Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Opis:

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

  • Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
  • Prílohy uvedené v návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby

 

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatky:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 

Lehoty:

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.


Vybavuje:

- referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania (stavebný úrad),  II. poschodie Mestského úradu,  M. R. Štefánika 1, Hlohovec, číslo dverí 207, telefónne číslo: 033/381 33 74,  033/791 00 82, 033/3815 680  Kontakt : Vladimír Káčer,  Ing. Peter Dávidek, Ing. Henrieta Zlámalová

e- mail :
vladimir.kacer@hlohovec.skpeter.davidek@hlohovec.sk, henrieta.zlamalova@hlohovec.sk

 

 

Súvisiace predpisy:


Tlačivá:

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby docx, 23,3 kB

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby odt, 12,5 kB


 
Navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.docx(25.8 kB)Navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.docx
Navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.odt(19.2 kB)Navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.odt


6927827

Úvodná stránka