Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Spoločný obecný úrad

Mesto Hlohovec zabezpečuje s účinnosťou od 1. 7. 2016 činnosť Stavebného úradu a Opatrovateľskú službu v domácnosti.

     Agendu Stavebného úradu nájdete od tohto termínu na 2. poschodí v budove MsÚ v Hlohovci, kancelária č. 207 na Odbore výstavby - Referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania.

     Opatrovateľská služba v domácnosti je umiestnená na 1. poschodí v kancelárii č. 2 na Odbore spoločenských služieb - Referát sociálnych vecí.


 

Spoločný obecný úrad

Mgr. Ivana Batíková - poverená zastupovaním

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910083, č. dv. 212

E-mail: ivana.batikova@hlohovec.net

Zároveň vykonáva činnosti v kompetencii Stavebného úradu.


 

Ing. Monika Seewaldová - Stavebný úrad

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910083, č. dv. 212

E-mail: monika.seewaldova@hlohovec.net

Dočasne zastupuje Mgr. Ivanu Batíkovú.


 

Mgr. Ingrid Mrázova Ardonová - Podateľňa, Pokladňa, Opatrovateľská služba a sociálne služby

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910084, č. dv. 211

E-mail: podatelna@hlohovec.net


 

Gabriela Blšťáková - finančné oddelenie

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910086, č. dv. 221

E-mail: gabriela.blstakova@hlohovec.net


 

Mgr. Zuzana Hromeková - Školský úrad

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910085, č. dv. 209

E-mail: zuzana.hromekova@hlohovec.net


 

Mgr. Žaneta Tóthová - Školský úrad

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910085, č. dv. 209

E-mail: zaneta.tothova@hlohovec.net


 

 

 

Spoločný úrad

 

stránkové dni :     Pondelok       8.00 -11.30        12.30 - 15.00 hod. 
                          Streda           8.00 -11.30        12.30 - 17.00 hod.
                          Piatok            8.00 -11.30        12.30 - 14.00 hod.

 

     Inštitút spoločného obecného úradu ako forma vnútroštátnej dobrovoľnej spolupráce obcí sa zriaďuje zmluvou o zriadení spoločného úradu. Účastníkmi zmluvy sú najmenej dve obce. Zmluvu musia schváliť obecné zastupiteľstvá všetkých obcí, ktoré pristupujú k zriadeniu spoločného úradu. Úrad môže plniť všetky úlohy pre jednotlivé obce, ktoré zákon zveruje obciam, alebo môže plniť len časť zákonom zverených úloh po dohode obce. Hlavnou úlohou úradu je najmä odborná príprava podkladov na rokovaciu činnosť príslušných stanov obcí a návrhov na normotvornú právomoc obcí, príprava podkladov na rozhodovanie obecných zastupiteľstiev príslušných obcí a orgánov nimi zriadených môže plniť aj funkcie spoločnej podateľne a výpravne písomností pre jednotlivé obce.

Základné princípy vytvárania spoločných úradov:

 • princíp dobrovoľnosti,
 • princíp vzájomnej výhodnosti,
 • rovnocennosť postavenia obce,
 • zachovanie autonómnosti rozhodovania každej obce.

 

      Spoločný obecný úrad v Hlohovci vznikol dňa 1. 4. 2003 na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ku ktorej pristúpili  všetky obce a mestá okresu Hlohovec (24). Zriadením úradu nedošlo k obmedzeniu alebo narušeniu identity príslušných obcí a miest /ďalej len obcí/a ich právne postavenie sa nezmenilo t. z. všetky rozhodnutia podpisuje primátor alebo starosta príslušnej obce a úrad plní aj funkciu spoločnej podateľne a výpravne písomností pre jednotlivé obce. Úrad nie je právnickou osobou, zriadil sa za účelom zabezpečovania výkonu individuálnej rozhodovacej činnosti primátorov a starostov obcí a za účelom vedenia evidencie, ktorú nie je účelné a racionálne vykonávať na úrovni jednotlivých obcí. Prenesený výkon štátnej správy je vykonávaný na základe § 2 zákona NRSR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.

 • od 1. 4. 2003 vykonáva úrad činnosti na úseku stavebného poriadku a opatrovateľskej služby
 • od 1. 7. 2004 aj úlohu školského úradu pre základné školy okresu/ prenesené kompetencie/
 • od 1. 4. 2005  aj originálne kompetencie na úseku školstva / MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ, ZUŠ/
 • od 1. 4. 2007 aj úlohy v oblasti životného prostredia
 • od 1. 4. 2008 odstúpila od Zmluvy obec Koplotovce
 • od 1. 4. 2008 pristúpila obec Drahovce /okr. Piešťany/ -školský úrad : pren. kompetencie
 • od 1. 4. 2009 obec Sokolovce /okr. Piešťany/, obec J.Bohunice /okr. Trnava/  pristúpenia do združenia : školský úrad – prenes. kompetencie
 • od 1. 1. 2011 odstúpila od Zmluvy obec Jaslovské Bohunice
 • od 1. 1. 2013 odstúpila od Zmluvy obec Dolné Trhovište
 • od 1. 3. 2015 pristúpila obec Koplotovce
 • od 1. 7. 2016 odstúpilo od Zmluvy mesto Hlohovec

 

Organizačný poriadok

     Organizačný poriadok je základná organizačná norma spoločného obecného úradu. Je to nevyhnutný predpis, ktorý podrobnejšie rozvíja ustanovenie zmluvy o zriadení SOÚ a vymedzuje postavenie vyššie uvedených služieb všetkých služieb, ktoré sú účastníkmi zmluvy.

 

Postavenie pôsobností a právomoci štatutárnych, kontrolných a poradných orgánov voči SOÚ:

1. Starosta obce, ktorý je sídlom SOÚ.
2. Jednotliví starostovia, ktorí sú účastníkmi SOÚ.
3. Obecné zastupiteľstvá.
4. Prednosta úradu, ktorý je sídlom SOÚ.
5. Zhromažďovanie starostov obcí.

 

Spoločný obecný úrad združených obcí v okrese Hlohovec vykonáva prenesený výkon štátnej správy najmä na úsekoch:

 • územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • správy školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • výkonu štátnej vodnej správy v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • ochrany pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
 • opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

     Spoločný obecný úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy pre obce Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, Kľačany, Leopoldov, Madunice, Merašice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Siladice, Tekolďany, Tepličky, Trakovice, Žlkovce, Drahovce, Sokolovce, Koplotovce v súlade so základnou zmluvou o zriadení spoločného úradu a jej dodatkami.


 


6852321

Úvodná stránka