Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

Opis:

Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach je predávajúci povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice („ďalej pokladnica“), na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice. Ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá.

Za účelom predaja na trhovisku v m. č. Šulekovo je potrebné podať nižšie priloženú žiadosť o predaj na trhovom mieste v m. č. Šulekovo.

Pri predaji na trhovisku na ul. Radlinského v Hlohovci nie je potrebné podať žiadosť, treba sa ohlásiť správcovi trhoviska – p. Mertlovi, tel. č.:   0905 607 144.

Súvisiace predpisy:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 227/2018 Trhový poriadok – Trhové miesto v m. č. Šulekovo
Trhové miesto v m. č. Šulekovo - príloha č. 1 k VZN 227/2018 - Mapa
Trhové miesto v m. č. Šulekovo - príloha č. 2 k VZN 227/2018 - Cenník
 

 

Tlačivo:
Žiadosť o predaj na trhovom mieste v m. č. Šulekovo docx
Žiadosť o predaj na trhovom mieste v m. č. Šulekovo odt
Čestné vyhlásenie docx
Čestné vyhlásenie odt

Kontaktná osoba:
Odbor spoločenských služieb, Monika Sobolčiaková, č.tel. 033/7368 226, kancelária I. poschodie, č.dv. 3


 


6848958

Úvodná stránka