Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec

Schválené: 13.12.2012

Vyhlásené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 14.7.2017

Toto VZN bolo zrušené na základe VZN č. 188/2017.

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. a) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení), v súvislosti s § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec

 

PRVÁ ČASŤ

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 

1) Mesto Hlohovec (ďalej aj „mesto“) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonmi  a týmto všeobecne záväzným nariadením Mesta  samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

2) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec sa vzťahujú na majetok, ktorý je vo vlastníctve mesta alebo v spoluvlastníctve mesta a iného subjektu.

3) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (ďalej len „zásady“) upravujú:
a) obsahové vymedzenie majetku mesta a hospodárenie s majetkom mesta,
b) nadobúdanie vlastníckeho práva k majetku mesta,
c) práva a povinnosti rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom, zverenie majetku mesta do správy týmto organizáciám a jeho odňatie zo správy,
d) podmienky majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach,
e) podmienky založenia inej právnickej osoby,
f) vklady majetku mesta,
g) práva a povinnosti pri nakladaní s majetkom mesta,
h) inventarizáciu majetku,
i) nakladanie s cennými papiermi,
j) nakladanie s prebytočným majetkom, a pod.

4) Tieto zásady sa nevzťahujú na:
a) nakladanie s majetkom a majetkovými právami, ktoré vykonáva mesto Hlohovec na základe prenesených úloh štátnej správy1 , pričom toto nakladanie je upravené v osobitných predpisoch2 , a
b) na postup pri prenajímaní bytov a predaji bytov a pozemkov pod bytovými domami vo vlastníctve mesta., ktorý je  upravený v osobitných predpisoch3

 

Čl. 2
Vymedzenie majetku

 

1) Na účely týchto zásad majetkom mesta sú hnuteľné a nehnuteľné veci podľa Občianskeho zákonníka a finančný majetok podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

2) Ďalej majetok mesta tvoria:
a) hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré prešli do vlastníctva mesta na základe zákona o majetku obcí,
b) majetkové práva, ktoré mesto získa pri hospodárení s vlastným majetkom, v rámci svojej činnosti, pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení,
c)  majetok získaný na základe ďalších predpisov.

3) Súvisiacimi majetkovými právami mesta sú pohľadávky a iné majetkové práva mesta, ktoré mesto nadobudlo podľa osobitných predpisov4 , vrátane súvisiacich záväzkov. Majetkové práva, ktoré prešli na mestské podniky, rozpočtové, príspevkové a iné organizácie, ku ktorým prešla zriaďovateľská alebo zakladateľská funkcia na mesto podľa osobitného predpisu, sú v správe týchto organizácií, prípadne ich právnych nástupcov.

4) S majetkom mesta sú oprávnení nakladať:
a) mestské zastupiteľstvo (ďalej aj „MsZ“),
b) primátor mesta (ďalej aj „primátor“),
c) rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, iné právnické osoby založené alebo
  zriadené mestom a iné subjekty podľa týchto zásad.


DRUHÁ ČASŤ

Čl. 3
Rozsah pôsobnosti

 

1) Tieto zásady sa vzťahujú na činnosť týchto subjektov:
a) mestský úrad (ďalej aj „MsÚ“),
b) rozpočtové  a príspevkové  organizácie zriadené mestom,
c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný do užívania, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.

2) Subjekty uvedené v bode 1 sú povinné hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a v prospech jeho obyvateľov a s ohľadom na ochranu a tvorbu životného prostredia. Sú povinní tento majetok:
a) zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať,
b) udržiavať a užívať,
c) chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť v účtovnej a operatívnej evidencii podľa zákona o účtovníctve,
e) darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné ak osobitný predpis neustanovuje inak.

3) V majetkovoprávnych veciach je štatutárnym orgánom:
a) primátor mesta,
b) štatutárny orgán organizácie zriadenej mestom,
c) štatutárny orgán právnickej osoby založenej mestom v rozsahu kompetencií určených týmito zásadami.

4) Iné subjekty sú oprávnené nakladať s majetkom mesta len ak to vyplýva z osobitných rozhodnutí alebo postupu oprávnených orgánov mesta v rámci zmluvne určených kompetencií.

5) Majetok mesta možno použiť najmä na:
a) verejné účely,
b) výkon samosprávy mesta,
c) podnikateľskú činnosť mesta,
d) činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb
založených alebo zriadených mestom.

6)  Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie  a iné   verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.


TRETIA ČASŤ
NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

 

Čl. 4
Spôsoby nadobúdania vecí do majetku mesta

 

1) Mesto môže nadobúdať majetok najmä:
a) zo zákona,
b) kúpou, zámenou,
c) darom,
d) dedením zo závetu,
e) vlastnou podnikateľskou činnosťou,
f) majetkovou účasťou na podnikaní s inými právnickými a fyzickými osobami,
g) vlastnou investičnou činnosťou,
h) združovaním prostriedkov s inými právnickými a fyzickými osobami,
i) rozhodnutím orgánom štátnej správy alebo súdov.

2) Schváleniu MsZ podlieha:
nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku kúpou, zámenou a darom.

3) Mesto nadobúda majetok podnikateľskou činnosťou, najmä účasťou v obchodných spoločnostiach, peňažnými aj nepeňažnými vkladmi do obchodných spoločností  v súlade s Obchodným zákonníkom.

 


Čl. 5
Prevody vlastníctva majetku mesta

 

1) Spôsob a podmienky zmluvného prevodu vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta  upravuje osobitný predpis5 .

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta okrem majetku, ktorý je mesto povinné previesť podľa osobitného predpisu3,

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

c) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, ak sa realizuje priamym predajom,

d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu, ktorého zostatková cena je rovná alebo vyššia  ako 3500 eur,   

3) O prevode hnuteľných vecí, ktorých zostatková cena je nižšia ako 3500 eur rozhoduje  primátor mesta.

 

Čl. 6
Postup pri umiestňovaní inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta a zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta

 

1) Za zriadenie vecného bremena podľa tohto nariadenia sa považuje zriadenie vecného bremena:
a) práva uloženia inžinierskych sietí,
b) práva prechodu resp. prejazdu v nevyhnutnom rozsahu.

2)  Formy zriadenia vecného bremena:
a) zo zákona,
b) rozhodnutím príslušného orgánu,
c) zmluvou.

3) Podzemné vedenia rozvodov kanalizácie, plynu, elektriny, tepla, vody, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu  je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta tak, že na takéto pozemky bude zriadené vecné bremeno v prospech vlastníka siete nasledovne:
a) žiadateľ je  povinný predložiť žiadosť a štúdiu, resp. projektovú dokumentáciu na oddelenie vnútornej správy MsÚ v Hlohovci, ktoré na základe odborných stanovísk príslušných oddelení spracuje materiál a predloží ho na rokovanie jednotlivým orgánom mesta (komisia ekonomická a prevodov majetku, Mestská rada, Mestské zastupiteľstvo). V prípade potreby je žiadateľ povinný doložiť aj stanoviská dotknutých správcov inžinierskych sietí. Na základe uznesenia MsZ bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Po vybudovaní stavby predloží žiadateľ na oddelenie vnútornej správy MsÚ v Hlohovci  geometrický  plán, v ktorom bude vyznačený rozsah vecného bremena a následne bude uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena a podaný návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Zároveň je žiadateľ povinný doložiť výsledný operát merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby podľa platných právnych predpisov (ďalej len „porealizačné zameranie“). Porealizačné zameranie bude odovzdané v elaboráte v súlade s technologickým predpisom určeným Mestom Hlohovec ako správcom Digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec. Oprávnený z vecného bremena bude zmluvne zaviazaný hradiť budúce náklady spojené s prekládkou inžinierskych sietí pri investíciách mesta.
b) náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať vždy oprávnený z vecného bremena,
c) za zriadenie vecného bremena má povinnosť oprávnený z vecného bremena zaplatiť mestu jednorazový poplatok vo výške 5,00 eur /bm pokládky inžinierskej siete,
d) pri umiestňovaní inžinierskych sietí, ktorých vlastníkom, alebo správcom je mesto, prípadne spoločnosť alebo organizácia  zriadená, založená mestom,  sa vecné bremeno nezriaďuje.

4)  Prípojky k stavebným objektom je možné umiestniť na pozemkoch vo vlastníctve mesta nasledovne:
a) v prípade, že prípojka neovplyvní využitie pozemku na účel, ktorému je určený, môže primátor mesta dať súhlasné stanovisko k jeho využitiu podpísaním oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, prípadne vydaním stavebného povolenia,
b) ak vybudovanie prípojky ovplyvní a znehodnotí budúce možné využitie pozemku, zriadi sa odplatné vecné bremeno v prospech vlastníka siete vo výške 5,00 eur/bm pokládky. Pri riešení sa uplatní postup podľa bodu 3 písm a) – c).

5)   Šachty k rozvodom inžinierskych sietí je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta v odôvodnených prípadoch, ak nie je možné umiestniť stavbu na pozemku stavebníka a ide o šachtu určenú k stavbám na bývanie a stavba svojím umiestnením neovplyvní využitie pozemku na účel, ktorému je určený, po predložení žiadosti a príslušnej dokumentácie môže primátor mesta dať súhlasné stanovisko k jeho využitiu. Jednorazový poplatok za umiestnenie 1 ks – novovybudovanej šachty predstavuje výšku 150,00 €, pri legalizácii jestvujúcej šachty predstavuje výšku 200,00 € za 1 ks šachty.

6)  Skrinky pre uloženie technológií je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta v prípade, ak ich nie je možné umiestniť  na pozemku stavebníka. Po predložení žiadosti a príslušnej dokumentácie môže primátor mesta dať súhlasné stanovisko k jeho využitiu. Jednorazový poplatok za umiestnenie 1 ks – novovybudovanej skrinky predstavuje výšku    50 €, pri legalizácii jestvujúcej skrinky predstavuje výšku 100 € za 1 ks skrinky.
 
7)  Rozvody telekomunikačných a informačných sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta je možné umiestňovať za podmienky poskytnutia jednorazovej primeranej  náhrady za nútené užívanie nehnuteľností podľa zákona NR SR č. 351//2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení  Jednorazovou primeranou náhradou sa rozumie finančná náhrada vo výške 5  eur/bm. V prípade, že investor týchto sietí umožní mestu pripokládku potrebného počtu chráničiek na základe osobitnej dohody, môžu sa oprávnený a povinný z vecného bremena dohodnúť na bezodplatnej náhrade. Žiadateľ je povinný doložiť výsledný operát merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby podľa platných právnych predpisov6 (ďalej len „porealizačné zameranie“). Porealizačné zameranie bude odovzdané v elaboráte v súlade s technologickým predpisom určeným Mestom Hlohovec ako správcom Digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec. V prípade zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností mesto bude požadovať geometrický  plán, v ktorom bude vyznačený rozsah vecného bremena. 

 

Čl. 7
Hospodárenie s majetkom mesta

 

1) Mesto vykonáva úkony súvisiace s hospodárením s majetkom, a to najmä:
a) zveruje majetok do správy zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám,
b) vkladá majetok do obchodných spoločností,
c) zakladá zo svojho majetku inú právnickú osobu,
d) zveruje do užívania majetok obchodným alebo iným právnickým osobám na základe obchodno-právnych vzťahov ako napr. formou nájmu, mandátnej  zmluvy, a pod.,  
e) dočasne nakladá s majetkom, najmä ho prenajíma a vypožičiava,
f) predáva, kupuje, zamieňa, zriaďuje vecné bremená, a pod.

 

Čl. 8
Nakladanie s osobitnými kategóriami majetku

 

1) Majetok, ktorý mesto nadobudlo podľa osobitného predpisu7 , a ktorý ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na mesto slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti, môže zveriť do správy ním zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.

2) Mesto musí zachovať účelové určenie majetku podľa odseku 1.

3) Povinnosť zachovať účelové určenie tohto majetku sa končí na základe rozhodnutia MsZ:
a) o zmene účelového určenia majetku uvedeného v odseku 1,
b) o vklade majetku uvedeného v odseku 1 do obchodnej spoločnosti alebo o jeho
         použití na založenie inej právnickej osoby,
c)    o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci uvedenej v odseku 1, ak jej zostatková cena je vyššia ako 3 500 eur; pri nižšej zostatkovej cene o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti takejto hnuteľnej veci rozhoduje primátor.

4) Majetok, cit. v odseku 1, ktorý bol zverený do správy škôl a školských zariadení, môže byť prenajatý, ak o ňom rozhodol príslušný orgán podľa týchto zásad, že ide o prechodne prebytočný majetok, ktorý sa v budúcnosti môže využívať na plnenie úloh školy. Účel nájmu musí súvisieť s činnosťou školského zariadenia, napr. vzdelávanie, šport, výskum, výchova, kultúra a využitie záujmov a potrieb obyvateľov mesta. Takýto majetok sa môže dočasne prenechať do nájmu alebo prenajať v čase mimo výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo v čase prázdnin za odplatu.  

 

Čl. 9
Nakladanie s pohľadávkami  a inými majetkovými právami mesta

 

1) Mesto a iné právnické osoby založené alebo zriadené mestom, ktoré nakladajú s majetkom mesta, sú povinné včas uplatňovať majetkové práva mesta a vzniknuté pohľadávky vymáhať.

2) Ak nie je možné zabezpečiť majetkové práva mesta inak, je povinnosťou mesta a ďalších oprávnených subjektov včas uplatňovať pohľadávky na príslušných orgánoch a vymáhať ich na základe exekučného titulu prostredníctvom exekúcie alebo súdu.

3) MsZ schvaľuje vždy:
a) prijatie a poskytnutie úveru a pôžičky,
b) prevzatie dlhu,
c) vzájomné započítanie pohľadávok medzi mestom a štátom, inými obcami, prípadne samosprávnymi krajmi,
d) dohodu o splátkach, ak je lehota splatnosti dlhšia ako 2 roky,
e) odpustenie pohľadávky a upustenie od vymáhania pohľadávky vyššej ako 1 000 eur.

4) Dôvodom na upustenie od vymáhania pohľadávky alebo jej odpustenie môže byť:
a) ak je pohľadávka nevymožiteľná, ak sa pohľadávka mesta premlčala a dlžník vzniesol námietku premlčania,
b) ak je zo všetkých okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné alebo
   nehospodárne,
c) ak je jednoznačne preukázateľné, že vymáhanie pohľadávky by malo výrazne
  nepriaznivý dopad na sociálne pomery dlžníka.

5) Upustiť od vymáhania pohľadávky alebo odpustiť pohľadávku nie je možné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.

6) Zo závažných dôvodov je možné na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povoliť primerané splátky alebo odklad platenia dlžnej sumy. Podmienkou je zabezpečenie pohľadávky zabezpečovacím úkonom v zmysle príslušných právnych predpisov.

7) O povolení splátok s lehotou splatnosti do 2 rokov vrátane,  o odpustení pohľadávky a upustení od vymáhania pohľadávky do 1 000 € vrátane, rozhoduje primátor mesta.

8) Vniknuté škody na majetku mesta rieši Škodová komisia Mesta Hlohovec. Postup mesta pri vzniku škodových udalostí upravuje príslušný interný prepis mesta8 .

 

Čl. 10
Inventarizácia majetku a záväzkov

 

1) Inventarizácia majetku a záväzkov mesta sa vykonáva podľa osobitných predpisov9 . Riadna inventarizácia sa vykonáva každoročne k 31.12. príslušného roka, inventarizácia peňažných prostriedkov 4 x ročne.

2) Inventarizáciou sa rozumie zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov vykonaním fyzickej alebo dokladovej inventúry, prípadne kombináciou obidvoch, vyhotovenie inventúrnych súpisov, porovnanie skutočného a účtovného stavu, vyčíslenie inventarizačných rozdielov, zistenie príčin ich vzniku a miery zodpovednosti hmotne zodpovedných zamestnancov a rozhodnutie o usporiadaní inventarizačných rozdielov a ich zúčtovanie v účtovníctve.

3) Na vykonanie inventarizácie vydá každoročne príkaz primátor mesta. Na základe príkazu vymenuje prednosta mestského úradu  a štatutárne orgány právnických osôb, ktoré spravujú majetok mesta, čiastkové inventarizačné komisie.

4) Podľa časového harmonogramu, ktorý je súčasťou príkazu primátora, vykonajú čiastkové inventarizačné komisie fyzickú inventúru a predložia návrhy na vyradenie majetku ústrednej inventarizačnej komisii. Tá stav majetku posúdi a rozhodne o spôsobe naloženia s ním. Majetok sa vyradí na základe písomného rozhodnutia primátora a následne protokolu o vyradení majetku. Vyradenie majetku, ktorý mesto nadobudlo v zmysle osobitného predpisu7, sa postupuje v súlade s Čl. 8 ods. 3 písm. c) týchto zásad. Čiastkové inventarizačné komisie (ďalej aj „ČIK“) vypracujú inventúrne súpisy majetku, ktoré musia obsahovať údaje v zmysle § 30 ods.2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a následne inventarizačný zápis po fyzickom vykonaní inventarizácie.

5) V rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta rozhoduje o vyradení majetku do nadobúdacej hodnoty 1 000 eur vrátane štatutárny orgán príslušnej organizácie resp. spoločnosti, v ostatných prípadoch rozhoduje primátor.

6) Súčasťou inventarizácie je i dokladová inventúra, ktorá pozostáva z inventarizácie záväzkov, pohľadávok, rozdielu majetku a záväzkov a peňažných prostriedkov na bankových účtoch, rezerv, opravných položiek a pod.

7) O vykonanej inventarizácii sa vypracuje inventarizačný zápis, v zmysle  § 30 ods. 3 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý musí byť podpísaný všetkými členmi ústrednej inventarizačnej komisie, v prípade inventarizačného zápisu ČIK musí byť podpísaný všetkými členmi ČIK.

8) Doklady o inventarizácii sa archivujú po dobu 5 rokov po jej vykonaní.

 

Čl. 11
Nakladanie s finančnými prostriedkami

 

1) Mesto a ostatné právnické osoby založené alebo zriadené mestom, ktoré spravujú majetok mesta, si zriaďujú účty v peňažných ústavoch.

2) Nakladanie s finančnými prostriedkami v hotovosti sa riadi osobitnými predpismi10 .

3) Problematika nakladania s finančnými prostriedkami mesta je podrobne upravená v príslušných organizačných predpisoch mesta Hlohovec10.

 

Čl. 12
Nakladanie s cennými papiermi

 

1) Pre nakladanie s cennými papiermi platia osobitné predpisy11  a primerane sa použijú aj ustanovenia týchto zásad.

2) O nakúpení, predaji a emitovaní cenných papierov rozhoduje vždy MsZ.

 

Čl. 13
Usporiadanie majetku pri územných zmenách

 

1) Pri územných zmenách je mesto povinné usporiadať svoje majetkovoprávne vzťahy s inými príslušnými obcami.

2) Majetkové usporiadanie sa vykoná dohodou o majetkovoprávnom vyrovnaní, ktorá musí obsahovať rozdelenie organizácií – právnických osôb založených alebo zriadených mestom alebo príslušnou obcou, rozdelenie vecí, finančných prostriedkov, práv a záväzkov. Dohoda podlieha schváleniu MsZ.

3) Majetkovoprávne vyrovnanie sa vykoná ku dňu účinnosti týchto zmien, najneskôr k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho roka.

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM MESTA V ORGANIZÁCIÁCH ZRIADENÝCH  A ZALOŽENÝCH MESTOM

 

Čl. 14
Predmet úpravy

 

1) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v organizáciách zriadených a založených mestom upravujú hospodárenie a nakladanie s majetkom v rozpočtových a príspevkových organizáciách, podmienky zverenia majetku mesta do správy týmto organizáciám a jeho odňatie zo správy.

2) Zásady ďalej upravujú hospodárenie a nakladanie s majetkom právnických osôb založených mestom, alebo v ktorých je mesto spoločníkom, a to pri výkone práv mesta ako spoločníka v týchto právnických osobách, ak im mesto zverilo majetok na základe príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

3) Zásady upravujú:
a) práva a povinnosti organizácií, ktoré mesto zriadilo, pri správe majetku mesta,
b) zverenie majetku mesta do správy a podmienky jeho odňatia zo správy,
c) podmienky majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach,
d) podmienky založenia inej právnickej osoby,
e) schvaľovanie úkonov orgánmi mesta v obchodných spoločnostiach a iných právnických osobách,
f) uzatváranie zmluvy o výkone správy majetku.

 

Čl. 15
Rozsah pôsobnosti

 

1) Tieto zásady sa vzťahujú na činnosť týchto subjektov:
a) príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom,
b) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.

2) V majetkovoprávnych veciach je oprávnený s majetkom mesta nakladať:
a) primátor mesta v rozsahu kompetencií určených týmito zásadami,
b) štatutárny orgán rozpočtovej a príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v rozsahu kompetencií určených týmito zásadami,
c) štatutárny orgán právnickej osoby založenej mestom, v rozsahu kompetencií určených týmito zásadami.

 

Čl. 16
Oprávnenia mesta

 

1) Mesto je oprávnené zakladať, zriaďovať, zrušiť, a kontrolovať svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, ktoré mesto zriadilo.

2) Mesto môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadilo podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.

3) Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti podľa § 56 a nasl. Obchodného zákonníka.

4) Mesto môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu, napr. podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 17
Zverenie majetku do správy

 

1) Mesto môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej a príspevkovej organizácii.

2) Pod správou majetku sa rozumie oprávnenie majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

3) Majetok sa do správy rozpočtovej a príspevkovej organizácii zveruje uznesením MsZ, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí majetku.

4) Písomný protokol o zverení majetku do správy týmto organizáciám obsahuje:
a) popis majetku, ktorý sa zveruje, ak ide o nehnuteľnosti, musia byť uvedené údaje podľa evidencie katastra nehnuteľností (parcelné číslo, súpisné číslo, výmera, druh pozemku, číslo listu vlastníctva, označenie katastra nehnuteľností, kde je nehnuteľnosť evidovaná), ak ide o hnuteľnú vec, treba uviesť technické údaje             ( názov, výrobné číslo a ďalšie údaje, ktoré bližšie identifikujú hnuteľnú vec),
b) doba, na ktorú sa majetok zveruje do správy,
c) účel, na ktorý sa majetok zveruje do správy,
d) rok nadobudnutia majetku,
e) obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu majetku ku dňu zverenia do správy,
f) celkový stav majetku (nedostatky a závady),
g) práva, povinnosti, záväzky a iné ťarchy súvisiace so zvereným majetkom,
h) deň účinnosti,  ktorým sa majetok zveruje do správy.

5) Majetok, ktorý bol zverený do správy rozpočtových a príspevkových organizácií, vedie    v účtovnej evidencie táto právnická osoba. Stav majetku sa aktualizuje podľa stavu k 31.12. príslušného kalendárneho roka dodatkami k zriaďovacím listinám rozpočtových a príspevkových organizácií v nasledujúcom kalendárnom roku.

 

Čl. 18
Práva a povinnosti organizácií pri správe majetku

 

1) Organizácie, ktorým bol majetok zverený do správy, sú povinné hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a v prospech jeho obyvateľov, s ohľadom na ochranu a tvorbu životného prostredia. Sú povinné tento majetok:
a) využívať na plnenie úloh, pre ktoré boli zriadené, a na plnenie ktorých im bol majetok zverený do správy,
b) zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať,
c) chrániť pred poškodením zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť v účtovnej evidencii podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2) Správca nehnuteľného majetku, ktorý mu bol zverený do správy, je oprávnený ho poistiť.

3) Organizácie, ktorým bol majetok zverený do správy, nesmú na zverený majetok zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva, vecné bremeno alebo inú ťarchu, ktoré by znemožňovali alebo sťažovali mestu nakladanie s týmto majetkom.

4) Právo hospodárenia a nakladania  s majetkom patrí tej organizácii, ktorej je tento majetok zverený do správy na základe uznesenia MsZ, a ktorej tento majetok slúži na základe písomného protokolu o zverení majetku do správy.

5) Ak majetok užíva viac organizácií, právo hospodárenia a správy patrí tej organizácii, ktorá užíva v pomere k ostatným jeho najväčšiu časť, pokiaľ na základe uznesenia MsZ nebude stanovené, že organizácie budú mať k tomuto majetku právo spoločného hospodárenia a správy. V takomto prípade organizácie spíšu dohodu o spoločnej správe majetku, ktorý im bol mestom zverený do správy. Dohoda podlieha schváleniu MsZ.


6) Správca je povinný predkladať správy o hospodárení s týmto majetkom spravidla na najbližšom zasadnutí MsZ v nasledujúcom roku.


Čl. 19
Podmienky odňatia majetku

 

1) Mesto môže majetok, ktorý zverilo do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, odňať za týchto podmienok, ak:
a) zverený majetok tieto organizácie nepotrebujú na plnenie svojich úloh,
b) organizácie neplnia povinnosti stanovené  v protokole o zverení majetku do správy,
c) ide o majetok pre tieto organizácie prebytočný, resp. neupotrebiteľný,
d) sa zistí, že organizácie tento majetok využívajú nehospodárne a v rozpore so stanoveným účelom,
e) je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku pre mesto,
f) je možnosť zabezpečiť úlohy mesta prostredníctvom iných právnických a fyzických osôb za zjavne výhodnejších podmienok,
g) je odňatie správy vynútené dodržaním iných právnych predpisov.

2) Odňatie správy majetku sa vykonáva formou uznesenia MsZ, ktorého súčasťou je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí majetku.

 

Čl. 20
Majetková účasť mesta v obchodných spoločnostiach
a právnických osobách, ktoré mesto založilo.

 

1) Mesto je oprávnené zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.

2) Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti podľa § 56 a nasl. Obchodného zákonníka, alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu, napr. podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

3) Vstup mesta do obchodnej spoločnosti, majetkovú účasť mesta v obchodných spoločnostiach a zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

4) Založenie právnickej osoby z majetku mesta a zástupcov mesta do orgánov tejto právnickej osoby schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

5) Účasť mesta na riadení a kontrole činnosti týchto právnických osôb, v ktorých má mesto majetkovú účasť, sa uskutočňuje prostredníctvom členov v štatutárnych a kontrolných orgánoch týchto právnických osôb.

6) Počet osôb v týchto orgánoch musí byť úmerný majetkovému podielu mesta, pričom mesto musí zastupovať vždy najmenej jedna osoba.

7) Práva a povinnosti z majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti musia zodpovedať rozsahu majetkovej účasti mesta.

8) Ak mesto vloží svoj majetok do obchodnej spoločnosti, alebo  založí zo svojho majetku inú právnickú osobu, je povinné:
a) pri schvaľovaní vkladu alebo pri schvaľovaní založenia právnickej osoby zabezpečiť zástupcu, resp. zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch tejto právnickej osoby,
b) zabezpečiť, v súlade s platnou právnou úpravou, aby dokumenty potrebné pre vznik takejto právnickej osoby  (spoločenská zmluva, zakladateľská listina pod.) obsahovali ustanovenie, v zmysle ktorého sa zabráni ostatným spoluzakladateľom nakladať s majetkom mesta bez súhlasu zástupcu mesta.

 

Čl. 21
Obchodná spoločnosť, v ktorej je mesto jediným spoločníkom

 

1) Na zabezpečenie svojich úloh hospodárnym a efektívnym spôsobom a na podnikanie mesto môže zakladať obchodné spoločnosti. O založení obchodnej spoločnosti a o  vklade do základného imania obchodnej spoločnosti, rozhoduje vždy MsZ.

2) Pôsobnosť valného zhromaždenia obchodných spoločností, ktorých mesto je jediným spoločníkom alebo akcionárom, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona o obecnom zriadení.

3) Pôsobnosť valného zhromaždenia podľa vyššie uvedených právnych predpisov vykonáva primátor mesta.

4) Primátor pri výkone právomocí valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou rozhoduje po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva v týchto prípadoch:

       Pri spoločnostiach s ručením obmedzeným:
a) schvaľovanie zakladateľskej listiny,
b) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania,
c) rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
d) voľbu a odvolanie konateľov,
e) voľbu a odvolanie členov dozornej rady,
f) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,
g) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej závierky a rozhodovanie o rozdelení zisku,
h) zastupiteľstvo uplatní svoju pôsobnosť tým, že na návrh primátora mesta prijme vo veciach v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodnutia, ktoré sú pre valné zhromaždenie záväzné.


Pri akciových spoločnostiach:
a) schvaľovanie zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti, ako aj ich zmien,
b) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania,
c) rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
d) vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady, členov predstavenstva a predsedu predstavenstva,
e) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy.


Čl. 22
Obchodná spoločnosť, ktorej je mesto jedným zo spoločníkov

 

1) Na zabezpečenie svojich úloh hospodárnym a efektívnym spôsobom a za účelom podnikania, mesto môže zakladať obchodné spoločnosti s inými právnickými alebo fyzickými osobami, resp. vstupovať do už založených obchodných spoločností.

2) O založení obchodnej spoločnosti s inými osobami, resp. o vstupe už do existujúcej obchodnej spoločnosti a o  vklade do základného imania takejto spoločnosti vždy rozhoduje MsZ.

3) Mesto zastupuje na valnom zhromaždení spoločnosti, v ktorej je mesto jedným zo spoločníkov primátor mesta.

4) Osoby, ktoré majú byť za mesto menované za členov štatutárnych orgánov a členov dozorných rád takýchto spoločností, schvaľuje  MsZ a príslušnému orgánu spoločnosti ich po schválení zastupiteľstvom predkladá primátor.

5) Primátor, ako štatutárny zástupca mesta je oprávnený podpísať za mesto, ako za jedného zo spoločníkov, resp. akcionárov, zakladateľskú listinu, spoločenskú zmluvu, stanovy spoločností vrátane akýchkoľvek zmien, až po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.

6) Primátor predkladá MsZ informáciu o účtovnej závierke spoločnosti a o rozhodnutí o rozdelení zisku alebo úhrade straty na najbližšie rokovanie MsZ po ich schválení v príslušnom orgáne spoločnosti.

 

Čl. 23
Právnická osoba s majetkovou účasťou mesta

 

1)   Mesto na plnenie svojich úloh môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu, napr. podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 24
Práva a povinnosti spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť a spoločností, ktoré mesto založilo.

 

1) Spoločnosti, ktorým bol majetok daný do užívania, sú povinné hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a v prospech jeho obyvateľov s ohľadom na ochranu a tvorbu životného prostredia. Sú povinné tento majetok:
a) využívať na plnenie úloh, pre ktoré boli zriadené, a na plnenie ktorých im bol majetok daný do užívania,
b) zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať,
c) chrániť pred poškodením zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť v účtovnej evidencii podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
e) poistiť majetok,
f) nesmú na zverený majetok zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva, vecné bremeno alebo inú ťarchu, ktoré by znemožňovali alebo sťažovali mestu nakladanie s týmto majetkom.

2) Právo hospodárenia s majetkom patrí týmto spoločnostiam na základe nájomnej, mandátnej zmluvy a pod.

3) Majetok mesta, ktorý je v nájme cit. spoločností, môžu spoločnosti dať do podnájmu fyzickým alebo právnickým osobám, len po predchádzajúcom súhlase primátora mesta. Pri prenechávaní majetku mesta do podnájmu sú spoločnosti povinné primerane postupovať v zmysle zákona o majetku obcí v znení nesk. predpisov

 

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 25
Spoločné ustanovenia

 

1) V prípade, že mesto bude spolupracovať s inou osobou podľa osobitného predpisu12 , musí sa prihliadať na majetkové záujmy mesta. V tomto prípade sa použijú ustanovenia osobitného predpisu13  a pri rozhodovaní o majetku mesta sa použijú aj tieto zásady.

2) Majetok nadobudnutý Spoločným obecným úradom v Hlohovci (ďalej aj „SOcÚ“), je majetok zverený do správy mesta Hlohovec. Pri nadobúdaní majetku a pri zrušení SOcÚ sa postupuje podľa zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu14.


3) Všetky úkony, ktorých predmetom je nakladanie s majetkom mesta, musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

4) Pri nadobúdaní majetku mesta z majetku Slovenskej republiky, najmä pri spisovaní protokolov a iných úkonoch sa použijú ustanovenia osobitného predpisu15.

5) Pri nakladaní s majetkom mesta sú mesto a právnické osoby založené alebo zriadené mestom povinné tieto zásady uplatňovať v súlade s osobitnými predpismi16.

6) Mesto môže užívať majetok patriaci inému subjektu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
7) Za právnické osoby založené alebo zriadené mestom sa považujú aj právnické osoby, ku ktorým prešla zriaďovateľská pôsobnosť na mesto podľa osobitných predpisov.

 

Čl. 26
Zrušovacie ustanovenie

 

1)  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa rušia „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec, ktoré boli účinné dňom 01.01.2010


Čl. 27
Záverečné ustanovenia

 

1) Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány samosprávy mesta a tiež pre právnické osoby, ktoré boli založené alebo zriadené mestom a užívajú majetok mesta.

2) Za dodržiavanie týchto zásad zodpovedajú vedúci zamestnanci Mestského úradu v Hlohovci a príslušné orgány právnických osôb založených alebo zriadených mestom v rozsahu svojej pôsobnosti. Kontrolu dodržiavania týchto zásad vykonáva hlavný kontrolór mesta.

3) Toto VZN bolo schválené MsZ v Hlohovci dňa 13.12.2012

4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

 

Hlohovec, december 2012

                                                                                   Peter Dvoran
                                                                                  primátor mesta

 

_________________________________________________________________________

1 § 5 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2 Napr. zákon SNR č. 563/2009 Z.z.. . o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 478/2002 Z.z, o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší, a iné)
3 Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 21/1995 o postupe pri  prevode bytov a nebytových priestorov v znení dodatkov.

4 § 2, § 2a, § 2b, §2c, §2d zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

5 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v znení dodatkov

6 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov
Zákon  NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov

7 § 2b ods. 1 a § 2c zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

8 Riešenie škôd na majetku mesta Hlohovec, poistných udalostí a zodpovednosti mesta za škody vzniknuté inej osobe
9 Zákon  NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov

10 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Hlohovec,  Účtovníctvo - Sústava interných smerníc

11 Najmä zákon SNR č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a zákon MR SR č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

12 § 20 až 21 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
13  Zákon SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
14 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.04.2003 v znení dodatkov
15 zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
16 napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona SR NR č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov6844279

Úvodná stránka