Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Krajčová Nikola, Kvanta Petr, Pavlovič Igor, Surový Štefan, Ryba Marek, Šoka Marián, Spál Filip, Brezovský Ľudovít, Kollár JúliusVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Rozhodnutia o vyrúbení miestneho poplatku na rok 2016Vytlačiť
 

     Uvedené písomnosti v prílohe - Rozhodnutia o vyrubení mietneho poplatku na rok 2016 sú uložené na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, II. poschodie, č.d. 213. Mestu Hlohovec ako správcovi daní a poplatkov n i e j e známy pobyt adresátov.

     Z uvedeného dôvodu doručuje písomnosti Mestského úradu v Hlohovci verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 Zákona NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Adresáti si môžu uložené písomnosti prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, II. poschodie, č.d. 213.

     Toto oznámenie sa  v y v e s u j e  po dobu 15 dní. Ak si adresáti uložené písomnosti v  t e j t o  lehote neprevezmú, posledný deň t e j to lehoty   s a   p o v a ž u j e   za doručenie do vlastných rúk.

Súbor na stiahnutie Verejna_vyhlaska.pdf Verejna_vyhlaska.pdf (3.4 MB)

 
 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 - 2020Vytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Skalický Patrik, Šeliga Robert, Moncman Michal, Dvoran Martin, Karabová Zuzana, Bartošová Mária, Vašíček Miroslav, Suchan Pavol, Kollár Drahoslav, Paulovičová SilviaVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Hudec Stanislav, Kunštár Jaroslav, Ulman DušanVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE O VYDANÍ ROZHODNUTIA - vyhlásenie mosta cestného v Hlohovci, m.č. Šulekovo za národnú kultúrnu pamiatkuVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie na stavbu „SO-01 – Rozvod elektro NN“Vytlačiť
 

       Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia na stavbu „SO-01 – Rozvod elektro NN“. pre obytný súbor Šulekovo, Zelený grunt – súbor radových rodinných domov, NNK, ktorá bude umiestnená  na pozemkoch parc. č. 803/4, 856, 727, 855, 665, 664/2 ( parcely reg. „E“) v kat. území Šulekovo, na ul. Holubyho v Hlohovci, m.č. Šulekovo, pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosti Ing. Ľubomír Marko –SMF- Stavebno montážna firma Marko, so sídlom Bratislavská 4, 917 02 Trnava.

       Celé znenie verejnej vyhlášky je v prílohe.

       Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 27.4.2016 do 12.5.2016.


 
 

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD PSO355/13Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu Nikola HubinákováVytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu Miroslav ĎurišVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 30


2186411

Úvodná stránka