Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Opis:

     Súhlas k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) sa vydáva k stavebnému konaniu.
     Prevádzkovateľ  MZZO je povinný písomne požiadať Mesto Hlohovec o súhlas k stavbe (osadeniu) MZZO,  t.j.  kotla,  krbu  pri  vybudovaní  plynovej  alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, výrobnej hale, sklade a pod., s max. príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW.

     Žiadosť  na  povolenie  stavby  MZZO  sa  podáva  samostatne ,  nie  ako  súčasť  žiadosti o  stavebné   povolenie ,  žiadosť  sa  odporúča   podať   súčasne  alebo  neskôr,  ako  žiadosť na stavebné povolenie.

 Potrebné doklady

  • žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia

             (tlačivo  - MsÚ Hlohovec, odbor životného prostredia, 2. posch., č.dv. 220, alebo              

             na www.hlohovec.sk / samospráva / formuláre a tlačivá)

  •    projektová dokumentácia (časť vykurovanie a plynoinštalácia)
  •    kópia listu vlastníctva a kópia katastrálnej mapy 

 
Vybavuje
Odbor životného prostredia, Ing. Dušan Kadlíček, t.č.: 033/3813383


Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok
bez poplatku


Súvisiace právne predpisy

  •      Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  
  •      Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z.,

               ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

 

Tlačivo: Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia - docx
Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia - pdf

Kontaktná osoba: Odbor životného prostredia, Ing. Dušan Kadlíček, t.č.: 033/3813383, II. poschodie, číslo dverí 220


 


6848975

Úvodná stránka