Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístrojeVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - PROWAY s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - HORVÁTH VLADIMÍRVytlačiť
 


 
 

Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 Vytlačiť
 

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4

 

Návrh dodatku č.5 je počas pripomienkovacieho konania a do doby jeho schválenia zverejnený na MsZ aj tu - rozdelený do viacerých súborov.


 
 

Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - MASARYK TIBORVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci výrubu drevín - Zámocká záhradaVytlačiť
 

č. 43618/2014                                                                                                     Hlohovec 15.10.2014

Vec

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

    Navrhovateľ Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 21 Hlohovec podal dňa 13.10.2014 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletovej dreviny - 1 ks orecha na pozemku  p.č. 5053, nádvorie , Zámocká záhrada, k.ú. Hlohovec. Dňom podania žiadosti začalo konanie v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

   Mesto  Hlohovec  v  súlade  s  §  69  zákona  NR  SR  č.  543/2002  Z.z.  o  ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania dotknutým  orgánom štátnej  správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie na deň

22.10.2014  (t.j. streda) o 10,00 hod.

nádvorie zámku, Zámocká záhrada, v Hlohovci.

 

      Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom úrade. Účastníci konania, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri miestnom zisťovaní, lebo neskôr sa na ne nebude prihliadať.

      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v  predmetnom  správnom  konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

 

                                                                                                               v.r.

                                                                                                       Peter Dvoran

                                                                                                     primátor mesta

 

Pozývajú sa:

-  Mestský úrad Hlohovec, oddelenie hospodárskej činnosti

-  Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

Vybavuje: Ing. Beláňová, tel. č. 033/7368216


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - ČMÁR MAREK, GALBAVÝ ŠTEFAN, KLAČKO PETER, LESAY MAROŠ, POLAČEK MIROSLAVVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - PETRUŠ RADOVAN, TORÁČ BRANISLAVVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 54


968229

Úvodná stránka