Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

O  Z  N  A  M

 

        

     V zmysle § 12 Zákona o obecnom zriadení sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 3. septembra 2014, t. j. v stredu o 10.00 h

v zasadacej miestnosti na II. posch. Mestského úradu v Hlohovci

 

 

Program:

  1. Otvorenie a voľba komisií
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Prerokovanie stanoviska k výzve na plnenie zmluvy o dielo (Rekonštrukcia MK ul. Vinohradská Hlohovec)
  4. Záver

 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE MIESTA ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - Pavol SpálVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - Masnica Jozef, Haruštiak Erik, Šeliga Róbert, Masnica Martin, Póšová Margita, Magyari Jaroslav, Nežatický Jaroslav, Kollárik Martin, Stojková SandraVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zatvorení Zberného dvora v Šulekova a na ul. Šoltésovej počas štátneho sviatkuVytlačiť
 

Mesto Hlohovec a spoločnosť .A.S.A. Hlohovec, s.r.o. oznamuje občanom, že Zberný dvor v  Hlohovci na ul. Šoltésova 22 a v Šulekove bude dňa 29.8.2014 (v piatok), 1.9.2014 (v pondelok) a 15.9.2014 (v pondelok) zatvorený.   


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s územným konaním a upustenie od ústneho pojednávania, zmena stavby záhradkárskej chaty: nadstavba, č. súpisné 4113, na parcele č. 7100/3 v katastrálnom území Hlohovec, navrhovateľ Ľuboš NitranVytlačiť
 

     VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie zo dňa 20.8.2014 č. 225/2014-LM o začatí stavebného konania zlúčeného s územným konaním a upustenie od ústneho pojednávania, zmena stavby záhradkárskej chaty: nadstavba, č. súpisné 4113, na parcele č. 7100/3 v katastrálnom území Hlohovec, navrhovateľ Ľuboš Nitran.

     Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním neznámym účastníkom konania (t.j. neznámym dedičom po zomrelých vlastníkoch pozemkov parc.č. E-KN: 6477, 6480, 6481, 6483, 6476 a 6478 v k.ú. Hlohovec a vlastníkom týchto pozemkov, ktorých pobyt nie je známy).

     Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zmysle neskorších predpisov a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý súčasne zverejní písomnosť iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

     Termín vyvesenia na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule mesta Hlohovec: 26.8.2014 – 9.9.2014, vrátane.


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE MIESTA ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - Marián DzurechVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - BIRKUŠ PETERVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 08_21_14_BIRKUŚ.pdf 08_21_14_BIRKUŚ.pdf (150 kB)

 
 

Poverenie Poľovníckeho združenia Soroš Hlohovec na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Soroš Hlohovec - oznámenie o začatí konaniaVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 30


921867

Úvodná stránka