Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec - zverejnenie údajov a informácií, výzva zainteresovanej verejnosti a zverejnenie žiadosti o zmenu integrovaného povoleniaVytlačiť
 

ZVEREJNENIE

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ") a

VÝZVA

zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti:

   Žiadosť zo dňa: 12.6.2015 , doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného    prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, doručená dňa: 12.06.2015, doplnená 08.07.2015, evidovaná pod číslom: 17135/2015/Čás, zverejnená na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk: 20.07.2015

2. Prevádzkovateľ: Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec,  IČO: 36 234 052

3. Prevádzka: Výroba a súvisiace činnosti, Mierová 2317, 920 28 Hlohovec

     k.ú.  Hlohovec, p.č. 2389/17 reg „C“ - podľa LV č. 6827

     Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

    2.3.c) Spracovanie železných kovov: nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so        spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinum,

    2.6 Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:

    Číslo: 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105, zo dňa: 11.08.2006, právoplatné dňa: 31.8.2006

5. Informácie pre verejnosť:

   Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra a podľa možností na elektronické adresy lubica.casarova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk.

Podľa §11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu zverejnenia výzvy na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk dňa 20.7.2015

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

    Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Mesto/Obec: Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, oddelenie výstavby a životného prostredia, referát územného plánovania a urbanizmu (č.d. 306/3.p), v úradných hodinách.

Webové sídlo: www.sizp.sk, www.hlohovec.sk. (Prílohy žiadosti nie sú dostupné na webovom sídle z kapacitných dôvodov.)

Výzva, zverejnenie údajov a informácií, stručné zhrnutie a žiadosť budú zverejnené na webovom sídle mesta Hlohovec po dobu 15 dní od zverejnenia dňa 24.7.2015.

 

 

 

Súbor na stiahnutie Zverejnenie.pdf Zverejnenie.pdf (327.4 kB)

 
 

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE (D 302814)Vytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE (615/2015)Vytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O DRAŽBE (D 5090115B)Vytlačiť
 


 
 

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 - 2020“ Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec, ako dotknutá obec, ktorej bol dňa 17.7.2015 doručený rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 - 2020“, určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 13.7.2015 číslo OU-TT-OSZP2-2015/017821/Pu.

Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia  strategického dokumentu do 10 dní  od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. zákona na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Enviroportal

Rozsah hodnotenia zo dňa 13.7.2015


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec - zmena a doplnenie integrovaného povolenia pre prevádzku: „Výroba farmaceutických produktov“ Vytlačiť
 

     Mesto Hlohovec, MsÚ Hlohovec  oznamuje  v  zmysle  § 25  ods.  2  zákona  č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného    prostredia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že dňa 17.7.2015 mu bolo doručené rozhodnutie č. 218-17214/2015/Tit/370470106/Z15-KR,SP zo dňa 15.6.2015, vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného  prostredia  Bratislava,  Stále  pracovisko  Nitra,  Mariánska  dolina 7, 949 01 Nitra, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2015.

    Do rozhodnutia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v  Hlohovci, oddelenie výstavby   a   životného   prostredia,   M. R.  Štefánika  l,  920 01  Hlohovec, v kancelárii č. 221, II. poschodie.

    Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 60 dní na úradných tabuliach mesta  Hlohovec a  na  www.hlohovec.sk  (aj  s rozhodnutím v celom  rozsahu), v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy, v termíne od 21.7.2015 do 21.9.2015. 

     

                                                                                                                             v.r.

                                                                                                              Ing.  Eva Lukáčová

                                                                                                                 prednostka MsÚ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Súbor na stiahnutie rozhodnutie.pdf rozhodnutie.pdf (8.4 MB)

 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - LESAY MAROŠ, ŠANDOROVÁ ALENA, RAFAELOVÁ MARTAVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 20_07_15_LESAY.pdf 20_07_15_LESAY.pdf (147.8 kB)

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - HOSŤ PETER, SLOVÁK DANIELVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 20_07_15_HOSŤ.pdf 20_07_15_HOSŤ.pdf (200 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 

Monika Blašková, Iveta Heráková, Stanislava Vavricová, Iveta Heráková, POPO, s.r.o., Peter Štepánek, s.r.o, RAC spol. s.r.o., TRADE NOVA s.r.o., S&J PRESSBURG plus, s.r.o., P. A. K., s.r.o..


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 27


1478525

Úvodná stránka