Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec + Dodatok č. 1 (účinnosť 14. 5. 2013) + Dodatok č. 2 (účinnosť 13. 11. 2013) + Dodatok č. 3 (účinnosť 1. 1. 2014) + Dodatok č. 4 (účinnosť 7. 10. 2014) + Dodatok č. 5 (účinnosť 25. 11. 2014) + Dodatok č. 6 (účinnosť 1. 1. 2015) + Dodatok č. 7 (účinnosť 26. 11. 2015) + Dodatok č. 8 (účinnosť 29. 12. 2015)

Schválené: 13.12.2012

Vyhlásené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 31.12.2015

Nahradené: 152/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto


všeobecne záväznom nariadení
 

Čl. I.
Predmet úpravy


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec určuje

 1. podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.1)
 2. lehotu na predloženie údajov, podla ktorých bude financovať ZUŠ, MŠ a školské zariadenia, okrem údajov podľa osobitného predpisu2),
 3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy,
 4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.
   

Čl. II
Príjemca dotácie


1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú tieto školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec:
a) Základná umelecká škola, Pribinova 5, Hlohovec,
b) Centrum volného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec,
c) Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec,
d) Materská škola, Hollého 3, Hlohovec,
e) Materská škola, Vinohradská 7, Hlohovec,
f) Materská škola, Fraštacká 4, Hlohovec,
g) Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec
h) Základná škola M. R. Štefánika 30 , Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
i) Základná škola Koperníkova 24, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
j) Základná škola A. Felcána 4, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
k) Základná škola V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec – Šulekovo, za svoje školské zariadenie – školský klub detí,
l) Základná škola Podzámska 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania.

2) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tiež:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Hollého 10, 917 66 Trnava za svoje školské zariadenia v územnej pôsobnosti obce:
a) Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec,
b) Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania.


Čl. III.
Podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl,
školských zariadení a lehoty na predloženie údajov


1) Školy a školské zariadenia podľa Čl. II ods. 1) a ods. 2) predložia zriadovateľovi údaje, ktoré budú podkladom pre tvorbu rozpočtu mesta na nasledujúci rok v lehote najneskôr do 15.9. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.
2) Mesto Hlohovec poskytne finančné prostriedky3) na kalendárny rok na prevádzku a mzdy a žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení, v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi na základe žiadosti cirkevného zriaďovateľa4).

Lehota na predloženie žiadosti je najneskôr do 15.9. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.


Čl. IV.
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov

 

 1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.
 2. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi je určená v prílohe č. 2 všeobecne záväzného nariadenia.
 3. Prijímateľ dotácie podľa Č. II je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
 4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Hlohovec do 31.12. príslušného kalendárneho roku.
   

Čl. IV
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov

 

 1. Mesto Hlohovec poskytne príjemcovi podľa Čl. II dotáciu mesačne do 25. dňa príslušného mesiaca vo výške najmenej jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok.
 2. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka.


Čl. V
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

 

 1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Hlohovec, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
 2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9.
 3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.


V Hlohovci dna 13.12. 2012


Peter Dvoran
primátor mesta
_________________________________________________________________________
1) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2) ust. §7a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
3) ust. § 6 ods. 12 písm. j) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
4) ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
 

Príloha 1


Výška finančných prostriedkov na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 

Kategória škôl a školských zariadení/Financné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa

                                                                                                                                                         v eurách
Základná umelecká škola

– individuálna forma vyučovania                                                                 609,515
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania                             381,190
Centrum voľného času                                                                             180,009
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec
– na dieťa od 3 rokov veku                                                                     2 276,362
Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec
– na dieťa od 3 rokov veku                                                                     2 508,629
Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec
– na dieťa od 3 rokov veku                                                                     2 657,788
Materská škola Podjavorinskej 8, Hl. – Šul.
– na dieťa od 3 rokov veku                                                                     2 338,683
Materská škola Hollého 3, Hlohovec
– na dieťa od 3 rokov veku                                                                     2 094,459
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec
– na dieťa od 3 rokov veku                                                                     2 044,617
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika
30, Hlohovec                                                                                           314,083
Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24,
Hlohovec                                                                                                 391,615
Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4,
Hlohovec                                                                                                 451,960
Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka,
Školská 165, Hlohovec - Šulekovo                                                             696,000
Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35,
Hlohovec                                                                                                327,318
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec                                                              122,770
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec                                                                   121,119
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                                                                      138,096
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                                                                   114,637
 

Príloha 2


Výška finančných prostriedkov na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti
 

Kategória škôl a školských zariadení/Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa  
v eurách
Materská škola                                                                                        2 041,679
Školský klub detí                                                                                        383,851
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ                                                        109,257

_________________________________________________________________________

 

Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec                
č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec


     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec (ďalej len „tento dodatok k VZN“):


Čl. I


1. V čl. II ods. 2 sa slová „školské zariadenia v územnej pôsobnosti obce“ menia nasledovne: „školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti Mesta Hlohovec“.


2. Čl. III ods. 1 sa na konci odseku dopĺňa nasledovne:
„a) Školy za svoje školské kluby detí predložia údaje o počte prijatých detí k 15.09. začínajúceho školského roka,
  b) Centrum voľného času Dúha predloží údaje o počte prijatých žiakov k 15.09. začínajúceho školského roka.“.


3. Čl. III ods. 2 sa na konci tohto odseku za slovami „cirkevného zriaďovateľa“ dopĺňa nasledovne:
„vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec“.


4. V čl. III sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„Mesto Hlohovec poskytne na obyvateľa mesta Hlohovec od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec, ktorý navštevuje centrum voľného času  v inej obci, dotáciu na základe žiadosti. Výška dotácie je určená v prílohe    č. 1 tohto dodatku k VZN.“


5. „Čl. IV Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov“ sa označuje ako „Čl. V Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov“ a „Čl. V Záverečné a zrušovacie ustanovenia“ sa označuje ako „Čl. VI Záverečné a zrušovacie ustanovenia“.


6. V čl. V (pred novelou Čl. IV Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov)   ods. 1 sa slová „25. dňa“ menia nasledovne: „28. dňa“.


7. Príloha č. 1 a príloha č. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa nahrádzajú prílohou č. 1 a prílohou č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku k VZN.


8. V odkaze pod čiarou 2) sa za slovami „ust. § 7a“ dopĺňajú slová: „a § 9d“.


Čl. II
Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento dodatok k VZN bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 25.04.2013.
 2. Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci, dňa 26.04.2013


Peter Dvoran
primátor

 

Príloha č. 1
k dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012

Výška finančných prostriedkov na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec


Kategória škôl a školských zariadení / Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania                                             614,755
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania                                                387,886
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec                                                185,123
Centrum voľného času v inej obci / meste                                                                      65,000
Materská škola, Vinohradská 7, Hlohovec                                                                 2 208,155
Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec                                                                 2 218,750
Materská škola, Fraštacká 4, Hlohovec                                                                     2 412,765
Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec – m. č. Šulekovo                                      2 531,746
Materská škola, Hollého 3, Hlohovec                                                                         2 229,629
Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec                                                                     2 133,663
Školský klub detí pri ZŠ, M. R. Štefánika 30, Hlohovec                                                  309,354
Školský klub detí pri ZŠ, Koperníkova 24, Hlohovec                                                       385,700
Školský klub detí pri ZŠ, Felcánova 4, Hlohovec                                                           449,200
Školský klub detí pri ZŠ Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec – m. č. Šulekovo              870,000
Školský klub detí pri ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec                                                       302,215
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, M. R. Štefánika 30, Hlohovec                           122,769
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, Koperníkova 24, Hlohovec                                131,522
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, Felcánova 4, Hlohovec                                     156,368
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec                                103,026
 

Príloha č. 2
k dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012

Výška finančných prostriedkov na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti

Kategória škôl a školských zariadení / Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka / dieťa
v eurách
Materská škola                                                    2 014,424
Školský klub detí                                                   407,699
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ                   113,011

 

_________________________________________________________________________

Dodatok č. 2 k VZN č. 131/2012
o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Hlohovec


     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto


Dodatku č. 2
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1


Čl. I.
Predmet úpravy


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 sa Dodatkom č. 2 mení v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2.


Čl. II


1. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 131/2012 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 24.10.2013.
2. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 131/2012, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Hlohovci dňa 24.10.2013


Peter Dvoran
primátor mesta

 

Príloha 1


Výška finančných prostriedkov na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec


Kategória škôl a školských zariadení/Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách

Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania                      631,197
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania                         395,197
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci                                                  185,123
Centrum voľného času v inej obci                                                            65
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec                                              2186,640
Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec                                              2329,177
Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec                                                  2486,797
Materská škola Podjavorinskej 8, Hl. – Šul.                                           2490,333
Materská škola Hollého 3, Hlohovec                                                      2241,540
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec                                                   2094,168
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec                               296,107
Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec                                    356,360
Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                                        478,000
Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo        870,000
Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                                     314,028
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec         123,105
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec              137,755
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                 164,276
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec             102,292

 

Príloha 2


Výška finančných prostriedkov na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti
 

Kategória škôl a školských zariadení/Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách

Materská škola                                               2028,203
Školský klub detí                                              407,352
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ   116,035

___________________________________________________________________________

 

Dodatok č. 3 k VZN č. 131/2012
o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Hlohovec


     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto


Dodatku č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2


Čl. I.
Predmet úpravy


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 sa Dodatkom č. 3 mení v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2.


Čl. II
 

1. Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 131/2012 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 12.12.2013.
2. Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 131/2012, nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.
 

V Hlohovci dňa 12.12.2013


Peter Dvoran
primátor mesta
 

 

Príloha 1


Výška finančných prostriedkov na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec


Kategória škôl a školských zariadení / Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania                    638,887
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania                      398,887
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci                                                 227,282
Centrum voľného času v inej obci                                                              65
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec                                              2040,893
Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec                                              2375,302
Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec                                                  2413,070
Materská škola Podjavorinskej 8, Hl. – Šul.                                            2468,923
Materská škola Hollého 3, Hlohovec                                                      2272,830
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec                                                 2055,561
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec                            281,930
Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec                                361,396
Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                                     421,103
Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo   714,300
Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                                  279,359
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec 129,418
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec     145,272
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec         166,039
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec      100,833
 

 

Príloha 2
 

Výška finančných prostriedkov na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti
 

Kategória škôl a školských zariadení/Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Materská škola                                               1998,565
Školský klub detí                                              362,224
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ       119,144
 

_______________________________________________________________________

 

Dodatok č. 4 k VZN č. 131/2012

o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom

na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

Dodatku č. 4

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3

Čl. I.

Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 sa Dodatkom č. 4 mení v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2.

Čl. II

1. Tento Dodatok č. 4 k VZN č. 131/2012 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 18.09.2014.

2. Tento Dodatok č. 4 k VZN č. 131/2012, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu

vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci dňa 18.09.2014

 

Peter Dvoran
primátor mesta

 

 

Príloha 1

Výška finančných prostriedkov na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec Kategória škôl a školských zariadení

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách

Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania     668,372

Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania        418,372

Centrum voľného času Dúha v Hlohovci                                239,189

Centrum voľného času v inej obci                                          65

Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec                          2391,150

Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec                          2326,270

Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec                             2404,969

Materská škola Podjavorinskej 8, Hl. – Šul.                      2460,353

Materská škola Hollého 3, Hlohovec                                 2236,573

Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec                             2077,895

Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec        297,000

Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec            364,356

Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                436,206

Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo    714,300

Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                                 285,714

Zariadenie školského stravovania priZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec     130,813

Zariadenie školského stravovania priZŠ Koperníkova 24, Hlohovec          145,272

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec            190,826

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec         101,666

 

Príloha 2

Výška finančných prostriedkov na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti Kategória škôl a školských zariadení

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách

Materská škola                                     2038,258

Školský klub detí                                    369,174

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ    125,087

_______________________________________________________________________

 

Dodatok č. 5 k VZN č. 131/2012
o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto


Dodatku č. 5
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4


Čl. I.
Predmet úpravy


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 sa Dodatkom č. 5 mení v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2.


Čl. II


1. Tento Dodatok č. 5 k VZN č. 131/2012 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 06.11.2014.
2. Tento Dodatok č. 5 k VZN č. 131/2012, nadobúda účinnosť dňa 25.11.2014


V Hlohovci dňa 06.11.2014


Peter Dvoran
primátor mesta
 

Príloha 1
Výška finančných prostriedkov na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec


Kategória škôl a školských zariadení / Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania                      668,372
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania                         418,372
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci                                                       244,966
Centrum voľného času v inej obci                                                                     65
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec                                                   2391,150
Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec                                                   2373,114
Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec                                                        2418,696
Materská škola Podjavorinskej 8, Hl. – Šul.                                                2463,584
Materská škola Hollého 3, Hlohovec                                                            2272,830
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec                                                       2077,895
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec                                297,000
Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec                                    364,356
Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                                          436,206
Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo   714,300
Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                                     285,714
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec            130,813
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec                145,272
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                      190,826
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                 101,666Príloha 2
Výška finančných prostriedkov na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti


Kategória škôl a školských zariadení / Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Materská škola                                               2052,933
Školský klub detí                                               369,174
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ    125,087

 

_______________________________________________________________________

 

Dodatok č. 6 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012
o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

Dodatku č. 6


k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 5.

Čl. I.
Predmet úpravy


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa Dodatkom č. 6 mení v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2.


Čl. II


1. Tento Dodatok č. 6 k VZN č. 131/2012 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 11.12.2014.
2. Tento Dodatok č. 6 k VZN č. 131/2012, nadobúda účinnosť dňa 01.01.2015.
V Hlohovci dňa 11.12.2014


Peter Dvoran
primátor mesta

 

Príloha 1
Výška finančných prostriedkov na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
Kategória škôl a školských zariadení / Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania       640,160
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania          400,160
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci                                        244,047
Centrum voľného času v inej obci                                                      65
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec                                   2399,487
Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec                                   2316,229
Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec                                        2465,408
Materská škola Podjavorinskej 8, Hl. – Šul.                                3054,750
Materská škola Hollého 3, Hlohovec                                            2298,704
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec                                        2035,075
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec                 297,000
Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec                     364,356
Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                          436,206
Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo       714,300
Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                                         285,714
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec     130,813
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec         145,272
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec               190,826
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec          101,666

 

Príloha 2
Výška finančných prostriedkov na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti
Kategória škôl a školských zariadení / Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Materská škola                                                 2136,883
Školský klub detí                                                369,174
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ     125,087

_______________________________________________________________________

Dodatok č. 7 k VZN č. 131/2012
o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Hlohovec


     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto


Dodatku č. 7


k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6.


Čl. I.
Predmet úpravy


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 sa Dodatkom č. 7 mení v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 nasledovne: Príloha č. 1 nariadenia sa nahrádza novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. Príloha č. 2 nariadenia sa nahrádza novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku.


Čl. II


1. Tento Dodatok č. 7 k VZN č. 131/2012 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 05.11.2015.
2. Tento Dodatok č. 7 k VZN č. 131/2012, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Hlohovci dňa 05.11.2015


Ing. Miroslav Kollár
primátor mestaPríloha 1


Výška finančných prostriedkov na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Kategória škôl a školských zariadení / Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania                640,160
Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania                   400,160
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci                                                 244,047
Centrum voľného času v inej obci                                                              65
Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec                                            2346,389
Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec                                            2316,229
Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec                                                 2465,408
Materská škola Podjavorinskej 8, Hl. – Šul.                                        3016,288
Materská škola Hollého 3, Hlohovec                                                    2298,703
Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec                                                2035,075
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec                                    297,000
Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec                                       434,127
Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec                                             473,943
Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo      552,200
Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec                                        285,714
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec   123,650
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec       145,272
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec              205,445
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec         101,666


Príloha 2


Výška finančných prostriedkov na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti

Kategória škôl a školských zariadení / Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Materská škola                                                    2124,359
Školský klub detí                                                    359,566
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ         126,728
 

_______________________________________________________________________

Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 131/2012
o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5,Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, sa podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto


Dodatku č. 8

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7


Čl. I.
Predmet úpravy


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 (ďalej len „nariadenie“) sa týmto Dodatkom č. 8 mení nasledovne:


1. V Prílohe č. 1 k nariadeniu sa text:

„Kategória škôl a školských zariadení / Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Základná umelecká škola
– individuálna forma vyučovania      640,160

Základná umelecká škola
– skupinová forma vyučovania         400,160“


nahrádza novým textom, ktorý znie:

„Kategória škôl a školských zariadení /  Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa v eurách
Základná umelecká škola
– individuálna forma vyučovania        667,200
Základná umelecká škola
– skupinová forma vyučovania           417,200“

2. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú v platnosti tak ako boli prijaté.Čl. II
Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento Dodatok č. 8 k nariadeniu bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 10.12.2015.
 2. Tento Dodatok č. 8 k nariadeniu nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta, v.r.6844215

Úvodná stránka