Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA - JANKOVIČ VLADIMÍR, OBEC TURŇA NAD BODVOUVytlačiť
 


 
 

VÝZVA ZAINTERESOVANEJ VEREJNOSTI - prevádzka VÝROBA A SÚVISIACE ČINNOSTI prevádzkovateľ BEKAERT HLOHOVEC, A.S., MIEROVÁ 2317, 920 28 HLOHOVECVytlačiť
 

Mesto Hlohovec, na základe žiadosti  Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, zo dňa 15.4.2014, doručenej 22.4.2014, zverejňuje  výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnení:

              -  č. 1129-14450/37/2007/Gaj/370710105/Z1 zo dňa 14. 05. 2007

              -  č. 1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007

              -  č. 1899-1017/37/2008/Gaj/370710105/Z3 zo dňa 15. 01. 2008

              -  č. 436-19568/37/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10. 06. 2008

              -  č. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01. 12. 2008

              -  č. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6 zo dňa 14. 04. 2009

              -  č. 7317-29734/37/2009/Gaj/370710105/Z6-Sp zo dňa 15. 10. 2009

              -  č. 10374-6430/37/2010/Gaj/370710105/Z7 zo dňa 04. 03. 2010

               -  č. 6482-2176/37/2012/Gaj/370710105/Z8 zo dňa 12. 01. 2012

               -  č. 8735-6120/37/2013/Pro/370710105/Z9 zo dňa 06. 05. 2013

               -  č. 3123-16832/37/2013/Pro/370710105/Z11 zo dňa 02. 07. 2013

               -  č. 8736-26025/37/2013/Pro/370710105/KR-Z10 zo dňa 02. 10. 2013 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“) pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“ (ďalej len „prevádzka“) prevádzkovateľovi Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 362 340 52 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ podal dňa 31. 03. 2014 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) žiadosť č. EHS – 63/2014 zo dňa 31. 03. 2014 o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu prehodnotenia vypúšťaných odpadových vôd (ich objemov pričom celkové ročné množstvo sa nemení). Žiadosť bola doplnená dňa 11. 04. 2014.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Mestskom úrade Hlohovec, alebo v kancelárii správneho orgánu Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a http://www.hlohovec.sk/ .

Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na adresu správneho orgánu Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra a na niektorú z elektronických adries sizpipknr@sizp.sk, peter.simurka@sizp.sk.

Inšpektorát určuje podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehotu 30 dní na:

             - písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania,
             - možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb,
             - možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou

od zverejnenia výzvy na webovom sídle Slovenskej inšpekcie životného prostredia t. j.

do 14. mája 2014.

Kompletná žiadosť  o zmenu integrovaného povolenia aj s prílohami je zverejnená  tu.

Súbor na stiahnutie 3_Výzva_Z12.pdf 3_Výzva_Z12.pdf (121.7 kB)

 
 

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA HLOHOVEC - 2014Vytlačiť
 

      Pri  príležitosti  Dňa  Zeme,  ktorý  je  od  roku  1970 vyhlásený na 22. apríla ako deň venovaný Zemi a ochrane životného prostredia,  vyhlasuje Mesto Hlohovec tradičné

Jarné upratovanie - ilustračné foto

JARNÉ   UPRATOVANIE   MESTA   HLOHOVEC

v dňoch 23. - 30. apríla 2014

     Mesto Hlohovec vyzýva základné aj stredné školy, úrady, štátne aj súkromné spoločnosti, obyvateľov bytových aj rodinných domov, aby sa zapojili do tejto akcie.

     Mesto Hlohovec poskytne  pracovné  pomôcky - primerané  množstvo plastových vriec a rukavíc a zabezpečí odvoz vyzbieraného odpadu. Z dôvodu organizácie tejto akcie žiadame každý subjekt, ktorý  sa  do  akcie  zapojí,  aby  sa  prihlásil  na  MsÚ  Hlohovec  (kontakt: Ing. Beláňová, č.t. 7368216). Na požiadanie budú vyčlenené plochy, ktoré môžu záujemcovia vyčistiť.

     Mesto Hlohovec vopred ďakuje každému účastníkovi tejto akcie, ktorý svojou prácou prispeje ku krajšiemu a čistejšiemu prostrediu v našom meste.

 

                                                                                                                               v.r.

                                                                                                                    Peter Dvoran 

                                                                                                                  primátor mesta                                                                                                                                                       

 


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA - ZŠ Podzámska 35 a ZUŠ Pribinova 5Vytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - KAMIL BARTEK, ANNA ORICHELOVÁVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 04_17_14_PAVELKA.pdf 04_17_14_PAVELKA.pdf (151 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - HELENA FÁZIKOVÁ r. 1959Vytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA VO VECI VÝRUBU DREVÍNVytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

O  Z  N  A  M

       

     V zmysle § 12 Zákona o obecnom zriadení sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

dňa 24. apríla 2014, t. j. vo štvrtok, o 14.00 h

v Dome kultúry na Pribinovej ul.

 

Program:

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti –  kúpa, predaj,  zámena, zmena uznesenia
 4. Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2013 a záverečný účet mesta za rok 2013
 5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2014
 6. Prerokovanie platu primátora
 7. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013 a dodatok č. 4 k VZN mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3
 8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec
 9. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Hlohovec
 10. Zateplenie zariadenia sociálnych služieb HARMONIA – Zariadenie pre seniorov v Hlohovci
 11. Výročná správa HARMONIE – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec za rok 2013
 12. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia MsKC v Hlohovci za rok 2013
 13. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, ZUŠ, CVČ Dúha, MŠ, Harmonie Domova dôchodcov Hlohovec a MsKC Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 14. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2013
 15. Správa o bezpečnostnej situácii v územnom obvode OO PZ Hlohovec za rok 2013
 16. Mestská plaváreň Hlohovec
 17. Správa o vykonaných kontrolách
 18. Interpelácie
 19. Rôzne
 20. Záver

O 17.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - Jana Rusnáková, Róbert Rusnák, Vladimír KolenoVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 35


740348

Úvodná stránka