Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Určenie času predaja alebo prevádzkového času prevádzkarne / Zriadenie novej prevádzky

Opis:

Pri zriadení novej prevádzky podnikateľ vyplní tlačivo, ku ktorému je potrebné doložiť:

  • kópiu živnostenského oprávnenia (pri fyzickej osobe) alebo výpis z Obchodného registra (pri právnickej osobe)
  • kópiu nájomnej zmluvy (pokiaľ má podnikateľ prevádzku v prenajatých priestoroch) alebo kópiu listu vlastníctva nehnuteľnosti (pokiaľ je prevádzka vo vlastných priestoroch).

V prípade jednorazového predĺženia prevádzkového času (konanie mimoriadnej a neverejnej akcie – podujatia pre uzavretú spoločnosť, napr. svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, stužková a pod., alebo z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie – podujatia s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou – diskotéka, tanečná zábava, koncert  a pod., je podnikateľ povinný doručiť mestu písomné ohlásenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby najneskôr 5 pracovných dní pred konaním takejto akcie – podujatia. Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne a pravdivo určiť dôvod jednorazového predĺženia  prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.

Súvisiace predpisy : VZN 246/2019, podľa čl. 4 ods. 1
Tlačivo:
Oznámenie o určení času predaja alebo prevádzkového času prevádzkarne docx
Oznámenie o určení času predaja alebo prevádzkového času prevádzkarne odt
Oznámenie - jednorazové predĺženie prevádzkového času - docx
Oznámenie - jednorazové predĺženie prevádzkového času - odt
Oznámenie o zrušení prevádzkarne docx
Oznámenie o zrušení prevádzkarne odt

Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb, Ing. Radoslava Božiková, č.tel. 033/7368 226, kancelária I. poschodie, č.dv. 3


 


6848962

Úvodná stránka