Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 129/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + Dodatok č. 1 (účinnosť 14. 5. 2013) - PLATNÉ DO 31. 12. 2013

Schválené: 13.12.2012

Vyhlásené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 31.12.2013

Nahradené: 136/2013

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie č. 129/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
 

Článok 1


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť druhy miestnych daní ukladaných Mestom Hlohovec a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.


ČASŤ II.
DRUHY MIESTNYCH DANÍ
 

Článok 2


1. Mesto Hlohovec ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za jadrové zariadenie.


2. Mesto Hlohovec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
 

3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 1 písm. a, b, e, f, g a poplatku uvedeného v ods. 2. je kalendárny rok.


4. Správu miestnych daní a poplatku vykonáva mesto Hlohovec.


ČASŤ III.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 

Článok 3
 

Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Hlohovec a Šulekovo.


Článok 4
Daň z pozemkov

 

1. Pre pozemky uvedené v písmene a1.1), a1.2), a2.1), a2.2) tohto odseku základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy v € za 1 m2 stanovenej v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Pre pozemky uvedené v písmene b) a c) tohto odseku základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov v eur za 1 m2 stanovenej v prílohe č. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Pre pozemky uvedené v písmene d) tohto odseku je základom dane hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 1
V prípade, ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom, správca dane použije hodnotu pozemku stanovenú týmto všeobecne záväzným nariadením.


Pre druh pozemku uvedený v písmene e) tohto odseku základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku v € za 1 m2 určenej týmto VZN.


a1.1) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady v k. ú. Hlohovec                  0,4560 €,
a1.2) trvalé trávnaté porasty v k. ú. Hlohovec                                                        0,1088 €,
a2.1) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady v k. ú. Šulekovo                   0,6997 €,
a2.2) trvalé trávnaté porasty v k. ú. Šulekovo                                                        0,1835 €,
b) záhrady                                                                                                                    4,64 €,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                                   4,64 €,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                                            0,1659 €,
e) stavebné pozemky                                                                                              56,4296 €.
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa tohto odseku je 0,40 %.


2. Pre časť mesta v katastrálnom území Šulekovo, v lokalite Horná Sihoť – priemyselný park, ohraničenej pozemkami p. č. 2670/29, 2670/33, 2673/3, 2674/5, 2673/6, 2670/36 a 2674/6 (jednotlivá časť mesta) je hodnota stavebných pozemkov určená vo výške 1,33 € za 1 m2.
3. Ročná sadzba dane z pozemkov v jednotlivej časti mesta podľa ods. 2. je stanovená nasledovne:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady    0,50 %,
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,10 %,
 • stavebné pozemky                                               0,25 %.


Čl. 4a
Výpočet dane z pozemkov


Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa čl. 4.
 

Článok 5
Daň zo stavieb


1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.


2. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,23 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,30 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,60 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 1,- € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 2,30 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 2,587 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 1,20 € za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).


3. Pre časť mesta v lokalite Horná Sihoť – priemyselný park, ohraničenej pozemkami p. č. 2670/29, 2670/33, 2673/3, 2674/5, 2673/6, 2670/36 a 2674/6 (jednotlivá časť mesta) je sadzba za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,066 €.


4. Ročné sadzby dane podľa odseku 2. sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o príplatok za podlažie 0,07 € za každé ďalšie nadzemné podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
 

5. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú učené rôzne sadzby dane podľa ods. 2. a príplatok za podlažie podľa ods. 3., pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.


Článok 5a
Výpočet dane zo stavieb


1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 5 ods. 1. a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa čl. 5 ods. 2. a 3.


2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 5 ods. 1. a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa čl. 5 ods. 2. a 3. zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa čl. 5 ods. 4. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.


3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa čl. 5 ods. 2. a 3. a príplatok za podlažie podľa čl. 5 ods. 4., daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa čl. 5 ods. 4.


Článok 6
Daň z bytov a nebytových priestorov


1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.


2. Ročná sadzba dane z bytov je 0,23 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.
 

3. Ročná sadzba dane z nebytových priestorov nevyužívaných na podnikanie je 1,- € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.
 

4. Ročná sadzba dane z nebytových priestorov slúžiacich na podnikanie je 2,- € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.
 

Článok 6a
Výpočet dane z bytov

 

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 6 ods. 1. a ročnej sadzby dane z bytov podľa čl. 6 ods. 2. až 4.
 

Článok 7
Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

1. Od dane z pozemkov sú oslobodené :


a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, ktorými sú neziskové organizácie a nadácie,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením.


2. Od dane zo stavieb a od dane z bytov sú oslobodené :
 

a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, ktorými sú neziskové organizácie, nadácie a stavby vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby, ktorou je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR, slúžiace ako hasičská stanica,
b) stavby slúžiace ako múzeá, galérie a výstavné siene,
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e) garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
f) ak je oslobodená iba časť stavby od dane zo stavieb podľa uvedených odsekov, pri určení základu dane sa postupuje tak, že výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2 sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy stavby, vypočítaný podiel zaokrúhlený na stotiny nadol sa odpočíta od čísla 1 a týmto rozdielom sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
 

ČASŤ IV.
DAŇ ZA PSA


Článok 8
Predmet dane

 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.


2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.


Článok 9
Daňovník

 

1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa, alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.


Článok 10
Základ dane

 

Základom dane je počet psov.


Článok 11
Sadzba dane

 

1. Sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) za psa chovaného v rodinnom dome 6,63 €,
b) za psa chovného v rodinnom dome, ak vlastníkmi sú dôchodcovia 3,98 €,
c) za psa chovaného v bytovom dome 39,83 €,
d) za psa chovaného v bytovom dome, ak vlastníkmi sú dôchodcovia 11,61 €,
e) za psa, vlastník ktorého je členom kynologického klubu 3,98 €.
 

2. Sadzba dane podľa ods. 1. platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
 

Článok 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 8 ods. 1. t. j. prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov veku a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.


Článok 13
Oslobodenie od dane


1. Od platenia dane sú oslobodení daňovníci, ktorí sú držiteľmi Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.


ČASŤ V.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY


Článok 14
Predmet dane


Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.


Článok 15
Daňovník


Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.


Článok 16
Základ dane

 

Základom dane je počet predajných automatov.
 

Článok 17
Sadzba dane


Sadzba dane je 100,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok. Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje alkohol a cigarety je sadzba dane 500,- € za jeden predajný automat ročne.


Článok 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
 

Článok 19
Oslobodenie od dane


Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.


Článok 20
Povinnosť daňovníka

 

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením údajov:
a) meno a priezvisko prevádzkovateľa, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno prevádzkovateľa, ak ide o právnickú osobu, sídlo alebo miesto podnikania,
b) výrobné číslo,
c) dátum začatia prevádzky predajného automatu.
 

ČASŤ VI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

Článok 21
Predmet dane


1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
 

2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.


Článok 22
Daňovník


Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.


Článok 23
Základ dane


Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
 

Článok 24
Sadzba dane


Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je stanovená nasledovne:
a) elektronické prístroje na počítačové hry podľa čl. 21 ods. 2. písm. a) 332,00 €,
b) prístroje podľa čl. 21 ods. 2. písm. b) 100,00 €.
 

Článok 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
 

Článok 26
Oslobodenie od dane

 

Od dane sú oslobodené:
a) zábavné hracie prístroje určené pre zábavu detí predškolského veku umiestnené v obchodných prevádzkach, v športových alebo kultúrnych zariadeniach (napr. hojdacie zariadenia),
b) počítače v zariadeniach poskytujúcich služby prostredníctvom internetu (v tzv. internetových kaviarňach).


ČASŤ VII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K DANI ZA PSA, K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE


Článok 27
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje


1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať správcovi dane Mestu Hlohovec do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pokiaľ ods. 2. a 3. neustanovujú inak.


2. Ak daňová povinnosť k miestnym daniam uvedeným v ods. 1. okrem dane z nehnuteľností vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
 

3. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.


Článok 28
Čiastkové priznanie

k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje


1. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa čl. 27 a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností správcovi dane mestu Hlohovec v lehote podľa čl. 27 ods. 1.


2. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa čl. 27 a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť správcovi dane Mestu Hlohovec najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.


3. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa čl. 27, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
 

4. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.


Článok 29
Vyrubenie dane

 

1. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane Mesto Hlohovec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.


2. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
 

3. Ak zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, dani za predajné automaty alebo daň za nevýherné hracie prístroje a ak správca dane ešte nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa ods. 1. alebo ods. 2., správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane do zániku daňovej povinnosti podľa čl. 12, 18, 25.


Článok 30
Splatnosť a platenie dane

 

1. Daň z nehnuteľností je splatná podľa vyrubeného rozhodnutia.


2. Vyrubená daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


3. Daň alebo splátky miestnych daní správca dane uvedie v rozhodnutí o vyrubení miestnych daní.
 

4. Daň je splatná poštovým peňažným poukazom, prevodom na účet správcu dane alebo do pokladne správcu dane.


Časť VIII.
DAŇ ZA UBYTOVANIE

 

Článok 31
Predmet dane


Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis. 3


Článok 32
Daňovník


Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
 

Článok 33
Základ dane


Základom dane je počet prenocovaní.


Článok 34
Sadzba dane


Sadzba dane je 0,33 € za osobu a prenocovanie.
 

Článok 35
Vyberanie dane

 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
 

Článok 36
Osobitné ustanovenia dane za ubytovanie

 

 1. Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho prechodné ubytovanie je povinný zaregistrovať sa na Mestskom úrade Hlohovec najneskôr v deň začatia činnosti spočívajúcej v poskytovaní služieb prechodného ubytovania.
 2. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť písomnú evidenciu o počte ubytovaných a počte prenocovaní. Evidencia musí obsahovať dátum prvého a posledného prenocovania každej fyzickej osoby.
 3. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa v zariadení ubytuje bloky, ktorých počet zodpovedá počtu prenocovaní.
 4. Bloky označené sériou a číslom zabezpečí Mestský úrad Hlohovec, ktorý ich zaeviduje do evidencie prísne zúčtovateľných tlačív a vydá ich platiteľovi dane, ktorý ich prevzatie potvrdí podpisom.
 5. V prípade ubytovania zamestnancov právnických osôb je možné vydať zástupcovi tejto právnickej osoby potvrdenku o zaplatení za príslušný počet osôb a prenocovaní.
 6. Daň je splatná do 15 dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka. Osoba poskytujúca prechodné ubytovanie predloží správcovi dane priznanie k dani za ubytovanie, druhé ústrižky z vydaných blokov.

Časť IX.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 

Článok 37
Predmet dane


1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.


2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Hlohovec. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.


3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.


Článok 38
Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.


Článok 39
Základ dane

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 .
 

Článok 40
Sadzba dane


1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva:


a) za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (drobné opravy domácich nástrojov, brúsenie nožov, opravy dáždnikov) a slúžiaceho na predaj kníh, periodickej a neperiodickej tlače a doplnkového tovaru, ako i za ambulantný predaj v prípade
osobitného zreteľa 0,17 €/deň/m2,
b) za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na predaj rýchleho občerstvenia, zeleniny, ovocia, textilu, obuvi, hračiek a pod., za konanie komerčnej informačnej a prezentačnej akcie a inej akcie komerčného charakteru, ako i za ambulantný predaj v prípade osobitného zreteľa:
b1) v Centrálnej mestskej zóne Hlohovec 0,70 €/deň/m2,
b2) mimo územia Centrálnej mestskej zóny Hlohovec 0,35 €/deň/m2,
c) za umiestnenie vystavovaného tovaru pred prevádzkou 0,10 €/deň/m2 za každý kalendárny deň počnúc prvým dňom umiestnenia vystavovaného tovaru do posledného dňa obdobia vrátane, v ktorom bolo umiestnenie vystavovaného tovaru povolené,
d) za umiestnenie stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu:
d1) v Centrálnej mestskej zóne Hlohovec:
- do 30 dní vrátane 0,17 €/deň/m2,
- nad 30 dní 0,50 €/deň/m2,
d2) mimo územia Centrálnej mestskej zóny Hlohovec:
- do 30 dní vrátane 0,10 €/deň/m2,
- nad 30 dní 0,30 €/deň/m2,
e) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,15 €/deň/ m2,f) za vrak motorového vozidla 0,35 €/deň/m2,
g) za umiestnenie posedenia s občerstvením na vyhradenom priestore priľahlom k reštauračnému alebo kaviarenskému zariadeniu na obdobie od 1. 4. – 15. 10. 0,10 €/deň/m2,


2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií:
 

- cirkus 35,- €/deň,
- lunapark do 3 atrakcií 17,- €/deň,
- lunapark do 6 atrakcií 35,- €/deň,
- lunapark nad 6 atrakcií 50,- €/deň.


Článok 41
 

Užívanie verejného priestranstva počas Michalského jarmoka, prípadne iných jarmokov poriadaných mestom Hlohovec, sa upravuje osobitným sadzobníkom.
 

Článok 42
Osobitný spôsob užívania verejného priestranstva

 

Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva pre účely tohoto VZN je i vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby využívajúcej motorové vozidlo označené symbolom O1 (označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu).


Článok 43
Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.


Článok 44
Oznamovacia povinnosť


Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva. Každú skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre daňovú povinnosť, je daňovník povinný oznámiť do 5 dní. Nesplnenie týchto povinností sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva.
 

Článok 45
Spôsoby vyberania a splatnosť dane


1. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím po splnení oznamovacej povinnosti daňovníkom najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak nie sú v rozhodnutí uvedené splátky dane. Ak sú v rozhodnutí určené splátky dane, v tomto prípade je daň splatná v lehotách uvedených v rozhodnutí. Daňovník uhradí miestnu daň jednorázovo pri užívaní verejného priestranstva v období kratšom ako 14 dní.


2. Pri dlhodobom užívaní verejného priestranstva je daň splatná polročne, t. j. za obdobie 1. polroka do 30.5. a za obdobie 2. polroka do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia.


3. Daň je splatná prevodom na účet správcu dane, poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne správcu dane.


4. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
 

Článok 46
Oslobodenie a zníženie dane

 

1. Primátor mesta môže v jednotlivých prípadoch miestnu daň znížiť na základe písomnej žiadosti odôvodňujúcej požadované zníženie dane. Žiadosť je nutné predložiť najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka.


2. Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva osobami v zmysle čl. 42.
 

3. Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva na konanie akcií s charitatívnym alebo humanitárnym zameraním.
 

4. V ostatných prípadoch je možné oslobodiť od dane za užívanie verejného priestranstva primátorom mesta po predchádzajúcom prerokovaní v MsR.


Časť X.
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE


Článok 47
Predmet dane

 

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.


Článok 48
Daňovník

 

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
 

Článok 49
Základ dane


Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta Hlohovec, t. j. 6412 0928 m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.
 

Článok 50
Sadzba dane

 

Mesto Hlohovec sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-1 a v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-2, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, vo vzdialenosti od zdrojov v Jaslovských Bohuniciach v pásme 2, t. j. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru tejto oblasti. Sadzba dane je pre druhé pásmo určená 0,0013 € za m2.


Článok 51
Výška dane

 

Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 49 a sadzby dane podľa čl. 50. Zastavané územie mesta Hlohovec sa nachádza v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú (a to v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-1 a v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-2), v pásme 2. Správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa vypočíta ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov. Ak za príslušné zdaňovacie obdobie bude iba jeden daňovník, vyrubí správca dane tomuto daňovníkovi daň za jadrové zariadenie prislúchajúcu za túto oblasť ohrozenia.


Článok 52
Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.


Článok 53
Oznamovacia povinnosť


Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.


Článok 54
Vyrubenie dane

 

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
 

Článok 55
Platenie dane

 

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 

ČASŤ XI.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

Článok 56
Predmet poplatku


Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Hlohovec.
 

Článok 57
Poplatník, vznik a zánik poplatkovej povinnosti

 

1. Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste Hlohovec trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta Hlohovec oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta, okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Hlohovec na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Hlohovec na účel podnikania.


2. Ak má osoba uvedená v čl. 57 ods. 1. písm. a) v meste Hlohovec trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1. písm. a) v meste Hlohovec trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods. 1. písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.


3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom uvedenom v ods. 1. ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú užíva poplatník, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
 

4. Ak viacero poplatníkov podľa čl. 57 ods. 1. žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka bude zabezpečovať jeden z nich. O určení osoby poplatníka môže rozhodnúť správca poplatku.
 

5. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Ak iná osoba prevezme na seba povinnosti poplatníka, je povinná oznámiť túto skutočnosť správcovi poplatku.
 

6. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto Hlohovec, poplatok v stanovenej výške zaplatí správcovi poplatku a ručí zaň správca nehnuteľnosti.
 

7. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov je poplatníkom spoluvlastník určený ostatnými spoluvlastníkmi na základe dohody. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú, určí poplatníka správca poplatku.
 

8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1. a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.


Článok 58
Spôsob zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

 

Mesto Hlohovec uplatňuje množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov a systém zberu pre fyzické osoby - občanov je uhrádzaný formou paušálneho poplatku.
 

Článok 59
Sadzba poplatku


1. Pre fyzické osoby - občanov je stanovená sadzba poplatku 0,069 € za osobu a kalendárny deň.
 

2. Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby s povinnosťou umiestnenia smetných nádob je stanovená sadzba poplatku 0,028 € na 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
 

Poplatok za 1 vývoz v závislosti od objemu smetnej nádoby je nasledovný:
Smetná nádoba 120 l          3,36 €/1 vývoz
Smetná nádoba 240 l          6,72 €/1 vývoz
Smetná nádoba 1 100 l    30,80 €/1 vývoz
 


Článok 60
Určenie poplatku

 

1. Paušálny poplatok sa určí na kalendárny rok ako súčin sadzby stanovenej v čl. 59 ods. 1. a počtu kalendárnych dní príslušného kalendárneho roka, resp. počtu kalendárnych dní, počas ktorých má poplatník v meste Hlohovec trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých užíva nehnuteľnosť.


2. Pre množstvový zber sa stanovuje frekvencia vývozu týždenne.
Poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.


Článok 61
Oznamovacia povinnosť

 

1. Poplatník je povinný oznámiť správcovi vznik poplatkovej povinnosti, zánik poplatkovej povinnosti a zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.
 

2. Poplatník je povinný uviesť správcovi poplatku meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“). Ak je poplatníkom právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ je povinný oznámiť názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo a miesto podnikania a identifikačné číslo.


3. Ak poplatník uhrádza poplatok aj za ostatných členov domácnosti, je povinný oznámiť správcovi poplatku i identifikačné údaje týchto osôb.


Článok 62
Vyrubenie poplatku

 

1. Mesto Hlohovec vyrubí poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.


2. Ak správca poplatku zistí sám, alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.


3. V prípade narodenia dieťaťa alebo prisťahovania sa poplatníka do mesta Hlohovec sa poplatok vyrubí odo dňa nahlásenia trvalého pobytu narodeného dieťaťa alebo prisťahovaného občana v meste Hlohovec do konca kalendárneho roka ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní.
 

4. V prípade úmrtia alebo odsťahovania poplatníka, sa poplatok vyrubí do dňa, ktorý predchádza dňu úmrtia alebo dňu odsťahovania sa poplatníka z adresy trvalého pobytu v meste Hlohovec.
 

5. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti na základe ohlásenia tejto skutočnosti správcovi poplatku a súčasného požiadania o odvoz smetnej nádoby, správca poplatku poplatok vyrubí podľa počtu vývozov odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti do dňa zániku poplatkovej povinnosti, t. j. na základe súčinu skutočného počtu vývozov a sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby. Za posledný týždeň vývozu sa považuje týždeň, v ktorom bola smetná nádoba odovzdaná spoločnosti, ktorá vykonáva odvoz komunálneho odpadu.
 

6. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov, v mieste svojho trvalého bydliska, bez zriadenia ďalšej prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba z dôvodu svojho trvalého pobytu.
 

7. Fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý im túto službu zabezpečuje prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza mestu poplatok za komunálne odpady, poplatok správca poplatku nevyrubí. Podmienkou je predloženie kópie nájomnej zmluvy správcovi poplatku a uvedenie platcu s jeho identifikačnými údajmi, ktorému je vyrubený poplatok.
 

8. Podnikatelia, ktorí sa dohodnú, môžu užívať viacerí, maximálne však 6 subjektov, jednu smetnú nádobu. Podmienkou je predloženie dohody, z ktorej budú zrejmé osoby, ktoré nádobu užívajú, osoba poplatníka, ktorej bude vystavené rozhodnutie, spôsob úhrady poplatku a umiestnenie nádoby. Pokiaľ správca poplatku zistí skutočnosť, na základe preverenia oddelením hospodárskej činnosti alebo pracovníkom MsP, že nádoba je nepostačujúca a v okolí smetnej nádoby sa zhromažďuje odpad, musia účastníci dohody požiadať o výmenu za objemovo väčšiu smetnú nádobu, alebo o dodanie smetnej nádoby pre každého účastníka dohody. Dohodu o spoločnom užívaní smetnej nádoby môžu uzavrieť medzi sebou len tí poplatníci, ktorí majú minimálne množstvo produkovaného odpadu. Dohoda sa nevzťahuje na prevádzky, za ktoré sa považujú pohostinstvá, maloobchody, veľkoobchody, výrobné prevádzky a prevádzky, ktoré zamestnávajú viac ako dvoch zamestnancov. Správca poplatku posúdi predmetnú dohodu o spoločnom užívaní smetnej nádoby, prihliadne na všetky skutočnosti v súvislosti s produkovaným odpadom, na stanovisko oddelenia hospodárskej činnosti a rozhodne o povolení spoločnej smetnej nádoby a jej pridelení účastníkom dohody, resp. dohodu môže zamietnuť.
 

9. Školy, školské zariadenia, príp. iné subjekty, ktoré nepožadujú odvoz odpadu počas školských prázdnin, alebo z objektívnych dôvodov dlhodobo, oznámia túto skutočnosť písomne správcovi poplatku najneskôr desať dní pred začiatkom obdobia, za ktoré vývoz nepožadujú. Správca poplatku zabezpečí zamedzenie používania, resp. odvoz smetnej nádoby a oznámi tieto skutočnosti spoločnosti zabezpečujúcej odvoz komunálnych odpadov. Počet nerealizovaných vývozov bude zohľadnený v rozhodnutí na príslušný kalendárny rok. Týmto spôsobom je možné postupovať iba v prípade, že v školskom zariadení sa nenachádza byt.


Článok 63
Splatnosť poplatku

 

1. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak nie sú v rozhodnutí určené splátky poplatku. Splátky poplatku a lehoty ich splatnosti správca poplatku uvedie v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
 

2. Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet správcu poplatku, poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne MsÚ Hlohovec.


Článok 64
Vrátenie poplatku


1. Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a to v prípade úmrtia poplatníka, odsťahovania sa poplatníka z adresy trvalého pobytu v meste Hlohovec a ukončenia podnikateľskej činnosti na území mesta Hlohovec.
 

2. Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť v prípade úmrtia poplatníka rodinným príslušníkom alebo osobe, ktorá vybavovala pohreb, v prípade odsťahovania sa poplatníka z mesta Hlohovec poplatníkovi a v prípade ukončenia podnikateľskej činnosti poplatníkovi na základe písomnej žiadosti poplatkového subjektu v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho vrátenie.
 

Článok 65
Zníženie a odpustenie poplatku


1. Mesto Hlohovec zníži alebo odpustí poplatok:


a) Poplatok sa odpustí na základe predložených podkladov definovaných v tomto článku a to za obdobie:
 

a1) počas ktorého sa poplatník zdržiava v zahraničí viac ako 90 dní v zdaňovacom období (t.j.
počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Hlohovec);
podklady potrebné k odpusteniu poplatku:
- aktuálna pracovná zmluva, resp. pracovné povolenie, alebo
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, alebo
- aktuálne potvrdenie o ubytovaní v zahraničí, alebo
- aktuálne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu, alebo
- aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku v zahraničí, alebo
- aktuálne potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo potvrdenie o návšteve školského
a predškolského zariadenia.


Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia mesta Hlohovec, je správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce počet dní. Pri predložení cudzojazyčného potvrdenia je správca poplatku oprávnený žiadať od poplatníka písomný preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.
 

a2) počas ktorého sa poplatník zdržiava mimo miesta trvalého pobytu viac ako 90 dní v zdaňovacom období (t.j. počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Hlohovec);
podklady potrebné k odpusteniu poplatku:
- aktuálne potvrdenie o štúdiu na teologických fakultách vysokých škôl, alebo
- aktuálne potvrdenie príslušného cirkevného úradu o príslušnosti k cirkvi, rehole, alebo
- aktuálne potvrdenie vojenskej správy o výkone služby v armáde, alebo
- aktuálne potvrdenie za poplatníka, ktorý užíva priestory vyhradené na ubytovanie
v zariadení na to určenom (zariadenie sociálnych služieb, detské domovy...), alebo
- aktuálne potvrdenie o hospitalizácií v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti, alebo
- potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie o úhrade poplatku v mieste prechodného
pobytu, vystaveného obcou, resp. správcovskou spoločnosťou, ktorá bola poverená obcou,
v ktorej bol tento poplatok uhradený, alebo
- aktuálne potvrdenie o výkone trestu, resp. o výkone väzby.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia mesta Hlohovec, je správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce počet dní.


b) Poplatok sa zníži na základe predložených podkladov definovaných v tomto článku použitím sadzby vo výške 0,034 € za 1 deň preukázaného obdobia za osobu a to za obdobie:


b1) počas ktorého poplatník študuje mimo miesta trvalého pobytu;
podklady potrebné k zníženiu poplatku:
- aktuálne potvrdenie o dennom štúdiu na území SR a potvrdenie o ubytovaní (potvrdenie z internátu al. nájomná zmluva)
 

b2) počas ktorého sa poplatník pracovne zdržiava a zároveň je ubytovaný mimo miesta
trvalého pobytu na území SR;
podklady potrebné k zníženiu poplatku:

 •  aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník pracuje mimo miesta trvalého pobytu a zároveň je ubytovaný mimo miesta trvalého pobytu, alebo
 • aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní, resp. pracovná zmluva a potvrdenie o ubytovaní vystavené ubytovateľom (zariadenie poskytujúce ubytovanie) alebo nájomná zmluva


b3) počas ktorého poplatník neužíva nehnuteľnosť v mieste trvalého pobytu viac ako 90 dní v zdaňovacom období;
podklady potrebné k zníženiu poplatku:
- aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku vystavené obcou, resp. správcovskou spoločnosťou, ktorá bola poverená obcou, v ktorej užíva nehnuteľnosť.


Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia mesta Hlohovec, je správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce počet dní.


2. Mesto Hlohovec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. O znížení alebo odpustení poplatku rozhoduje primátor mesta na základe doložených potvrdení o príjmoch a výdavkoch poplatníka resp. dokladov preukazujúcich sociálnu odkázanosť poplatníka a pod.
 

3. Potvrdenia resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do konca aktuálneho roka, za ktorý požaduje poplatník zníženie alebo odpustenie poplatku.


ČASŤ XII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA


Článok 66
 

1. Miestne dane podľa článku 2 ods. 1 písm. a, b, e, f a g a poplatok podľa článku 2 ods. 2. možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.


2. Výnos z daní podľa článku 2 ods. 1. a ods. 2., vrátane výnosov z pokút a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku, je príjmom rozpočtu mesta Hlohovec.


3. Základ dane podľa článku 4 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Daň a poplatok sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Splátky dane sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.


4. Ostatné náležitosti spojené s daňovým konaním vo veci miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú upravené v zákone NR SR č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 

5. V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku sa postupuje podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.

 

Článok 67
Zrušovacie ustanovenie


1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 106/2008 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4.


Článok 68
Záverečné ustanovenie


Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
 

 

Hlohovec, december 2012
 

Peter Dvoran
primátor mesta

______________________________________________________________________________

1 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

 

2 § 3 Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

 

3 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 117/2010 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Hlohovec

 

_____________________________________________________________________________

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 129/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

 


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 129/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Čl. I


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 129/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku 40 ods.  1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie: 

„h) za umiestnenie samostatne stojaceho prenosného reklamného zariadenia pred prevádzkou 1 €/m2/rok; pred prevádzkou môže byť umiestnený len 1 ks samostatne stojaceho reklamného zariadenia pre 1 prevádzku, maximálna plocha užívaného verejného priestranstva je 1 m2, maximálna výška 1 m.“

Čl. II
Záverečné ustanovenia

 

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 129/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „tento dodatok“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 25.04.2013.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení 15.-tym dňom od jeho vyvesenia.


V Hlohovci, apríl 2013
 

Peter Dvoran
primátor mesta

 

 

 6875002

Úvodná stránka