Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Prihlásenie na prechodný pobyt

Opis:

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

 K prihláseniu na prechodný pobyt občan predkladá:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu,
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi o vlastníkovi/spoluvlastníkov v rozsahu:  meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, identifikačné číslo právnickej osoby, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v jej mene, ak ide o právnickú osobu.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na pobyt súhlas s prihlásením občana na pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v miete prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 8 sa primerane uplatnia aj v prípade uplatnenia práva občana ohlásiť prechodný pobyt s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseu 3.


Poplatok: 5,- € (v hotovosti) - za potvrdenie o trvalom pobyte


Súvisiace predpisy: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

Tlačivo: Prihlasovací lístok na prechodný pobyt

Tlačivo je potrebné podpísať pred zamestnankyňou referátu evidencie obyvateľstva (ohlasovne).

 


Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, referent evidencie obyvateľstva, Viera Marková, 033/7368206, Klientske centrum, prízemie


 


6848862

Úvodná stránka