Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA VŠZP TRNAVA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI -MILOŠ HRUŠKAVytlačiť
 


 
 

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE - ODPREDAJ AKCIÍ Prima banky Slovensko, a.s.Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec (ďalej len „vyhlasovateľ“),
IČO: 00 312 509, zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom,


v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) týmto zverejňuje svoj zámer predať akcie, ktorých je majiteľom, tak, ako je uvedené nižšie, a zároveň

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž


o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe akcií podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).


Predmet požadovaného záväzku:
kúpa nasledujúcich cenných papierov – akcií, ktorých majiteľom je vyhlasovateľ:
Názov emitenta cenných papierov: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina
Počet akcií: 490

Adresa a termín podania návrhov a miesto určené pre prijímanie návrhov:
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, podateľňa MsÚ
Termín: 20.03.2015 – 09.04.2015 (štvrtok) do 12.00 hod.

 

Kompletné informácie o obchodnej verejnej súťaži nájdete v prílohe.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA VŠZP TRNAVA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI -VILIAM MIŠECHVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - RÁCIK DUŠANVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - HUJSIOVÁ ZUZANA, RUŽIČKA MILANVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA VŠZP TRNAVA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - IGOR MYDLOVytlačiť
 


 
 

Vývoz KO počas Veľkonočných sviatkovVytlačiť
 


 
 

Seneca Pharmaceuticals, a.s. - Žiadosť o zmenu integrovaného povoleniaVytlačiť
 

ZVEREJNENIE

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ") a

VÝZVA

zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti:
Žiadosť zo dňa: 05. 12.2014 , doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, dňa: 11. 12. 2014, doplnená 19. 12. 2015, evidovaná pod číslom: 35915, doplnená pod č. 5180

2. Prevádzkovateľ: Saneca Pharmaceuticals, a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec,  IČO: 46 833 323

3. Prevádzka: Výroba farmaceutických produktov, Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

k.ú.  Hlohovec, p.č. 2358/109, 2358/113, 2358/46, 2358/45, 2358/29 - podľa LV č. 372

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
Číslo: 1641-10197/37/2007/Tom/370470106, zo dňa: 13.4. 2007, právoplatné dňa: 07.05.2007

Informácie pre verejnosť:

Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra a podľa možností na elektronické adresy kristina.titkova@sizp.sk , sizpipknr@sizp.sk.

Podľa §11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu zverejnenia výzvy na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk dňa 11.3.2015

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpektorát")

Mesto/Obec: Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, oddelenie výstavby a životného prostredia, referát územného plánovania a urbanizmu (č.d. 306/3.p), v úradných hodinách

Webové sídlo: www.sizp.sk, www.hlohovec.sk.

Žiadosť  o zmenu integrovaného povolenia, stručné zhrnutie údajov a informácii, výzva zainteresovanej verejnosti a ostatné informácie sú zverejnená tu.


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - BENKO MARTIN, KOLENO ROMANVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 41


1237898

Úvodná stránka