Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VV HC O.pdf VV HC O.pdf (137.5 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA TRNAVA - PETRONELA PORUBSKÁVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - ROMAN KOLENOVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - O OZNÁMENÍ MIESTA ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - MAJZLOVÁ SYLVIAVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - RADOVAN PLAČKOVytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti „DOBUDOVANIE AREÁLU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA VLČIE HORY HLOHOVEC“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Vytlačiť
 

      Mesto  Hlohovec,  ako dotknutá  obec (mesto) podľa  § 37 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým záverečné    stanovisko    č.    2059/2014-3.4/vt    zo   dňa   15.7.2014 k navrhovanej činnosti „ Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec“ ktorej navrhovateľom je   Plastic People, s.r.o., Dunajská I. 7664/12, 811 08 Bratislava, ktoré jej bolo dňa 18.7.2014 doručené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

     Verejnosť je informovaná o doručení záverečného stanoviska spôsobom v mieste obvyklým, zverejnením oznamu na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a vo vysielaní  mestského rozhlasu. Ďalej je zverejnené v plnom znení na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy. Termín zverejnenia je do 21.8.2014, vrátane.

     Do záverečného stanoviska možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v  Hlohovci, oddelenie výstavby a ŽP, M.R. Štefánika l, 920 01 Hlohovec v kancelárii č. 221, II. poschodie.

                                                                      

                                                                                                                                                           

                                                                                                                          Peter Dvoran

                                                                                                                         primátor mesta


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA-OBEC TURŇA NAD BODVOU - OZNAM O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - VLADIMÍR JANKOVIČ r. 1948Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci výrubu drevín - parkovisko Hlohová - M.R.ŠtefánikaVytlačiť
 

 

č.  36116/2014                                                                                                                Hlohovec 14.7.2014

 

Vec

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

       Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 21 Hlohovec  podal dňa 14.7.2014 žiadosť o  vydanie  súhlasu   na   výrub   dreviny  -  1 ks  tuje na pozemku parcelné č. 300/2,  k.ú. Hlohovec, na parkovisku Hlohová - M.R. Štefánika z dôvodu rekonštrukcie parkoviska     Navrhovateľ . Dňom podania žiadosti začalo konanie v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  

    Mesto Hlohovec v súlade s  § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. prírody a krajiny v znení neskorších   predpisov   oznamuje   začatie   konania   dotknutým   orgánom   štátnej   správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie na deň

21.7. 2014  (t.j. pondelok)  o 8,00 hod.

  na parkovisku Hlohová - M.R. Štefánika, v Hlohovci.

 

      Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom úrade. Účastníci konania, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri miestnom zisťovaní, lebo neskôr sa na ne nebude prihliadať.

     Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v  predmetnom  správnom  konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

 

                                                                                                                              v.r.

                                                                                                                    Peter Dvoran

                                                                                                                  primátor mesta

 

Pozývajú sa:

-  Mestský úrad Hlohovec, oddelenie výstavby a ŽP

Vybavuje: Ing. Beláňová, tel. č. 033/7368216


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 41


871276

Úvodná stránka