Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - DôVERA zdravotná poisťovňa - Roman Bartoš, Ján MinarovskýVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby - Vodné prvky v rámci stavby Revitalizácia Zámockej záhrady - HlohovecVytlačiť
 

       Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby v rámci stavby "Revitalizácia Zámockej záhrady - Hlohovec" pre žiadateľa Mesto Hlohovec, zastúpené primátorom mesta Petrom Dvoranom.

        Celé znenie rozhodnutia je v prílohe.

        Rozhodnutie bude zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 11.9.2014 do 29.9.2014.

Súbor na stiahnutie rozhodnutie.pdf rozhodnutie.pdf (240 kB)

 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci výrubu drevín - Mesto Hlohovec - parkovisko ul. M.R.Štefánika - ul. HlohováVytlačiť
 

č.  41483/2014                                                                                              Hlohovec 9.9.2014

Vec

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

    Navrhovateľ Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec podal dňa 8.9.2014 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - 2 ks  pajaseňa na  pozemku  parcelné  č. 300/2, na ul. M.R.Štefánika - Hlohová, vedľa parkoviska, k.ú. Hlohovec. Dňom podania žiadosti začalo konanie v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  

   Mesto  Hlohovec  v  súlade  s  §  69  zákona  NR  SR  č.  543/2002  Z.z.  o  ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania dotknutým  orgánom štátnej  správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie na deň

18.9.2014  (t.j. štvrtok) o 8,00 hod.

na  ul. M.R.Štefánika - Hlohová, vedľa plochy parkoviska, v Hlohovci.

      Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom úrade. Účastníci konania, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri miestnom zisťovaní, lebo neskôr sa na ne nebude prihliadať.

      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v  predmetnom  správnom  konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

 

                                                                                                               v.r.

                                                                                                       Peter Dvoran

                                                                                                     primátor mesta

  

 

Pozývajú sa:

-  Mestský úrad Hlohovec, oddelenie hospodárskej činnosti

-  Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec    

Vybavuje: Ing. Beláňová, tel. č. 033/7368216


 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci výrubu drevín - Koperníkova ul.Vytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - Funta FlaviánVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 09_10_14_FUNTA.pdf 09_10_14_FUNTA.pdf (146.9 kB)

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Lesay Maroš, Slováková Jarmila, Paulovičová ZlaticaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 09_10_14_LESAY.pdf 09_10_14_LESAY.pdf (148 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE MIESTA ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - Jozef HochelVytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

O  Z  N  A  M

 

V zmysle § 12 Zákona o obecnom zriadení sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 18. septembra 2014, t. j. vo štvrtok, o 14.00 h

v Dome kultúry na Pribinovej ul.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti –  kúpa, predaj,  nájom, zámena, zriadenie vecného bremena
 4. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Hlohovec k 30.6.2014
 5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2014. Návrh na rozpočtové opatrenie a návrh na zmenu uznesenia MsZ
 6. Urbanistická štúdia „Rozšírenie mestského cintorína v Hlohovci“ (k. ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)
 7. Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 141/2014, ktorým sa vymedzujú miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 9. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za 1. polrok 2014
 10. Správa o vykonanej kontrole
 11. Organizačno-technické zabezpečenie Michalského jarmoku 2014
 12. Prerokovanie protokolu NKÚ o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013 v Harmonii – Zariadení pre seniorov Hlohovec
 13. Prerokovanie protokolu NKÚ o výsledku kontroly čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR v meste Hlohovec
 14. Upozornenie prokurátora podľa ust. § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
 15. Stanovenie platu hlavného kontrolóra mesta Hlohovec
 16. Interpelácie
 17. Rôzne
 18. Záver

 

O 17.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto  cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.


 
 

Oznam - Úplná uzávierka MK počas MJ 2014Vytlačiť
 


 
 

Dočasná organizácia dopravy počas Michalského jarmoku 2014Vytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 51


935775

Úvodná stránka