Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - HROMADA VLADIMÍRVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - PAULÍK PATRIK r. 1991, DINGA PAVOL, r. 1970, DYCHA ŠTEFAN, r. 1971, BABINDÁK DUŠAN, r. 1958, Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA -VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - IGOR MYDLO, VLADIMÍR HROMADAVytlačiť
 


 
 

Oznámenie verejného prerokovania návrhu zadania Územného plánu mesta Hlohovec (nového) Vytlačiť
 

        Mesto  Hlohovec,  ako  príslušný  orgán   územného  plánovania  podľa § 16 ods. 2  a § 18 ods. 4  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a obstarávateľ nového Územného plánu mesta Hlohovec, v zmysle písm. d) uznesenia č.69 zo dňa 13.9.2012, oznamuje verejnosti (všetkým občanom mesta Hlohovec, fyzickým a právnickým osobám - napr. vlastníkom pozemkov a stavieb na území mesta Hlohovec a  iným osobám pôsobiacim v meste Hlohovec) účinnou formou a  spôsobom v mieste obvyklom, podľa § 20 ods.3 stavebného zákona, prerokovanie návrhu zadania Územného plánu mesta Hlohovec (nového).

        Mesto Hlohovec obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán mesta Hlohovec“ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona, Ing. Danišovičovej (reg.číslo 248), pracovníčky referátu územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Hlohovci, M.R.Štefánika 1, III. poschodie, č.d. 306, č.t.033/73 68 221, gabriela.danisovicova@hlohovec.sk.

        Návrh zadania z 06/2014 (spracovateľ AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava ako spracovateľ nového Územného plánu mesta Hlohovec na základe ZoD č.118/2014 zo dňa 6.3.2014, ktorá nadobudla účinnosť 9.3.2014) obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré bude treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán mesta Hlohovec“ a požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania tejto dokumentácie.

         Návrh zadania je spracovaný v súlade s výsledkom 1. etapy - prieskumov a rozborov, ktoré boli zrealizované v období 03-06/2014, v rozsahu podľa § 8 ods.3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

        Mesto Hlohovec, podľa § 20 ods. 3 stavebného zákona, vystavuje kompletný  návrh zadania na verejné nahliadnutie, v zákonnej minimálne 30 dňovej lehote, v termíne od 14.7.2014 do 13.8.2014 (vrátane), v digitálnej forme (PDF), na elektronickej úradnej tabuli mesta Hlohovec, na www.hlohovec.sk, v sekcii Titulka, Elektronická úradná tabuľa, Úradné oznamy.

        Oznam o prerokovaní návrhu zadania sa v uvedenej lehote zverejňuje aj iným v mieste obvyklým spôsobom, na úradných tabuliach na Námestí sv. Michala,  v Mestskom úrade v Hlohovci (v budove Mestského úradu na ulici M.R.Štefánika 1), v mestskej časti Šulekovo (na ulici Šulekova, pri budove MsÚ) a vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a mestského rozhlasu.

        Návrh zadania je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii Mesto, Územný plán, Územnoplánovacia dokumentácia mesta, Obstarávanie „nového“ Územného plánu mesta Hlohovec, kde sú zverejnené aj výsledky 1. etapy.

        Návrh zadania v tlačenej forme je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Hlohovci, referáte územného plánovania a urbanizmu (III. poschodie, č.d.306, M.R.Štefánika 1, Hlohovec – počas úradných hodín, vrátane nestránkových dní) a v rámci oznamu zverejneného na úradnej tabuli v budove Mestského úradu.

 

Verejné prerokovanie návrhu zadania pre verejnosť sa uskutoční dňa 22.7.2014 (utorok)  o 13.30 hod., v Dome kultúry na Pribinovej ulici č.28, Hlohovec.

 

Na verejnom  prerokovaní  bude  zabezpečená účasť spracovateľa Územného plánu mesta Hlohovec a hlavného architekta mesta Hlohovec, za účelom objasnenia návrhu zadania verejnosti.

V zmysle § 20 ods.3  stavebného zákona  je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 13.08.2014 (vrátane), doručením v písomnej forme na adresu Mesto Hlohovec, Mestský úrad v Hlohovci, referát  územného plánovania a urbanizmu, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec.

Po prerokovaní a vyhodnotení stanovísk a pripomienok požiada mesto Hlohovec o posúdenie návrhu zadania podľa § 20 ods.5 stavebného zákona Okresný úrad Trnava.

Zadanie, ako podklad pre vypracovanie konceptu (vo variantoch) bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec (predpokladaný termín – zasadnutie dňa 11.12.2014).

 

                                                                                                                                                  v.r.

                                                                                                                                       Peter Dvoran

                                                                                                                                      primátor mesta

 

Návrh zadania Územného plánu mesta Hlohovec (nového)

Oznámenie verejného prerokovania návrhu zadania Územného plánu mesta Hlohovec

Ostatné dokumenty – obstarávanie nového Územného plánu mesta Hlohovec

 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - HOCHEL JOZEF, ORICHELOVÁ ANNA, BLAšKOVIČ TOMÁŠ, JANKOVIČOVÁ MONIKAVytlačiť
 


 
 

Zámer podľa zákona č.24/2006 Z.z. „Výstavba produkčných zariadení spoločnosti PETROS PETRUMS“, v k.ú. HlohovecVytlačiť
 

      Mesto Hlohovec,  ako dotknutá obec  (mesto) oznamuje verejnosti podľa § 29 ods.9 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej len zákon),  že  dňa 4.7.2014 mu bolo doručené rozhodnutie vydané po ukončení zisťovacieho konania Okresným úradom Hlohovec, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 27.6.2014, pod č. OÚ-HC-OSŽP-2014/000408/ŠSMER/PB.

        Navrhovaná činnosť uvedená v zámere „Výstavba produkčných zariadení spoločnosti PETROS PETRUMS“, v k.ú. Hlohovec  sa nebude posudzovať podľa zákona. Na uvedenú činnosť je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

       Verejnosť je bezodkladne  informovaná o rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým, zverejnením  tohto oznamu  na úradných tabuliach mesta Hlohovec:

         -  na Námestí sv. Michala,
         -  v budove Mestského úradu na ulici M.R.Štefánika 1,
         -  v mestskej časti Šulekovo - na ulici Šulekova,  pri budove  MsÚ  
         -  na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy)

a zverejnením vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a vo  vysielaní mestského rozhlasu.

        Rozhodnutie zo dňa 27.6.2014, v celom znení,  je v digitálnej forme (PDF) zverejnené (do 11.8.2014)  na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy. Rozhodnutie je zverejnené aj na enviroportáli, v informačnom systéme.

       Do rozhodnutia zo dňa 27.6.2014 je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Hlohovci, oddelení výstavby a životného prostredia, referáte územného plánovania a urbanizmu  (č.d.306/3p., č.t. 033/7368 221), M.R.Štefánika 1, Hlohovec.

 

                                                                                                                                   v.r.

                                                                                                                        Peter Dvoran

                                                                                                                       primátor mesta

 

Enviroportál

Rozhodnutie zo dňa 27.6.2014

 


 
 

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konaniaVytlačiť
 

    vo veci zmeny č. Z13 integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“) pre prevádzku „Výroba farmaceutických produktov“ (ďalej len „prevádzka“) prevádzkovateľovi Saneca Pharmaceuticals, a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323, (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ podal dňa 19. 05. 2014 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Úprava chladiacej stanice v Zentive a.s. Hlohovec“, ako aj žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavby „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfínová hala, Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu s THF – VVZ, Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“ a z dôvodu vydania príslušných súhlasov. Stavba „Úprava chladiacej stanice v Zentive a.s. Hlohovec“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7889-33588/37/2012/Jed/370470106/Z9 zo dňa 26. 11. 2012 (ďalej len „stavebné povolenie“).

       Inšpektorát upovedomil o začatí konania listom č. 4811-18873/2014/Tit/370470106/Z13-SP,KR zo dňa 03. 07. 2014 účastníkov konania a dotknuté orgány.

      Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) v kancelárii správneho orgánu Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra alebo na Mestskom úrade Hlohovec, M.R.Štefánika 1, Hlohovec, referát územného plánovania a urbanizmu (č. dv. 306/3. poschodie).

       Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk, www.hlohovec.sk tu.

      Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na adresu správneho orgánu Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra alebo na niektorú z elektronických adries sizpipknr@sizp.sk, kristina.titkova@sizp.sk.

Inšpektorát určuje podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehotu 30 dní na:

        - písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania,
        - možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb,
        - možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou

od zverejnenia výzvy na webovom sídle Slovenskej inšpekcie životného prostredia t. j.

do 02. augusta 2014.

 

Súbor na stiahnutie Zverejnenie.pdf Zverejnenie.pdf (358.4 kB)

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - HERDA ERIKVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 14_07_09_HERDA.pdf 14_07_09_HERDA.pdf (146.5 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - RENÁTA HELDESOVÁVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 39


870891

Úvodná stránka