Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Opis:

Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta Hlohovec, je povinná oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Hlohovec za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti  znečisťujúcich  látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

TLAČIVÁ:


Doba vybavenia:
do 30 dní od podania oznámenia

Súvisiace právne predpisy:

  • zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
  • zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  
  • VZN 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
  • VZN 213/2018 , ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208 / 2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec


Vybavuje:
Odbor životného prostredia, Ing. Dušan Kadlíček, t.č.: 033/3813383, II. poschodie, č. dverí 220, mail: dusan.kadlicek@hlohovec.sk


 


6848967

Úvodná stránka