Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Vydanie súhlasu s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

Opis:

     Súhlas   s  uvedením   malého  zdroja  znečisťovania  ovzdušia  ( MZZO )  do  prevádzky sa vydáva ku kolaudačnému  konaniu.

     Prevádzkovateľ   MZZO   je   povinný   písomne   požiadať   Mesto   Hlohovec  o   súhlas s uvedením MZZO do prevádzky.

     Žiadosť na povolenie uvedenia MZZO do prevádzky stavby MZZO sa podáva samostatne, nie  ako  súčasť  žiadosti  o  kolaudačné  rozhodnutie  ,  žiadosť  sa  odporúča  podať súčasne alebo neskôr, ako žiadosť o kolaudačné rozhodnutie.

     Za  prevádzkovanie  MZZO   právnickou   osobou   alebo   fyzickou  osobou  oprávnenou na  podnikanie  sa  každoročne  stanovuje v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. poplatok, podrobné údaje vo VZN mesta Hlohovec č. 169/2016.


Potrebné  doklady

  • žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia  (MZZO) do prevádzky (tlačivo  - MsÚ Hlohovec, odbor životného prostredia, 2. posch., č.dv. 220, alebo na www.hlohovec.sk / samospráva / formuláre a tlačivá)
  • správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia
  • zápis z tlakovej skúšky, protokol o napustení plynu
  • pri krboch revízna správa o preskúšaní komína
  • kópia záručného listu kotla, krbovej vložky

 

Vybavuje
Odbor životného prostredia, Ing. Dušan Kadlíček, t.č.: 033/3813383

 

Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok
bez poplatku


Súvisiace právne predpisy

  • zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
  • zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  • VZN mesta Hlohovec č. 169/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia  na území mesta Hlohovec

 

Tlačivo: Žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) do prevádzky  - docx

Žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) do prevádzky - odt

 

Kontaktná osoba: Odbor životného prostredia, Ing. Dušan Kadlíček, t.č.: 033/3813383, II. poschodie, číslo dverí 220


 


6927904

Úvodná stránka