Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznam o doručení písomnosti - Hochel Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Molnár, Švrček, Menyházová, Stojka Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Hudec, Šery, Heráková, Menyházová, Valko, Orichelová, Čmárová, Kurek, Pikna, Paulíková Vytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec,

ktoré sa uskutoční

dňa 29. júna 2016, t. j. v stredu o 14.00 h,

v Empírovom divadle v Hlohovci 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Aktuálna informácia o meste
 4. Majetkovoprávne záležitosti
 5. VZN mesta Hlohovec č. 162/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec
 6. VZN mesta Hlohovec č. 163/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
 7. VZN mesta Hlohovec č. 164/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 8. Zriadenie elokovaného pracoviska, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec
 9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2016 a návrh na rozpočtové opatrenia
 10. Návrh investičnej stratégie mesta Hlohovec pri realizácii projektu „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED techológie – 2. etapa“ a návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2016
 11. Koncepcia verejných priestorov mesta Hlohovec
 12. Koncepcia rozvoja mestského regiónu Hlohovec
 13. Výročná správa Harmonie – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec za rok 2015
 14. Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2015
 15. Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti .A.S.A. Hlohovec, s.r.o., za rok 2015
 16. Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská čistiareň odpadových vôd, spol. s r. o. za rok 2015
 17. Výročná správa obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., za rok 2015
 18. Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok 2015
 19. Voľba člena komisie ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb
 20. Správa o vykonanej kontrole
 21. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
 22. Interpelácie
 23. Rôzne
 24. Záver

 

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto  cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o umiestnení stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania Vytlačiť
 

Žiadateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení: Pavol Tutura,, 9.mája 25, 920 01 Hlohovec, podal dňa 8.6.2016 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „VN, TS, NN Hlohovec – Stará Hora“.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v danej veci.

Celý text verejnej vyhlášky je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, po dobu 15 dní.


Vyvesené: 23.6.2016
Zvesené: 11.7.2016


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Biščo, Heldešová, Horváth, RondošováVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Loskot Igor, Pavlíková Irena, Kusyová Jana, Budiašová Lucia, Klačko Peter, Paulíková Zuzana, Valko Alexander, Menyházová Blanka, Kaszová IngridVytlačiť
 


 
 

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Daniel Slovák - D.S. auto servis Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Daniel Slovák - D.S. auto servis Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Dubovská, Balaga Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 43


2320367

Úvodná stránka