Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Deň otvorených dverí - ZŠ V. Šuleka - 14. 3. 2018 Vytlačiť
 

 

DOD_MS_V_Suleka.jpg


 
 

Zápisy detí do materských škôlVytlačiť
 

Zápisy detí do materských škôl v Hlohovci budú v tomto roku prebiehať v dňoch 2. - 3. 5. 2018 od 8:00 – 16:00 h.

Rodičia, ktorí majú záujem o zapísanie dieťaťa do škôlky, by si mali so sebou na zápis priniesť:

 • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 • k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Zoznam materských škôl nájdete na portáli Občan.


 
 

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - bližšie informácieVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje obyvateľom, že od marca 2018 zavádza na území mesta Hlohovec zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) od rodinných domov.

Do nádob sa bude zberať BRKO z obhospodarovania záhrad pri rodinných domoch, ktorý sa skladá z rastlinných odpadov, ktoré neprešli tepelnou úpravou, bez akýchkoľvek obalov. Do nádob sa nesmie ukladať odpad z kuchýň, rastlinné oleje, ani odpady živočíšneho pôvodu.

 • môže sa vkladať: kôrovo-drevný odpad z orezov drevín a krov, stromová kôra, piliny, hobliny, pokosená tráva, vypletá burina, lístie, rastlinný odpad z kvetinových záhonov, vňate a listy zo zeleniny, opadané a prezreté ovocie, zvyšky z čistenia sezónnej zeleniny a ovocia, škrupiny z orechov
 • nesmie sa vkladať: kuchynský odpad, rastlinné oleje a odpady živočíšneho pôvodu

Zber bioodpadu bude prebiehať každoročne v mesiacoch marec až november, vo frekvencii jedenkrát za 2 týždne podľa schváleného harmonogramu, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta a spôsobom v meste v meste obvyklým (bude publikovaný aj v mestských novinách). Prvý vývoz BRKO bude v termíne od 19.03.2018 do 23.03.2018.

Obyvateľom budú postupne rozvezené zberné nádoby o objeme 240 l hnedej farby označené štítkom „Biologicky rozložiteľný komunálny odpad“ a inštrukciami, aký odpad sa môže do nádoby vkladať a aký tam nepatrí. Príslušné ulice mesta Hlohovec sú rozdelené do 5 rajónov. Rozdelenie ulíc mesta do rajónov je zverejnený na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým.

Rozvoz zberných nádob bude prebiehať vždy v sobotu, s 1 náhradným termínom. V prípade, ak si neprevezmete zberné nádoby ani v náhradnom termíne, budete si ich môcť prevziať v sídle spoločnosti FCC Hlohovec s.r.o. na Šoltésovej ul. č. 22, a to v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00 hod., avšak dopravu si musíte zabezpečiť na vlastné náklady.


Prvý rozvoz zberných nádob na BRKO prebehne v sobotu 24.02.2018, na nasledovných uliciach:
Bernolákova, Družstevná, Fándlyho, Hlohová, Hurbanova, Jesenského, Kalinčiakova, Komenského, Krátka, M. R. Štefánika, Palackého, Palárikova, Pribinova, Puškinova, Radlinského, Rázusova, R. Dilonga, Rozmarínova, SNP, Starý Rínok, Štúrova, Tolstého, Továrenská, Zábranie, Železničná.

Náhradný termín rozvozu pre uvedené ulice bude v sobotu 03.03.2018.

 

Ďalšie informácie o zbere a rozdelení do rajónov sú v prílohách.

Všetky harmonogramy vývozov odpadov nájdete na portáli OBČAN

 

 


 
 

Deň otvorených dverí v materských školách 2018 v meste HlohovecVytlačiť
 


 

Deň otvorených dverí

Materská školy
a elokované pracoviská

Čas

17. apríl 2018

MŠ A. Felcána,
MŠ Koperníkova

9:00 – 16:00

8:00 – 16:00

23. apríl 2018

MŠ Kalinčiakova,
 EP Pribinova

8:00 – 16:00

24. apríl 2018

MŠ Holého,    
MŠ Ľ. Podjavorinskej

8:00 – 16:00

25. apríl 2018

MŠ Nábrežie,
EP Fraštacká

8:00 – 16:00

26. apríl 2018

MŠ Nábrežie

8:00 – 16:00

27. apríl 2018

EP Vinohradská

8:00 – 16:00


 
 

Zápis detí do prvého ročníka základných škôlVytlačiť
 

 

18. 04. – 20. 04. 2018

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

DÁTUM

ČAS

MIESTO

ZŠ M. R. Štefánika 30

18. 04. 2018

10:00 -17:00 h

 

učebňa etickej výchovy, prízemie

 

19. 04. 2018

20. 04. 2018

ZŠ Koperníkova 24

18. 04. 2018

10:00 -17:00 h

trieda I. A,
prízemie

19. 04. 2018

20. 04. 2018

ZŠ A. Felcána 4

18. 04. 2018

10:00 -17:00 h

trieda III. B,

prízemie,

hlavná budova

19. 04. 2018

20. 04. 2018

       ZŠ Vilka Šuleka        
Školská 165

18. 04. 2018

10:00 -17:00 h

trieda 4. ročníka

19. 04. 2018

20. 04. 2018

ZŠ Podzámska 35

18. 04. 2018

10:00 -17:00 h

herňa ŠKD – miestnosť č. 110,

spoločenská miestnosť č. 98 - prízemie

19. 04. 2018

20. 04. 2018

ZŠ sv. Jozefa
Pribinova 35

18. 04. 2018

13:00 - 17:00 h

triedy II. A, II. B

19. 04. 2018

 

Zapísať dieťa do školy je možné aj v ostatné dni v mesiaci apríl po dohode s riaditeľmi.


 
 

Jarné tradície - súťaž pre deti MŠ, ŠKD a ZŠVytlačiť
 

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

vyhlasuje  pre  všetky deti   MŠ, ŠKD a ZŠ

súťaž na tému

Jarné tradicie

Podmienky súťaže:

 • pri tvorbe je možné využiť: fantáziu, prírodný materiál, farebný papier, zbytkový materiál.....
 • práce môžu byť priestorové aj plošné
 • výrobky a práce treba priniesť do 16. 03.2018  do 18,00 hod. do CVČ Dúha Hlohovec
 • najkrajšie práce budú ocenené
Súbor na stiahnutie Jarne_tradicie.pdf Jarne_tradicie.pdf (169.8 kB)

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnostiVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 05.03.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:15 hod, do 12:00 hod.:

KUKUČÍNOVA č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 23,24, 25,26, 27, 27/A, 28, 29,3,30/-,
32, 33, 34, 4, 5, 6, 8, 9, 9/VE

NITRIANSKA č. 1 , 2, 24, 26/ZA, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60

TEHELNÁ č. 11 , 13, 15, 17, 2/VE, 3, 5, 9


 
 

Vansovej LomničkaVytlačiť
 

ÚNIA ŽIEN  V  HLOHOVCI

Vás pozýva:
 

Vansovej Lomnička
 

okresné kole súťaže dievčat a žien v prednese poézie a prózy


12. marca 2018 o 16.00 hod.


refektár Vlastivedného múzea v Hlohovci.

 

Recitátorky nad 16 rokov sa môžu prihlásiť

s poéziou do 5 minút, s prózou do 10 minút   


do 5. marca 2018


na FB stránke Helena Slobodná a

pani Oľga Mičková, tel. 0907 261 002


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľ primárneho vzdelávaniaVytlačiť
 

Základná škola, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec kontakt: 0915 897 879 e-mail:zskopernikova24@gmail.com

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11 a) ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

Kategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: od 01. 09. 2018

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte písomne alebo elektronicky najneskôr do 16. marca 2018 na zskopernikova24@gmail.com alebo na adresu školy:

Základná škola
Koperníkova 24
920 01 Hlohovec

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor pred výberovú komisiu elektronicky, prípadne telefonicky.

Hlohovec 06. 02. 2018

PaedDr. Denisa Králičová
riaditeľka školy


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vyhlásenie výberového konania na miesto Pracovník údržby spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. Vytlačiť
 

Spoločnosť Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Pracovník údržby

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 • kosenie trávy
 • výsadba a údržba kvetín
 • polievanie výsadieb
 • orezávanie a výrub drevín a iné

Požiadavky:

 • manuálna zručnosť
 • skúsenosti so záhradníckymi prácami – výhodou
 • vodičský preukaz skupiny B, C, T – výhodou

 

Nástup do zamestnania: marec – apríl 2018


Záujemcovia sa môžu dostaviť na osobný pohovor do sídla firmy v čase 9:00 – 14:00 hod.

s profesijným životopisom.

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Šafárikova 30

920 01 Hlohovec

 

Viac informácií na www.mzhc.sk.


 
 
Položky 1-10 z 20


3784183

Úvodná stránka