Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy - archív

Elektronická úradná tabuľa

Termínovník pre akt uzavretia manželstva na rok 2017Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schválilo po prerokovaní nasledovné termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2017:

 

Schválené termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2017

21. január 2017 15. júl 2017
18. február 2017 26. august 2017
25. marec 2017 23. september 2017
29. apríl 2017 21. október 2017
20. máj 2017 25. november 2017
10. jún 2017 16. december 2017

 


 
 

Oznámenie o doručení písomností - IVAN KLČO, DOMINIKA KUNŠTÁROVÁ, ANNA VEČEROVÁ, IVETA ŠČASNÁ, PETER PAVLOVIČ, JOZEF FRANEKVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - VARGOVÁ ZUZANA, REPÁŠ KAROL, HROMADA VLADIMÍR, POLAKOVIČ MIROSLAVVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - DUPOS dražobná, spol.s.r.o. - Parcely registra C, byty a nebytové priestory Pribinova 90/A, HlohovecVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marián Dzurech BRUSEX, miesto podnikania Peterská 61, 920 01 HlohovecVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - KLEBERC BRANISLAV, MUTKOVIČ ROBERT, PAULOVIČ EMIL, POLAKOVIĆ MIROSLAV, HROMADA VLADIMÍR, MAKÝŠ VLADIMÍRVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Hlohovec na obdobie rokov 2018 - 2027Vytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou, A. Felcána 4, 920 01 HlohovecVytlačiť
 

Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, v zastúpení Ing. Miroslavom Kollárom, primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

v ý b e r o v é   k o n a n i e
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec


(s právnou subjektivitou)

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu v Hlohovci, v obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 11. 10. 2018 do 12.00 h na adresu:

Mesto Hlohovec
Mestský úrad
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec

Rozhodujúci je dátum doručenia na MsÚ v Hlohovci.

Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle 033/736 82 24, RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ, alebo na čísle 033/736 82 53, Odbor školstva MsÚ Hlohovec, Mgr. Iveta Moravcová, vedúca odboru školstva.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - povoľuje umiestnenie stavby - „Rozšírenie verejného osvetlenia mesta Hlohovec s použitím LED technológie- Rozšírenie VO na nábreží Andreja Hlinku a Manckovičovej ulici“Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE - povoľuje -„Rozšírenie verejného osvetlenia - Športový areál Hlohovec“Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 3316


4547961

Úvodná stránka