Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - LESAY MAROŠ, PRÁZNOVSKÝ ROMANVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 18_05_15_LESAY.pdf 18_05_15_LESAY.pdf (149.9 kB)

 
 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Rozšírenie procesnej vane na povrchovú úpravu a hala pre výrobu a skladovanie – prístavba, Bekaert Hlohovec, a.s. Vytlačiť
 

      Mestu Hlohovec, ako dotknutej obci bolo dňa 11.5.2015 doručené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky,  podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších  predpisov "Rozšírenie procesnej vane na povrchovú úpravu a hala pre výrobu a skladovanie – prístavba, Bekaert Hlohovec, a.s.", vypracované  podľa prílohy č.8a k zákonu (ďalej len oznámenie).

     Oznámenie je  v plnom znení (v digitálnej forme) zverejnené  na webovom sídle mesta Hlohovec (www.hlohovec.sk), v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy ako príloha tohto oznamu a  taktiež je zverejnené na enviroportáli.

     Verejnosť je v zmysle § 29 ods. 8 zákona informovaná, spôsobom v mieste obvyklým, zverejnením oznamu na úradných tabuliach mesta Hlohovec (v termíne do 28.5.2015, vrátane):

       -   na Námestí sv. Michala,
       -   v budove Mestského úradu na ulici M.R.Štefánika 1, 
       -   v mestskej časti Šulekovo - na ulici Šulekova,  pri budove  MsÚ,  
       -  na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy

          a

       -  zverejnením  oznamu vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a vo  vysielaní  mestského rozhlasu.

      Do oznámenia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v  Hlohovci, oddelení výstavby a životného prostredia, referáte územného plánovania a urbanizmu (č.d.306/3 p.,  č.t. 033/73 68 221),  M.R.Štefánika 1, Hlohovec. Verejnosť môže zaslať svoje písomné stanovisko k oznámeniu  do 28.5.2015 (vrátane) na:

       Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

       odbor environmentálneho posudzovania,

       Námestie Ľudovíta Štúra č.1

       812 35 Bratislava

      Písomné stanovisko verejnosti sa považuje za doručené aj keď  bude v určenej lehote doručené mestu Hlohovec (na uvedenú adresu).

                               

                                                                                                                                    v.r.         

                                                                                                                      Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                                           primátor mesta

 

„Oznámenie "Rozšírenie procesnej vane na povrchovú úpravu a hala pre výrobu

a skladovanie – prístavba, Bekaert Hlohovec, a.s."


 
 

OZNAM O DORUCENI PISOMNOSTI -DVORAN MARTIN, BOBÁKOVÁ GABRIELAVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI -RADOVAN PLACKOVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - O OZNÁMENÍ MIESTA ULOŽENIA PÍSOMNOSTIVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o dražbe - LICITOR group, a.s. - Nehnuteľnosti v k.ú. Šulekovo - LV č. 2957Vytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - GOGOLOVÁ IVETA, ONDRUS LADISLAV, KEKIŠ ŠTEFANVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, A. Felcána 4, 920 01 HlohovecVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Vyberove_konanie.pdf Vyberove_konanie.pdf (122 kB)

 
 

OZNAMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE - PDS č. 16/6-2015Vytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany Vytlačiť
 

       Mestu Hlohovec, ako dotknutej obci bolo dňa 28.4.2015 doručené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky,  podľa § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, záverečné  stanovisko  č.2608/2015-3.4/ml  zo  dňa 17.4.2015 k navrhovanej činnosti "ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra – Šurany“, navrhovateľ  Železnice Slovenskej republiky.

       Záverečné stanovisko je  v plnom znení (v digitálnej forme) zverejnené  na webovom sídle mesta Hlohovec (www.hlohovec.sk), v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy ako príloha tohto oznamu a  taktiež je zverejnené na enviroportáli.

       Verejnosť je informovaná o zverejnení záverečného stanoviska zo dňa 17.4.2015, spôsobom v mieste obvyklým, zverejnením oznamu na úradných tabuliach mesta Hlohovec (v termíne do 5.6.2015, vrátane):

         -  na Námestí sv. Michala,

         -  v budove Mestského úradu na ulici M.R.Štefánika 1 (vzhľadom na rozsah záverečného

             stanoviska je zverejnené v plnom znení  v tlačenej forme len na tejto úradnej tabuli),

         -  v mestskej časti Šulekovo - na ulici Šulekova,  pri budove  MsÚ,

         -  na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy

          - a zverejnením  oznamu vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a vo  vysielaní  mestského

             rozhlasu.

           Do záverečného stanoviska možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v  Hlohovci, oddelení výstavby a životného prostredia, referáte územného plánovania a urbanizmu (č.d.306/3 p.,  č.t. 033/73 68 221),  M.R.Štefánika 1, Hlohovec.

 

                                                                                                                         v.r.

                                                                                                         Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                             primátor mesta

 

„ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra – Šurany“ – záverečné stanovisko zo dňa 17.4.2015

Súbor na stiahnutie 27338_2015.pdf 27338_2015.pdf (591.2 kB)

 
 
Položky 11-20 z 30


1343093

Úvodná stránka