Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - BIRKUŠ PETERVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 08_21_14_BIRKUŚ.pdf 08_21_14_BIRKUŚ.pdf (150 kB)

 
 

Poverenie Poľovníckeho združenia Soroš Hlohovec na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Soroš Hlohovec - oznámenie o začatí konaniaVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE - AUKČNÝ DOM, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

DRAŽBA NEHNUTEĽNOSTI DOBROVOĽNÁ - LV č. 6112, DU-POS DD 65/2014Vytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 Vytlačiť
 


Menovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie 
   
Počet obyvateľov mesta Hlohovec k 31. 7. 2014
 
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov - MsZ
 

Informácie o voľbách


 
 

UZÁVIERKA KRAJINSKÉHO MOSTA V PIEŠŤANOCH (1.7.2014 - 31.8.2014)Vytlačiť
 

Informácie pre cestujúcich a občanov dotknutých obcí a miest   


 
 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica VinohradskáVytlačiť
 

Mesto Hlohovec v zastúpení primátorom mesta Petrom Dvoranom, oznamuje občanom mesta a obyvateľom bytových domov na ulici Vinohradská . že dňa 9.6.2014 budú začaté stavebne práce na Rekonštrukcii miestnej komunikácie ulice Vinohradská .

Celková situácia - Vinohradská ul. PDF, 861 kB

Realizátorom uvedenej stavby v zmysle ukončeného verejného obstarávania j e Ing. Marián Sahul - STAVEKO Nitra. Rekonštrukcia uvedenej ulice bude pozostávať z výmeny vozoviek hlavnej trasy a vyústení ulíc Tajovského a Koperníkova. Ďalej rieši odvodňovacie zariadenia komunikácií, chodníky pre peších, odstavné plochy parkovísk a bývalej zastávky MHD, napojení spojovacích chodníkov sídliska na hlavnú trasu a doplnenie spevnených plôch pre kontajnery komunálneho odpadu.

Nová komunikácia bude vybudovaná s asfaltobetónovým povrchom, chodníky a parkoviská s povrchom zo zámkovej dlažby a plochy pre kontajnery budú z betónovým povrchom oddelené cestným obrubníkom a poplastovaným oplotením.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj odvodnenie komunikácií, zhotovenie oporných múrov, novej kanalizácie, vodovodu, plynovodu, mestského rozhlasu a osvetlenia.

S ohľadom na potrebu rovnomerného verejného osvetlenia komunikácie, chodníkov a parkovísk, j e nutné odstrániť prekážajúce stromy v počte cca 38 ks, s povolením odboru životného prostredia mesta. Výrub bude zabezpečený pred začatím stavby. Po ukončení stavby bude následne zabezpečná náhradná výsadba v počte 25 ks stromov a 650 ks kríkov.

Uvedené Vám dávame na vedomie a prosíme o Vašu trpezlivosť počas celej výstavby uvedenej rekonštrukcie, ako aj o rešpektovanie pokynov dodávateľa stavby a nového dočasného dopravného značenia, ktoré dodávateľ osadí pred začatím prác.

Zároveň Vás žiadame, aby ste od 9. 6. 2014 so svojimi motorovými vozidlami neparkovali v priestoroch predmetnej ulice a tým zabezpečili plynulé výruby stromov a odstraňovania spevnených plôch.

Taktiež prosíme o obmedzenie používania hlavných vchodov do bytových domov a o využitie v čo najväčšej miere zadných vstupov, čím predídete prípadnému úrazu ako aj pohybu nepovolaných osôb po stavenisku.

Za porozumenie počas doby výstavby ďakujeme .

Peter Dvoran
primátor mesta


 
 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 1.1.2014Vytlačiť
 


 
 

OZNAM OKRESNÉHO DOPRAVNÉHO INŠPEKTORÁTUVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 31


922982

Úvodná stránka