Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete a zdrojov podzemnej vody - studníVytlačiť
 


 
 

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov k.ú. Hlohovec, parc. reg. C 17/1, parc. reg. E 1348, 970Vytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa - odpredaj pozemkov v k.ú. Hlohovec, parc. reg. C č. 4168/3, 4168/4, 4169/2Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Int-ex, spol. s r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu Tomáš KabátVytlačiť
 


 
 

Program MsRVytlačiť
 

V zmysle § 13 a § 14 Zákona o obecnom zriadení a čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku MsR sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady mesta Hlohovec

 

dňa 27. októbra 2016, t. j. vo štvrtok o 15.00 h,

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2016
 4. Predloženie projektu „Increasing of the attractiveness of the border erea by promotion of partners´ local historical and cultural values“ v rámci výzvy Programu cehraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko“
 5. Predloženie projektu „Revitalizácia časti zámku v Hlohovci s cieľom zvýšenia jeho atraktivity a rozšírenie cezhraničnej spolupráce s mestom Luhačovice“ v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
 6. Záver

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ - Mikula Jozef, Slezák Viliam, Miklovič Milan, Stojka Mário, Kniez Branislav, Chunoradský Peter Vytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

O  Z  N  A  M

 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 27. októbra 2016, t. j. vo štvrtok o 16.00 h,

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2016
 4. Predloženie projektu „Increasing of the attractiveness of the border erea by promotion of partners´ local historical and cultural values“ v rámci výzvy Programu cehraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko“
 5. Predloženie projektu „Revitalizácia časti zámku v Hlohovci s cieľom zvýšenia jeho atraktivity a rozšírenie cezhraničnej spolupráce s mestom Luhačovice“ v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
 6. Záver

 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania - Šomodská ulicaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania - Gaštanová ulicaVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 56


2579416

Úvodná stránka