Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Sťažnosť

Opis:
Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy.
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov,
  • ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha.

Sťažnosť sa neprešetruje ale sa odloží, ak od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov.

Anonymné sťažnosti sa podľa zákona o sťažnostiach neprešetrujú.

Sťažnosť možno podať :

  • písomne
  • ústne do záznamu – na mestskom úrade u hlavného kontrolóra mesta, alebo u príslušného pracovníka mestského úradu
  • telefaxom alebo elektronickou poštou – takto podaná sťažnosť musí byť do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdená podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.


Lehota na vybavenie sťažnosti je podľa zákona do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie , môže sa lehota na vybavenie sťažnosti predĺžiť o 30 pracovných dní.


Kontaktná osoba: Ing. Ján Brezovský, tel.: 033/7368217, 1. posch., č.dv. 13


 


6848925

Úvodná stránka