Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Prednosta

PREDNOSTA MsÚ

 Mgr. Tomáš Borovský - prednosta MsÚ

Tel: 0905 105 906, č.dv. 4/1p

E-mail: tomas.borovsky@hlohovec.sk


 

Prednosta MsÚ

 

1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.

2. Prednostu MsÚ vymenúva a odvoláva primátor.

3. Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:

 • vedie, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu
 • po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické vybavenie MsÚ
 •  zodpovedá za hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu
 • zabezpečuje ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
 • navrhuje primátorovi pracovnoprávne záležitosti MsÚ
 • riadi, kontroluje a hodnotí prácu vedúcich odborov a určuje im pracovné náplne, navrhuje odmeňovanie vedúcich odborov a v spolupráci s vedúcimi odborov odmeňovanie ostatných zamestnancov
 • dbá o účelnú organizáciu práce jednotlivých organizačných zložiek MsÚ, o výmenu skúseností a vedomostí medzi odbormi, o spoluprácu pri plnení úloh
 •  podľa potreby vydáva interné predpisy, metodické pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a úloh MsÚ
 • zvoláva porady vedúcich odborov spravidla raz týždenne, kde zadáva úlohy s písomnej forme, s konkrétnou zodpovednosťou a termínom plnenia, tieto kontroluje a vyhodnocuje
 • organizuje stretnutia a rokovania s vedúcimi zamestnancami (podľa potreby s ostatnými zamestnancami) za účelom riešenia konkrétnych úloh, projektov a problémov
 • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným
 • je oprávnený konať vo veciach administratívnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ tieto nie sú zákonom, Štatútom mesta Hlohovec alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi
 • rozhoduje o príslušnosti pre vybavenie konkrétnej veci alebo činnosti v prípade, že príslušnosť na jej vybavenie nie je stanovená týmto organizačným poriadkom
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • zabezpečuje právne poradenstvo pre prácu primátora
 • usmerňuje výkon zamestnancov v oblasti právneho zabezpečenia činnosti úradu
 • analyzuje a kontroluje činnosť a hospodárenie organizácií založených mestom, resp. organizácií s majetkovým podielom mesta
 • poskytuje súčinnosť pri aplikácii všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom územnej samosprávy a preneseným výkonom štátnej správy pri činnosti jednotlivých organizačných zložiek MsÚ
 • poskytuje súčinnosť pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení mesta a interných predpisov jednotlivým organizačným zložkám MsÚ
 • samostatne a odborne sleduje priebeh zverených právnych vecí, iniciuje a navrhuje spôsoby ich riešenia.

 


6929828

Úvodná stránka