Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Návrh programového rozpočtu Mesta Hlohovec na roky 2016 - 2018Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta HlohovecVytlačiť
 

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt: Sekretariát prednostky, Bc. Ida Švrčková, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 151/2015 o dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenieVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 146/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností (Dodatok č. 1)Vytlačiť
 


 
 

Návrh dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5,Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7Vytlačiť
 

Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt: Sekretariát prednostky, Bc. Ida Švrčková, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodov nehnuteľného majetku Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmov nehnuteľného majetku Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 147/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností - Adresát neznámy Vytlačiť
 

1. 41897/2015/FO/KOaDSO/Rozhodnutie
Martin Kekiš, trvalý pobyt: Pod Beranom 2390/10, 920 01 Hlohovec
2. 41902/2015/FO/KOaDSO/Rozhodnutie
Peter Kekiš, trvalý pobyt: Pod Beranom 2390/10, 920 01 Hlohovec
3. 41903/2015/FO/KOaDSO/Rozhodnutie
Tomáš Hirc, trvalý pobyt: Pod Beranom 2390/10, 920 01 Hlohovec


 
 
Položky 11-20 z 51


1783026

Úvodná stránka