Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Stavebné konanie

Opis:

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

  • Žiadosť o stavebné povolenie
  • Prílohy uvedené v žiadosti o stavebné povolenie

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.


Poplatky:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Lehota na vybavenie:

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.


Vybavuje:

- referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania (stavebný úrad),  II. poschodie Mestského úradu,  M. R. Štefánika 1, Hlohovec, číslo dverí 207, telefónne číslo: 033/381 33 74,  033/791 00 82, 033/3815 680  Kontakt : Vladimír Káčer,  Ing. Peter Dávidek, Ing. Henrieta Zlámalová

e- mail :
vladimir.kacer@hlohovec.skpeter.davidek@hlohovec.sk, henrieta.zlamalova@hlohovec.sk
Súvisiace predpisy:Tlačivá:

Vyhlásenie o výkone odborného dozoru na jednoduchej stavbe a pri odstránení stavby
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
Žiadosť o stavebné povolenie na stavebné úpravy bytu
Žiadosť o stavebné povolenie na záhradkársku chatu
Žiadosť o vydanie súhlasu malého zdroja znečistenia ovzdušia


 
Ziadost_o_predlzenie_lehoty_vystavby.docx(23.8 kB)Ziadost_o_predlzenie_lehoty_vystavby.docx
Ziadost_o_predlzenie_lehoty_vystavby.odt(18.7 kB)Ziadost_o_predlzenie_lehoty_vystavby.odt
Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.docx(24 kB)Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.docx
Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.odt(18.2 kB)Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.odt
Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavbu.docx(27.5 kB)Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavbu.docx
Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavbu.odt(23.6 kB)Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavbu.odt
Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavebne_upravy_bytu.docx(25.6 kB)Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavebne_upravy_bytu.docx
Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavebne_upravy_bytu.odt(20.3 kB)Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_stavebne_upravy_bytu.odt
Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_zahradkarsku_chatu.docx(25.2 kB)Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_zahradkarsku_chatu.docx
Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_zahradkarsku_chatu.odt(20.8 kB)Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_zahradkarsku_chatu.odt
Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.docx(24.9 kB)Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.docx
Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.odt(22.5 kB)Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.odt


6848945

Úvodná stránka