Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Voľné pracovné miesto - Odborný zamestnanec - školský logopédVytlačiť
 

Materská škola, Hollého 3, 920 01 Hlohovec
tel.č./fax 033 / 730 10 81
e-mail: mshlohovec1@mail.t-com.sk
webové sídlo:www.msholleho.webnode.sk


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste


V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Hollého 3 , 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec - školský logopéd

Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 1. v študijnom odbore logopédia
 2. v študijnom odbore učiteľstvo pre deti s chybami reči
 3. predpoklady podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nástup: od 01.01.2018

Pracovný pomer na dobu: určitú (po uplynutí jedného roka na dobu neurčitú)

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 19. 12. 2017 do 12.00 h na adresu:

Materská škola
Hollého 3
920 01 Hlohovec

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania–„neotvárať“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.


Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.12.2017 v čase od 8.00 h v budove školy v priestoroch riaditeľne a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Hlohovec 08.12.2017

PhDr. Lívia Klostermannová
riaditeľka MŠ


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - vychovávateľ ŠKDVytlačiť
 

Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec
kontakt: t. č.: 033/733 15 31, e-mail: jednotka@zshlohovec.edu.sk , web: www.zsstefhlo.edupage.org


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste


V zmysle § 11 a) ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec

Kategória: vychovávateľ ŠKD (úväzok 56 %)

Doba trvania výkonu práce: doba určitá - zastupovanie počas rodičovskej dovolenky do 10/2019

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: od 08. 01. 2018

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte písomne najneskôr do 15. 12. 2017 do 10.00 h na adresu školy:
Základná škola
M. R. Štefánika 30
920 01 Hlohovec

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor pred výberovú komisiu elektronicky, prípadne telefonicky.

Hlohovec 07.12.2017


Mgr. Miloš Škrabák
riaditeľ ZŠ


 
 

Kancelária mestského úradu pre záležitosti v m. časti Šulekovo -zatvorenáVytlačiť
 

Dňa 5.12.  – 18.12. 2017/vrátane/, bude kancelária mestského úradu pre záležitosti v m. časti Šulekovo z dôvodu čerpania riadnej dovolenky za rok 2017 , zatvorená.

Agendu kancelárie v plnom rozsahu zastupuje Mestský úrad Hlohovec.

Vyhlasovanie oznamov zabezpečí  MKC Hlohovec, Námestie sv. Michala 3.


 
 

8. 12. – Skúška prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstvaVytlačiť
 

Vážení obyvatelia,

Mesto Hlohovec oznamuje, že v piatok 8. decembra o 12-tej bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti sirén zapojených do systému varovania obyvateľstva.

Skúška sirén bude vykonaná dvojminútovým stálym tónom.


 
 

Povinnosť odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k vlastnenej nehnuteľnosti v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie. Vytlačiť
 

O Z N A M

Mesto Hlohovec upozorňuje fyzické osoby, právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie - podnikateľov, na ich povinnosť v  zmysle § 9 ods. 2 zákona  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k ich nehnuteľnosti v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie.

Rozsah povinností je určený v čl. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hlohovec č. 177/2017, o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k ich nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Chodníky sa čistia po celej ich šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo komunikácie je zreteľne výškovo alebo inak označené, inak v šírke 1,5 m. V zimnom období sa čistia chodníky od snehu a poľadovice, v prípade potreby aj viackrát za deň. Pri tvorení poľadovice sa chodníky zdrsňujú posypaním vhodným posypovým materiálom (piesok, kamenná drvina, technická soľ).

Porušením povinnosti ustanovenej v čl. 4 ods. 2 až 6 tohto VZN sa fyzická osoba môže dopustiť priestupku podľa osobitného predpisu.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta 


 
 

Plán Centra voľného času Dúha - december 2017Vytlačiť
 

Plán CVČ Dúha - December 2017


 
 

Termíny vývozu separovaného zberu počas vianočných sviatkov a Nového rokaVytlačiť
 


 
 

Čas radostného očakávania - literárne práce regionálnych autorovVytlačiť
 

MsKC  -   KNIŽNICA

 

pripravuje

                                                                                                 

v piatok 15. decembra 2017 o 16.30 hod

 

predvianočné stretnutie pri  čítaní literárnych prác regionálnych autorov

pod  názvom

Čas radostného očakávania.

  

Autori  môžu svoje práce odovzdať v knižnici

v  oddelení  krásnej  literatúry

 

do   30. novembra 2017.


 
 

Voľné pracovné miesto - kuchár/kuchárka v školskej jedálniVytlačiť
 

Materská škola, Vinohradská 7,  920 01  Hlohovec


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste  na MŠ Vinohradská 7, Hlohovec

V zmysle  zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca:


Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Vinohradská 7,  920 01  Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta:  kuchár/kuchárka v školskej jedálni

Dátum nástupu:  od 01. 02. 2018, po dohode je možný nástup aj skôr

Kvalifikačné predpoklady stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • výučný list v odbore kuchár
 • profesijný životopis,
 • zdravotný preukaz,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.


Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte čo najskôr, najneskôr však do 31. 12. 2017 na adresu:

Materská škola

Vinohradská 7
920 01  Hlohovec

Email: ms.vinohradska7hc@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

Hlohovec 23.10. 2017                                                                        

Jana Števová
riaditeľka MŠ           


 
 

Oznam - uzatvorenie obradnej siene 26. marca 2018 - 6. apríla 2018Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec – Matričný úrad

oznamuje obyvateľom,

že v dňoch 

26. marca 2018 - 6. apríla 2018

bude obradná sieň mesta

z technických príčin mimo prevádzku.

Z tohto dôvodu nebude možné v týchto priestoroch v uvedenom termíne uzatvoriť manželstvo.

 

Ďakujeme za pochopenie.


 
 
Položky 1-10 z 12


3609271

Úvodná stránka