Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Povolenie na výrub drevín

Opis:

Mesto Hlohovec, odbor životného prostredia vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín, prijíma ohlásenia o výrube drevín.

Povolenie na výrub drevín na pozemkoch v súkromnom vlastníctve (fyzická, alebo právnická osoba) nie je potrebné :

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 2. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 3. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 5. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 6. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 7. ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 8. na dreviny inváznych druhov (zoznam je uvedený vo vyhláške),
 9. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 10. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.

       Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 2. a 4. drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Pre konanie vo veci výrubu drevín  (stromy a kry), ktoré sú súčasťou verejnej zelene, rastú na cintorínoch, alebo na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany odsek 1. neplatí.

 

Potrebné doklady

 • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

             (tlačivo  - MsÚ Hlohovec, Odbor životného prostredia, 2. posch., č.dv. 220, alebo                

             na www.hlohovec.sk / samospráva / formuláre a tlačivá)

 • doloženie vlastníckeho práva (list vlastníctva), v prípade, že žiadateľ nie je majiteľom pozemku, doloženie súhlasu vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie
 • kópia z katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne 


Vybavuje
Odbor životného prostredia, Ing. Štefan Surňák, t.č.: 033/3813389


Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok
- fyzická osoba : 10,0 €
- právnická osoba alebo fyzická osoba ( podnikateľ ) : 100,0 €
  ( podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení)


Súvisiace právne predpisy

- zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny

  

Tlačivo: Žiadosť o povolenie na výrub drevín    
Žiadosť o povolenie na výrub drevín

 


 


6927833

Úvodná stránka