Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - LUŠČOŇ IGOR, GALBAVÝ ŠTEFANVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Parkovisko Nitrianska ul. HlohovecVytlačiť
 

        Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania zlúčeného s konaním o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu "Parkovisko Nitrianska ul. Hlohovec".

Celé znenie oznámenia je v prílohe.

Oznámenie bude zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 31.10.2014 do 15.11.2014.


 
 

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti „ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra – Šurany“ Vytlačiť
 

        Dňa 27.10.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky doručilo mestu Hlohovec ako dotknutej obci (mestu) rozsah hodnotenia zo dňa 21.10.2014 č.7579/14-3.4/ml, určený podľa § 30 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) k navrhovanej činnosti „ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra – Šurany“.

        Mesto Hlohovec, v spolupráci s navrhovateľom Železničná spoločnosť Slovensko, v zastúpení REMING CONSULT a.s., Bratislava  bez zbytočného odkladu informuje verejnosť, podľa § 30 ods.4 zákona o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti  a jeho časovom harmonograme (nebol stanovený), zverejnením tohto oznamu, spôsobom v mieste obvyklým,  zverejnením na úradných tabuliach mesta Hlohovec

         - na Námestí sv. Michala, 
         - v budove Mestského úradu na ulici M.R.Štefánika 1 (vrátane textu rozsahu hodnotenia zo dňa 21.10.2014),
         - v mestskej časti Šulekovo - na ulici Šulekova,  pri budove  MsÚ,  
         - na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy (vrátane textu rozsahu hodnotenia zo dňa 21.10.2014)

         - a   zverejnením  oznamu vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a vo vysielaní  mestského rozhlasu.

        Celý text  rozsahu  hodnotenia, zo dňa 21.10.2014 č. 7579/14-3.4/ml  je zverejnený na elektronickej úradnej tabuli,  v digitálnej forme (PDF), v termíne do 14.11.2014.

        Je k nahliadnutiu aj na referáte územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Hlohovci. Rozsah hodnotenia je zverejnený aj na enviroportáli.

         Podľa § 30 ods.5 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti zo dňa 21.10.2014 do desiatich dní od jeho zverejnenia, do 10.11.2014 (vrátane), príslušnému  orgánu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

                                                                                                                                v.r.

                                                                                                                        Peter Dvoran                                   

                                                                                                                       primátor mesta

 

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti  „ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate

Leopoldov - Nitra – Šurany“  zo dňa 21.10.2014 č. 7579/14-3.4/ml


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - MARTIN BENKOVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 14_10_30_BENKO.pdf 14_10_30_BENKO.pdf (624.8 kB)

 
 

DRAŽBA NEHNUTEĽNOSTI - LV č. 7520, EX 423/14-41, EXEKÚTORSKÝ ÚRAD TRNAVAVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – „Komplexná obnova bytového domu Nitrianska č. 47 a 49, Hlohovec“ – Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby a upustení od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

         Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania na zmenu stavby „Komplexná obnova bytového domu  Nitrianska č. 47 a 49, Hlohovec“, na parcele p.č. 6210/2 v k.ú. Hlohovec, pre navrhovateľa (stavebník): spoluvlastníci bytového domu Nitrianska ul. č. 47 a 49 v Hlohovci v zastúpení: Pavol Chudý, Nitrianska 49, Hlohovec.

Celý text verejnej vyhlášky je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, v termíne od 30.10.2014 do 13.11.2014 (vrátane).

Súbor na stiahnutie verejna_vyhlaska.pdf verejna_vyhlaska.pdf (1.3 MB)

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - BERKO RÓBERT HERDOVÁ ZDENKAVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - BIŠČO FERDINAND, TARABA MARIÁNVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 50


978232

Úvodná stránka