Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Prideľovanie zberných nádob na komunálny odpad a separovaný zber

Opis:

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste Hlohovec je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta a zákonom o odpadoch. Ďalej je povinný :

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebne odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.

Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí mestu miestny poplatok.

Zberné nádoby na komunálny odpad vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Zberné nádoby na separovaný zber sú vo vlastníctve mesta a prideľujú sa na základe preberacieho protokolu, kde občan svojím podpisom potvrdí užívanie zbernej nádoby zodpovedajúce systému separovaného zberu v meste podľa harmonogramu vývozu. Prideľovanie uvedených zberných nádob je vykonávané na základe osobnej požiadavky.

Súvisiace predpisy: VZN 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

VZN 213/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208 / 2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

Tlačivo:
Žiadosť o prihlásenie zbernej nádoby na komunálny odpad – Fyzické osoby, odt
Žiadosť o prihlásenie zbernej nádoby na komunálny odpad – Fyzické osoby, docx

Žiadosť o prihlásenie zbernej nádoby na komunálny odpad – Právnické osoby, podnikatelia odt
Žiadosť o prihlásenie zbernej nádoby na komunálny odpad – Právnické osoby, podnikatelia docx

Kontaktná osoba: Odbor životného prostredia, Ing. Mária Mojžišová, č.tel. 033/7368 228, kancelária II. poschodie, č. dv. 219


 


6929926

Úvodná stránka