Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 127/2012 o úprave zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec + Dodatok č. 1 (účinnosť 13. 11. 2013)

Schválené: 13.12.2012

Vyhlásené: 14.12.2012

Účinnosť: 29.12.2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „toto nariadenie“) je úprava zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov     na území mesta Hlohovec v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane        pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 219/1996 Z.z.“).

2) Toto nariadenie upravuje:

a) vymedzenie častí územia mesta Hlohovec, v ktorých je zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov,

b) časové vymedzenie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov.Čl. 2
Vymedzenie pojmov

 

1) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu1

2) Za verejne prístupné miesta na účely tohto nariadenia sa považujú miesta v intraviláne mesta Hlohovec, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb.

 

Čl. 3
Zakazujúce opatrenia

 

1) Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje v čase od 10.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00 hod. do 08.00 hod. na týchto verejne prístupných miestach:

  • Námestie sv. Michala,
  • Františkánske námestie,
  • ulica Starý rínok,
  • park na ulici R. Dilonga.

2) Zakazuje sa predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje:

a) v zariadeniach spoločného stravovania2   v čase od 04.00 hod. do 24.00 hod. a  od 00.00 hod. do 02.00 hod., ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 50 metrov od hranice pozemkov:

1. škôl a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov veku,
2. miest dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov,
3. pohrebísk a iných pietnych miest,

b) v priestoroch stanice a nástupíšť železničnej dopravy v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00 hod. do 06.00 hod.,

c) vo vzdialenosti 10 metrov od zastávok autobusov diaľkovej, prímestskej a mestskej verejnej autobusovej dopravy v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00 hod. do 06.00 hod.

 

Čl. 4
Kontrolná činnosť a sankcie

 

1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

a) Mestská polícia v Hlohovci,
b) hlavný kontrolór mesta Hlohovec,
c) iní zamestnanci mesta Hlohovec na základe písomného poverenia primátora mesta Hlohovec.

2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti poriadku v správe podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a za jeho porušenie je možné uložiť pokutu.

3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže Mesto Hlohovec v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.

4) Výnos z pokút je príjmom Mesta Hlohovec.

5) Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní3.  

 

Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie

 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 102/2008 o obmedzení požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec.


Čl. 6
Záverečné ustanovenia

 

1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec  dňa  13.12.2012.

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Hlohovci, dňa 14.12.2012 

 


                                                                                        Peter Dvoran
                                                                                        primátor mesta

 

_____________________________________________________________

1 § 1 zákona č. 219/1996 Z.z.

2 § 26 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 127/2012
o úprave zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec

 

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 4 až 6 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec:


Čl. I

1. V čl. 1 ods. 1 sa slová „§ 2 ods. 4“ menia nasledovne: „§ 2 ods. 4 až 6“.
2. V čl. 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zakázaný“ dopĺňajú slová „z dôvodu ochrany verejného poriadku“.
3. čl. 1 ods. 2 písm. b) znie:
„územné a časové vymedzenie zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v ariadeniach spoločného stravovania,“.
4. V čl. 1 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„určenie výnimiek zo zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ktorý je ustanovený podľa tohto nariadenia.“.
5. čl. 2 ods. 2 znie:
„Za vyhradené verejne prístupné miesta na účely tohto nariadenia sa považujú miesta v Centrálnej mestskej zóne Hlohovec 1 (ďalej len „CMZ“) prístupné pre verejné využívanie a užívanie tretím osobám obvyklým spôsobom.
Hranica CMZ je vymedzená ulicami:
Fraštacká – Tolstého – Komenského – Starý rínok – Jesenského – Bernolákova – Slov. nár. povstania – Za poštou – Kpt. Nálepku – Podzámska – Michalská – Hollého – Pod Beranom – Nábrežie A. Hlinku.
Vymedzenie CMZ je vyznačené v grafickej prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.“.
6. čl. 3 ods. 1 znie:
„Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na vyhradených verejne prístupných miestach, vrátane parku na ulici R. Dilonga, pohrebiska na Nitrianskej ulici a pohrebiska na Seredskej ulici v mestskej časti Šulekovo.“.
7. V čl. 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00
hod. do 06.00 hod.“.
8. V čl. 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00
hod. do 06.00 hod.“.
9. Za článok 3 sa vkladá nový článok 4, ktorý vrátane nadpisu znie: „
Výnimky zo zákazu
Zakazujúce opatrenia podľa článku 3 tohto nariadenia sa nevzťahujú:
a) na povolené osobitné užívanie verejného priestranstva v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hlohovec,
b) na povolené osobitné užívanie verejného priestranstva pre poskytovanie dočasných pohostinských a reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred trvalou prevádzkovou jednotkou,
c) na verejné podujatia:
- organizované pri príležitosti štátnych a náboženských sviatkov,
- na organizácii ktorých sa podieľa Mesto Hlohovec,
d) na neverejné podujatia, ktoré sa konajú na vyhradených verejne prístupných miestach s tým, že takéto neverejné podujatie musí byť odsúhlasené vlastníkom, resp. oprávneným užívateľom takéhoto verejne prístupného miesta.“.
Doterajšie články 4 až 6 sa označujú ako články 5 až 7.
10. V čl. 5 ods. 2 sa slová „proti poriadku v správe podľa“ menia nasledovne: „podľa príslušných ustanovení“.

Čl. II
Záverečné ustanovenia


1. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 127/2012 o úprave zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec (ďalej len „tento dodatok k nariadeniu“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 24.10.2013.
2. Tento dodatok k nariadeniu nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci, dňa 28.10.2013

Peter Dvoran

primátor mesta Hlohovec

 

______________________________________________________________

1 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 117/2010 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Hlohovec

 

Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 127/2012 o úprave zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec - viď Dodatok_c_1_k_VZN_127_2012.pdf6875021

Úvodná stránka