Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznam o zbere nebezpečného odpaduVytlačiť
 

O Z N A M

 

Mesto Hlohovec na základe ustanovenia § 81 ods. 7 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, oznamuje občanom, že na území mesta Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo, zabezpečuje:

zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín,

za nasledovných podmienok:

Občania, bývajúci v rodinných domoch v meste Hlohovec

Občania, bývajúci v rodinných domoch mesta Hlohovec, môžu vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín vyložiť k zbernej nádobe na komunálny odpad v deň vývozu komunálneho odpadu, podľa platného harmonogramu komunálneho odpadu na rok 2016, v 38. týždni, v dňoch

od 19. 09. 2016 do 23. 09. 2016

Občania, bývajúci v rodinných domoch mesta Hlohovec, kde sa zber vykonáva 1 x za 2 týždne (nepárny: ul. Dukelská, Kruhová, Pánska niva, Rovná, Slnečná, Svätopeterská, Šoltésová, Timravy, Vážska, Čulenova, Poniklecová), môžu vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín vyložiť k zbernej nádobe na komunálny odpad v deň vývozu komunálneho odpadu, podľa platného harmonogramu komunálneho odpadu na rok 2016, v 39. týždni, dňa

27. 09. 2016 (utorok)

Občania z rodinných domov sú povinní vyložený odpad z domácností s obsahom škodlivín, zabezpečiť pred únikom obsiahnutých škodlivín do okolitého prostredia (napr. vložením do nepriepustných plastových vriec alebo obalov, plastových fliaš, a pod.).

Mimo termínov stanovených v tomto ozname je zakázané vykladať na verejné priestranstvá vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín. Je možné ho celoročne bezplatne odovzdať výlučne v zberných dvoroch na Priemyselnej ul. v Hlohovci, m. č. Šulekovo a ul. Šoltésovej 22, v Hlohovci.

 

Občania, bývajúci v bytových domoch a na sídliskách  v meste Hlohovec

Pre občanov bývajúcich v bytových domoch a na sídliskách bude pristavené zberové vozidlo na zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v nasledovných lokalitách a dňoch :

Dátum

Deň

V čase od-do

Miesto

19.09.2016

pondelok

15,00-18,00

sídlisko Nitrianska pri kotolni

20.09.2016

utorok

15,00-18,00

ul. Fraštacká parkovisko COOP Jednota                                                                                           

21.09.2016

streda

15,00-18,00

v priestore vnútrobloku  na parkovisku  ul.Manckovičova                                                                           

22.09.2016

  štvrtok        

15,00-18,00

križovatka Koperníkova, Vinohradská parkovisko

23.09.2016

piatok

15,00-18,00

Sihoť pri vstupe na sídlisko, parkovisko vpravo

 

Občania bývajúci v bytových domoch a na sídliskách sa pri odovzdávaní nebezpečného odpadu preukážu dokladom totožnosti.

 

Občania, bývajúci v meste Hlohovec, mestskej časti Šulekovo, vrátane Terezova

Samostatný zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v mestskej časti Šulekovo, vrátane Terezova, sa uskutoční v  39.týždni, dňa

28. 09. 2016  (streda).

Občania, bývajúci v mestskej časti Šulekovo, vrátane Terezova môžu vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín vyložiť k zbernej nádobe na komunálny odpad v deň vývozu komunálneho odpadu, podľa platného harmonogramu komunálneho odpadu na rok 2016.

 

Občania sú povinní vyložený odpad z domácností s obsahom škodlivín, zabezpečiť pred únikom obsiahnutých škodlivín do okolitého prostredia (napr. vložením do nepriepustných plastových vriec alebo obalov, plastových fliaš, a pod.).

Mimo termín stanovený v tomto ozname je zakázané vykladať na verejné priestranstvá vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín. Je možné ho celoročne bezplatne odovzdať výlučne v zberných dvoroch na Priemyselnej ul. v Hlohovci, m. č. Šulekovo a ul. Šoltésovej 22, v Hlohovci.

 

K triedeným odpadom z domácností s obsahom škodlivín patria:

Katalógové číslo

Názov odpadu

Kategória odpadu

20 01 14

kyseliny

N

20 01 15

zásady

N

20 01 17

fotochemické látky

N

20 01 19

pesticídy

N

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluróvané uhľovodíky (chladničky, klimatizácie, hasiace prístroje, mikrovlnné rúry, fény)

N

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 200125

N

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 29

detergenty obsahujúce nebezpečné látky (čistiace prostriedky)

N

20 01 31

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

20 01 33

batérie a akumulátory  uvedené v 160601,160602, alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 , obsahujúce nebezpečné časti 

N

20 01 37

drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 41

odpady z vymetania komínov

O

 

                                                                                             Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                 primátor mesta 


 
 

Oznam o zbere a preprave objemných odpadovVytlačiť
 

Mesto Hlohovec na základe ustanovenia § 81 ods. 7 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, oznamuje občanom, že na území mesta Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo, zabezpečuje:

zber a prepravu objemných odpadov

v dňoch

03. 10. 2016  až  06. 10. 2016

Miesta pristavenia veľkoobjemových kontajnerov:

 • Závalie medzi č.9 – 11,
 • Hollého 14 - 16 (na sídlisku Čínsky múr),
 • M. Bela vovnútrobloku s Manckovičovou,
 • Vinohradská v križovatke s Tajovského,
 • Vodárenská 1,
 • Inovecká v križovatke s ul. Čsl. Armády,
 • Čsl. armády - pri križovatke s ul. 9 mája,pri križovatke s Kamenohorskou ul.,
 • Jilemnického (pri obchode),
 • Gagarinova - (križovatka Kamenohorská, Inovecká),
 • Mierová ( býv. Lubonas, Mier),
 • Svätopeterská (priestranstvo pred prevádzkou zmrzliny),
 • Čulenova - Timravy (plocha pri križovatke),
 • Hviezdoslavova, priestor pri železnici,
 • Pánska Niva,
 • Rovná v križovatke s ul. Dukelskou.

Veľkorozmerný a veľkoobjemový odpad (napr. nábytok, sedačky, postele a pod.) je potrebné pred vložením do kontajnerov rozobrať.

Naplnené kontajnery budú v uvedených dňoch priebežne vyvážané.

 

Do veľkoobjemových kontajnerov  sa zakazuje  umiestňovať:

 • vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad), ktorého zvoz je zabezpečovaný osobitne,
 • drobný stavebný odpad, ktorý sa odovzdáva výlučne do zberného dvora na Priemyselnej ul. v Šulekove,
 • , ktoré sa zbierajú prostredníctvom distribútora pneumatík, ktorý je povinný na svojich predajných miestach zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík bez ohľadu na výrobnú značku a dátum uvedenia pneumatík na trh.

Ing. Miroslav Kollár

    primátor mesta


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Vavrinec Marek, Čmárová Jana, Biščo Milan, Hudec Miroslav, Menyházová Blanka, Valko Alexander, Rusnák RobertVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Briatka Tomáš, Hargaš Igor, Orichelová Anna, Večerová Miroslava, Kaprálik Miroslav, Kurek Martin, Šery Ján, Pikna Peter, Kurek Luboš, Heráková Monika, Matyášová ZuzanaVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o umiestnení stavby a využití územia IBV - ChríbyVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania - uvedenie priestorov výroba a rozvoz pizze do prevádzky Vytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ - Dvoran Martin, Rusnák Robert, Vašíček Miroslav, Podolák Peter, Slovák Daniel Vytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ - Mizera Daniel, Repášová Martina, Cvopa Dušan, Taraba Marián, Manduchová Valéria, Kadlečík Roman, Benko Martin, Brezovský Peter, Večerová Eva, Podolák Peter, Škoda František Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu Jozef Polakovič a ostatníVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Lazo Ľuboš, Hurák Dušan, Rusnák Róbert, Prachárová Erika, Benko Martin, Kekiš Štefan Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 29


2452712

Úvodná stránka