Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 132/2013 o zmene názvu ulice „Malá“ na názov ulice „Starý rínok“

Schválené: 14.2.2013

Vyhlásené: 19.2.2013

Účinnosť: 6.3.2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „toto nariadenie“) je zmena názvu ulice mesta Hlohovec v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

 

Čl. 2

Zmena názvu ulice

 

  1. Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec mení názov ulice „Malá“ na názov ulice „Starý rínok“, čím sa uvedené ulice, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti Hlohovec, urbanistickom obvode č. 1 Hlohovec – stred, zlučujú a premenovaná ulica sa stáva súčasťou ulice „Starý rínok“.
  2. Vymedzenie novej hranice ulice „Starý rínok“ je vyznačené v mapovej prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.

 

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

 

  1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 14.02.2013.
  2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci, dňa 15.02.20136875039

Úvodná stránka