Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie Mesta Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci vo veci zastavenia stavebného konania - zmena stavby záhradkárskej chaty pre žiadateľa Ľuboša Nitrana, Slov. nár. povstania 25, 920 01 HlohovecVytlačiť
 

       Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec oznamuje verejnou vyhláškou zastavenie stavebného konania vo veci zmeny stavby záhradkárskej chaty pre žiadateľa pána Ľuboša Nitrana, Slov. nár. povstania 25, 920 01 Hlohovec..

       Celé znenie verejnej vyhlášky je v prílohe.

       Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 21.1.2015 do 5.2.2015.

Súbor na stiahnutie rozhodnutie.pdf rozhodnutie.pdf (151.6 kB)

 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - Toráč BranislavVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Ponuka na odpredaj ornej pôdy v k.ú. ŠulekovoVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Huska Milan, Jaroščák Ján, Škoda František, Surový Štefan Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 19_01_15_HUSKA.pdf 19_01_15_HUSKA.pdf (148.6 kB)

 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci výrubu drevínVytlačiť
 

č. 523/2015                                                                                                                  Hlohovec 15.1.2015

Vec

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

    Navrhovateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec podal dňa 19.12.2014  žiadosť o vydanie  súhlasu  na  výrub  drevín  -  8 ks  borovice  a  3 ks brezy na pozemku  p.č. 173/3, na ul. R. Dilonga, pred bytovým domom č. 5, k.ú. Hlohovec. Dňom podania žiadosti začalo konanie v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  

   Mesto  Hlohovec  v  súlade  s  §  69  zákona  NR  SR  č.  543/2002  Z.z.  o  ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania dotknutým  orgánom štátnej  správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie na deň

         22.1.2015  (t.j. štvrtok) o 8,00 hod.,

na  ul. R. Dilonga, pred bytovým domom č. 5, v Hlohovci.

      Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom úrade. Účastníci konania, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri miestnom zisťovaní, lebo neskôr sa na ne nebude prihliadať.

      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v  predmetnom  správnom  konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

 

 

                                                                                               Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                    primátor mesta 

 

Pozývajú sa:

-  Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec             

-  Mestský úrad Hlohovec, oddelenie hospodárskej činnosti

Vybavuje: Ing. Beláňová, tel. č. 033/7368216


 
 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - ŠARKÖZI ERNESTVytlačiť
 


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA HARMONIE - ZARIADENIA PRE SENIOROVVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC
hľadá záujemcu o obsadenie pracovnej pozície
 

RIADITEĽ HARMONIE – ZARIADENIA PRE SENIOROV
 

Pracovná pozícia riaditeľa rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je Mesto Hlohovec, nie je obsadzovaná výberovým konaním podľa zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) vymenuje riaditeľa rozpočtovej organizácie mestské zastupiteľstvo na  návrh primátora.

Záujemcovia o obsadenie pracovnej pozície riaditeľa HARMONIE – Zariadenia pre seniorov môžu predložiť písomnú žiadosť do podateľne MsÚ, alebo doručiť poštou na adresu:

Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01  Hlohovec

Mesto Hlohovec si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

V zapečatenej obálke s heslom „Riaditeľ HARMONIE – ZpS, neotvárať“  do 9. 2. 2015.

 

K žiadosti je potrebné predložiť nasledovné doklady:
- štruktúrovaný životopis
- overený doklad o vzdelaní
- projekt poskytovania efektívnych a kvalitných sociálnych služieb v zariadení pre seniorov v rozsahu max. 10 strán
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o praxi
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 

Požiadavky na výkon uvedenej funkcie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, právnického smeru, alebo so zameraním na sociálnu prácu
- prax minimálne 10 rokov, prednostne v oblasti sociálnej práce
- prax v riadení pracovného kolektívu, organizačné schopnosti
- morálna bezúhonnosť.

Informácie:
Ing. Miroslav Kollár, tel.: 033/73 681 01
Ing. Eva Lukáčová, tel.: 033/73 681 02, 0915 731384

 

VÝROČNÉ SPRÁVY ORGANIZÁCIE

 


 
 

Verejná vyhláška - Zuzana SpálováVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Richard MikušVytlačiť
 


 
 
Položky 11-20 z 36


1114711

Úvodná stránka