĺžku 1,50 m a zviazať špagátom (nie drôtom).


ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
 

Čl. 17
Pôsobnosť mesta

 

Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva: 1. prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky 2. poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta


Čl. 18
Priestupky a sankcie


1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s čl. 3 ods. 3 tohto VZN (§ 18 ods. 3 písm. b zákona o odpadoch),
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom podľa čl. 6 ods. 2 písm. c) tohto VZN (§18 ods. 4 písm. a § 39 ods.8 písm. c zákona o odpadoch),
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. 3 ods. 6 tohto VZN (§18 ods. 7 zákona o odpadoch),
d) neposkytne mestom požadované údaje podľa čl. 6 ods. 3 tohto VZN (§39 ods. 12 zákona o odpadoch),
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona o odpadoch.

2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 165,96 eura.

3. Priestupky podľa ods. 1 písm. a) až e) prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).


Čl. 19
Zrušovacie ustanovenia

 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 50/2001 o odpadoch.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Čl. 20
Záverečné ustanovenia


1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2013.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
 

V Hlohovci, dňa 29. 4. 2013


Peter Dvoran
primátor mesta

 

___________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto


Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 146/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností (Dodatok č.1)


Čl. I


1. V Čl. 1 sa ods. 16 nahrádza novým znením, ktoré znie:
„16. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“

2. V Čl. 7 sa vypúšťa text:
„16 01 03 opotrebované pneumatiky O“

3. V Čl. 8 ods. 3 sa slová „VZN mesta Hlohovec č. 129/2012.“ Nahrádzajú slovami: „VZN mesta Hlohovec o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“

4. V Čl. 8 ods. 4 sa prvý odsek nahrádza novým odsekom, ktorý znie:
„pre rodinné domy (na 1 popisné číslo)

 • zberná nádoba na zmesový komunálny odpad o objeme 120 l ( 1-5 osôb ) alebo 2 x 120 l (6-10 osôb) s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle, s intervalom vývozu 1x za 7 dní,
 • zberná nádoba na zmesový komunálny odpad o objeme 240 l (1-5 osôb) alebo 2 x 240 l (6-10 osôb) s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle, s intervalom vývozu 1x za 14 dní,
 • zberná nádoba o objeme 120 l na triedený zber papiera s intervalom vývozu 1 x za 3 týždne,
 • zberná nádoba o objeme 240 l na triedený zber plastov s intervalom vývozu 1x za mesiac,
 • plastové vrece o objeme 120 l na triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov s intervalom vývozu 1 x za mesiac“

5. V Čl. 11 sa ods. 1 nahrádza novým znením, ktorý znie:
„1.Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“

6. V Čl. 11 sa ods. 4 nahrádza novým znením, ktoré znie:
„4. Pôvodca drobného stavebného je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: kovy, sklo, plasty, kartón a ostatný odpad, na vlastné náklady odviesť do zberného dvora v čase platných otváracích hodín a podľa pokynov pracovníka po odvážení množstva drobného stavebného odpadu a zaplatení príslušnej výšky poplatku, uložiť tieto odpady do jednotlivých kontajnerov v zbernom dvore. Výška poplatku sa stanoví ako súčin jeho hmotnosti a sadzby poplatku za 1 kg, stanovenej pre príslušný rok.“

7. V Čl. 12 ods. 1 sa text v zátvorke „(§ 39 ods. 5 písm. b)“ nahrádza textom: „(§ 81 ods. 7
písm.g)“

8. V Čl. 13 ods. 1 sa text v zátvorke „(§ 39 ods. 5 písm. b)“ nahrádza textom: „ (§ 81 ods. 7
písm.g)“

9. V Čl. 16 ods. 2 sa vypúšťa text:
„16 01 03 opotrebované pneumatiky O“

10. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností zostávajú bez zmeny.


Čl. II

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 146/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností (Dodatok č. 1) bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 10.12.2015.
 2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 146/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností (Dodatok č. 1) nadobúda účinnosť 1.1. 2016.


Hlohovec, december 2015


Ing. Miroslav Kollár v.r.
primátor mesta6844273

Úvodná stránka