Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávka)

Opis:

Žiadateľ podá vyplnenú žiadosť podľa predtlače. Spolu so žiadosťou predloží i podpísaný písomný záväzok (tlačivo), v zmysle ktorého sa zaviaže, že pod dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky bude priebežne zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré prípadne vzniknú v dôsledku nedokonalého uvedenia prekopaných častí do pôvodného stavu.

K žiadosti je ďalej potrebné doložiť:

  • projektovú dokumentáciu (prípadne náčrt situácie)
  • stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby
  • vyjadrenie správcov inž. sietí (treba vopred kontaktovať pracovníka odbor výstavby - p.Hložku  - upresní)
  • vyjadrenia zástupcov správcu MK a zelene (Vodárenské a technické služby, s.r.o., Mestská zeleň, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec)
  • v prípade zásahu do telesa miestnej komunikácie (prekopanie MK, vykopanie štartovacej alebo montážnej jamy), predloží žiadateľ vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Trnava k zmene dopravného značenia. Žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia sa podáva cestou Mestského úradu Hlohovec, oddelenie hospodárskej činnosti, č. dv. 207 (p.Procházková). Žiadateľ spolu so žiadosťou predloží aj návrh dočasného dopravného značenia (4x).

 

Poplatok:  za vydanie rozhodnutia vo výške 80 € zaplatí žiadateľ pri podávaní žiadosti, podľa pol. 

                   82c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

                  Všetky ostatné podmienky budú upresnené v príslušnom rozhodnutí.


Tlačivo: Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie + Písomný záväzok
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie + Písomný záväzok


Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Ing. Ľuboš Hložka, č.tel. 033/7368 211, kancelária II. poschodie, č.dv. 208


 


6848865

Úvodná stránka