Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o oznámení miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomností - PAVOL HINCA, MICHAL TORÁČ, KATARÍNA KRAJČÍROVÁ, VÁCLAV PŘIBYL, PETER PAVLOVIČ, JÁN ŠUDY, RÓBERT RUSNÁK, IVETA GOGOVÁ, ERNEST ŠARKŐZI, STANISLAV HUDEC, ZUZANA BURIANOVÁ, JOZEF SELECKÝ Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomností - MILAN ŠARAYVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ing. JANA PČOLA, PETRA POTISKOVÁVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomností - ŠTEFÁNIA NEMŠOVSKÁ, ĽUBICA BEŇOVÁ, ALEXANDER VALKO (r. 1957), ALEXANDER VALKO (r. 1991), LUCIA BUDIAŠOVÁ, RÓBERT DÚBRAVEC, PAVEL BOREČEK, ROMAN HALÁS, ĽUBOŠ KUREK, PETER PIKNA, DANIEL LIDAJVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomností - MIROSLAV HUDEC, MICHAL TORÁČ, JANA ČMÁROVÁ, PETER PAULÍK, RADOVAN DZURECH, MARTINA TANCÍKOVÁ, PETER PAULOVIČ, IVETA ŠUŠLOVÁ, BORIS BARTOŠ, RÓBERT SVETLÍKVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomností - ROMAN BARTOŠ, STANISLAVA KEKIŠOVÁ, MATÚŠ VIČAN, LUKÁŠ MADOVÝ, BRANISLAV TORÁČ, MIROSLAV KAPRÁLIK, MONIKA HERÁKOVÁ, MILAN KRIŠTOF, GABRIEL STRNAD, ROMAN RÉVAY MIROSLAV RONECVytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

dňa 29. júna 2017, t. j. vo štvrtok o 14.00 h,

v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala  v Hlohovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Aktuálna informácia o meste
 4. Majetkovoprávne záležitosti – predaj, zámena, nájom, zriadenie vecného bremena
 5. Majetkovoprávne záležitosti  - podnájom
 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2017
 7. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 188/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec a VZN mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a č. 2
 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 187/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 170/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 189/2017 Trhový poriadok – Michalský jarmok
 11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 190/2017 Trhový poriadok – Peterské hody
 12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 191/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o sume úhrady za opatrovateľskú službu a o spôsobe jej určenia a platenia úhrad
 13. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov ÚPN CMZ Hlohovec – podnet Mgr. Ivan Čulák
 14. Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o., za rok 2016 
 15. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
 16. Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
 17. Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská ČOV, spol. s r.o., za rok 2016
 18. Výročná správa Hlohovskej televízie, s.r.o., za rok 2016
 19. Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
 20. Výročná správa obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., za rok 2016
 21. Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2016
 22. Výročná správa Harmonie – Zariadenia pre seniorov Hlohovec za rok 2016
 23. Predloženie projektu „Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO4-SC431-2017-16
 24. Správa o vykonanej kontrole
 25. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 26. Interpelácie
 27. Rôzne
 28. Záver

 

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto  cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 

ROZHODNUTIE - stavebné povolenie na stavbu - „Rekonštrukcia plynovodov Hlohovec Stred, Fraňa Kráľa, 2018, UO00692“Vytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE - o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - „Zavesenie nového balkóna“Vytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 56


3118379

Úvodná stránka