Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Uzavretie manželstva

Opis:

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja snúbenci na matričnom úrade, kde má aspoň jeden z nich trvalý pobyt, ak sa jedná o občiansky obrad, a to minimálne 7 dní vopred.
V prípade uzavretia manželstva cirkevnou formou, snúbenci podávajú žiadosť na matričnom úrade, kde bude uzatvorený cirkevný sobáš minimálne 7 dni pred dňom konania sobáša. Od 1. 1. 2018 je poplatok za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom reistrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti spoplatnený sumou 10 eur.
Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom.
Po uzatvorení manželstva vystaví matričný úrad sobášny list.

Ak sú snúbenci štátnymi občanmi SR je potrebné k žiadosti doložiť:
a.) slobodní: občianske preukazy, originál rodné listy,
b.) ovdovelí: občianske preukazy, originál rodné listy, úmrtný list manžela,
c.) rozvedení: občianske preukazy, originál rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.
Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú okrem občianskych preukazov, originál rodných listov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Ak má nevesta už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohoto dieťaťa.

Cudzinci predložia:

 • všetky doklady uvedené v písmenách a.) až c.),
 • doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (obsahuje potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o stave, potvrdenie o štátnom občianstve), ak uvedené skutočnosti nebudú danom doklade uvedené, treba tieto doložiť samostatne potvrdené, s príslušnými overeniami.

Doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Poplatky: prvý výpis bez poplatku, ak sú snúbenci štátnymi občanmi SR a spĺňajú príslušnosť matričného úradu.
Ostatné poplatky: v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (v hotovosti do pokladne matričného úradu):

 • príprava podklad k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - 10 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štatnymi občanmi SR - 20 €,
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR – 20 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – 20 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 70 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom – 35 €,
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom – 70 €,
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami – 200 €,
 • uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 200 €,

Matričný obvod Matričného úradu Hlohovec tvoria obce: Hlohovec, Bojničky, Sasinkovo, Jalšové, Dolné Otrokovce, Merašice, Kľačany, Koplotovce.

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Matričný úrad, Janka Juríčková, tel. 033/7368 231, Klientske centrum, prízemie, e-mail: matrika@hlohovec.sk


 


6873230

Úvodná stránka