Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Pridelenie bytu - Svätopeterská ul. a Pod Beranom

Opis:

Žiadosť o pridelenie mestského bytu si môže podať iba fyzická osoba, občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Žiadosť si môže podať iba občan mesta Hlohovec, ktorý má v čase podávania žiadosti trvalý pobyt na území mesta Hlohovec minimálne 3 roky (VZN 198/2017) alebo minimálne 2 roky (VZN 197/2017).

Oprávnenou fyzickou osobou je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najmenej vo výške 0,3-násobku životného minima a najviac vo výške 3-násobku životného minima (VZN 197/2017).

Oprávnenou fyzickou osobou je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najmenej vo výške 1-násobku životného minima a najviac vo výške 3-násobku životného minima (VZN 198/2017).

Žiadateľ nemôže byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu alebo bytu.

Na základe žiadosti, údajov, dokladov a potvrdení žiadateľa sa zostavuje poradovník žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu podľa jednotlivých bodových kritérií.

Príslušný odbor prijíma a posudzuje žiadosti, spracováva evidenciu a následne poradovník žiadateľov o poskytnutie bytu. Komisia MsZ zdravotná, sociálna a bývania mesta Hlohovec kontroluje údaje v poradovníku, v prípade rovnosti získaných bodov určuje poradie žiadateľov žrebovaním. Návrh na pridelenie bytu komisia predkladá na schválenie Mestskej rade mesta Hlohovec. Mestská rada predkladá návrh na pridelenie bytu na schválenie Mestskému zastupiteľstvu. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na pridelenie bytu. Primátor mesta Hlohovec vydáva súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy s uchádzačom podľa návrhu schváleného MsZ. Pridelený byt sa prideľuje na dobu určitú 1 rok, s možnosťou každoročného predĺženia pri dodržaní všetkých podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy, bez možnosti odkúpenia si bytu do osobného vlastníctva.

Občan si podáva žiadosť nasledovným spôsobom:

Na Mestskom úrade Hlohovec, referát sociálnych služieb, podá písomnú žiadosť, v ktorej opíše všetky dôvody, ktoré ho k podaniu žiadosti vedú (bytové, sociálne, prípadne iné dôvody). K žiadosti je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť o pridelenie nájomného bytu s príslušnými potvrdeniami podľa predtlače, najmä:

  • potvrdenia o svojom a partnerovom príjme (potvrdenie o výške príjmu v zamestnaní, ak je živnostník, potvrdenie o príjme za predchádzajúce zdaňovacie obdobie od daňového úradu, ak nepracuje výšku dávok (podpora v nezamestnanosti, sociálne dávky, materský príspevok, dôchodok, príp. iné) od príslušnej organizácie, ktorá dávky poukazuje),
  • potvrdenie, že žiadateľ má uhradené poplatky za komunálny odpad,
  • potvrdenie, že žiadateľ nemá voči Mestu Hlohovec, Bytovému hospodárstvu Hlohovec s.r.o. a Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. záväzky, resp. nedoplatky po lehote splatnosti,
  • ostatné prílohy.
     

Súvisiace predpisy:

- VZN mesta Hlohovec č. 197 / 2017 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
- VZN mesta Hlohovec č. 198 / 2017 o postupe vo veciach bytových – sociálne nájomné byty na Svätopeterskej ulici v Hlohovci

Tlačivo: Žiadosť o pridelenie nájomného bytu sociálneho bývania docx
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu sociálneho bývania odt

Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb, Ing. Eva Fajtlová, č. tel. 033/7368 208, prízemie.
 


 


6929838

Úvodná stránka