Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - ŠTOFOVÁ JANKA, Mgr.Vytlačiť
 


 
 

Oznam SAD - hody v m.č. ŠulekovoVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - HORVÁTH VLADIMÍR, KOLLÁRIK MARTIN, LESAY MAROŠ, MIŠECH RONALD, MUŽÍK JÁN, SLOVÁKOVÁ JARMILAVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - PAVLOVIČOVÁ MIROSLAVA, TAMÁŠ JÁNVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci výrubu drevín - Bernolákova ul.Vytlačiť
 

č. 43967/2014                                                                                                               Hlohovec 21.10.2014

 

Vec

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

     Navrhovateľ Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec  podal dňa 17.10.2014 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  - 2 ks slivky a 1 ks jablone na pozemku parcelné č. 1515 a 1648,  k.ú. Hlohovec, na Bernolákovej ulici, na ploche budúcich stavebných úprav  v rámci stavby „Úprava križovatky ul. Bernolákova x Rázusova Hlohovec“. Dňom podania žiadosti začalo konanie v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.   

    Mesto Hlohovec v súlade s  § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. prírody a krajiny v znení neskorších   predpisov   oznamuje   začatie   konania   dotknutým   orgánom   štátnej   správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie na deň

27.10.2014  (t.j. pondelok)  o 8,30 hod.

na  Bernolákovej ul., pri križovatke s Rázusovou ul., v Hlohovci.

 

      Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom úrade. Účastníci konania, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri miestnom zisťovaní, lebo neskôr sa na ne nebude prihliadať.

     Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v  predmetnom  správnom  konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

 

                                                                                                     v.r.

                                                                                             Peter Dvoran

                                                                                            primátor mesta

 

Pozývajú sa:

-  Mestský úrad Hlohovec, oddelenie hospodárskej činnosti

-  Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

Vybavuje: Ing. Beláňová, tel. č. 033/7368216


 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci výrubu drevín - ul. R. Dilonga (vnútroblok)Vytlačiť
 

č.  43964/2014                                                                                                                Hlohovec 21.10.2014

 

Vec

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

     Navrhovateľ Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec  podal dňa 17.10.2014 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  - 1 ks smreka,  3 ks borovice, 1ks tuje, 3 ks brezy, 1 ks javora, 1 ks orgována a kríkový porast na pozemku parcelné č. 173/1, 173/2 a 173/3,  k.ú. Hlohovec, na ulici R. Dilonga, na ploche budúcich stavebných úprav priestoru vnútrobloku. Dňom podania žiadosti začalo konanie v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

    Mesto Hlohovec v súlade s  § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. prírody a krajiny v znení neskorších   predpisov   oznamuje   začatie   konania   dotknutým   orgánom   štátnej   správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie na deň

27.10.2014  (t.j. pondelok)  o 8,00 hod.

na  ul. R. Dilonga, vnútroblok, v Hlohovci.

 

      Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom úrade. Účastníci konania, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri miestnom zisťovaní, lebo neskôr sa na ne nebude prihliadať.

     Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v  predmetnom  správnom  konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

 

                                                                                                    v.r.

                                                                                             Peter Dvoran

                                                                                            primátor mesta

 

Pozývajú sa:

-  Mestský úrad Hlohovec, oddelenie hospodárskej činnosti

-  Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

Vybavuje: Ing. Beláňová, tel. č. 033/7368216v


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - SEWIMA s.r.o.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 14_10_20_SEWIMA.pdf 14_10_20_SEWIMA.pdf (651 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - JÁN JAROŠČÁK, HUSKA MILANVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 14_10_20_HUSKA.pdf 14_10_20_HUSKA.pdf (613.4 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - KOLENO ROMANVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - KONEČNÝ JAROMÍRVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 50


972659

Úvodná stránka