Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby „FTTH Hlohovec 3“ a upustenie od miestneho konaniaVytlačiť
 

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zastúpení Telecomprojekt, s.r.o., Bratislava a splnomocnenec Ing. Stanislav Húska, TELECO, Bratislava podal dňa 26.2.2015 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby podľa § 35 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na stavbu „FTTH Hlohovec 3“ na pozemkoch v k.ú. Hlohovec v zastavanom území.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Celý text verejnej vyhlášky je v prílohe.

Verejná vyhláška je zverejnená po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta Hlohovec, vrátane elektronickej úradnej tabule, v termíne od 25.5.2015 do 8.6.2014 (vrátane).


 
 

Program Mestskej radyVytlačiť
 

      

V zmysle § 13 a § 14 Zákona o obecnom zriadení a čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku MsR sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady mesta Hlohovec

 

dňa 28. mája 2015, t. j.  vo  štvrtok o 13.00 h,

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci

na II. poschodí

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v meste Hlohovec
 4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
 5. Rôzne
 6. Záver

 


 
 

OZNAM O DORUCENI PISOMNOSTI - HUJSIOVÁ ZUZANA, SLOVÁK DANIEL, KUBICOVÁ ĽUBICAVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - PIKNA PETER, ULMAN DUŠAN, BUDIAŠ MAREKVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 22_05_15_PIKNA.pdf 22_05_15_PIKNA.pdf (151.2 kB)

 
 

Voľná pracovná pozícia - Náčelník Mestskej polície Vytlačiť
 

M E S T O    H L O H O V E C

hľadá záujemcu o obsadenie pracovnej pozície

 

NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

 

Táto pracovná pozícia nie je obsadzovaná výberovým konaním podľa zákona č. 552/2003 Z. z..

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 546/1991 Zb. o obecnej polícii náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva MsZ.
 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (výhodou je bezpečnostný smer, právnické vzdelanie)
 • Prax v riadiacej činnosti v bezpečnostných zložkách – minimálne 5 rokov
   

Ďalšie požiadavky zamestnávateľa:

 • Občianska a morálna bezúhonnosť

Záujemcovia o obsadenie pracovnej pozície náčelníka MsP môžu predložiť písomnú žiadosť osobne do podateľne MsÚ alebo doručiť poštou na adresu:

Mestský úrad

M. R. Štefánika č. 1

920 01 Hlohovec


K žiadosti je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • návrh koncepcie rozvoja Mestskej polície v Hlohovci
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis uchádzača vrátane zoznamu predchádzajúcich zamestnávateľov
 • overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie/potvrdenie preukazujúce prax v riadiacej funkcii
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov)

 

Obálku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 5. 6. 2015 s označením:

„Náčelník MsP – neotvárať“

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.

Informácie: Ing. Miroslav Kollár, tel.: 033/73 681 01

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

 

VŠETKY OZNAMY O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH NÁJDETE NA:

OBČAN/PODNIKATEĽ - VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV LIPINY IIIVytlačiť
 

      Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "IBV LIPINY III" pre navrhovateľa pána Erika Rácika, Radlinského 94, 920 01 Hlohovec.

      Celé znenie rozhodnutia je v prílohe.

      Rozhodnutie bude zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 22.5.2015 do 8.6.2015.

 

Súbor na stiahnutie rozhodnutie.pdf rozhodnutie.pdf (290.7 kB)

 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

 

V zmysle § 12 Zákona o obecnom zriadení sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 28. mája  2015, t. j. vo štvrtok, o 14.00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ v Hlohovci na II. posch.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v meste Hlohovec
 4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
 5. Rôzne
 6. Záver

 

 

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie na zmenu stavby bytového domu: dostavbu 2 balkónov - Fraštacká ul., č. 17 a č. 19Vytlačiť
 

        Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby bytového domu : dostavbu 2 balkónov, dostavbu balkóna pre stavebníka Mgr. Romana Škodu a manž. Tatianu, Fraštacká 17, 920 01 Hlohovec a dostavbu balkóna pre stavebníka pani Máriu Talapkovú, Fraštacká 19, 920 01 Hlohovec.

       Celé znenie verejnej vyhlášky je v prílohe.

       Verejná vyhláška bude zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 20.5.2015 do 4.6.2015.

 


 
 

Zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“ prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s. Vytlačiť
 

       Mesto Hlohovec, v zmysle žiadosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, v nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje na svojich úradných tabuliach integrované povolenie č. 1095,2556-11450/2015/Čás/370710105/Z13-SkP,Z16-OdS zo dňa 22.4.2015 pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“ prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.5.2015.

         Rozhodnutie v celom znení je zverejnené po dobu 60 dní v termíne od 21.5.2015 do 19.7.2015 (vrátane) na úradnej tabuli mesta Hlohovec v budove Mestského úradu v Hlohovci, na elektronickej úradnej tabuli mesta Hlohovec www.hlohovec.sk, na stránke Slovenskej inšpekcie životného prostredia www.sizp.sk a na nahliadnutie je prístupné na Mestskom úrade v Hlohovci, oddelenie výstavby a životného prostredia, referát územného plánovania a urbanizmu M.R.Štefánika 1, Hlohovec, č.d. 306/3.poschodie a v kancelárii prvého kontaktu v mestskej časti Šulekovo v úradných hodinách. Na ostatných úradných tabuliach mesta Hlohovec nie je možné z dôvodu veľkého rozsahu zverejňovaného materiálu a obmedzenej kapacity úradných tabúľ rozhodnutie zverejniť v plnom rozsahu.

        Rozhodnutie je prístupné na nahliadnutie aj na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, Nitra.

Celý text rozhodnutia s vyznačenou právoplatnosťou je v prílohe.

 


 
 
Položky 1-10 z 30


1344149

Úvodná stránka