Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kmeťová Andrea, Kollár Ľubomír, Paulovič Emil, Paulovičová MonikaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA VŠZP TRNAVA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - ZUZANA SPÁLOVÁVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O DRAŽBE Vytlačiť
 


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE - VEDÚCI SEKRETARIÁTU ÚSEKU PRIMÁTORAVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie pracovnej pozície

 

VEDÚCI  SEKRETARIÁTU ÚSEKU  PRIMÁTORA

 

Náplňou pracovnej pozície je riadenie úseku primátora, spracovanie koncepčných materiálov v oblasti rozvoja mesta a príprava podkladov pre rokovanie orgánov mesta.

 

PODMIENKY ÚČASTI:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
riadiaca prax minimálne 5 rokov, prednostne vo verejnej správe
morálna bezúhonnosť
organizačné a riadiace schopnosti
komunikatívnosť
samostatnosť
spoľahlivosť
práca s PC (MS Office, internet)

 

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU do výberového konania, spolu so:

štruktúrovaným životopisom
overeným dokladom o vzdelaní
výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
čestným vyhlásením o praxi
súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

je potrebné predložiť do  9. 3. 2015 do 13.00 h do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať na adresu:            

Mesto Hlohovec

M. R. Štefánika č. 1

920 01  Hlohovec

 

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „vedúci sekretariátu primátora – neotvárať“  

 

Bližšie informácie poskytne: Ing. Miroslav Kollár, tel. č. 033/736 81 01.


 
 

Verejná vyhláška - Broš FrantišekVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Svetlík Róbert, Večerová MiroslavaVytlačiť
 


 
 

Zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“ prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s. Vytlačiť
 

      Mesto Hlohovec, v zmysle žiadosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, v nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje na svojich úradných tabuliach integrované povolenie č. 362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR zo dňa 15.1.2015 pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“ prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.

       Rozhodnutie bude zverejnené po dobu 60 dní v termíne od 13.2.2015 do 13.4.2015 (vrátane) na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule.

     Rozhodnutie je prístupné na nahliadnutie na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, Nitra, a na Mestskom úrade v Hlohovci, oddelenie výstavby a životného prostredia, referát územného plánovania a urbanizmu M.R.Štefánika 1, Hlohovec, č.d. 306/3.poschodie v úradných hodinách.

Celý text rozhodnutia s vyznačenou právoplatnosťou je v prílohe.


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Pavlík Peter, Minarovský Ján, Klačko Peter, Toráč Branislav, Svetlík Róbert, Budiášová LuciaVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Zuzana Porubská, Alena Šandorová, Alexandra BiharyováVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 31


1192847

Úvodná stránka