Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA-OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIA OD ÚSTNEHO KONANIA A MIESTNEHO ZISŤOVANIA - UO02878 REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV, HLOHOVEC-JUHVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA -DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - MATUŠ SABOVytlačiť
 


 
 

Adresát neznámyVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - PEŠTOVÁ IrenaVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - BORIS MárioVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 13_11_14_BORIS.pdf 13_11_14_BORIS.pdf (146 kB)

 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 


 
 

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania Vytlačiť
 

vo veci zmeny č. Z14 integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370470106 zo dňa 13. 04. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“) pre prevádzku „Výroba farmaceutických produktov“ (ďalej len „prevádzka“) prevádzkovateľovi Saneca Pharmaceuticals, a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323, (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ podal dňa 12. 09. 2014 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavby „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfínová hala, Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu s THF – VVZ, Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ“, a z dôvodu vydania príslušných súhlasov. Stavby „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfínová hala, Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu s THF – VVZ, Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“ boli povolené zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4811-25322/2014/Tit/370470106/Z13-SP,KR zo dňa 04. 09. 2014 (ďalej len „stavebné povolenie“). Stavba „Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia č. 3869-22246/37/Sta, Koz/370470106/Z1 zo dňa 30. 06. 2008 a do skúšobnej prevádzky bola povolená rozhodnutím č. 680-11610/37/2009/Sta/370470106/Z1/Sk zo dňa 07. 04. 2009. Stavba „Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ“ bola povolená zmenou č. 1314-4177/37/2009/Jed, Sta/370470106/Z2 zo dňa 05. 03. 2009.

Inšpektorát upovedomil o začatí konania listom č. 6674-32220/2014/Tit/370470106/Z14-KR zo dňa 10. 11. 2014 účastníkov konania a dotknuté orgány.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) v kancelárii správneho orgánu Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra alebo na Mestskom úrade v Hlohovci, oddelenie výstavby a životného prostredia, referát územného plánovania a urbanizmu (č.d. 306/3.poschodie), M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec. Žiadosť  je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.hlohovec.sk.

Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na adresu správneho orgánu Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného

povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra alebo na niektorú z elektronických adries sizpipknr@sizp.sk, kristina.titkova@sizp.sk (vo formáte *.doc).

Inšpektorát určuje podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehotu 30 dní na:

       - písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania,
       - možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb,
       - možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou

od zverejnenia výzvy na webovom sídle Slovenskej inšpekcie životného prostredia t. j.

do 09. decembra 2014.

Kompletná žiadosť  o zmenu integrovaného povolenia aj s prílohami je zverejnená  tu.


 
 

Dodatok č. 5 k VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4Vytlačiť
 

       Mesto  Hlohovec,  ako  príslušný  orgán  územného  plánovania  podľa § 16 ods. 2  a § 18 ods. 4  zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.12.2014 nadobudne účinnosť dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4, ktorý bol vyhlásený dňa 10.11.2014, na základe schválenia „Územného plánu mesta Hlohovec – Zmien a doplnkov 2013/2014 – odpadové hospodárstvo“ dňa 6.11.2014 (uznesenie č.84).

        Mesto Hlohovec, podľa § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona, zverejňuje záväznú časť, vyvesením dodatku č.5 k  Všeobecne záväznému nariadeniu  č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatkov v digitálnej forme (PDF), na elektronickej úradnej tabuli mesta Hlohovec, na www.hlohovec.sk, v sekcii Titulka, Elektronická úradná tabuľa, Úradné oznamy (do 4.1.2015, vrátane).

        Oznam o zverejnení záväznej časti (dodatku č.5 k VZN č.113/2010, v znení dodatkov) sa v uvedenej lehote zverejňuje aj iným v mieste obvyklým spôsobom, na úradných tabuliach na Námestí sv. Michala,  v Mestskom úrade v Hlohovci (v budove Mestského úradu na ulici M.R.Štefánika 1), v mestskej časti Šulekovo (na ulici Šulekova, pri budove MsÚ) a vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a mestského rozhlasu.

        Dodatok č.5 k VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatkov je  zverejnený, v digitálnej forme (PDF), na www.hlohovec.sk, v sekcii

          - Titulka, Všeobecne záväzné nariadenia,

          - Titulka, Elektronická úradná tabuľa, Úradné oznamy,

          - Občan/Podnikateľ, Všeobecne záväzné nariadenia,

a taktiež v sekcii Územný plán, Zmeny, doplnky a úpravy Územného plánu mesta Hlohovec, 19. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo (schválený uznesením  MsZ č.84  zo  dňa 6.11.2014).

        Dodatok č.5 k VZN č.113/2010, v tlačenej forme,  je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Hlohovci, referáte územného plánovania a urbanizmu (č.d.306), M.R.Štefánika 1, Hlohovec.

        Všeobecne záväzné nariadenie č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, dodatok č.1, dodatok  č.2,  dodatok č.3, dodatok č.4 a dodatok č.5,  v digitálnej forme (PDF), je taktiež zverejnený v sekcii Mesto, Územný plán, Územnoplánovacia dokumentácia mesta, Územný plán mesta Hlohovec, Záväzná časť Územného plánu mesta Hlohovec.

 

                                                                                                            v.r. 

                                                                                                  Peter Dvoran

                                                                                                 primátor mesta

 

Dodatok č.5 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č.3 a dodatku č.4


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 48


1012147

Úvodná stránka