Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Pridelenie bytu - Pribinova ul.

Opis:

Žiadateľom o poskytnutie nájomného bytu musí byť občan Slovenskej republiky – fyzická osoba, ktorá v deň podania žiadosti dovŕšila 18 rokov veku. Žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta Hlohovec ku dňu podania žiadosti alebo sa na trvalý pobyt v Hlohovci prihlási dňom podpísania nájomnej zmluvy. Žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu resp. bytového domu. Žiadateľ nemá voči mestu Hlohovec, Bytovému hospodárstvu Hlohovec s.r.o. a Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. záväzky po lehote splatnosti. Žiadateľ je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima a nie nižším ako jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť žiadateľa.

Žiadateľ podáva žiadosť na predpísanom tlačive. Žiadosť musí mať písomnú formu, byť datovaná, odôvodnená a vlastnoručne podpísaná. Žiadateľ vrátane spoločne posudzovaných osôb môže podať výlučne jednu žiadosť na jeden byt. Žiadateľ uvádza údaje, doklady a potvrdenia uvedené v žiadosti o poskytnutie nájomného bytu (príjem žiadateľa a osôb žijúcich v domácnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, potvrdenia o poberaní štátnych sociálnych dávok, kópia výmeru o poberaní dôchodkov a ďalšie).

Na základe žiadosti, údajov, dokladov a potvrdení žiadateľa príslušný odbor zostaví poradovník žiadateľov podľa jednotlivých kritérií (trvalý pobyt, mladá rodina, osamelý rodič, osoba zabezpečujúca spoločenské a sociálne potreby mesta a ďalšie). Kombinácia jednotlivých kritérií je možná. V prípade žiadateľov s rovnakým počtom bodov, poradie žiadateľov určí príslušná komisia žrebovaním.

Príslušný odbor prijíma a posudzuje žiadosti, spracováva evidenciu a následne poradovník žiadateľov o poskytnutie bytu. Komisia MsZ zdravotná, sociálna a bývania mesta Hlohovec kontroluje údaje v poradovníku, v prípade rovnosti získaných bodov určuje poradie žiadateľov žrebovaním. Návrh na pridelenie bytu komisia predkladá na schválenie Mestskej rade mesta Hlohovec. Mestská rada predkladá návrh na pridelenie bytu na schválenie Mestskému zastupiteľstvu. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na pridelenie bytu. Primátor mesta Hlohovec vydáva súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy s uchádzačom podľa návrhu schváleného MsZ.

Poradovník žiadateľov podľa počtu izieb je verejne prístupný na webovom sídle mesta Hlohovec. Aktuálna evidencia žiadateľov o byty je priebežne zverejňovaná na úradných tabuliach a na webovom sídle mesta Hlohovec.

Súvisiace predpisy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 235/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi na Pribinovej ul. v Hlohovci

Tlačivo:
Žiadosť o nájom bytu s prílohami docx
Žiadosť o nájom bytu s prílohami odt

Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb, Ing. Eva Fajtlová, č. tel. 033/7368 208, prízemie.
 


 


6927875

Úvodná stránka