Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznámenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa - Bytové hospodárstvo HlohovecVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí konania vo veci umiestnenia stavby „Metropolitná optická sieť SihotNET – časť Mateja Bela“ a upustenia od miestneho konania Vytlačiť
 

Navrhovateľ: DATAGRAM, s.r.o., Hlohová 2, 920 01 Hlohovec podal dňa 12.8.2015 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby plnej optickej prístupovej siete elektronických komunikácií, ktorá bude umiestnená na uliciach Pod Beranom, Mateja Bela, Michalská, Hollého, Manckovičova a Podzámska, v k.ú. Hlohovec.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Celý text verejnej vyhlášky a situácia umiestnenia stavby je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, v termíne od 31.8.2015 do 16.9.2015 (vrátane).

Súbor na stiahnutie 15-352-situácia.jpg 15-352-situácia.jpg (1.9 MB)

 
 

Verejná vyhláška „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015“Vytlačiť
 

           Mesto  Hlohovec, ako  príslušný  orgán  územného  plánovania  podľa §16 ods.2  a §18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  v znení  neskorších predpisov (ďalej len SZ), podľa §22 ods.1 SZ oznamuje verejnosti, spôsobom v mieste obvyklým, prerokovanie návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015,  v termíne

od 31.8.2015 do 2.10.2015 (vrátane).

          Spracovateľom  návrhu je  AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava, hlavný riešiteľ Ing. Mária Krumpolcová. Obstarávanie  mesto  Hlohovec  rieši  prostredníctvom  odborne  spôsobilej  osoby podľa  § 2a SZ,  Ing. Gabrielou Danišovičovou (reg. číslo 248, referát územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Hlohovci, č.d.306, 3.poschodie, č.t.033/736 82 21, email gabriela.danisovicova@hlohovec.sk).

          Návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015“ (ďalej len ZaD 2014/2015) bol obstaraný na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.85 zo dňa 6.11.2014.

Predmetom riešenia návrhu je:

1)  ZaD 2014/2015 - 01 Bernolákova - Továrenská

V zmysle platnej ÚPD je lokalita špecifikovaná ako blok UB 04 Obytné územie - bytové domy. ZaD predstavujú zmenu funkcie z obytného územia bytových domov na rodinnú zástavbu (UB 01 Obytné územie - rodinné domy). Maximálna výška zástavby je navrhnutá na 1NP+S. Dopravná obsluha územia sa navrhuje zabezpečiť napojením na Bernolákovu ulicu resp. Továrenskú.

2)  ZaD 2014/2015 - 02 Jašter (Stará hora)

V zmysle platnej ÚPD lokalita predstavuje územie, ktoré nie je určené na zastavanie. Lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia z funkcie vinice na funkciu UO 02 B Nešpecifikovaná komerčná vybavenosť. Cieľom  je vytvorenie predpokladov pre dotvorenie územia (v súčasnosti je v území realizovaná autoumyváreň) a doplnenie o výstavbu "bytu správcu autoumyvárne", vrátane regulácie celého územia, ako aj zosúladenia skutkového stavu, rozhodnutí v území a územnoplánovacej dokumentácie. Dopravná obsluha územia je zabezpečená priamo z cesty II/507.

3)  ZaD 2014/2015 - 03 Šulekovo

V zmysle platnej ÚPD predstavuje územie PZ 02  Polyfunkčná zóna - výrobno-obslužné funkcie. Zadávateľ požadoval do regulácií pre kód PZ 02 doplniť aj ostatné zariadenia občianskeho vybavenia najmä školské - predškolské zariadenie. Vo vzťahu na upresnený zámer, v ktorom sa už nepočíta s predškolským zariadením, pričom sa uvažuje so zariadeniami s menšími kapacitami, sa riešené územie predpokladá dopravne napojiť cez vjazd na parkovisko (vo vlastníctve zadávateľa) lokalizované pri ČSPH. Návrh vzhľadom na zaužívaný systém regulácií v rámci územia mesta ráta so zmenou funkčného využitia dotknutého územia. Pre takto špecifikované územie sa navrhuje samostatný regulačný blok s kódom UO 02 B  Nešpecifikované komerčné vybavenie.

4)  ZaD 2014/2015 - 04 Šumperský jarok

V zmysle platnej ÚPD predstavuje územie, ktoré nie je určené na zastavanie. V ÚPN je lokalita definovaná ako územie ornej pôdy, lesov na nepoľnohospodárskej pôde a lesov osobitného  určenia. Cieľom  je  vytvorenie predpokladov  pre  novú  dimenziu  funkčného využitia územia, ktoré  bude  založené  na  rešpektovaní  prírodného  prostredia  lokality a previazaní navrhovaného zámeru s princípmi ekologickej udržateľnosti územia. ZaD riešia zmenu funkčného využitia územia na rekreačnú funkciu pre rozvoj agroturizmu, ako stredisko pre chov a výcvik koní, jazdeckú školu, vrátane nadväzných  doplnkových funkcií s kódom UR 02 Športovo-rekreačné plochy - Agroturizmus. Dopravná obsluha bude zabezpečená prostredníctvom v súčasnosti panelovej cesty, ktorá vychádza z cesty II/507 (popri hnojisku) s pokračovaním ako poľná cesta.

 

          Verejnosť je informovaná o prerokovaní návrhu zverejnením tohto  oznamu a schémy lokalizácie ZaD na úradných tabuliach mesta Hlohovec –  na Námestí sv. Michala, Mestský úrad v Hlohovci (v budove Mestského úradu na ulici M.R.Štefánika 1), v mestskej časti Šulekovo (na ulici Šulekova, pri budove MsÚ),  na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy a zverejnením oznamu vo vysielaní Hlohovskej televízie a vo vysielaní mestského rozhlasu.

          Kompletný  návrh v digitálnej forme (PDF) je na verejné nahliadnutie zverejnený:

           -     na  www.hlohovec.sk, v sekcii Titulka,  elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy,

          -    na www.hlohovec.sk, v sekcii Mesto, Územný plán, Územnoplánovacia dokumentácia mesta, Územný plán  mesta Hlohovec, Zmeny, doplnky a úpravy Územného plánu mesta Hlohovec, 22. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015 (v riešení – uznesenie zo dňa 6.11.2014).

          Kompletný návrh v tlačenej forme je na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Hlohovci, oddelení výstavby a životného prostredia, referáte územného plánovania a urbanizmu (č.d.306/3.poschodie), M.R.Štefánika 1, Hlohovec, počas úradných hodín Mestského úradu v Hlohovci, vrátane nestránkových dní.

Verejné prerokovania sa uskutočnia dňa 24.9.2015 (štvrtok) o 9.00 hod. a  16.00 hod., v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci,  M.R. Štefánika 1, na II. poschodí.

          Na verejnom  prerokovaní  bude  zabezpečený  odborný  výklad spracovateľa návrhu. Verejné prerokovanie o 9.00 hod. sa uskutoční hlavne  pre dotknuté orgány, účasť verejnosti nie je obmedzená.

          Podľa § 22 ods.1 SZ  je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu do 2.10.2015 (vrátane), doručením na adresu:

Mesto Hlohovec

Mestský úrad v Hlohovci

M.R. Štefánika 1

920 01 Hlohovec

                                                                                                                  v.r.

                                                                                                    Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                        primátor mesta

 

Kompletný návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015“, júl 2015

ZaD 2014/2015 –  lokalizácia

                                                                                      


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - PIKNA PETER, HERÁKOVÁ MONIKA, ČMÁROVÁ JANA, KAPRÁLIK MIROSLAV, SPÁL PAVOL, ŠERY JÁN, ORICHELOVÁ ANNAVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 28_08_15_PIKNA.pdf 28_08_15_PIKNA.pdf (150.9 kB)

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - KLEBERC BRANISLAV, SPÁČIL PETERVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - František ČulákVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - HOCHEL JOZEF, VANČO BOHUMIL, LUŠČON IGORVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - HERDOVÁ ZDENKA, VEČEROVÁ EVA, HOCHEL JOZEF, LIDAJOVÁ MONIKA, KOLENIČ JÁN, SLEZÁK VILIAM, RUSNÁK RÓBERT, ORICHELOVÁ ANNAVytlačiť
 


 
 

Termínovník pre akt uzavretia manželstva na rok 2016Vytlačiť
 

     Dňa 20. augusta 2015 bol Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci schválený termínovník pre akt uzavretia manželstva nasledovne:

 

Schválené termíny pre akt uzavretia manželstva na rok 2016

09. január 2016 16. júl 2016
13. február 2016 27. august 2016
19. marec 2016 17. september 2016
23. apríl 2016 22. október 2016
14. máj 2016 12. november 2016
25. jún 2016 10. december 2016

 

     Mesto Hlohovec - Matričný úrad stanovil jednu sobotu v mesiaci ako deň určený k občianskemu obradu. Vo všetky ostatné dni, v ktoré budú manželstvá uzatvárané občianskou formou, bude uzatvorenie manželstva mimo stanoveného termínu spoplatnené podľa položky 18 písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov poplatkom 16,50 eura.


 
 

Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie vv_vyzva_2014.pdf vv_vyzva_2014.pdf (248 kB)

 
 
Položky 1-10 z 27


1553842

Úvodná stránka