Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Priestupky a správne delikty

Opis:

Ak bola doručená výzva na vyjadrenie:

Výzvu na vyjadrenie doručuje Mesto Hlohovec ako správny orgán v zmysle Správneho poriadku. Je to prostriedok, ktorým sa zabezpečuje právo účastníka konania vyjadriť sa k prejednávanej veci. Účastník konania sa k prejednávanej veci môže ale aj nemusí vyjadriť. Vyjadrenie možno zaslať písomne na adresu Mestského úradu v Hlohovci, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec alebo sa možno vyjadriť osobne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci.


Ak bolo doručené predvolanie na ústne pojednávanie:

Predvolanie na ústne pojednávanie Mesto Hlohovec zasiela všetkým osobám, ktorých osobná účasť pri pojednávaní je nevyhnutná. Predvolaná osoba sa na predvolanie musí dostaviť. Nemusí sa dostaviť iba zo závažných dôvodov alebo ak sa náležite ospravedlní z pojednávania. V opačnom prípade hrozí tejto osobe poriadková pokuta až do výšky 165 € alebo možnosť predvedenia Policajným zborom.

 

Súvisiace predpisy: Z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, Z.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, JUDr. Tomáš Piovarči, Tel: 033/7368239, č.dv.10/1p


 


6848868

Úvodná stránka