Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznam o doručení písomnosti - Vavrová, Ilovič, Boris, Ondrus, HincaVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Kolenová, Kusyová, Adamíček, Budiašová, Jankovičová, Plačko, Molnár, Hujsiová Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - Svetlík, Toráč, Slezák, Machovič, Brezovský, Petruš Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov – voličov u ktorých sa uvádza na doručovanie písomností a na účely zápisu do zoznamu voličov ako miesto trvalého pobytu adresa obecného úradu a zoznam zaregistrovaných kandidátovVytlačiť
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov  

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5. 3. 2016

 

 

Informácia pre voliča

 

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 157/2016Vytlačiť
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 157/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 30/1997 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec,
všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 83/2005 o pešej zóne, všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 85/2005 o verejných kultúrnych podujatiach a všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 94/2007, ktorým sa určuje výška finančných príspevkov mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov a postup pri ich poskytovaní

Súbor na stiahnutie VZN_157_2016.pdf VZN_157_2016.pdf (224.9 kB)

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 156/2016 o pamätihodnostiach mesta HlohovecVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VZN_156_2016.pdf VZN_156_2016.pdf (751 kB)

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 155/2016, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec, pre školský rok 2016/2017Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VZN_155_2016.pdf VZN_155_2016.pdf (274.7 kB)

 
 

Oznámenie o odpredaji osobného motorového vozidla Škoda FELÍCIA Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016-2020 Vytlačiť
 

        Mesto Hlohovec,  ako  dotknutá obec (mesto)  a určená obec z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí,  oznamuje verejnosti podľa § 6 ods. 4  a  5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), spôsobom v mieste obvyklým, že dňa 4.2.2016 obdržalo výzvu na zverejnenie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016-2020". Jeho obstarávateľom je Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

      Verejnosť je bezodkladne informovaná v zákonnej lehote  zverejnením tohto oznamu na úradných tabuliach mesta Hlohovec:

    -    na Námestí sv. Michala,
    -    v budove Mestského úradu na ulici M. R.Štefánika 1 (vrátane textu oznámenia),
    -    v mestskej časti Šulekovo (na ulici Šulekova, pri budove MsÚ),
    -    na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy

a zverejnením oznamu vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a mestského rozhlasu.

        Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené v digitálnej forme na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy ako súčasť oznamu.

        Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie,  v čase stránkových hodín na Mestskom úrade v Hlohovci, oddelení výstavby a životného prostredia, referáte územného plánovania a urbanizmu (č.d.306, III. poschodie, č.t.033/73 68 221) M.R.Štefánika 1, Hlohovec.

        Verejnosť môže doručiť  podľa § 6 ods. 6 zákona písomné stanoviská k oznámeniu v lehote do 24.2.2016  na adresu úradu:

      Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

       Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

                                                                                                                          v.r.

                                                                                                          Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                              primátor mesta

 

Enviroportal

Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 – 2020

 

 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí konania o odstránení nepovolenej stavby, resp. o dodatočnom povolení stavby, spojeného s jeho kolaudáciou a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Žiadatelia Juraj Slezáček a manž. Oľga Slezáčková, Koperníkova 1367/1, 920 01 Hlohovec podali dňa 11.1.2016 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie dodatočného stavebného a užívacieho povolenia na stavbu: Záhradná zrubová chata JAVORINA, na pozemkoch parc. č. 6283, 6284 - parcely registra E (parc. č. 6365, 6367 - parcely registra C), v katastrálnom území Hlohovec (lokalita Pod Šomoďou). Žiadosť bola doplnená dňa 25.1.2016.

V súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tunajší stavebný úrad oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby, ktoré je spojené s kolaudáciou stavby v zmysle § 88a ods. 9 stavebného zákona a zároveň nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 8. marca 2016 o 10,00 hod. na mieste stavby.

Celý text verejnej vyhlášky je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, v termíne od 9.2.2016 do 23.2.2016 (vrátane).


 
 
Položky 1-10 z 36


1997488

Úvodná stránka