Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

UPOZORNENIE NA POVINNOSŤ NAHLASOVANIA DOMÁCEJ ZABÍJAČKYVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava,
Zavarská 11, Trnava

upozorňuje


na pretrvávanie povinnosti nahlasovania domácej zabíjačky, týkajúcej sa ošípaných a hovädzieho dobytka aspoň 1 deň vopred na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (§ 23 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Miesto nahlasovania domácej zabíjačky je
RVPS Trnava
Zavarská 11
91821 Trnava
tel.: 033/5501447, 033/5922111
fax: 033/5501407
e - mail: Sekretariat.TT@svps.sk .

     Nenahlásenie domácej zabíjačky (ošípaných a hovädzieho dobytka) je podľa § 48 zákona o veterinárnej starostlivosti klasifikované ako priestupok, za ktorý je možno uložiť pokutu od 400 do 1000 €.


Hlohovec, 26.2.2015

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA VŠZP TRNAVA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - VLADIMÍR HORVÁTHVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA VŠZP TRNAVA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI -JÁN KANÁLOŠVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 


 
 

Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec - zmena integrovaného povolenia pre prevádzku: „Výroba a súvisiace činnosti“Vytlačiť
 

ZVEREJNENIE

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ") a

VÝZVA

       - zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
       - zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
       - verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti:

      1.1.       Žiadosť zo dňa: 30. 01.2015
      1.2.       Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a  kontroly

      1.3.       Doručená dňa: 02. 02. 2015, doplnená 13. 02. 2015
      1.4.       Evidovaná pod číslom: SH&E-16/2015
      1.5.       Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk: 23. 02. 2015

2. Prevádzkovateľ: Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052

3. Prevádzka: Výroba a súvisiace činnosti,  Mierová 2317,920 28 Hlohovec,

                           k.ú.  Hlohovec, p.č. 2389/27 - reg. „C" podľa LV č. 6827

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:

       4.1.      Číslo: 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105
       4.2.      Zo dňa: 11. 08. 2006
       4.3.      Právoplatné dňa: 31.08. 2006

5. Informácie pre verejnosť:

       5.1.     Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možností na elektronické adresy lubica.casarova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk.
        5.2.    Podľa §11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5.

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

        6.1.   Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpektorát")
        6.2.    Mesto/Obec: Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, oddelenie výstavby a životného prostredia, referát územného plánovania a urbanizmu (č.d. 306/3.p)
        6.3.    Webové sídlo: www.sizp.sk, www.hlohovec.sk.

Žiadosť  o zmenu integrovaného povolenia, stručné zhrnutie údajov a informácii, výzva zainteresovanej verejnosti a ostatné informácie sú zverejnená tu.

 

 

 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY -DINKO MICHAL, SEDLÁČEKOVÁ SLÁVKAVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 24_02_15_DINKO.pdf 24_02_15_DINKO.pdf (149.8 kB)

 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - DZURECH RADOVAN, BLAŠKOVIČ TOMÁŠVytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE PRACOVNEJ POZÍCIE „VEDÚCI ODDELENIA SPOLOČENSKÝCH VECÍ MsÚ HLOHOVEC“Vytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - PAVELKA RUDOLF, BARTOŠ ROMANVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - PORUBSKÁ ZUZANA, DANIŠOVÁ MONIKA, ANTAL PETER, HARGAŠ IGORVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 26


1202095

Úvodná stránka