Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Vavro Marek /1967/, Ondrejka Milan, Hurák Dušan, Večerová Eva, Heráková IvetaVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Hudec Miroslav, Valko Alexander, Matyášová Zuzana, Menyházová Blanka, Šulák Ivan, Antal Peter, Benko Martin, Kmeťová AndreaVytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu Henrich SkalickýVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania - Miroslav Tvrdý, ul. Bezručova č.146/9AVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA O OZNÁMENÍ MIESTA ULOŽENIA PÍSOMNOSTI - Birkuš Peter, Dzurech Marián, Hanák Marek, Mach Štefan, Slovák Daniel, Stojka MárioVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Mikuš Richard, Kadlečík Roman, Škodová Katarína, Šeliga Robert, Šulák Ivan, Kekiš ŠtefanVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Orichel Radoslav, Antal Peter, Bartošová Mária, Barek Erik, Rusnák Robert, Vörös Roman, Heldesová Renáta, Skalický Patrik, Krajčovič Richard, Dóci JozefVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania - Nábrežie Andreja Hlinku, v Hlohovci. Vytlačiť
 

 

                                                                                                      PM- Investment, s.r.o.

                                                                                                      Hlavné námestie 96/45

                                                                                                      06001 Kežmarok

 

Váš list číslo/zo dňa                   Naše číslo                             Vybavuje/linka                 Hlohovec

              15.7.2016                    36175/2016                             Ing. Š. Surňák                25.7.2016

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Hlohovec ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods.1 v súlade s § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o OPaK“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o OPaK, na základe podania PM-Investment, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, 06001 Kežmarok, doručeným na tunajší úrad dňa 15.7.2016, ktorým požiadal o výrub 16ks drevín, rastúcich na pozemku registra "C" parcelné číslo 5016/18 k. ú. Hlohovec, na Nábreží Andreja Hlinku v Hlohovci. Dreviny sú navrhnuté na výrub z dôvodu riešenia parkovacích plôch pre potreby využitia objektu.

Súčasne Mesto Hlohovec v zmysle § 21 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou

na pondelok dňa 1.8.2016 o 10:00 hod.,

 na Mestskom úrade v Hlohovci v Malej zasadacej miestnosti na 2. poschodí

            Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom úrade. V zmysle § 82 ods. 7 zákona o OPaK ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona o OPaK, aby svoj záujem byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní doručili tunajšiemu orgánu ochrany prírody v lehote do začiatku ústneho pojednávania. Po uplynutí tejto lehoty sa nebude na námietky a pripomienky prihliadať.

 

 

                                                                                              Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                  primátor mesta


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Petrek Marek, Budiašová Lucia, Boreček Pavel, Krištof Milan, Dingová Veronika, Révay Roman, Šery Ján, Bartoš Roman, Šulák Ivan, Milkó Július, Kurek LubošVytlačiť
 


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - Kusyová Jana, Toráč Branislav, Strnad Gabriel, Heráková Monika, Lesko Rudolf, Levčík Peter, Ondrejka Milan, Oral Abdulhamit, Vančo Bohumil, Dzurech Radovan, Pikna PeterVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 37


2385836

Úvodná stránka