Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

O  Z  N  A  M

       

     V zmysle § 12 Zákona o obecnom zriadení sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

dňa 24. apríla 2014, t. j. vo štvrtok, o 14.00 h

v Dome kultúry na Pribinovej ul.

 

Program:

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti –  kúpa, predaj,  zámena, zmena uznesenia
 4. Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2013 a záverečný účet mesta za rok 2013
 5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2014
 6. Prerokovanie platu primátora
 7. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013 a dodatok č. 4 k VZN mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3
 8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec
 9. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Hlohovec
 10. Zateplenie zariadenia sociálnych služieb HARMONIA – Zariadenie pre seniorov v Hlohovci
 11. Výročná správa HARMONIE – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec za rok 2013
 12. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia MsKC v Hlohovci za rok 2013
 13. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, ZUŠ, CVČ Dúha, MŠ, Harmonie Domova dôchodcov Hlohovec a MsKC Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 14. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2013
 15. Správa o bezpečnostnej situácii v územnom obvode OO PZ Hlohovec za rok 2013
 16. Mestská plaváreň Hlohovec
 17. Správa o vykonaných kontrolách
 18. Interpelácie
 19. Rôzne
 20. Záver

O 17.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zatvorení Zberného dvora v Šulekove a na Šoltésovej ul. v Hlohovci počas Veľkonočných sviatkovVytlačiť
 

 Mesto Hlohovec oznamuje občanom, že Zberný dvor v Šulekove a na ul. Šoltésova č. 22 v Hlohovci bude od 18.4.2014 do 22.4.2014 zatvorený.


 
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI - BENDE ZOLTÁN, FIALKA RASTISLAV, MIKULA JOZEF, VOROS ROMANVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - HERDA RÓBERET, HORVÁTH VLADIMÍR, PAULOVIČOVÁ SILVIAVytlačiť
 


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - Jana Rusnáková, Róbert Rusnák, Vladimír KolenoVytlačiť
 


 
 

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti Cesta I/64 Komárno-hranica-Nitra-Hlohovec-D1Vytlačiť
 

          Dňa 4.4.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, listom zo dňa 31.3.2014 č.7479/13-3.4/ml, doručilo mestu Hlohovec ako dotknutej obci (mestu) rozsah hodnotenia, určený podľa § 30 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) pre navrhovanú činnosť „Cesta I/64 Komárno-hranica-Nitra-Hlohovec-D1“.

      Mesto Hlohovec, v spolupráci s navrhovateľom  SSC, IVSC so sídlom v Bratislave,   bez zbytočného odkladu informuje verejnosť, podľa § 30 ods.4 zákona o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, zverejnením tohto oznamu (vrátane celého  rozsahu hodnotenia zo dňa 31.3.2014 číslo 7479/13-3.4.ml), spôsobom v mieste obvyklým, zverejnením na úradných tabuliach mesta Hlohovec

            -  na Námestí sv. Michala, 
            -  v budove Mestského úradu na ulici M.R.Štefánika 1,
            -  v mestskej časti Šulekovo - na ulici Šulekova ,  pri budove  MsÚ,  
            -  na www.hlohovec.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy

            - a zverejnením oznamu vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a vo vysielaní  mestského   rozhlasu.

        Z doručeného rozsahu hodnotenia „Cesta I/64 Komárno - hranica - Nitra - Hlohovec - D1“  vyplýva, že bolo rozhodnuté  pre úsek Hlohovec - D1 o posudzovaní variantov zelený, modrý , červený a modifikovaný červený  ako obchvat  Maduníc a úsek Hlohovec Alekšince – zelený.

        Celý text  rozsahu  hodnotenia, zo dňa 31.3.2014  je zverejnený taktiež  na elektronickej úradnej tabuli,  v digitálnej forme (PDF), v termíne do 22.4.2014.  Taktiež  je k nahliadnutiu aj na referáte územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Hlohovci. Rozsah hodnotenia je zverejnený aj na enviroportáli.

        Podľa § 31 ods.5 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia zo dňa 31.3.2014 do desiatich dní od jeho zverejnenia, do 22.4.2014 (vrátane), príslušnému  orgánu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

                                                                                                                                    v.r.

                                                                                                                            Peter Dvoran

                                                                                                                          primátor mesta

 

Rozhodnutie zo dňa 31.3.2014


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci vodnej stavby SO 03 Odvodnenie, v rámci stavby Parkovisko ul. Hlohová - M.R.Štefánika HlohovecVytlačiť
 

      Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec oznamuje verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby  SO 03 Odvodnenie v rámci stavby Parkovisko ul. Hlohová - M.R.Štefánika Hlohovec.

Celé znenie oznámenia je v prílohe.

Oznámenie bude zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hlohovec, v termíne od 8.4.2014 do 23.4.2014.

 


 
 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta HlohovecVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 40


731195

Úvodná stránka