Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta HLohovec č. 122/2012, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 121/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky

Schválené: 13.12.2012

Vyhlásené: 14.12.2012

Účinnosť: 29.12.2012

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len "toto nariadenie") je zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 121/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky.

 

Čl. 2
Zrušovacie ustanovenie

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 121/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky.

 

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

 

1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec  dňa 13.12.2012.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Hlohovci, dňa 14.12.2012 

 


                                                                              Peter Dvoran
                                                                              primátor mesta6844211

Úvodná stránka