Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Pridelenie bytu - Svätopeterská ul. a Pod Beranom

Opis:

Žiadosť o pridelenie mestského bytu si môže podať iba fyzická osoba, občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Žiadosť si môže podať iba občan mesta Hlohovec, ktorý má v čase podávania žiadosti trvalý pobyt na území mesta Hlohovec minimálne 3 roky (VZN 198/2017) alebo minimálne 2 roky (VZN 197/2017).

Oprávnenou fyzickou osobou je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najmenej vo výške 0,3-násobku životného minima a najviac vo výške 3-násobku životného minima (VZN 197/2017).

Oprávnenou fyzickou osobou je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najmenej vo výške 1-násobku životného minima a najviac vo výške 3-násobku životného minima (VZN 198/2017).

Žiadateľ nemôže byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu alebo bytu.

Na základe žiadosti, údajov, dokladov a potvrdení žiadateľa sa zostavuje poradovník žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu podľa jednotlivých bodových kritérií.

Uvoľnený byt sa prideľuje z poradovníka na pridelenie bytu, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo po predchádzajúcom odporučení Mestskej rady a prerokovaní na komisii zdravotnej, sociálnej, bytovej, vzdelávania a kultúry. Pridelený byt sa prideľuje na dobu určitú 1 rok, s možnosťou každoročného predĺženia pri dodržaní všetkých podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy, bez možnosti odkúpenia si bytu do osobného vlastníctva.

Občan si podáva žiadosť nasledovným spôsobom:

Na Mestskom úrade Hlohovec, referát sociálnych služieb, podá písomnú žiadosť, v ktorej opíše všetky dôvody, ktoré ho k podaniu žiadosti vedú (bytové, sociálne, prípadne iné dôvody). K žiadosti je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť o pridelenie nájomného bytu s príslušnými potvrdeniami podľa predtlače, najmä:

  • potvrdenia o svojom a partnerovom príjme (potvrdenie o výške príjmu v zamestnaní, ak je živnostník, potvrdenie o príjme za predchádzajúce zdaňovacie obdobie od daňového úradu, ak nepracuje výšku dávok (podpora v nezamestnanosti, sociálne dávky, materský príspevok, dôchodok, príp. iné) od príslušnej organizácie, ktorá dávky poukazuje),
  • potvrdenie, že žiadateľ má uhradené poplatky za komunálny odpad,
  • potvrdenie, že žiadateľ nemá voči Mestu Hlohovec, Bytovému hospodárstvu Hlohovec s.r.o. a Vodárenským a technickým službám s.r.o. záväzky, resp. nedoplatky po lehote splatnosti,
  • ostatné prílohy.
     

Súvisiace predpisy:

- VZN mesta Hlohovec č. 197 / 2017 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
- VZN mesta Hlohovec č. 198 / 2017 o postupe vo veciach bytových – sociálne nájomné byty na Svätopeterskej ulici v Hlohovci

Tlačivo: Žiadosť o pridelenie nájomného bytu sociálneho bývania docx
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu sociálneho bývania odt

Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb, Ing. Eva Fajtlová, č. tel. 033/7368 208, prízemie.
 


 


5368702

Úvodná stránka