Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Štátny fond rozvoja bývania

Opis:

Agenda rozvoja bývania

  • poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na základe zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania,
  • prijíma a overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu rozvoja bývania,
  • predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania,
  • vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou.

Postup pri poskytovaní štátnej podpory
Žiadateľ o podporu predkladá písomnú žiadosť prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu príslušného podľa miesta stavby. Zamestnanec obce, ktorý vedie agendu rozvoja bývania, do 14 dní odo dňa podania žiadosti overí úplnosť náležitosti žiadosti a po vyznačení overenia žiadosti odtlačkom úradnej pečiatky a svojim podpisom ktorým overenie vykonal, zašle na ŠFRB.

Náležitosti žiadosti:
a. identifikačné údaje žiadateľa
b. účel, druh a návrh výšky podpory
c. údaje o stavbe
d. preukázanie finančného krytia obstarávacích nákladov stavby
e. preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru
f. návrh na zabezpečenie záväzkov
g. súhlas žiadateľa so spracovaním údajov uvedených v písmenách a) až f) na účely poskytnutia podpory podľa zákona NR SR č. 607/2003 Z.z.

Fond vedie evidenciu žiadostí v poradí podľa dátumu ich doručenia a podľa jednotlivých účelov. O poskytnutí podpory má fond rozhodnúť do 90-tich dní odo dňa doručenia žiadosti obcou.
Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory postupuje fond podľa poradia doručených žiadostí a priorít určených vládou Slovenskej republiky až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory.
Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy, v ktorom sú uvedené základné náležitosti. V prípade, že žiadateľ súhlasí s predloženým návrhom zmluvy vo všetkých jej ustanoveniach, svojim overeným podpisom, príp. aj podpisom spoludlžníka /manžel, manželka/ túto skutočnosť potvrdí. Pri zabezpečení záväzku ručiteľmi k platnosti zmluvy sú nevyhnutné aj ich overené podpisy. Dodatky, výhrady alebo zmeny zo strany žiadateľa k návrhu zmluvy sa považujú za nový návrh zmluvy, ku ktorému sa musí vyjadriť fond.
Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí podpory fond zmluvu predloží do príslušnej banky, ktorá otvorí žiadateľovi účet a realizuje úhrady faktúr.
Po rozhodnutí o neposkytnutí podpory fond uvedenú skutočnosť oznámi žiadateľovi do 30 dní od tohto rozhodnutia.
Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

 

Vzory tlačív a zoznamy príloh pre jednotlivé účely podpôr získate na : www.sfrb.sk  alebo osobne na MsÚ na 2. poschodí č. d. 223.

Kontaktná osoba: Tatiana Kuklová, referent pre Štátny fond rozvoja bývania, 033/7368237, č. dv. 223/2p


 


6849549

Úvodná stránka