Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy - archív

Elektronická úradná tabuľa

Termínovník pre akt uzavretia manželstva na rok 2017Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schválilo po prerokovaní nasledovné termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2017:

 

Schválené termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2017

21. január 2017 15. júl 2017
18. február 2017 26. august 2017
25. marec 2017 23. september 2017
29. apríl 2017 21. október 2017
20. máj 2017 25. november 2017
10. jún 2017 16. december 2017

 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 206/2018 Trhový poriadok – Majstrovstvá SR v mažoretkovom športe v HlohovciVytlačiť
 


 
 

MESTO HLOHOVEC ZVEREJŇUJE zámer prenájmu majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

MESTO HLOHOVEC ZVEREJŇUJE zámer prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

MESTO HLOHOVEC ZVEREJŇUJE zámer podnájmu majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec - stará škola Šulekovo - z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 205/2018 Trhový poriadok – Deň kvetovVytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 209/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci povolenia zmeny územného rozhodnutia a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Ľuboš Miklošík a Jana Miklošíková, Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec návrh na povolenie zmeny územného rozhodnutia č. 207/2013-LM zo dňa 17.06.2014 o umiestnení stavby „IBV Hlohovec – Šumperky I. (UB-C1 a UB-C2)“Vytlačiť
 


 
 

MESTO HLOHOVEC ZVEREJŇUJE zámer prenájmu majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec, zvereného do správy rozpočtovej organizácie, z dôvodu hodného osobitného zreteľa : v budove ZŠ A. FelcánaVytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 22. februára 2018, t. j. vo štvrtok o 14.00 h

v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala  v Hlohovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Aktuálna informácia o meste a o rokovaniach s VÚC
 4. Majetkovoprávne záležitosti
 5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2018 a návrh na rozpočtové opatrenia MsZ
 6. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 209/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 207/2018    o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec
 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 205/2018  Trhový poriadok – Deň kvetov
 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 206/2018 Trhový poriadok – Majstrovstvá SR v mažoretkovom športe v Hlohovci
 11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 210/2018, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 61/2003 o postupe mesta Hlohovec pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky
 12. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení 
 13. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania Návrhu Územného plánu mesta Hlohovec 
 14. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra
 15. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti humanitárnej a sociálnej
 16. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti šport
 17. Zásady umiestňovania samostatne stojaceho reklamného zariadenia a umiestňovania – vystavenia tovaru pred prevádzkarňou
 18. Zásady umiestňovania exteriérového sedenia (terasy) na území mesta Hlohovec
 19. Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 20. Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci
 21. Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na ulici Pod Beranom 10 a 2-izbového bytu na ulici Zámok 4 v Hlohovci
 22. Predloženie projektu „Modernizácia vybavenia kina Úsmev v Hlohovci“ v rámci výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2018 
 1. Predloženie projektu „Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci“ v rámci výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2018
 2. Politika reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec
 3. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2017
 4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
 5. Správa o vykonanej kontrole 
 6. Interpelácie   
 7. Rôzne
 8. Záver

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto  cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 
Položky 1-10 z 3028


3784168

Úvodná stránka