Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Program MsRVytlačiť
 

  

V zmysle § 13 a § 14 Zákona o obecnom zriadení a čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku MsR sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady mesta Hlohovec

 

dňa 3. decembra 2015, t. j. vo štvrtok o 9.00 h,

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci na II. poschodí

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – predaj, nájom, zriadenie vecného bremena
 4. Návrh Dodatku č. 8 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania ZŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení dodatkov č. 1 - 7
 5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2015, návrh na rozpočtové opatrenie
 6. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 151/2015 o dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 150/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec
 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti  financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 153/2015, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 146/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností (Dodatok č. 1)
 13. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 147/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, do EP, do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí 
 14. Návrh zrušenia Zásad poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa
 15. Návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2016 - 2018
 16. Územný plán mesta Hlohovec – ZaD 2014/2015 a VZN mesta Hlohovec č. 154 (Dodatok č. 6),   ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec  v znení dodatku č. 1 – 5
 17. Územný plán mesta Hlohovec – koncept riešenia územného plánu mesta Hlohovec – žiadosť  o poskytnutie dotácie
 18. Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec
 19. Návrh poradovníka na pridelenie garsónky, 1-izbového a 2-izbového bytu platného na rok 2016
 20. Správa o vykonaných kontrolách
 21. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
 22. Program rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016 - 2023
 23. Rôzne
 24. Záver

 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Pikna, Šery, Orichelová, ....Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 27_11_15_PIKNA.pdf 27_11_15_PIKNA.pdf (203.2 kB)

 
 

Oznam o doručení písomnosti - Benko, Randis, Bartošová, MolnárVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 27_11_15_BENKO.pdf 27_11_15_BENKO.pdf (201.5 kB)

 
 

Oznam o doručení písomnosti - Toráč, Voros, Mikuš, Polaček, Štuchal, KaprálikVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 153/2015, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 150/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na stavbu „Výustná kanalizácia z ČOV Leopoldov“Vytlačiť
 

Stavebník: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany podal dňa 6.11.2015 na Okresnom úrade Hlohovec žiadosť o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby a na jej uvedenie do trvalej prevádzky, po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky: „Výustná kanalizácia z ČOV Leopoldov“ na pozemkoch v k.ú. Hlohovec, k.ú. Šulekovo a k.ú. Leopoldov.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Celý text verejnej vyhlášky je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, po dobu 15 dní v termíne od 26.11.2015 do 10.12.2015 (vrátane).


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 

Návrh Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu obce KľačanyVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamujeme verejnosti, že ako dotknutej obci jej bolo oznámené 
 
dňa 23.11.2015 prerokovanie  návrhu  Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu obce Kľačany,
 
podľa ustanovení stavebného zákona.

 

Verejná vyhláška -  prerokovanie zmien a doplnkov 01/2015 územného plánu obce Kľačany je zverejnená tu.

 

Návrh zmien a doplnkov je zverejnený tu.

 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístrojeVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 49


1784376

Úvodná stránka