Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Poskytovanie údajov DTM (digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec)

Opis:

     Mesto Hlohovec, prostredníctvom Mestského úradu v Hlohovci, referent pre geografický informačný systém (GIS), je správcom Digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec (ďalej DTMH), ktorá bola mapovaná v rokoch 1992-2002 (v závislosti od územia) a čiastočne aktualizovaná z doručených porealizačných zameraní, prípadne geodetickým meraním. V súvislosti s DTMH bolo prijaté VZN č. 38/1999.


     V zmysle VZN o DTMH poskytuje Mestský úrad v Hlohovci údaje z DTMH formou užívateľských výstupov za úhradu.


     DTMH obsahuje polohopis, popis, výškopis a inžinierske siete v zastavanom území mesta. Obsah, rozsah a formu výstupu si určuje žiadateľ, na základe čoho mu bude vypočítaná cena poskytnutého podkladu podľa aktuálneho cenníka. Formát výstupu môže byť tlačový, farebne na A4 alebo A3, prípadne PDF súbor alebo digitálny - súbor formátu DGN v8 (prípadne export do DWG, DXF - prevod cez verziu 11).


Postup vybavenia požiadavky:

  1. Zadefinovanie obsahu, rozsahu a formy požadovaného výstupu z DTMH (osobne – vybavuje Ing. arch. Denisa Krupová, referent pre GIS, č.dv. 306, III. poschodie, telefonicky na t.č. 033-7368 221, mailom na denisa.krupova@hlohovec.sk )
  2. Prevzatie osvedčenia o údajoch DTMH s informáciou o sume k úhrade.
  3. Úhrada v pokladni MsÚ v Hlohovci.
  4. Prevzatie užívateľského výstupu z DTMH (digitálne výstupy môžu byť odovzdané na prinesený USB kľúč alebo zaslané mailom).

O možnosti prevzatia užívateľského výstupu z DTMH bez potreby osobnej návštevy sa môžete informovať na uvedených kontaktoch.

Upozorňujeme, že poskytnuté výstupy z DTMH sú len informatívne a nenahrádzajú vyjadrenia o existencii inžinierskych sietí poskytované v zmysle platnej legislatívy správcami inžinierskych sietí.

 

Súvisiace predpisy: VZN č.38/1999 o digitálnej technickej mape mesta Hlohovec, VZN č.107/2008 ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvisloti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Informácia o poskytnutí osobných údajov


Kontaktná osoba: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania, referent pre GIS, Ing. arch. Krupová, 033/73 682 21, č.dv. 306/3p


 


6927890

Úvodná stránka