Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy - archív

Elektronická úradná tabuľa

VÝZVA - odstránenie a okliesnenie stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č, 251/2012 Z. z.

Vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného prostredia.


Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 11. 2018.


 
 

Oznam o doručení písomnosti - BARTEK KAMIL, SORÁT PATRIK, STOJKA FILIP, KLČO IVAN, ČERNÝ ROBERT, BARTOŠOVÁ MÁRIA, HIRC MILAN, PILÁR ERIK, KADLEČÍK ROMAN, TORÁČ BRANISLAVVytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

dňa 10. decembra (v pondelok) 2018 o 16.00 hodine

v Hoteli jeleň na Nám. Sv. Michala v Hlohovci

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie prítomných s priebehom a návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi a poslancom
 4. Zloženie sľubu zvoleného primátora mesta  Hlohovec
 5. Zloženie sľubu zvolených poslancov mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec
 6. Príhovor primátora mesta Hlohovec
 7. Schválenie programu  ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 8. Voľba mandátovej komisie, volebnej a návrhovej komisie
 9. Správa mandátovej komisie o overení zloženia sľubu primátora a poslancov
 10. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 11. Zriadenie Mestskej rady mesta Hlohovec a voľba jej členov
 12. Štatút komisií mestského zastupiteľstva
 13. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
 14. Určenie mesačného platu primátora mesta Hlohovec
 15. Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva k výkonu sobášiaceho
 16. Zmena v zložení dozorných rád obchodných spoločností založených Mestom Hlohovec
 17. Záver

 

Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 

Oznámenie výsledku vybavenie petície - „Petícia za dodržiavanie nočného kľudu a zmenu otváracích hodín pohostinstva Dublin Hlohovec“Vytlačiť
 


 
 

ZRUSENIE TRVALEHO POBYTU: SLOVAKOVAVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - ODEHNAL JAROSLAVVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - ULMAN DUŠAN, PILÁR ERIK, ANTALOVÁ DOMINIKA, VALKOVIČ ĽUBOMÍR, KOLLÁR RADOVANVytlačiť
 


 
 

Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súp. č. 2267, umiestnenej na pozemku parc. reg. „C“ č. 5053 v k.ú. Hlohovec, zapísanom na LV č. 8913, vo vlastníctve Mesta Hlohovec, v budove Zámok – hlavná budova – kultúrna pamiatka, miestností na 3. nadzemnom podlaží o výmere 756 m², Vlastivednému múzeuVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením, upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - „Rozšírenie verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie - Rozšírenie VO - Športový areál Hlohovec“Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 3428


5368741

Úvodná stránka