Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy - archív

Elektronická úradná tabuľa

Termínovník pre akt uzavretia manželstva na rok 2016Vytlačiť
 

     Dňa 20. augusta 2015 bol Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci schválený termínovník pre akt uzavretia manželstva nasledovne:

 

Schválené termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2016

09. január 2016 16. júl 2016
13. február 2016 27. august 2016
19. marec 2016 17. september 2016
23. apríl 2016 22. október 2016
14. máj 2016 12. november 2016
25. jún 2016 10. december 2016

 

     Mesto Hlohovec - Matričný úrad stanovil jednu sobotu v mesiaci ako deň určený k občianskemu obradu. Vo všetky ostatné dni, v ktoré budú manželstvá uzatvárané občianskou formou, bude uzatvorenie manželstva mimo stanoveného termínu spoplatnené podľa položky 18 písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov poplatkom 16,50 eura.


 
 

Oznam o doručení písomnosti - LEVČÍK PETER, VANČO BOHUMIL, VALKO ALEXANDER, VIČAN MATÚŠ, SUROVÁ DOMINIKA, HUDEC STANISLAV ONDRIŠ DANIEL, HRONJEC ANDREJ Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnosti - PLAYTEC, s r o. Vytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE - o začatí územného konania na umiestnenie stavby a nariadenie ústneho pojednávania - „Nádražná stanica - LEOPOLDOV “ Vytlačiť
 


 
 

Stavebné povolenie - rekonštrukcia plynovodov Hlohovec Juh, Sládkovičova UO 02878 1 SCVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - HINCA PAVOL, ŠULÁK IVAN, ORICHELOVÁ ANNA, VANČO BOHUMIL, LESKO RUDOLF, ŠERY JÁN, ORAL ABDULHAMIT, ONDREJKA MILAN, NEŽATICKÝ JAROSLAV, SUROVÁ EVA Vytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Ondrus Peter, Toráč Milan, Kollár Radovan, Toráč Branislav Vytlačiť
 


 
 

ZRUSENIE TRVALEHO POBYTU - ANDREA SILLAS, NIKOLAUS SILLAS, VERONIKA IZAKOVICOVAVytlačiť
 


 
 

Program MsRVytlačiť
 

V zmysle § 13 a § 14 Zákona o obecnom zriadení a čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku MsR sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady mesta Hlohovec

 

dňa 20. júna 2017, t. j.  v utorok o 9.00 h

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Aktuálna informácia o meste
 4. Majetkovoprávne záležitosti – predaj, zámena, nájom, zriadenie vecného bremena
 5. Majetkovoprávne záležitosti  - podnájom
 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2017
 7. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 188/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec a VZN mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a č. 2
 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 187/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 170/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 189/2017 Trhový poriadok – Michalský jarmok
 11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 190/2017 Trhový poriadok – Peterské hody
 12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 191/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o sume úhrady za opatrovateľskú službu a o spôsobe jej určenia a platenia úhrad
 13. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov ÚPN CMZ Hlohovec – podnet Mgr. Ivan Čulák
 14. Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o., za rok 2016  
 15. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
 16. Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
 17. Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská ČOV, spol. s r.o., za rok 2016
 18. Výročná správa Hlohovskej televízie, s.r.o., za rok 2016
 19. Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
 20. Výročná správa obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
 21. Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2016
 22. Výročná správa Harmonie – Zariadenia pre seniorov Hlohovec za rok 2016
 23. Predloženie projektu „Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO4-SC431-2017-16
 24. Správa o vykonanej kontrole
 25. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 26. Rôzne
 27. Záver

 


 
 

ROZHODNUTIE - povoľuje umiestnenie stavby - „Predĺženie verejného vodovodu a vodovodná prípojka, Zámok HlohovecVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 2536


3118361

Úvodná stránka