Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Stavebné povolenie reklamnej stavby

Opis:

Reklamné stavby sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak.

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.

Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich. ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Zákon č. 293/2014 Z.z. s účinnosťou od 2. 1. 2015 novelizoval stavebný zákon. Touto novelou bola vypustená všetka úprava týkajúca sa informačných, reklamných a propagačných zariadení a z týchto sa stali reklamné stavby, ktoré sú v novom ustanovení § 43 ods. 2 a 3 stavebného zákona zadefinované nasledovne :

,, Reklamnú stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa §43 ods. 1 písm. a) c š d) stavebného zákona. alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Reklamné stavby sa na účely zákona členia podľa veľkosti formačnej plochy na:

a)  reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
b)  reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m~ do 20m2
c)  reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Pre umiestnenie reklamnej stavby na území mesta je nutné povolenie príslušného stavebného úradu. Podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa novelou stavebného zákona rozlišuje aj spôsob ich povoľovania nasledovne:

ohlásením reklamnej stavby - ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

stavebným povolením reklamnej stavby - ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 ( vrátane) do 20 m2

stavebným povolením a následne kolaudačným rozhodnutím - ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel, t.j. podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnená fyzická alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku.

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri reklamných stavbách kde najväčšia informačná plocha má veľkosť do 1,2 m2 a je umiestňovaná na stĺp verejného osvetlenia avšak umiestnenie je možné len na základe povolenia vlastníka alebo správcu verejného osvetlenia a súhlasu dopravného inšpektorátu.
 

Súvisiace predpisy:

Zákon č, 293/2014 ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
§ 10 vyhlášky MŽP SR č, 453/2000 Z.z.
§ 46 a 47 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel
 

Požadované doklady:

  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
  • kópia z katastrálnej mapy so zakreslením reklamnej stavby
  • projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
  • zoznam známych účastníkov stavebného konania
  • vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania reklamnej stavby
     

Poplatky:

Poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov v pokladni MsU Hlohovec alebo na účet mesta:

- ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2      30 eur

- na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2  60 eur

- na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha
je väčšia ako 20 m2                                                                                                                150 eur

Žiadosť o zmenu doby trvania:
- reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha
má veľkosť od 3 m2 do 20 m2                                                                                                 60 eur

- reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha
je väčšia ako 20 m2                                                                                                                  150 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

- reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha
je väčšia ako 20 m2                                                                                                                     50 eur

Správny poplatok je možne uhradiť v pokladni MsÚ Hlohovec alebo prevodným príkazom na základe prideleného variabilného symbolu pracovníkom stavebného úradu.

Od správneho poplatku je oslobodené iba označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa s reklamnou stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, stavebník je povinný požiadať o predĺženie platnosti, v prípade ohlásenia reklamných stavieb doba platnosti oznámenia je jeden rok odo dňa doručenia oznámenia.

Stavebné povolenie a predĺženie platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

             

Tlačivo:

Ohlásenie reklamnej stavby 

Ohlásenie reklamnej stavby

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m²

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²

 

Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Elena Hrušovská, t.č.: 033/7368216, II. poschodie, číslo dverí 212


 


5775661

Úvodná stránka